Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090731

Nezavisne090731

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2009

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
 AKTUELNO
Saobra}ajne nesre}e u Crnoj Gori i Drvaru
GENERALNI [TRAJKMA[INOVO\A U FEDERACIJI BiH
DOGA\AJI
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3946
PETAK
31.JULA 2009.
Nastradala tri bh.dr`avljanina
Stali vozo vi "@eljeznica FBiH"
str.
9!
i
:
CRNOGORSKAPOLICIJA POKRENULA POTRAGU ZASARAJLIJAMA MUHAMEDOMI ADNANOMIM[IROVI]EM
ministri bojkotu ju rad izvr{ne vlasti
IMAMOBLOKADURADA NADR@AVNOMNIVOU,BLOKADUENTITETSKOG PARLAMENTA I GRADSKOGVIJE]AMOSTARA,KAZAO[PIRI]
Odgo|ena sjednica Savjeta ministara BiH na ko joj je trebalo da budu imenovani direktori bh. instituci ja
SJEDNICA]E BITIODR@ANAKADA TOODLU^ESTRANA^KI[EFOVI KOJI SU POZVALINA BOJKOT
str.
3!
i
4
 O  O N . U  G  J  [  
Stavljena ta~ka nasmjenu Sadovi}a
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio odluku o razrje{enju ministra bezbjednosti
 
str.
3!
i
4
SADOVI] PONOVIO OPTU@BE NA RA^UN GREGORIJANA, INGLI[A I TIHI]A
str.
5!
i
6
 
2
qfubl 
31. 7. 2009.
Doga|aji
Danas o visini penzi ja
SA RA JEVO - Upravni odbor Zavoda MIO/PIO Federaci je BiH danas }e odlu~iti da li }e biti ma- nji koefici jent za julske penzi je, u zavisnosti od toga koliko je nov- ca prikupljeno u Fondu. Rukovodstvo Zavoda ju~e je odr`alo sastanak s federalnim premi jerom Mustafom Mu jezi- novi}em zbog nedostatka novca za isplatu beneficiranih penzi ja. Direktor i zamjenik Zavoda MIO/PIO FBiH Adem Bori} iIvan Rogi} trebalo je na sastanku da dobi ju informaci je da li }e Vlada isplatiti novac za benefici- rane penzi je, jer su dosad uplatili samo 5,3 miliona KM. N.K.
Razgo varali o BiH
LJUBLJA NA, VA [INGTON - Samuel @bogar, slovena~ki mi- nistar spoljnih poslova, razgova- rao je u Va{ingtonu s Hilari Klinton, ameri~kim dr`avnim se- kretarom, o BiH i pomo}i toj dr`avi u procesu usva janja potre- bnih ustavnih reformi i zalo`ili su se za tijesnu saradnju u toj oblasti. Tokom razgovora najvi{e pa`- nje posve}eno je zemljama zapa- dnog Balkana, saop{tilo je Ministarstvo inostranih poslova Sloveni je. (Beta)
Mladi}}e uskorobiti uhap{en
BEOGRAD - Najtra`eni ji osu- mnji~eni za ratne zlo~ine u Evro- pi Ratko Mladi} nalazi se u bjekstvu du`e nego Osama bin Laden, naveo je ameri~ki "Va{in- gton post".Ovaj list isti~e da srpske vlastika`u da su blizu toga da prona|u biv{eg komandanta vojske RS optu`enog za genocid i druge zlo~ine."On }e uskoro biti uhva}en", kazao je Vladimir Vuk~evi}, sr- pski tu`ilac za ratne zlo~ine za ovaj list. (Agencije)
Osve{tanspomen-hram
BA NJLUKA - Njegovo preo- sve{tenstvo vladika banjalu~ki Jefrem osve{tao je ju~e spomen- hram svetog velikomu~enika Ge- orgi ja u banjalu~kom naselju Drakuli}, ko ji je posve}en `rtva- ma usta{kog terora, stradalim 1942. godine u selima Drakuli}, [argovac, Motike i rudniku Ra- kovac.Vladika Jefrem, episkopi osi je- ~ko-poljski Luki jan i vikarni episkop hvostanski Atanasi je slu- `ili su potom svetu arhi jerejsku liturgi ju, uz saslu`enje vi{e sve- {tenika Srpske pravoslavne crkve (SPC).Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, rekao je da je srpskinarod stradalni~ki i da je tako bilo i na prostorima pomenutih banja- lu~kih sela, u ko jima su usta{ke  jedinice 7. februara 1942. godine ubile vi{e od 1.300 Srba. (Srna)
Bi jeg Karaja Kamela  je skandalozan
SARA JEVO - Rafi Gregori jan, prvi zamjenik visokog predstavni- ka, oci jenio je ju~e da je bi jeg osu- |enika Karaj Kamela bin Ali ja skandalozan i da pokazu je da u okviru krivi~nog sistema u BiH posto je ozbiljni i sistematski ne- dostaci.
"Problemi sa krivi~nim sistemom su vi{estruki i dobro poznati, a bjek- stvo Bin Ali ja je tek posljednji u du- gom nizu problema ko je organi vlasti i ministar pravde FBiH Feliks Vidovi} nisu uspjeli ri je{iti tokom nekoliko godina", rekao je Gregori-  jan.I u EUPM-u su oci jenili da bjek- stvo ovog osu|enika, ko ji je kaznu izdr`avao u KPZ u Zenici, ponovo skre}e pa`nju na potrebu preispiti- vanja zatvorskog sistema u BiH. EUPM smatra da u cilju spre~ava- nja bjekstava sva tri aktera, polici ja, zatvor i Ministarstvo, mora ju postati operativni ji, a manje birokratski. Do zaklju~enja ovog bro ja "Neza- visnih" Karaj Kamel bin Ali ni je bio lociran i uhap{en. Ovaj dr`avljanin Tunisa ni je se do 27. jula vratio u zeni~ki zatvor ko ji mu je dopustio odlazak na 24-dne- vni godi{nji odmor.Senaid Hasi}, portparol MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona, kazao  je da su intenzivne provjere na mjes- tima gdje pretpostavlja ju da bi se odbjegli osu|enik mogao nalaziti.  A.S.
TREBINJE - Grani~na polici ja u re jonu grani~nog prelaza Dele- u{a spri je~ili su kri jum~arenje 41 kilograma marihuane iz Crne Gore u BiH, saop{teno je iz Gra- ni~ne polici je BiH.
U saop{tenju se dalje navodi da je marihuana bila sakrivena u grmlju blizu grani~nog prelaza. "Marihuana je bila upakovana u 40 vakumiranih pakovanja i nalazi- la su u dva kofera i jednom rancu. Prona|ena je na oko pet metara od magistralnog puta Bile}a - Nik{i} i na udaljenosti od oko 300 metara od grani~nog prelaza Deleu{an", is- taknuto je u saop{tenju. Na mjestu gdje je prona|ena na- |eni su tragovi ko ji ukazu ju da su koferi s marihuanom preneseni pje- {ke preko granice iz pravca Crne Gore te je u toku dalji rad na ovom slu~a ju.U.V.
Spri je~eno kri jum~arenje 41 kg marihuane  Anes Suba{i} jei bh. dr`avljanin
BANJALUKA - Anes Suba{i}, ko ji je u SAD uhap{en pod sumnjom da je pripadao grupi ko ja je pripremala teroristi~ke napade, dr`avlja- nin je i BiH, potvr|eno je ju~e iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
 Anes Suba{i} je ro|en na ju~era{nji dan 1976. godine i svoj ro|endan je proslavio u zatvorskoj }eli ji. Marina Baki}, portparol Ministarstva pravde BiH, ka`e da ~injenica da Su- ba{i} ima i bh. dr`avljanstvo ne mi jenja ni{ta. "Da je djelo po~injeno na teritori ji BiH mogli bismo tra`iti njegovo izru~e- nje, ali s obzirom na to da to ni je slu~aj, na{a uloga tu zavr{ava. Jedino jo{ {to o~eku jemo je da nas ameri~ke vlasti formalno obavi jeste o hap{enju, ali to se  jo{ ni je desilo", po jasnila je Baki}eva. I u Ministarstvu spoljnih poslova BiH ka`u da ne prate Suba{i}ev slu~aj jer za to nema zakonske podloge. U Ministarstvu bezbjednosti su jo{ rani je rekli da ~injenica da je bh. dr`avljanin osumnji~en za terorizam za njih ne zna~i da oni treba da preduzima ju bilo kakve dodatne mjere, te da je sve u rukama ameri~kih instituci ja. D.[.
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Sjednica Savjeta ministara BiH, na ko joj je trebalo da bude odlu~ivano o imenovanju direktora bh. instituci ja, ju~e ni je odr`ana, jer nisu do{li bo{nja~ki ministri.
Nikola [piri}, predsjedava ju}i Savjeta ministara BiH, oci jenio je ovo kao bojkot rada izvr{ne vlasti, jer iza odsustva bo{nja~kih ministara sto je strana~ke odlu- ke.
"Ministar odbrane
Selmo Cikoti} obavi-  jestio je generalnog sekretara Savjeta ministara da je do- bio nalog iz svo je parti je da ne prisustvu je sjednici, {to zna~i direktno bojkotovanje rada. Za mene je ovo sim- ptomati~no, imamo blokadu rada na dr`avnom nivou, blokadu entitetskog parlamenta i Gradskog vi je}a Mos- tara, a sve se to de{ava kada BiH mora ubrzati put ka EU", kazao je ju~e [piri}.
Podsjetio je da
 je sedam dana unapri jed za- kazao konsultativnu sjednicu, ko ja je trebalo da bude odr`ana u utorak, ali ni tada bo{nja~ki ministri nisu do- {li kao ni ju~e, iako je sjednica na vri jeme zakazana i podi jeljeni su materi jali. "Za Safeta Halilovi}a znam da je na putu u Nju jor- ku, za Svena Alkala ja ne znam gdje je, a Cikoti} je bio tu, ali je dobio nalog iz SDA da ne do|e. Sjednicu }u zakazati kada budem znao da su ministri spremni da ra- de i odlu~u ju. To }e biti onda kada strana~ki {efovi ko ji
Bo{nja~kibojkotu ju
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio
Stavljena ta~ka
Mogu}e uvezivanjeradnog sta`a
SARA JEVO - Menad`ment sara jevske "Vranice" do ponedjeljka treba da se izjasni {ta mogu uraditi u vezi s obezbje|ivanjem 350.000 KM od ko jih bi radnicima bila podi jeljena jednokratna nov~ana pomo}.
Tako|e, Vlada FBiH }e raditi na tome da od napla}enih potra`ivanja "Vra- nice" iz Iraka bude uvezan sta` di jelu radnika, te }e poku{ati pomo}i pri pro- nalasku posla. Predstavnici Sindikata i menad`menta "Vranice" ju~e su razgovarali s de- legaci jom Vlade FBiH, ko ju je predvodio premi jer FBiH Mustafa Mu jezi- novi}.Salih Kru{~ica, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, nakon sastanka je istakao da je Mu jezinovi} ponovio da ne dolazi u obzir posu|ivanje novca "Vranici" jer je to privatna firma. M.R.
Odgo|ena sjednica Savjeta ministara
D. MUMINO VI]
SARA JEVO - Dom naroda Parlamentarne skup- {tine BiH potvrdio je ju~er smjenu Tarika Sadovi}a sa funkci je ministra sigurnosti BiH.
Odluku o razrje{enju du`nosti Sadovi}a na zahtjev SDA donio je Nikola [piri}, predsjedava ju}i Vi je}a mi- nistara BiH, a ova odluka pro{le sedmice je dobila pot- vrdu u Predstavni~kom domu BiH. Od 11 prisutnih delegata u Domu naroda, 10 njih je glasalo za smjenu, a jedino je delegat iz Stranke za BiH Hilmo Neimarli ja glasao protiv smjene Tarika Sadovi}a. Iako je bilo predvi|eno da vanredna sjednica Doma naroda, ko ja je imala samo jednu ta~ku na dnevnom redu, brzo zavr{i s radom, to se ni je desilo. Delegati su se veliki dio zasjedanja bavili tuma~enjem procedure o smjeni ~la- nova Vi je}a ministara BiH.
Ili ja Filipo vi},
predsjedava ju}i Doma naroda, protestovao je {to je prvobitna odluka o Sadovi}evoj smjeni bila dostavljena samo Predstavni~kom domu, a ne i Domu naroda. "Izostavljanjem Doma naroda iz procedure potvr|i- vanja razrje{avanja ministra ovaj dom se degradira i poni- `ava", oci jenio je Filipovi}. Delegat iz reda srpskog naroda Slobodan [araba, ka- zao je da Filipovi} ni je kompetentan da tuma~i zakon, te  je pitao za{to se Dom ni je o~itovao prilikom smjenjivanja srpskih kadrova u Vi je}u ministara BiH Veselina Polja{e- vi}a i Igora Crnatka.
Nakon raspra ve
o nadle`nosti, tokom ko je je Nikola [piri} rekao da je i sam u dilemi da li Dom naroda treba potvr|ivati razrje{enje ministara, neki od delegata su izni jeli svoj stav u vezi s razrje{enjem Tarika Sadovi}a.
 
3
Doga|aji
31. 7. 2009.
qfubl 
su dali instrukci je za bojkot pozovu svo je kadrove da ra- de", rekao je [piri}.Ministar Cikoti}, ju~e pri je sjednice, izjavio je za "Nezavisne" da je imenovanje direktora nekoliko bh. in- stituci ja politi~ke prirode te da }e se zalagati da njihovo imenovanje bude odgo|eno, jer }e samo on biti na sje- dnici od bo{nja~kih ministara. Kasni je se Cikoti} ni je po javio na sjednici.
Sulejman Tihi},
predsjednik SDA, ju~e ni je odgovarao na na{e pozive kako bismo saznali da li nje- gova stranka bojkotu je rad Savjeta ministara. Iz ove stranke rani je su kritikovali [piri}a {to je imenovanje direktora stavio u momentu kada se rje{ava smjena njegovog zamjenika Tarika Sadovi}a, ministra bezbjednosti BiH, te kada su ostali ministri na putu. [piri} ka`e dase na njegov ra~un mjesecima {alju kritike zbog neimenovanja direktora bh. instituci ja. "Na dnevnom redu imali smo imenovanje direktora Direkci je za evropske integraci je, Regulatorne agenci je za komunikaci je i Uprave za indirektno oporezivanje. Ja nemam problem da podr`im najbolje kandidate nakon provedene konkursne procedure iako sam stalno izlo`en kritikama da nekoga favorizu jem. Ko {ta radi najbolje se vidi u momentu kada treba donositi odluke i provoditi procedure", rekao je [piri}.
Za OHR je
razo~arava ju}a ~injenica da Savjet ministara BiH ju~e ni je odr`ao sjednicu na ko joj je tre- balo da bude razgovarano o brojnim va`nim pitanjima, rekla je Ljiljana Radeti}, portparol OHR-a. "OHR nema informaci ju za{to bo{nja~ki ministri nisu do{li na sjednicu. Me|utim, ako posto je neka neri-  je{ena pitanja izme|u stranaka, vlada ju}a koalici ja mora ta pitanja razri je{iti kako bi zemlja mogla krenuti napri-  jed", istakla je Radeti}eva.
[piri}
 je podsjetio da je na ju~era{njem dnevnomredu bio i Pri jedlog zakona o popisu stanovni{tva BiH, ko ji je du`e vri jeme usagla{avan. Savjet ministara BiH trebalo je da se izja{njava i o izmjenama sporazumima s Hrvatskom, Srbi jom i Crnom Gorom o me|usobnom iz- vr{enju sudskih odluka u krivi~nim stvarima, ~ime bi trebalo da budu ri je{ena pitanja izru~ivanja optu`enih i osu|enih lica me|u ovim dr`avama.
ministrirad iz vr{ne vlasti
odluku o razrje{enju ministra bezbjednosti
na smjenu Tarika Sadovi}a
BiH trebausmjeriti u poziti vnom pravcu
BE^ - Od preuzimanja du`nosti morao sam doni jeti ne- koliko "popravnih mjera", ali puko ga{enje po`ara ni je dovo- ljno, te je sada osnovni zadatak usmjeriti BiH i njene lidere u pozitivni jem pravcu, rekao je ju- ~e Valentin Incko, visoki pred- stavnik u BiH, u obra}anju na diplomatskom skupu u Be~u. Obra}a ju}i se Stalnom vi je}u OSCE-a, Incko je rekao da su gra|ani BiH suo~eni s politi- ~kim liderima ko ji su ih mnogo puta iznevjerili. "Sada i me|unarodna za jedni- ca mora pokazati istu fleksibil- nost te prona}i na~in da omogu}i bolje funkcionisanje politi~kog sistema", naglasio je Incko.Z.D.
"Stranesudi je i tu`ioci ne}e ostati"
BA NJLUKA - Stranci kon- troli{u Sud i Tu`ila{tvo BiH, ko-  je naj~e{}e upotrebljava ju protiv Srba i odre|enih politi~ara ko ji im nisu odgovarali, izjavio je Milorad Dodik, premijer RS. Dodik je poru~io da strane su- di je i tu`ioci posli je 1. januara 2010. godine ne}e ostati u BiH. On je naveo da }e RS tra`iti da se redefini{e uloga Suda i Tu`i- la{tva BiH da bi bila u skladu s Ustavom i ustavnim poretkom BiH. Komentari{u}i izjavu Rafi-  ja Gregori jana, prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH, da bi odlaskom stranih sudi ja i tu`i- laca bili ugro`eni `ivoti doma- }ih, Dodik je rekao da "mu jedosta Gregori jana i da njega tu- ma~i". (Srna)
 Va`na ulogaTurske
SA RA JEVO - Uloga Turske u odr`avanju stabilnosti i mira u BiH i na Balkanu je veoma va- `na, oci jenio je ju~e Sven Alka- laj, ministar inostranih poslova BiH.On je zahvalio za podr{ku ko-  ju ova zemlja pru`a BiH na putu ka evroatlantskim integraci jama. Prilikom susreta Alkala ja s  Abdulahom Gulom, predsjedni- kom Turske, potvr|eni su odli- ~ni politi~ki odnosi dvi je zemlje, ali i zaklju~eno da bi trebalo ra- diti na unapre|enju ekonomskih odnosa. (Srna)
Pot vr|enslu~ajno vog gripa
KUPRES - Drugi slu~aj no- vog gripa tipa A H1N1 potvr|en  je kod `ene (39) s podru~ju op- {tine Kupres, ko ja je smje{tena u Klini~ku bolnicu "Ko{evo" u Sara jevu, izjavila je Di jana Ma- mi}, direktor Zavoda za javno zdravstvo Livanjskog kantona. Ona je dodala da je bolest pot- vrdio pozitivan nalaz referen- tnog centra za pra}enje pandemi je novog gripa pri Me- dicinskom fakultetu u Sara jevu, napomenuv{i da je isto pokazao i brzi test Klini~ke bolnice u Mostaru. (Srna)
 Vijesti
Sjednica}e bitiodr`anakada toodlu~estrana~ki{efo vi ko ji su pozvalina bojkot
Kf!eob!pe!ub!•b!lb!eof!woph!sf!eb!{b!kv!. •f!sb|!okv!tkf!eoj!dv!Tb!wkf!ub!nj!ojt!ub!sb!CjI!cj!mb!kf!j jt!qmb!ub!sf!hsf!tb!{b!qp!tmf!oj!nb!v!ci/!jo!tuj!uv!dj!kb!. nb-!kfs![b!lpo!p!qmb!ubn!kp|!oj!kf!j{nj!kf!okfo-!b of!pq!ip!eop!kf!j{!ws|j!uj!v|uf!ef!v!tlmb!ev!tb!{bi!. ukf!wj!nb!Nf!}v!ob!sp!eoph!np!of!usb!oph!gpo!eb/! V!Nj!ojt!ubs!tuwv!gj!obo!tj!kb!j!usf!{p!sb!kv!•f!tv!lb!. {b!mj!eb!kf!qp!tb!eb|!okfn!{b!lp!ov!sf!hsft!741 LN-!bmj!qsf!emp!af!op!kf!eb!cv!ef!jt!qmb!~f!op!611 LN-!b!lb!toj!kf!fwfo!uv!bm!ob!sb!{mj!lb!pe!91!LN- vlp!mj!lp!cv!ev!vtwp!kf!of!j{!nkf!of!{b!lp!ob/ #Epl!ob!tkf!eoj!dj!Tb!wkf!ub!nj!ojt!ub!sb!of!cv!ef ep!op!tf!ob!ep!mv!lb!p!up!nf-!ob!tob!{j!kf!pop!|up kf!v!tlmb!ev!t!wb!af!~jn!{b!lp!opn#-!lb!{bp!kf!Sbo!. lp!\b!lp!ub-!qp!np!~ojl!nj!ojt!usb!gj!obo!tj!kb-!bmj!oj!kf np!hbp!qsf!dj!{j!sb!uj!eb!mj!~f!{b!qp!tmf!oj!dj!nb!cj!uj!jt!. qmb!~fo!sf!hsft!epl!of!cv!ef!pesab!ob!jev!~b!tkf!. eoj!db!Tb!wkf!ub!nj!ojt!ub!sb!CjI/!
Na ~ekanju iregres za zaposlene
BiH na ko joj je trebalo da budu imenovani direktori bh. instituci ja
Ovo je simptomati~no, imamo blokadu rada na dr`a vnom ni vou,blokadu entitetskog parlamenta i Gradskog  vi je}a Mostara, kazao [piri}
Sa vjet ministara BiH ni je imao kvorum
FOTO N. UGLJE[A
"Duga je lista razloga za smjenu ministra bezbje- dnosti. Sadovi} je kriv {to je paralisao sistem bezbjednos- ti BiH i {to je lo{a saradnja Ministarstva bezbjednosti sa bezbjednosnim agenci jama u BiH. Kriv je {to je Minis- tarstvo doveo u pozici ju da se povezu je s terorizmom. Ministar je odgovoran i za lo{u saradnju s Parlamentar- nom komisi jom za bezbjednost. Sadovi} je dao direktnu podr{ku ja~anju vehabijskog pokreta u BiH", kazala je Du{anka Majki}, zamjenik predsjedava ju}eg Doma naro- da, istakav{i da je zbog Sadovi}a izgubljeno vi{e od godi- nu dana u reformama.
Ili ja Filipo vi}
upozorio je Majki}evu da termi- nologi ja "kriv" ne odgovara politi~kom nego sudskim ti-  jelima, a na njene ri je~i reagiralo je i nekoliko delegata. Malo pri je smjene delegatima se obratio i Sadovi}, ko ji se "izvinio" jer su zbog njega morali prekinuti godi{- nji odmor."Mo je uklanjanje ultimativno o~eku ju prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregori jan i ameri~ki ambasa- dor ^arls Ingli{. Uvi jek sam tvrdio da pri jetnje od terori- zma u BiH treba objektivizirati, ne smi ju se potcjenjivati, ali nema ni potrebe da se precjenju ju", kazao je Sadovi}, odbacu ju}i i ostale optu`be.
Sado vi} je u
svom govoru napao i predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, ko ji je inicirao njegovu smjenu, te je istakao da "zbog Sadovi}a ni je blokiran bh. evropski put"."Iako su mnogi osporavali mo ju kompetentnost ona se najbolje pokazala u slu~a ju 'Dobrovolja~ke ulice', gdje sam oborio dr`avni pro jekat Srbi je u saradnji sa RS. Osu-  jetio sam i plan za smjenu Dragana Luka~a", kazao je Sa- dovi}.Nikola [piri}, predsjedava ju}i Vi je}a ministara, ka- zao je da je i Sadovi}ev zavr{ni govor dodatni argument za smjenu."Poku{avao sam u ci jeloj ovoj pri~i da sa~uvam di- gnitet Sadovi}a. On ru`no govori o predsjedniku svo je stranke i vrlo bitnim diplomatama u BiH ko je su pomogle Bosni i Hercegovini", kazao je [piri}.
V!Nj!ojt!ubs!tuwv!tj!hvs!. opt!uj!CjI!lb!{b!mj!tv!obn!eb!ep j{cp!sb!op!wph!nj!ojt!usb!twf!Tb!. ep!wj!~f!wf!pwmbt!uj!qsf!v{j!nb!{b!. nkf!ojl!nj!ojt!usb!Nj!kp!Lsf!|j~/! Qsfe!tkf!eoj|!uwp!TEB!qsf!emp!. aj!mp!kf!eb!Tb!ep!wj!~b!ob!nj!ojt!. ubs!tlpk!gvo!ldj!kj!ob!tmj!kf!ej!Ib!mje Hf!okbd!jmj!Tf!obe!\f!qj~/!Lp!ob!. •ob!pemv!lb!p!j{cp!sv!kf!eoph pe!ewp!kj!df!lbo!ej!eb!ub!qsf!qv!. |uf!ob!kf!qsfe!tkf!eoj!lv!TEB Tv!mfk!nb!ov!Uj!ij!~v/! Oj!lp!mb!\qj!sj~!kv!•fs!kf!sf!lbp eb!kp|!oj!kf!ep!cjp!Uj!ij!~fw!qsj!kf!. emph/
Kre{i}preuzima svaovla{tenja
Lp!nfo!ub!sj!|v!~j!tnkf!ov!nj!ojt!usb!tj!hvs!opt!uj- qsf!nj!kfs!ST!Nj!mp!sbe!Ep!ejl!lb!{bp!kf!eb!kf!po!qsj!kf qp!mb!hp!ej!of!{obp!eb!~f!Tb!ep!wj~!cj!uj!tnj!kf!okfo/ #Ub!eb!tv!tf!twj!tnj!kb!mj!lb!eb!tbn!hp!wp!sjp!eb!~f tf!up!ef!tj!uj/!Tb!eb!wj!ej!uf!eb!kf!tnj!kf!okfo#-!sf!lbp!kf Ep!ejl!op!wj!ob!sj!nb!v!Cb!okb!mv!dj/
Dodik: Bio sam u pra vu
Sado vi} pono vio optu`be na ra~un Gregori jana, Ingli{a i Tihi}a
Zbog Tarika Sado vi}a morali prekinuti godi{nji odmor
FOTO N. UGLJE[A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->