Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. dn. reda

13. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG URE
 Đ
ENJA I GRADITELJSTVA PRIJEDLOG U R E D B A O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
Zagreb, svibanj 2009.
 
Na temelju
č
lanka 71. stavka 3. i
č
lanka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ------------------- 2009. donijela
U R E D B U O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
Č
lanak 1. U Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08.) u
č
lanku 6. u stavku 2. to
č
ka 5. briše se. Dosadašnje to
č
ke 6. i 7. postaju to
č
ke 5. i 6.
Č
lanak 2.
Č
lanak 13. mijenja se i glasi: „(1) Prva sjednica povjerenstva mora se održati u roku od 10 dana od dana imenovanja povjerenstva. (2) Na prvoj sjednici povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost studije u svezi propisanog obveznog sadržaja, odnosno sadržaja utvr 
đ
enog uputom u posebnom postupku. Ocjena stru
č
ne utemeljenosti studije može se dati nakon što se utvrdi da je studija cjelovita. (3) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici utvrdi da studija ima nedostatke, koji u bitnom, nisu odlu
č
uju
ć
i za utvr 
đ
ivanje cjelovitosti i/ili stru
č
ne utemeljenosti studije, predložit
ć
e nadležnom tijelu da od nositelja zahvata zatraži dopunu studije u primjerenom roku, kojom prilikom
ć
e obrazložiti i u kojem dijelu studiju treba dopuniti. (4) Ukoliko nositelj zahvata ne dopuni studiju prema zaklju
č
ku nadležnog tijela tijelo
ć
e zahtjev nositelja zahvata odbiti zbog nepodnošenja dokaza.
(5)
Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocjeni da studiju treba dopuniti podacima koji su takve prirode da, u bitnom, utje
č
u na cjelovitost studije i pri tome ocjeni da dopunu studije objektivno nije mogu
ć
e provesti u roku od 30 dana, predložit
ć
e nadležnom tijelu da zahtjev nositelja zahvata odbije kao neutemeljen.“
Č
lanak 3.
Č
lanak 14. mijenja se i glasi: „(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno
č
lanku 6. i 8. ove Uredbe, donosi odluku o upu
ć
ivanju studije na javnu raspravu. Ovisno o složenosti zahvata, nadležno tijelo može odluku o upu
ć
ivanju studije na javnu raspravu donijeti i nakon što povjerenstvo ocijeni da je studija cjelovita i stru
č
no utemeljena te predloži da se studija uputi na javnu raspravu. (2) Odluka o upu
ć
ivanju studije na javnu raspravu obvezno sadrži: 2
 
 – naziv JLP(R)S u kojoj/kojima treba provesti javnu raspravu,  – mjesto javnog uvida i na
č
in provo
đ
enja javnog uvida tijekom javne rasprave s obzirom na broj javnih izlaganja i sudionike,  – rok za provedbu javne rasprave,  – broj primjeraka studije i sažetaka studije koji se upu
ć
uju na javni uvid i  – druge podatke po potrebi. (3) O odluci iz stavka 1. ovoga
č
lanka nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se ure
đ
uje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.“
Č
lanak 4. U
č
lanku 15. u stavku 1. rije
č
i: „ stavka 3.“ zamjenjuju se rije
č
ima „stavka 1.“.
Č
lanak 5.
Č
lanak 20. mijenja se i glasi: „Kada postupak procjene uklju
č
uje i ocjenu o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu te se tijekom postupka utvrdi potreba utvr 
đ
ivanja prevladavaju
ć
eg javnog interesa i utvr 
đ
ivanja kompenzacijskih uvjeta za ekološku mrežu, nadležno tijelo
ć
e donijeti zaklju
č
ak o prekidu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš dok se to pitanje ne riješi prema zakonu kojim se ure
đ
uje zaštita prirode.“„
Č
lanak 6. U
č
lanku 22. u stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi: „- o
č
itovanje (akt) tijela nadležnog za poslove prirode o utvr 
đ
enom prevladavaju
ć
em javnom interesu i kompenzacijskim uvjetima za ekološku mrežu, ukoliko je pribavljeno sukladno odredbama ove Uredbe i prema propisima kojima se ure
đ
uje zaštita prirode,“.
Č
lanak 7.
Č
lanak 23. mijenja se i glasi: „Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uklju
č
uje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, te se prema zakonu kojim se ure
đ
uje zaštita prirode donosi glavna ocjena, tada se izrekom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš posebno navode mjere ublažavanja štetnih posljedica na ekološku mrežu i /ili program pra
ć
enja stanja okoliša u odnosu na ekološku mrežu.“ .
Č
lanak 8.
Č
lanak 27. mijenja se i glasi: „(1) U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedina
č
nih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr. ) i/ili kriterija odre
đ
enih u Prilogu V. ove Uredbe utvr 
đ
uje može li zahvat imati zna
č
ajne utjecaje na okoliš i odlu
č
uje o potrebi procjene. 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->