Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5.8.2009.

5.8.2009.

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI SRBIJVIJESTI
strana 4.strane 18. i 19.
U Gu~ispremniza najve}isabortruba~a
Univerziteti u RS
Slobodno jo{ 2.301mjesto zabruco{e
SAD
Obamadnevnodobi ja 30pri jetwismr}u
strana 22.
RS povukla tran {ukredita od MMF-a
strana 2.
Bosi}: SDS}e di}iobje rukeza odlazak stranacaU Americipo~elosaslu{awe AnesaSuba{i}a
Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu protiv \or|a @drale
strana 7.
Za redovnetro{kove131,5miliona KM
Obiqe`ena 14. godi{wica progona Srba iz Hrvatske
Po li ci ja RS uhap si la 13 li ca, a ka ko  je sa op {te no u MUP-u RS, tra ga se za  jo{ pet osumwi~e nih. U Hrvat skoj po li ci ja uhap si la se  dam li ca, od  ko jih su tro je dr`avqani BiH Pri li kom ha p{ewa u BiH i Hrvat skoj  za pli jeweno oko {est ki lo gra ma  he ro ina, 3,2 ki lo gra ma ma ri hu ane, 28 gra ma ko ka ina, skank i oru `je. Ve }i dio dro ge za pli jewen u Hrvat skoj  Pri mi je ti li smo da se dro ga sa {i reg  po  dru ~ja Do bo ja tran spor tu je u Hrvat sku. Kod uha p{e nih u BiH za pli jewen ki lo gram ma ri hu ane i dva ki lo gra ma skan ka, re kao  Va si}
strana 3.
Parastosu u beogradskoj crkvi Sve tog Marka prisustvovao predsjednik Srbije Boris Tadi} i ~lanovi Vlade. Parastos slu`io episkop banatski Nikanor uz saslu`ewe vladike Grigorija i episkopa Atanasija Rakite
 Akci ja “Olu ja“najve }e etni~ko
 
~i{ }ewe u Evropi
strana 15.
Centar Bijeqine
Prona |ena nekropola iz sredwegvi jeka
strana 27.
Srijeda
5. avgust 2009.
Broj11.973Godina
LXVII
Razbijena narko-gru pa koja je rastu rala drogu u BiH i Hrvat skoj
 Uhap{eno 20 lica, odu ze to {est kilograma hero ina
strana 5.
 @drale ubioMa uzerasa dvarafala
strana 17.
 
Privo |ewe uhap{enih u  Specijalno tu  `ila{tvo RS
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
Boris Tadi}
 
2
srijeda, 5. avgust 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
Ni jelogi~no da Kancela- ri javisokogpredstavnika
(
OHR
)
budetransformisana u speci jalnopredstavni{tvo Evropskeuni je,a da u BiH idaqe na svo jimpolo`a jima ostanume|unarodnesudi je i tu`ioci.To je u u intervjuu “GlasuSrpske“ izjaviopred- sjednikSrpskedemokratske strankeMladenBosi}doda ju- }i da je BiH imalave}iste- pensuverenitetapri je13 godinanegodanas.
GLAS: U BiH su podi- jeqenistavovi u vezis daqimstatusomme |unaro - dnihsudi ja i tu `ilaca. Ka- kav je stav SDS-a?BOSI]:
SDS jasnogo-vori da je kona~nodo{lo vri jeme da se politi~kisu- verenitetvratigra|anima ove zemqe.To zna~i da zem-qomtreba da upravqajuqudiko ji na izborimadobi juglaso- vegra|ana, a ne biloko ji stranac. Interesantno je da je BiH bilavi{esuverena dr`ava1996. negodanas. Tada  je, premaDejtonu,
OHR
treba-losamo da nadgledasprovo- |ewesporazuma, a kasni je mu je dodata i funkci javrhovne vlastikrozne{to{to se zove “bonskaovla{}ewa“, a {tonemaupori{te u me|unaro- dnompravu. SDS }e di }iobjeruke za odlazakstranih tu`ilaca i sudi jako ji su od po~etka u svomradubili motivisanipoliti~kim ciqevima. To je lakodokaza- tikadaanalizirateodabir procesa i shvatite da se ubjed- qivave}inavodiprotiv dr`avqanaRS. Ni je ni logi- ~no da se
OHR
transformi{e  u predstavni{tvo EU,a da i daqe na polo`a jimaostanu stranesudi je i tu`ioci.
GLAS: Kakoocjewujeteposqedweistupe i stavove bo{wa~kihpoliti~ara- blokadaVi je }anaroda RS, opstrukci ja posqedwesje-dniceSavjetaministara BiH i sli~no?BOSI]:
Vidqivo je da subo{wa~kipoliti~ariodlu- ~ili da doda ju uqe na vatru da bi bosanskilonacprokqu~ao. Poku{ajblokadeinstituci ja RS, ali i BiH je osmi{qenai koordinisanaaktivnost iz Sara jeva. Odlu~ili su da situ- aci judovedu do apsurda da bi ponovonametnuliide je o ne- op hodnostistvarawafunkci- onalne(~itajunitarne) BiH. Nemamnikakvihdilema da je plan da se u razgovorima o promjeniUstava BiH predlo- `ismaweweingerenci jaVi-  je}anaroda RS u zamjenu za ograni~ewa pri entitetskom glasawu u Parlamentu BiH.
GLAS: Kakokomentari- {etestavove da opozici ja u RS u ovomtrenutkujednosta- vnonemasnage da ozbiqni je  ugrozivlada ju }iSNSD? BOSI]:
Komentari {em kao glupostistalnepoku{a je da se opozici japoka`e kao nesposobna. To je postavkako-  juSNSDplasiraprekomedi-  jako jekontroli{e. Pa svima  je jasno da je 15 poslanikaklu- ba SDS-a u Narodnojskup- {tini RS sposobni je i politi~kikompetentni je od 41 poslanikaSNSD-a. To je razlog{to ne dozvoqava jute- levizijskeprenose.
BO[WA ^KI
politi~ari dolivaju uqe na vatru
BEOGRAD
-Srbi u dr`a-vamaregiona u ve}inislu~a-  jeva ne u`iva juravnopravnost i u Evropskojuni jizagaranto- vanakolektivnaprava, a dr`avaSrbi ja je zapostavila srpskinarod u regionu. Navodi se to u Izvje{ta ju o politi~kimpravimasrp- skognaroda u regionuko ji je  ju~epredstavilanevladina organizaci jaNapredni klub“, prenosiTanjug. Izvje{taj se odnosi na po- lo`ajSrba u osamdr`avare- giona- Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, CrnojGori, Make- doni ji, Albani ji, Sloveni ji, Ma|arskoj i Rumuni ji. “Napredniklub“ ocjewujeda Srbi u BiH u pravnomsmi-sluu`iva jukonstitutivnost, ali da nema juististatus kao Hrvati i Bo{waci u Republi- ciSrpskoj ili Srbi ji, kao ida je RepublikaSrpskajedini entitet u BiH na ko ji se vr{i konstantnipritisaksciqem wenogukidawa.Srbi u Hrvatskoj, kako je navedeno, ne u`iva jupunu ravnopravnost, nema juri je- {enostanarskopitawe, ne- ma jujedinicelokalne samouprave, posto jiproblem tajnihoptu`nica, kao i ne- ispla}enihpenzi ja za vri je- meratnihde{avawa... Predsjednik“Naprednog kluba“ ^edomirAnti}re- kao je na konferenci ji za novinare da objavqivawe tog izvje{ta jadoprinosi modernizaci ji i razvo jude- mokrati je u Srbi ji, jer je ri je~ o identitetusrpskog naroda i istori jesrpske dr`ave.
SRBI NEMA JU 
ista prava kaoBo{waci i Hrvati
Krajwe je vrijeme da se ovakav status BiH, kao neke vrste me|unarodne kolonije, prekine tako {to }e biti vra}en politi~ki suverenitet wenim gra|anima, rekao Bosi}
Sramota je {to Hrvatska ni poslije 14 godina od ubistava i protjerivawa Srba u akciji “Oluja“ nije ni{ta uradila da se oni vrate na svoja ogwi{ta. Kako wima ne mogu neki stranci narediti da to ura- de, kao {to je bio slu~aj u BiH?!
Ema l: vanja_82@gma l.com
Nadam se da }e ovaj novi kandidat za ministra bez- bjednosti BiH Sadik Ahmetovi} biti puno boqi od Tarika Sadovi}a. Sadovi} ni{ta nije radio kako treba, pa je vrijeme da i to ministarstvo kona~no po~ne dobro da radi.
Ema l: micha l.74@yahoo.com
www.glassrpske.com
GLAS: Kako je na SDS uti-cao prelazak poslanika iz va{e partije u DP? BOSI]:
To je proces koji seotvorio krajem pro{le godine kada je jedna grupa unutar SDS-a poku{ala da dovede Dragana ^avi}a na ~elo SDS- a. Najavqivali su da ako tone uspiju, ^avi} osniva svoju stranku. Problem je u tome {to to poku{avaju da urade stvarawem sukoba unutar SDS-a qudi kojima je SDSstvorio politi~ku karijeru, ali i polo`aje i nov~ana pri- mawa. Ne pada im na pamet davrate mandate koje su dobili od stranke. Prelazak nekoli- cine poslanika u ^avi}evu stranku za nas nije novost, ne- go o~ekivana stvar.
SDS i DP
SA R JEVO- Ri jasetIslamskevjerskeza jednice BiH postavio je na svojsajtsaop{tewe
 u ko jem je navedeno da }e delegaci ja te za jednice, sa poglavaromMustafomCeri- }em na ~elu, posjetiti“Islamskuza jednicuRepublikeKoso- vo“, javio jeju~e Tanjug. Delegaci juko jupredvodiCeri}, doda je se, ~ine i poglavar IZ u Srbi ji, mufti jaMuamerZu- korli}, kao i rektorInternacionalnoguniverziteta u No- vomPazaru, ~i ji je mufti jaosniva~, MevludDudi}, kao i mufti je iz me{i hata te za jednice u Hrvatskoj.
Rijaset IVZ BiH
 “Ceri} u posjeti Republici Kosovo“
“Napredni klub“ predstavio Izvje{taj o pravima srpskog naroda u regionu
Srpska pod stalnim pri tiskom
Mladen Bosi}, predsjednik Srpske demokratske stranke
SDS }e di }i obje ru ke za odla zak stranaca
BEOGRAD
- Vjerskipo gla-varIslamskeza jednice u BiH reis-ul-ulemaMustafaCeri} stalnoispoqavavelikorazu- mi jevawe za politi~kezahtje- vekosovskihAlbanaca i ni je sporno da prizna jeposto jawe “RepublikeKosovo“, {to, na- `alost, ne doprinosismiri- vawutenzi ja i pronala`ewu kompromisa, oci jenili su ju- ~eza Tanjugsrpskianaliti- ~ari.IslamologDarkoTanasko- vi}rekao je da je IVZ BiHrazumi jevawe za politi~ke stavovekosovskihAlbanaca pokazivala i rani je, a pose- bno je to izra`enodolaskom Ceri}a na funkci jureis-ul-  uleme. Analiti~arDu{an Jawi}smatra da Ceri}poku- {ava da oja~asvojuticaj u Islamskojza jednici na Koso- vu i da }e to dodatnoiskom- plikovatiodnoseunutar islamskeza jednice u central- nojSrbi ji.
Du {anka Majki}
PDP treba boqeda ~ita propise
OHR
GLAS: [ta o~eku jete od sqede }e sjednice Sa- vjeta za primjenu mira (
PIC
), zakazane za je- sen?BOSI]:
Rusija je otvore- no za zavr{etak mandata
OHR
-a {to prije, dok SADi neke druge zapadne zemqe nemaju identi~an stav. Uvi- jek se prije zasjedawa
PIC
-apo ovom pitawu pojavi nova politi~ka kriza u BiH i to postane dokaz neophodnos- ti daqeg ostanka
OHR
-a.Mnogo smo bili bli`e za- tvarawu
OHR
-a na po~etku2006. godine nego {to smo danas.Spasioci BiH su najodgovorniji {to zemqa pune dvije godine kasni sa izdavawem biometrijskih paso{a.
Zlatan Burzi}, savjetnik za medije ministra inostranih poslova BiH 
MladenBosi}
F O  O : G   L  S  S  S 
Darko Tanaskovi} i Du {an Jawi}
Reis ne doprinosi smirivawu tenzi ja
Partija demokratskog progresa
Tra`e ostavku Nikole [piri }a
BAWALU KA- SNSDtreba daza- tra `iostavkupredsjedava ju }egSa- vjetaministara
BiH Nikole[piri}azbogtoga{to je u~e{}em u raspravi o smjeniTarikaSadovi}a u DomunarodaParlamenta BiHpriznao da je jedinazakonskaprocedura za razrje- {eweministara ona ko jaukqu~u je izja{wavawe oba domaParlamenta BiH.Ovo je na ju~era{wojkonfe- renci ji za novinare u BawojLuci izjavio~lanizvr{nogodbora PDP-a IgorCrnadak, doda ju}i da to praviloni jeva`iloprilikom razrje{ewawega i VeselinaPo- qa{evi}a.@. B.
SA R JEVO
- Zamjenikpred- sjedava ju}egDomanarodaPar- lamentaBiHDu{anka Ma jki}izjavilajedaSNSD nenamjeravadatra`iod predsjedava ju}egSavjeta ministaraBiHNikole [piri}adasepovu~esa du`nosti.Ona je oci jenila dauPDP-utimzahtjevompoku{ava judaispravesvo ju gre{kujernisu~itali propiseidokumenteopro- ce durama“ unutarParla- mentarneskup{tinei instituci jaBiH.
 
IgorCrnadak 
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 5. avgust2009.
3
BAWA LUKA - Kancelarija visokog predstavnika u BiH sma- tra da institucije Republike Srpske, u skla du sa zakonima i Ustavom tog entiteta, treba da odlu~e da li je pravo za po- kretawe vitalnog nacionalnog interesa isteklo. Portparol
OHR 
-a Qiqana Radeti} rekla je ju~e agencijama da mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa treba da omogu}i jednaku za{titu konstitutivnim narodima i da ti mehanizmi nisu jednaki u RS i FBiH.
Poku{ao zadaviti na~elnika polici je
SPLIT-
Na~elnikupravepolici je u MUP-u Hrvatske ZoranNi~enoju~e je hitnoprevezeniz mjestaLumbarda na ostrvuKor~uli u Klini~ko-bolni~kicentarSplit, po{to ga je poku{aozadaviti60-godi{wimje{tanin, prenose  hrvatskimedi ji. Hrvatskimedi jiprenose da je napada~penzionisanipo- lica jacDankoBebi}ko ji se sa Ni~enomju~eujutroverbal- nosukobio u jednojprodavnici oko parkingmjesta. Napad se dogodio u lokalnomkafi}u “Mot”, a premari je- ~imamje{tana, napada~je pri{ao s le|ana~elnikupolici-  je ipo~eoga davitikonopcem.
U Iraku osu |ena `ena-samo ubica
BA GDAD-
Ira~ankaRani jaIbra himuhva}enapro{lego- dine sa jaknompunomeksplozivaosu|ena je na sedam i po godinazatvora, saop{tio je ju~eneimenovanizvani~nik vrhovnogsudskogsavjeta u Iraku. Presuda je prvostepena i mo`e da se podnese`alba na wu, kazao je Rojtersuistizvani~nik. Rani ja je uhva}enaav- gusta2008. godine u provinci jiDi jala, na sje veroistoku Iraka. Tada je imala15 godina.  Ameri~kivojnizvani~nici su govorili o woj kao o “ne- voqnom“ napada~u-samo ubici, a i samaRani ja se takopred- stavila u intervjuuko ji je tadadalatelevizi ji.
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
ntomasevic@glassrpske.com
BAWALU KA, ZA GREB
-
Polici jaRepublike Srpskeu akci ji“Gradina 2” i hrvatskapolici jau akci ji“Spartak“ uhapsili su u no }iizme |upone- djeqka i utorka20 licazbogsumwe da su se bavilirasturawemdroge iz BiH u Hrvatsku.
To su ju~esaop{tilepo- lici jeSrpske i Hrvatske. Prilikomhap{ewa u BiH i Hrvatskojzapli-  jeweno je oko {estkilogra- maheroina, 3,2 kilograma mari huane, 28 gramakoka- ina, skank i oru`je. Ve}idio drogezapli jewen je u Hrvatskoj.Polici ja RS uhapsila je 13 lica, a kako je saop{teno  uMinistarstvuunu- tra{wihposlova RS, traga se za jo{ petosumwi~enih.U Hrvatskoj je polici ja  uhapsilasedamlica, od ko-  jih su tro jedr`avqaniBiH. Prvoosumwi~eni je sapodru~jaBaweLuke, a ve}i- na je uhap{ena na podru~ju Dobo ja, [ekovi}a, Bi jeqine i Vlasenice. Pretreseno je 29 lokaci-  ja u Srpskoj, aakci jomsu ru-kovodiliSpeci jalnotu- `ila{tvo RS i Okru`no tu`ila{tvoDoboj. Deset od 13 uhap{enih u BiHpredati su Spe ci jal- nomtu`ila{tvuSrpske i tokomju~era{wegdanatra-  jalo je wihovosaslu{awe. Portparolovogtu`i- la{tvaDragicaTo jagi}ju~e  je rekla da }e saslu{awe tra jati do kasno u no}, a preostala tri licasaslu- {a}epolici jai tu`ila{- tvoDobo ja. Na~elnik Upravekriminalisti~ke polici jeMUP-a RS Gojko Vasi}na konferenci jiza novinareodr`anoj u Zagre- bu je rekao da je akci ja“Gra- dina“ tra jalaposqedwa tri, ~etirimjeseca. - Primi jeti li smo da se droga sa {iregpodru~jaDo- bo jatransportu je u Hrvat- sku. Kod uhap{enihosobau BiH zapli jewenje kilogram mari huane i dva kilograma skanka- rekao je Vasi}. Kakoprenosehrvatski medi ji,od sedamuhap{enih u Hrvatskoj, polici ja je kri- vi~nepri javeUSKOK-u po- dni jelaprotiv pet lica, a od toga su privedena~etiri. Dvo jicanisupri javqena. Vri jednostdrogeko ja je zapli jewena u ovimakci jama na crnomtr`i{tu je proci-  jewena na vi{e od polami- lionamaraka. Hrvatskapolici ja je u akci ji“Spartak“ oduzela i pi{toq“CZ“ kalibra7,65 milimetara i nekolikomo- bilnihtelefona. Je dan od zapli jewenihtelefonaza- zvonio je na ju~era{woj konferenci ji za novinare u Zagrebu. Nedavno je u Ma- karskoj “pao“ iMilutin Novakovi}iz Pala sa 21 ki- logramom~istogheroina.
Policija Srpske uhapsila 13 lica. Desetoro predato Specijalnom tu`ila{tvu RS, a troje dobojskoj policiji i tu`ila{tvu. Hrvatska policija uhapsila sedam qudi, od kojih su troje dr`avqani BiH. Prvoosumwi~eni iz Bawe Luke
Razbijena narko-grupa koja je rasturala drogu u BiH i Hrvatskoj
 Uhap{eno 20 li ca, odu ze to {est kilograma hero ina
U Policiji RS napomenuli su da akcija “Gradina“ traje od aprila, a u ranijim akti- vnostima zaplijeweno je dva kilograma skanka, 711 gra- ma heroina, oko tri grama marihuane i 44 grama koka- ina.U akciji “Gradina“ u febru- aru tokom akcije dobojske policije uhap{eni su i pri- tvoreni @eqko Sto janovi} (32), Dragi{a [urbat (39), Admir Veli~anin (25), Mi- tar Bo`i~kovi} (24), Sa{a Vidovi} (27) i Salko Hasu- ki} (25) iz Doboja, kao iAdnan Hari} (23) iz Jelaha, te Milorad Todori} (22) iz Dervente.
“GRA DINA”
PRETRESENO
29 lokacija u Srpskoj
Ruski premi jer odmara u Sibiru
TU VA 
- Premi jerRuskeFedera- ci jeVladimirPutinodlu~io je da godi{wiodmorprovede sa po- rodicom u sjevernosibirskomre- gionuTuva, javio je Rojters. Putina su fotoreporteri“uhva- tili“ kako{etadivqimpredje- limaSibira i loviribu u ~istimri jekama. Za razliku od wega, predsjednikRusi je DmitrijMedvedev i daqeje na poslu, sve dok se Putin ne vrati sa odmora, prenosiagenci jaRojters.
Osumwi~eni pred Specijalnim tu  `ila{tvom RS
 
FOTO: G. [URLAN
Institu cije RS treba da odlu ~e o isteku prava na veto Bo{waka
Konferencija zanovinare u Zagrebu Prona|ena droga

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->