Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090802

Nezavisne090802

Ratings:
(0)
|Views: 301|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 06, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2010

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3948
NEDJELJA
2.AVGUSTA 2009.
INTERVJU
Kosoro va }e vi{ebrinuti omanjinama
ALEKSANDARTOLNAUER,PREDSJEDNIKSAVJETA ZANACIONALNE MANJINEHRVATSKE
str.
9!
i
:
NA LICU MJESTA 
Kamenompogo|enbasista
PREKINUT KONCERT "DUBIOZA KOLEKTIVA" NA "EX-YU ROCKS" FESTIVALU U KRUPI NA VRBASU
DOGA\AJI
str.
6
U pucnja viubi jenmladi}
Krvavi obra~un ispred ljetne ba{te "Skaj" u Trebinju
UBIJEN JEKRSTIVOJE - KIKO MIJOVI], AU NJEGA JE PUCAOBORISLAV TASOVAC TASA, KOJI JE NAKON TOGA POBJEGAO. OBA SU ODRANIJEPOZNATA POLICIJI
str.
5
i
6
Od bukveko ja hodaostala samo legenda
^UDO U SELU PRIBINI] KOD TESLI]A ODAVNO JEZABORAVLJENO
Na pute vima divlja ju i voze bez dozvola
str.
21!
i
22
Gotovo svakog vikenda najmanje jedna sao bra}ajka u BiH
str.
27!
i
28
Mjesto pucnjave
   F   O   T   O    N   N
 O  O  NN
 
2
ofekfmkb!
2. 8. 2009.
Danas protestu Tasov~i}ima
^A PLJINA - Poljoprivredni- ci iz Hercegova~ko-neretvan- skog i Zapadnohercegova~kog kantona na javili su za danas mirni jedno~asovni protest u mjestu Tasov~i}i kod ^apljine. Protesti }e, kako su po jasnili, biti odr`ani s ciljem da bi upo- zorili na veoma te{ko stanje u ko jem se nalaze zbog uvoza ogromne koli~ine stranih po- ljoprivrednih proizvoda u BiH. "Protestiramo zbog ogromne koli~ine uvezenih poljoprivre- dnih proizvoda iz drugih ze- mlja u na{u zemlju zbog ~ega na{a roba propada", rekao je predstavnik poljoprivrednika iz ^apljine Pero Jurkovi}. On je dodao da je na doma- }em tr`i{tu previ{e uvozne ro- be ko ja je lo{a i nekvalitetna, te da ne posto je adekvatne mjere njenog ulaska u BiH. (Fena)
Napredaku potraziza ha{kimbjeguncima
BEOGRAD - Rasim Lja ji}, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Ha{kim tribuna- lom, oci jenio je da je u poslje- dnjih godinu dana postignut zna~a jan pomak u potrazi za obo jicom preostalih ha{kih op- tu`enika, ali da je hap{enje Rat- ka Mladi}a apsolutni prioritet. "U poslednjem periodu broj informaci ja, obim saznanja ko-  je imamo i za Mladi}a i za Go- rana Had`i}a daleko je ve}i, nego {to je to bio slu~aj rani je. Sprovodimo sve aktivnosti kao da su ha{ki optu`enici ovde", rekao je Lja ji}.Istakao je da u ovom trenutku u potpunosti nema ju saznanja da se oni sigurno nalaze na teri- tori ji Srbi je, ali da sara|u ju sa slu`bama bezbjednosti svih ze- malja ili ve}ine zemalja u raz- mjeni informaci ja. "Na{ prioritet jeste Mladi}, radimo i na lociranju Had`i}a", rekao je Lja ji}. (Beta)
Slu`en pomenubi jenimHercegovcima
BEOGRAD - Njegovo viso- kopreosve{tenstvo vladika hvostanski Atanasi je Rakita ju- ~e je u maloj crkvi svetog Save na Vra~aru u Beogradu slu`io parastos za 850 Srba, ugla- vnom `ena, djece i staraca iz Prebilovaca u Hercegovini, ko-  je su usta{e ubile 1941. godine, kao i za oko 50 Srba stradalih upro{lom ratu u BiH 1992. godi- ne.U crkvu-kriptu u Prebilovcima 1991. godine rodbina poginulih polo`ila je kosti vi{e od 4.000 Srba ko je su usta{e bacile 1941. godine u jame oko ^apljine, Stoca i ^itluka, me|u ko jima su najpozanti je [urmana~ka jama i Bivolje brdo. (Srna)
Doga|aji
A. [U[NJAR 
SARA JEVO - Vi{e osoba je povri je|e- no, od ko jih dvi je te{ko, u pucnjavi ko ja se dogodila ju~e ujutro oko 4.40 u klubu "The Club" u Ulici mar{ala Tita, potvr|e- no je u MUP-u Kantona Sara jevo.
Iz polici je je saop{teno da je pri je pu- cnjave do{lo do tu~e u ko joj je u~estvovalo vi{e osoba. Biljana Jandri}, portparol Klini- ~kog centra Univerziteta u Sara jevu, kazala je da se ljekari bore za `ivot Anera Husi}a (32).
"Aner Husi} je
 jo{ u operacionoj sali. Ima rane od metaka u predjelu vrata, grudnog ko{a i trbuha i u te{kom je stanju. Te{ko je povri je|en i Amer Had`iomerovi} (39) ko ji ima ranu od metka u predjelu li jeve natkoljenice, a u tu~i mu je povri je|ena i gla- va. Aziz Ramadanovi} (42) imao je lak{e ra- ne na glavi i on je pu{ten. Jutros u 11 sati polici ja je dovezla i Edina Had`eli}a (27) s frakturom kosti desne ruke", kazala je Jandri- }eva, dodav{i da se polici ja nalazi u krugu Klini~kog centra i ispred operacione sale.
U polici ji su kazali
da je uvi|ajzavr{en ali da jo{ ne zna ju uzrok tu~e. Svi u~esnici u tu~i su identificirani, a slobode su li{eni H.E. (27), K.M. (37), H.A. (34), J.T.(39) i R.A. (37)."Polici ja je u klubu prona{la tri odba~ena pi{tolja, a u ti jeku su aktivnosti na pronalasku ~etvrtog pi{tolja ko ji je nakon tu~e odnesen s mjesta doga|a ja i sakriven. O ovom doga|a ju  je obavi je{teno Kantonalno tu`ila{tvo u Sara-  jevu i istraga je u toku. Polici ja je zadr`ala o~evice i u~esnike u tu~i radi saslu{anja i nas- tavlja se rad na rasvjetljavanju ovog doga|a-  ja", saop{teno je iz polici je. Nezvani~no sazna jemo da u~esnici u pucnjavi nisu odra- ni je poznati polici ji.
Pucnjava u klubu "The Club" u Sara jevu
Dvo je te{ko povri je|enih
Kriminalce iz BiH i Hrvatske treba pri vesti
SARA JEVO - Ministarstvo pravde BiH prihvati}e inici jati- vu Vlade Hrvatske o izmjeni Sporazuma sa BiH o me|uso- bnom izvr{avanju sudskih odluka o krivi~nim djelima, ko-  ja }e onemogu}iti kriminalcima da se {tite dvojnim dr`avljan- stvima, rekao je ju~e Sr|an Ar- naut, zamjenik ministra pravde BiH.
On je dodao da ne zna da li jeinici jativa ve} stigla u Ministar- stvo pravde BiH jer je vikend, ali je svakako o~eku je. "U svakom slu~a ju, inici jativa  je dobra i sve zemlje u regi ji treba da prihvate tu inici jativu jer isti problem imamo i sa Srbi jom i Crnom Gorom. Ne mo`e se pri- hvatiti situaci ja da optu`eni u Hrvatskoj prona|e slobodu u BiH i obratno. Tome treba stati ukraj i kriminalce treba privesti", rekao  je Arnaut.On je dodao da zbog trenutnog stanja vi{e od 200 osoba iz BiH i Hrvatske izmi~e pravdi. "Prema informaci jama iz pro{le godine, oko 40 osoba iz BiH ko je tra`i polici ja pobjeglo je u Hrvat- sku. Ova inici jativa podrazumi je- va da }e dr`avni sud prihvatiti presudu druge zemlje. Inici jativa  je dobra i o~eku jemo da u nare- dnih nekoliko mjeseci sli~an ugo- vor potpi{emo i sa Srbi jom i Crnom Gorom", rekao je Arnaut. Posljednji slu~aj izbjegavanje kazne zahvalju ju}i dvojnim dr`avljanstvima dogodio se pri je tri mjeseca kada je Branimir Gla- va{, osu|eni ratni zlo~inac iz Hrvatske, na{ao uto~i{te u BiH.  A.[.
@ena vara penzionere Uhap{eni narko-dileri
BEOGRAD - Pripadnici MUP-a Srbi je uhapsili su kriminalnu grupu ko ju je organizovao Faruk Kadri}, a ko ja se du`e vri jeme bavila nedozvoljenom proizvodnjom, dr`anjem i stavljanjem u pro- met opojnih droga i falsifikovanjem novca na teritori ji Srbi je, BiH, Bugarske i zemalja zapadne Evrope.
"Polici ja je u beogradskom naselju Banovo brdo, prilikom primopre- da je kilograma heroina uhapsila Dragana Supi}a (35), Sa{u Komlenovi- }a (48) i Ljudmilu Lilovu (39)", saop{teno je iz MUP-a Srbi je. Droga, spakovana u dva paketa od po pola kilograma, prona|ena je prilikom pregleda vozila reno klio beogradskih registarskih oznaka, ko-  jim je upravljao Komlenovi}. Prilikom pretresa Kadri}eve ku}e prona|ena je ve}a koli~ina la`nog novca u apoenima od 200 evra i 100 dolara, pi{tolj CZ bez dozvole, oko 20.000 evra, te ve}i broj telefona i kartica. Kadri} je hap{en 2006. godine, kao organizator kriminalne grupe ko ja se bavila kri jum~arenjem narkotika, tekstilne i tehni~ke robe, zbog ~ega se protiv njega i ostalih ~lanova trenutno vodi postupak pred Posebnim odjeljenjem Okru`nog suda u Beogradu. Supi} je, tako|e, rani je hap{en zbog nedozvoljene proizvodnje, dr`a- nja i stavljanja u promet opojnih droga u RS i BiH, zbog ~ega je izdr`a- vao zatvorsku kaznu od ~etiri godine i {est mjeseci. (Srna)
Zbog trenutnogstanja vi{e od200 osoba iz BiH iHrvatske izmi~e pravdi
 Vesna DUKA 
TREBINJE - Krstivo je - Kiko Mi jovi} (30) iz Trebinja ubi jen je u no}i izme|u petka i subote is- pred ljetne ba{te "Skaj" u Starom gradu, na Trgu Travuni je u Trebinju. Na njega je pucao Borislav Tasovac Tasa (28) iz Trebinja, ko ji je nakon toga pobjegao.
U pucnjavi je te{ko ranjen i Simeun Du~i} (36), a lak{e povrede su zadobili mladi}i [.N. i V.D. Sve se desilo oko jedan sat iza pono}i pred ljetnom ba{tom "Skaj", nakon zavr{etka koncerta "Amadeus benda", kada su se gosti uglavnom razi{li. Mi jovi} je, tvrde o~evici, bio u ba{ti, ali se ne zna da li je tu bio iTasovac i kako je do{lo do prepirke, iako je poznato da su i rani je njih dvo jica imali razmirica i tu~a.
Mi jo vi} je rani je
optu`ivao Tasovca da mu  je u vazduh digao motocikl kavasaki 10. aprila pro{le
U pucnja vi
Ubi jen je Krsti vo je - Kiko Mi jo vi}, a u njega je pucao Borislav Taso vac Tasa, ko ji je nakon toga pobjegao. U pucnja vi je te{ko ranjen i Simeun Du~i} (36), a lak{epo vrede su zadobili mladi}i [.N. i V.D.
BI JELJINA - Predsjednik bi-  jeljinskog Udru`enja penzione- ra Slavko Panteli} upozorio je da se u Bi jeljini po javila `enska osoba ko ja od penzionera na prevaru uzima novac la`no se predstavlja ju}i da je iz Udru`e- nja.
Panteli} je po jasnio da je, prema opisu jednog penzionera, ri je~ o "sitnoj, crnoj `enskoj osobi". On je rekao da je tog penzionera u petak u njegovom stanu posjeti- la `ena la`no se predstavlja ju}i i nude}i mu pomo}. "Ona je od njega tra`ila odre|e- na dokumenta na osnovu ko jih bi, navodno, bila razmatrana mogu- }nost da mu bude dodi jeljena po- mo} od Udru`enja penzionera. U me|uvremenu, dok joj je donio ~a{u vode, `ena je odni jela nov~a- nik u ko jem je bilo 60 KM, kao idio dokumentaci je", rekao je Pan- teli}.Prema njegovim ri je~ima, penzi- oner je potpisao i neki bjanko obrazac ko ji mu je dala ta `ena, a na osnovu ko jeg bi, kako mu je rekla, mogao dobiti kredit. "O svemu je obavi je{tena polici-  ja ko ja je ve} reagovala, te se na- damo da }e ta `ena biti prona|ena", rekao je Panteli} i apelovao na gra|ane da "ne nasje- da ju na takve i sli~ne posjete", jer }e Udru`enje, ako ne{to organizu-  je, obavi jestiti penzionere na vri-  jeme.O.S.
Pri jepucnja vedo{lo dotu~e uko joj jeu~estvo valo  vi{e osoba
Klub "The Club"
   F   O    T   O    D   @ .   T   O   R   C   H   E
Krvavi obra~un ispred ljetne
 
3
Doga|aji
2. 8. 2009.
ofekfmkb
Po vri je|en u eksplozi ji
SA RA JEVO - Semir Musta- fi} (22) iz Had`i}a preksino}  je oko 20 sati te{ko povri je|en u eksplozi ji nepoznate naprave dok je sjekao drva u Mi{evi}i- ma, saop{teno je iz MUP-a Kantona Sara jevo. "Jo{ nismo sigurni da li se radi o nagaznoj mini ili je ri je~ o nekoj drugoj eksplozivnoj napravi. Povri je|eni je u te- {kom stanju i zato jo{ ne mo- `emo saznati {ta sve stvarno desilo", rekli su u polici ji. Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Univerziteta u Sara jevu, rekla je da je Mus- tafi} van `ivotne opasnosti. "Mustafi} je dovezen u te- {kom stanju sa vi{e povreda od eksplozivne naprave po ci-  jelom ti jelu. Operisan je i tre- nutno je van `ivotne opasnosti", dodala je Jandri}e- va. A.[.
Uvredlji vigrafiti u Li vnu
LIVNO - Na zgradi Naro- dnog univerziteta u Livnu po- novo su ispisani grafiti neprimjerenog i uvredljivog sadr`a ja - veliko slovo "U", u ~i joj se sredini nalaze krst i poruke "Ante Gotovina heroj" i "Ne}emo zaboraviti Vuko- var".Grafiti su ispisani crnim spre jem na tri spoljna zida zgrade prema gradskom par- ku, stotinak metara od zgrade kantonalnog MUP-a, a po javili su se samo nekoliko dana na- kon {to su radnici komunalnog preduze}a na zahtjev op{tin- ske Slu`be za privredu i inspe- kcijske poslove fasadnom bo jom premazali rani je ispisa- ne uvredljive grafite. Grafiti, ko ji vri je|a ju i oma- lova`ava ju pripadnike ma- njinskih naroda u livanjskoj op{tini, Srbe i Bo{njake, ispi- sani su i na sportskoj dvorani "Dalibor Perkovi} Dali", na zidovima devastiranog Parti- zanskog groblja i nekim de- vastiranim stambenim i poslovnim objektima u Li- vnu. (Srna)
Potukli seu centruBanjaluke
BA NJA LUKA - Jedno lice  je povri je|eno u tu~i ~etiri osobe, ko ja se ju~e ujutru do- godila u centru Banjaluke, na parkingu kod hotela "Palas", potvr|eno je u CJB Banjaluka. Nezvani~no sazna jemo da je u tu~i lak{e povri je|en Jelen- ko Bogo jevi} (22) iz Banjalu- ke. Gospa Arsenovi}, portparol CJB Banjaluka, re- kla je da je Policijskoj stanici Centar Banjaluka ju~e u 4.30 do javljeno da je kod hotela "Palas" do{lo da naru{avanja  javnog reda i mira. "Kada su pripadnici polici je oti{li na lice mjesta, nisu zate- kli nikoga, ali su naknadno do{li do saznanja o kome se radi. Protiv lica ko ja su u~es- tvovala u tu~i bi}e podnesen zahtjev za pokretanje prekr{aj- nog postupka", rekla je Arse- novi}eva. D.S.
 Vijesti
E. DUV NJAK 
SARA JEVO - Svaki peti u mjesecu bi ubu- du}e, dok tra je recesi ja, mogao biti ori jentir za isplatu penzi ja u Federaci ji BiH, rekao je ju~e Zarif Safi}, portparol PIO/MIO FBiH.
Do sada je ispla}ivana uglavnom svakog prvog u mjesecu, a Safi} obja{njava da vi{e nema rezervnih sredstava u PIO/MIO. "Pri je smo ako se i ne sakupi dovoljno sred- stava do prvog u mjesecu mogli namiriti pet do godine. Budu}i da je motor bio parkiran ispred ra- dnje bo ja i lakova, njegovom eksplozi jom je iza- zvana velika paljevina i materi jalna {teta. Mi jovi}  je nakon toga optu`ivao Tasovca da mu je rani je pri jetio da }e to u~initi. Oba mladi}a su odrani je bila poznata organi- ma gonjenja. Tasovac je bio hap{en, pa pu{ten u pro{logodi{njoj operaci ji "Leotar", u ko joj je, zbog sumnje na organizovani kriminal, u Trebinju uha- p{en veliki broj lica.
Iako je Trg Tra vuni je,
na kome senalazi i Osman-pa{ina d`ami ja, konstantno pod po- licijskom prismotrom, a polici ja je trebala obezbje- |ivati i ovaj nastup poznatog benda, Tasovcu je ipak po{lo za rukom da pobjegne s lica mjesta, os- taviv{i za sobom, tvrde o~evici, pravo krvavo po- pri{te.Biljana Bogdanovi}, portparol Op{te bolnice Trebinje, potvrdila je da je Mi jovi} nakon pucnjave u trebinjsku Slu`bu hitne medicinske pomo}i do- vezen bez znakova `ivota, pa mu je samo konstato- vana smrt ko ju je prouzrokovalo pet prostrelnih rana."Simeun Du~i}, ko ji je hospitalizovan na Hi- rur{kom odjeljenju Op{te bolnice u Trebinju zado- bio je tri prostrelne rane i to dvi je u li jevoj potkoljenici i jednu u desnoj natkoljenici i stabilnog  je zdravstvenog stanja", dodala je Bogdanovi}eva.
Medicinskim pregledom
 je utvr|e-no da su sve povrede kod Du~i}a nanesene iz va- trenog oru`ja.Mladi}i [.N. i V.D. zadobili su lak{e povrede i pu{teni su ku}i, a njihove povrede nisu bile nana- sene vatrenim oru`jem, ve} su nastale vjerovatno zbog pada ili udaraca. Ljetna ba{ta "Skaj" ju~e je bila zatvorena.
Zarif Safi}, portparol PIO/MIO FBiH
Dok tra jerecesi ja, penzi je petog u mjesecu
ubi jen mladi}
Mi jo vi} iTaso vacodrani jepoznatipolici ji
{est miliona iz rezervi, ali tih rezervi vi{e ne- ma. Tu je i optere}enje sa beneficiranim ili ta- kozvanim vojnim penzi jama, ko je je vi{e od 18.000", rekao je Safi}.
Doda je da je isplata
sa prvog napeti pomjerena i zbog Zakona o doprinosima. "U njemu sto ji da nema plate zaposlenima dok se ne uplati doprinos za PIO, a to je sva- kog prvog u mjesecu i mi nemamo vremena da istog dana obra~unamo penzi je i da po~ne isplata. U Federaci ji BiH ima 350.000 penzi- onera. [to se ti~e smanjenja koefici jenta, odnosno penzi ja, mislim da do toga ne}e do}i u narednom periodu jer o~eku jemo da Vlada FBiH ispuni svo je obaveze prema PIO/MIO", rekao je Zarif Safi}, portparol Zavoda PIO/MIO FBiH.Mjese~no za isplatu penzi ja treba 132 mi- liona KM."Kao {to je poznato, bili smo spremni da sutra organizu jemo demonstraci je u velikom bro ju gradova, jer je bila na javljena mogu- }nost smanjenja penzi ja", rekao je Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera/umirovljenika FBiH. Doda je da do umanjenja penzi ja ni je do- {lo i da su stoga demonstraci je samo odgodili i to u konsultaci ji s ljekarima.
"Te{ko nam sve
ovo pada. Jer od350.000 penzionera, njih 180.000 je s mirovi- nama ko je iznose 296 KM. Ako ho}ete u pro- centima, 75 posto penzionera `ivi u zoni ekstremnog siroma{tva, nema ju {ta da jedu", ogor~en je Omerefendi}. Isti~e da nema ri je~i ko jima se mogao opisati stres ko ji su "do`ivljavali posljednjih dana zbog strahovanja da }e se ionako niske penzi je smanjiti".
 Vi{e nemarezer vnihsredsta va uPIO/MIO FBiH
Oko 75 odstopenzionera nema {ta da jede
FOTO D@. TORCHE
ba{te "Skaj" u Trebinju
Mjesto pucnja ve
FOTO NN
Ljetna ba{ta "Skaj" ju~e je bila zatvorena

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->