Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
123. - 20

123. - 20

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ godine donijela
Z A K L J U
Č
 A K
1. Prihva
ć
a se Nacrt javnog poziva za predlaganje kandidata za
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije, u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaklju
č
ka. 2. Zadužuje se Ministarstvo kulture da, u ime Vlade Republike Hrvatske, objavi Javni poziv iz to
č
ke 1. ovoga Zaklju
č
ka u Narodnim novinama i u jednom od dnevnih glasila, prikupi prijave kandidata i dostavi ih Vladi Republike Hrvatske s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje, radi predlaganja Hrvatskome saboru imenovanja 
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanovi
ć
 
 
 2
Nacrt VLADA REPUBLIKE HRVATSKE objavljuje J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije
1. Na temelju
č
lanka 68. stavka 2. Zakona o elektroni
č
kim medijima (Narodne novine, br. 153/2009, 84/2011 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije. 2.
Č
lanovi Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije mogu biti samo državljani Republike Hrvatske koji imaju stru
č
no znanje, sposobnosti i iskustvo u djelatnosti radija ili televizije, ili u izdava
č
koj, kulturnoj ili sli
č
noj djelatnosti.
Č
lanovi Vije
ć
a trebaju biti javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih na
č
ela i vladavinu prava, izgradnju i unaprje
đ
enje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i za zaštitu slobode izražavanja.
Č
lan Vije
ć
a ne može biti državni dužnosnik, dužnosnik u izvršnoj ili sudbenoj vlasti, kao ni dužnosnik politi
č
ke stranke.
Č
lanovi Vije
ć
a ne smiju biti vlasnici, dioni
č
ari ili imatelji udjela,
č
lanovi uprava, nadzornih odbora ili
č
lanovi upravnih vije
ć
a i drugih odgovaraju
ć
ih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroni
č
kim medijima, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore.
Č
lanovi Vije
ć
a ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio ili audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo do
ć
i do sukoba interesa.
Č
lanovi Vije
ć
a imenuju se na razdoblje od pet godina.
Č
lanovi Vije
ć
a obavljaju svoju dužnost profesionalno, kao zaposlenici Agencije za elektroni
č
ke medije s punim radnim vremenom. 3. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit
ć
e Hrvatskome saboru imenovanje
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije. 4. Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljede
ć
u adresu:
Ministarstvo kulture Runjaninova 2 10000 Zagreb
s naznakom:
"Prijava kandidata za
č
lana Vije
ć
a za elektroni
č
ke medije"
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->