Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Munemma_Pasupuleti_Analysis_The Sunday Indian.pdf

Munemma_Pasupuleti_Analysis_The Sunday Indian.pdf

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by Mahesh Kathi
డాక్టర్ కేశవరెడ్డి "మునెమ్మ" నవల గురించి పసుపులేటి పూర్ణచంద్రరావు గారి విశ్లేషణ.
డాక్టర్ కేశవరెడ్డి "మునెమ్మ" నవల గురించి పసుపులేటి పూర్ణచంద్రరావు గారి విశ్లేషణ.

More info:

Published by: Mahesh Kathi on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
kÕ Væ  ≤ ‘·´ +
e÷õø£ ˝À‘· T˝À¢+∫ kÕVæ ≤‘· ´+ sêe&É+ m+‘· nedü ÷, e´øÏ  Ô e÷qdæø£ ˝À‘· T˝À¢+∫ ≈£ L&Ü kÕ ≤‘· ´+ sêe+ n+‘· nedü+ nì ø√π  s e´≈£ îÔ˝À¢ H˚H=ø£ ï. &Ü.π  øX¯e ¬  s&ç  ¶ >±] ªeTTHÓeTൠe÷qdæø£ ˝À‘· T˝À¢øÏ  fi¯  ¢+ n+‘· ‘˚*¬  ø’q |üìø±<ä T. π  øX¯e¬  s&ç  ¶ >±s¡ T ≈£ L&Ü á ø£<∏  äì m+‘· #ÓbÕŒ˝À n+‘· #Ó Œ ˇ~˝ÒXÊs¡ T.ndü*~ π  øX¯e¬  s&ç  ¶ >±]øÏ yêfi¯  ¢eTà >±s¡ T ∫qï|ü &É T  Œq ø£<∏  ä nì $HêïqT. n+fÒ ñ>∑ TZbÕ\ ˝≤+{Ï ]|ü ⁄wæ  º >∑\ ø£<∏  äqïe÷≥! á ªneTà #Ó Œq ø£<∏  äµ ns¡  ’ @fi¯  ¢ Hê{Ï  ’Hê, Äs¡ T e+<ä\ @fi¯  ¢ Hê{Ï  ’Hê nìï eT+∫ ª˝Àø£˝Ÿ µ.
[local]
 ø£<∏  ä˝≤¢>±, nìï eTÚœø£ ø£<∏  ä˝≤¢>± z ø±˝≤r‘· TÆq ø£<∏  ä. ˇø£ >=|ü Œ ª]&ç˝Ÿ µ.
(riddle)
ì ‘·q ø£ T|ü ⁄˝À <ë#· T≈£ îqï ø£<∏  ä. bÕ|ü ⁄´\sY>± Ä˝À∫ùdÔ Ç<√ ªn<ä T“¤‘·µ >±<∏  ä. ø±˙ XÊÁd”  Ô T+>± Ä˝À∫ùdÔ ìC≤ìøÏ<√ ª|ò  ü+&É T+≥˝Ÿ µ ø£<∏  ä!
’Fundamental Story’
 n+fÒ ø±˝≤˙ï ` dü  ú˝≤˙ï <ë{Ï nìï ø±˝≤˝À¢q÷, nìï uÛ  Ñ ÷uÛ ≤>±˝À¢ $ì|æ+#˚ z eTÚ*ø£ >±<∏  äqïe÷≥. Hê es¡≈£ î Hê≈£ î ªeTTHÓeTൠ˝≤+{Ï ø£<∏  ä\T z ns¡»qT ‘Ó\Tdü T. ÇsêHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q Ç˝≤+{Ï ø£<∏  ä H˚qT MTø=ø£ ãT‘êqT. ø±˙ Ä #Ó Œ&ÜìøÏ eTT+<ä T ª|ü+&É T+≥˝Ÿ µ ø£<∏  ä\øÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£ ¬  s+&É T eTTK´ $wü ÷*ï MT≈£ î #ÓbÕŒ*. kÕ+Á|ü<ëj· T $\Te\ ø£Hêï nr‘·+>± e⁄+&˚ á   ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä*ï Äj· ÷ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ª$q>±H˚µ ÄX¯ Ãs¡ ´+>± H√ T ‘Ó]∫Hê ≈£ L&Ü, Ä ª$&É ÷¶+µ‘√ |ü P]Ô
distance
ì ø√s¡ Tø√s¡ T. eTqdü T˝À mø£ ÿ&√ z ª&ÜsY ÿø±s¡ ïsYµ˝À <ä–Z‘·HêH˚ ï |ò  ”\ e⁄‘ês¡ T. yÓ+≥H˚ ªªá ø£<∏  äì $Hêïyê...?µµ n+≥÷ *∫ eTs=ø£]øÏ #ÓãT‘ês¡ T. n˝≤n˝≤ <äXÊu≤›\T <ë{Ï á ø£<∏  ä π  øX¯e¬  s&ç  ¶ >±]øÏ yê] ‘·>±] <ë«sê +Áø£$T+∫+~.eTq ¬  s&ç  ¶>±]≈£ Lÿ&Ü á ø£<∏  ä Äj· Tq ª&ÜsY ÿ ø±s¡ ïsYµøÏ |ü  º+~ ø£qTø£, Çø£ ø£<∏  äì @ π  swü˝Ÿ ø°  ô|≥º≈£ î+&Ü
subjective
>± ‘·q~ #˚ Tø=ì, eTÚœø£ kÕ+Á|ü<ëj· T •˝≤Œìï >ös¡$dü ÷Ô, ¬  s&ç  ¶>±s¡ T á ø£<∏  äì eTq+<ä]ø° ª#Ó Œµ, ‘·q ø£ T|ü ⁄H=|æ Œì ~+#· T≈£ îHêïs¡ T. Ç˝≤ eTq &ÜsY ÿ ø±s¡ ïs¡  ¢≈£ î |ü  º ª|ò  ü+&É T+≥˝Ÿ ø£<∏  ä\Tµ! Çe˙ï eTÚ*ø£ TÆq, n‹ ÁbÕNqyÓ TÆq
[primi-tive] sexuality
ì bÕõ{Ï>±, <Û  Ó  ’ ´+>± #Ó ù|Œ ø£<∏  ä\T! M{Ïì eTq+ ªÁd”  Ô ˙‹ >±<∏  ä  ä\Tµ nì $X‚cÕs¡  ú+‘√  ø√e#· TÃ! á ø£<∏  ä*ï $q>±H˚ 
repellent
>± ∫ø±≈£ î|ü  yêfi¯  ¢ì
’moralists’
 nqe#· TÃ! Mfi¯ ó¢ #Ó ù|Œ
moral stories’
n˙ï ìC≤ìøÏ ª|ü ⁄s¡ Twü˙‹ >±<∏  ä Û  ä\Tµ! M{Ï ªkÕ+Á|ü<ëj· T ø£<∏  ä\Tµ
[‘traditional stories’]
≈£ L&Ü n+{≤s¡ T. n˝≤ ÁbÕNq >±<  ä\ìï{Ïø° ˝…  ’+–ø£ TÆq ªes¡  Z  ä+µ e⁄+~. #ê˝≤#ê˝≤ ø±\+>± Ád”  Ô\T ≈£ L&Ü |ü ⁄s¡ TwükÕ«eT´ ˙‹˝ÀH˚ ∫≈£ îÿ≈£ îb˛sTT e⁄+&É+ e\¢ á ª|ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä\Tµ m≈£ îÿe eT+~ Ád  Ô\≈£ Lÿ&Ü ª¬  s|ü˝…+{Ÿ µ>±H˚ e⁄+&˚ M\T+~. Ád”  Ô\¬  ø’Hê,  ⁄s¡ Twü ß*¬  ø’Hê π  øe\+ yê]yê] ª&ÜsY ÿ ø±s¡ ïsY ‡µ˝À ø=~›>±qHêï ¬  ø*øÏ‘˚ ‘· Œ á |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä ªkı+‘·+µ #˚ Tø√˝Ò T. nsTT‘˚ á ø£<∏  ä
objective
>± uÛ  Ñ ÷‘·  ›+‘√ ]o*+∫ #· ÷ùd yêfi¯ ó¢ ≈£ L&Ü ø=+<ä THêïs¡ T. yêfi¯ ó¢  kÕe÷q´+>±
Comparitive Mythology, Cultural Studies Study of the Feminine
˝≤+{Ï &ç  ¢≈£ î +ã+~Û+∫q $<ë´s¡ Tú\T, |ü]XÀ<Û  ä≈£ î\T. Mfi¯ ó¢ eTq ªeTTHÓeTൠ˝≤+{Ï ø£<∏  ä*ï kÕúìø£ yêdü  Ôyê\‘√ eTT&˚ #· ÷&É T. eTT+<ä T yê{Ï  ÷ú\‘·‘ê«ìï |ü>∑‘ês¡ T. Ä ‘·sê«‘· ø£<∏  ä
skela-tal
>± $&É>={Ï  º, n+<ä T˝À+∫ eTÚ*ø£ <Û  ë‘· Te⁄˝≤¢+{Ï
 ’motifs’
ì e÷Á‘·+ @s¡ T≈£ î+{≤s¡ T. á
 ’motifs’
Ä<Û  ës¡+>±H˚ á ø£<∏  ä*ï y˚ Ty˚ T Á>∑ ÷|ü ⁄\T>±
 ’ classify’
kÕÔ T. á $wü T+˝À Hê≈£ îqï ø=~›bÕ{Ï ]C≤„q+‘√ eTq ªeTTHÓeTൠø£<∏  äì
skelatal
>± $&É>={Ï  º #· ÷ùdÔ, n~ ªuÛ ≤sê´`uÛ  Ñ  Ô`z m<ä T›µ Á|ü  ëq bÕÁ‘·\T>± e⁄qï ø£<∏  ä>± eTq+ e&Éø£≥º  e#· TÃ. á ªuÛ ≤sê´`uÛ  Ñ  Ô`z m<ä T›µ eT÷&É T <Û  ë‘· Te⁄©ï ø£*|æ z ªdü$Twæ  ˜   ÷{Ï  tµ>± uÛ ≤$ùdÔ, ªeTTHÓeTൠø£<∏  äì ≈£ L&Ü eTq+ ª|ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ë es¡  Z+µ˝À #˚ Ã&ÜìøÏ M\e⁄‘· T+~. ìC≤ìøÏ ªeTTHÓeTൠø£<∏  ä˝À |ü Œs¡  $s¡ T<ë∆˝…  ’q ¬  s+&É T
motifs
e⁄HêïsTT. á $wü T+ >∑ T]+∫ ‘·sê«‘· #·]Ã<ë›+>±˙, eTT+<ä T Ç<˚
 ’motifs’
 e⁄qï z Çsêìj· THé ø£<∏  äì MT≈£ î #ÓãT‘êqT ` $q+&ç!z ù|<ä ¬  s’‘· T≈£ î z n+ TÆq uÛ ≤s¡ ´ e⁄+≥T+~. |ü ⁄\¢˝Ò Tø√&ÜìøÏ u…  ’≥¬  ø[¢q|ü &É T Ä$&ç ï #· ÷dæ sêE>±] ‘·eTTà&É T yÓ ÷E|ü‘ê&É T. Ä$&É   Ñ T|ü bÕ]b˛‘· T+~. ‘·sê«‘· ≈£ L&Ü  Á|ü‹ s√p e∫à <ä ÷s¡+>± ì\ã&ç Ä$&ç ï #· ÷dü ÷Ô e⁄+{≤&˚>±˙, @M  T&É T.  Á|üe÷<ä TÆ‘˚ ˝Ò T ø£<ë, #· ÷ùdÔ   ÷&É˙ nqTø=+≥T+~ Ä$&É ≈£ L&Ü. z s√E n‘·>±&É T <ä ÷s¡+>±H˚ ì\ã&ç  ÷dæ, H˚\ MT<ä @<√ ô|{Ï  º yÓ[flb˛‘ê&É T.
ªeTTHÓeTൠ` z ª|òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿµ ø£<∏ä!
[Also “ A Manifesto on the Feminine”]
$X‚¢D: |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï |üPs¡í#·+Á<ä sêe⁄
Ä ‘·sê«‘· ÄyÓ T yÓ #· ÷ùdÔ, z |ü–*q n<ä  ›+ eTTø£ ÿ, <ëìMT<ä z ã+>±s¡ T HêD…+ ô|{Ï  º e⁄+{≤sTT. Ä ¬  s+{Ï˙ rdü Tø=ì Ä$&É Ç+{Ï ¬  øfi¯ ó‘· T+~. uÛ  Ñ  Ô  bı\+ ì+∫ ‘·q m<ä T›‘√ dü ‰ ekÕÔ T. >=&É  ¶  T≈£ îÿ ‘·–*kÕÔ T. n<˚ Ç+{À¢ z eT÷\ m<ä T›ì ø£  º Ç+‘· y˚ T‘· |ükÕÔ T. áyÓ T >∑ T+&Ó <ä ˝≤&É T‘· ÷ uÛ  Ñ  Ô≈£ î nqï+ ô|&É T‘· T+~. ‘·sê«‘· Ç<ä  › ÷  Tø=+{≤s¡ T. ns¡  úsêÁ‘·sTTHê ÄyÓ T≈£ î ìÁ<ä≥º T. ~>∑ TZq ˝Ò∫, sêE>±] ‘·eTTà&ç∫Ãq ã+>±s¡ T HêD≤ìï   Ñ  ÔøÏ Ãdæ ‘·q ãs¡ Te⁄ ~+ T≈£ î+≥T+~. ø±˙ n<ä  ›+ eTTø£ ÿì e÷Á‘·+ Çe«<ä T! sêE>±] ‘·eTTà&É T ‘·q uÛ ≤s¡ ´ MT<ä ø£ ïXÊ&Éì   Ñ  Ô ø£  ú+ nsTTb˛‘· T+~. uÛ ≤s¡ ´ì Ç\T¢ ø£˝§<ä  ›ì  Œ, M\Tpdü Tø=ì Ä sêE>±] ‘·eTTà&ç ï ‘·q >=&É  ¶*‘√ q]π  økÕÔ T Ä uÛ  Ñ  Ô! X¯yêìï ãj· T≥  P&ç Ãô|&ç‘˚ Á|üe÷<ä+ nì, ‘·q Ç+{À¢ m<ä T›ì ø£  ºq #√≥ u§+<ärdæ bÕ‹ ô|&É‘ê&É T. Äô|’q  T<∏  ëÁ|üø±s¡+>± m<ä T›ì ‘Ó∫à ø£  ºkÕÔ T.   Ñ≥T\T sêE>±] ‘·eTTà&ç ø√dü+ <˚eT+‘ê >±*kÕÔ T ø±˙, yê&É T z ù|yê&ç q{Ï  º+≥ bÕ‹ô|≥ºã&ç e⁄Hêï&Éì mes¡ ÷ }Væ ≤+#·qT ≈£ L&Ü }Væ ≤+#· T. ∫e]øÏ X¯ Á‘· TsêE MT nqTe÷q+   ä è&É, Ä <˚+ MT~øÏ <ä+&Ó‘· TÔ‘ês¡ T. <ë+‘√ ªª|”
1
 
 qe+s T
 2009
42
 <
 
d +&
 
 +&jTH
 
eTTHÓeTà
y=~*b˛sTT+<äìµµ uÛ ≤s¡ ´øÏ uÛ  Ñs√kÕ #Ó Œ, Ä uÛ  Ñ  Ô   Á|üXÊ+‘·+>± ìÁ<äb˛‘ê&É T. ø±˙, uÛ ≤s¡ ´øÏ e÷Á‘·+ ìÁ<ä≥º T. sêE>±] ‘·eTTà&ç #êe⁄øÏ ø±s¡D+ ‘·qì Ä$&É rÁeyÓ TÆq ª–˝Ÿ   ºµ˝À |üb˛‘· T+~. >± ns¡  úsêÁ‹ m<ä T› $∫Á‘·+>± ø£\&É+  ÁbÕs¡+_Û TÔ+~. ÄyÓ T uÛ  Ñ T|ü T‘· T+~. m<ä T›˝Àì Ä $+‘· ø£*ø£\≈£ î ` n$ Á|ü‹sêÁr≈=qkÕ>∑+e\¢  ` Ä$&É e÷qdæø£+>± #·*+∫b˛‘· T+~. z ns¡  úsêÁ‹ Ä$&É rÁeyÓ TÆq
spell
øÏ >∑ T¬  s’, m<ä T› <ä>∑  Z ¬  ø[¢ <ëìï ø±$*+#· T≈£ î+≥T+~.  Ñ  Ô #· ÷kÕÔ T. yê&çøÏ ns¡  ú+ nsTTq+‘· ne⁄‘· T+~. yÓ+≥H˚ nø£ ÿ&çø£ø£ ÿ&˚, n|ü Œ{Ïø£ &˚ Ä m<ä T›ì ≈£ L&Ü ‘·q >=&É  ¶*‘√ q]π  ødæ, nø£ ÿ&˚   P&ç Ãô|&É‘ê&É T. n˝≤ Ä uÛ  Ñ  Ô ‘·q X¯ Á‘· Te⁄H˚ ø±ø£, Ä X¯ Á‘· Te⁄ ª˙&ɵì ≈£ L&Ü #·+ù|XÊqqï ‘· è|æ  Ô‘√ ªªÇø£ @+   üyê˝Òìµµ eT∞fl uÛ ≤s¡ ´øÏ uÛ  Ñs√kÕ #Ó Œ, >∑ TÁs¡ Tô|{Ï  º  ìÁ<äb˛‘ê&É T. ø±˙ Ä$&É≈£ î e÷Á‘·+ ìÁ<ä≥º T. ø£˙dü+ ‘·qì ‘êø£qHêï ‘êø£ì yê&çì ‘·q uÛ  Ñ  Ô  +ù|XÊ&É T. ‘êHÓ+<ä T≈£ î ‘êøÏ+<√ ‘·qπ  ø ‘Ó*j· T≈£ î+&Ü ‘êøÏq Ä m<ä T›ì ≈£ L&Ü#·+ù|XÊ&Éì,  ¬  s+&É T #êe⁄\≈£ L ‘êH˚ ø±s¡D+ nì Ä$&É rÁeyÓ TÆq eTq’øå  √uÛ  Ñ+˝À |üb˛‘· T+~. á Çsêìj· THé ø£<∏  äøÏ, eTq ªeTTHÓeTൠø£<∏  äø°  ÷ú\+>± $esê˝À¢  ’‘˚ b˛*ø£˝Ò Tø±˙,  ÷ø£  å à+>±  ÷ùdÔ, á ¬  s+&É T ø£<∏  ä˝À¢ì |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  yÓ ÷{Ï  t ‡ ˇø£— uÛ ≤sê´`uÛ  Ñ  Ô`z m<ä T›! Ä bÕÁ‘·\ eTÚ*ø£ ‘·‘· «+ ≈£ L&Ü ˇø£!  ¬  s+&É T ø£<∏  ä˝À¢q÷ uÛ  Ñ  Ô\T |ü ⁄s¡ TwükÕ«eT´ $\Te˝À¢+∫ |ü ⁄≥Tºø=∫Ãq yêfi‚  ¢— Ç<ä  ›]
alter egos
 ≈£ L&Ü m<ä T›˝Ò! ø£∫Ñ·+>± ø±ø£b˛sTTHê,
’alter−ego’
 n+fÒ ªãVæ ≤sY ÁbÕD+µ nì eTq+ ns¡  ú+  ⁄Œø√e TÃ! á m T›\T uÛ  Ñ  Ô*<ä  ›] e÷qdæø£ dæ  ú‹øÏ  Á|ürø£˝Ò ø±≈£ î+&Ü, n$ yê[¢  ›] JeHê<Û  ësê\T ≈£ L&Ü. Ç<ä  ›]ø° ‘·eTTàfi¯  ¢˝≤+{Ï$. Ä m<ä T›\T ¬  s+&É ÷ yêfi¯  ¢ uÛ ≤s¡ ´\ $wü T+˝À nqTe÷HêìøÏ >∑ T¬  s’ kı+‘· nqï˝≤¢+{Ï yêfi¯  ¢ #˚‹˝À #·∫Ãb˛‘êsTT...! eTq ªeTTHÓeTൠø£<∏  ä˝Àì m<ä T› ìC≤ìøÏ  #êe˝Ò Tø±˙,
conceptually
 n~ ˇø£ ø√D+ qT+∫  ÷ùdÔ #·∫ÃqfÒ  º ˝…ø£ ÿ ` eTTHÓeTà uÛ  Ñ  ÔøÏ ne÷+‘·+>± <ëìï #·  ·+ô|j· ÷\qï+‘· ø£ ø£*–+~ ø£qTø£! n‘·qT #êe ∫‘·ø£ u≤<ä+ e\¢ Ä m<ä T› eTT+<ä T dü>∑+   · TÔ+~— $T>∑‘ê dü>∑+ #êe&Üìπ  ø, <ëìï ª|üµøÏ ˝≤¬  øÿ[¢ uÒ+ ô|&É‘ê&É T...!
“Ego
 #˚‹˝À
 alter−ego
 ø±˙, ˝Ò
alter ego
 ‹˝À
ego
 ø±˙ #êe&É+µµ nqï~ á ø√eøÏ #Ó+~q   ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä˝À¢ì eTs√ Á|ü  ëqyÓ TÆq ªyÓ ÷{Ï  tµ! ªeTTHÓeTൠø£<∏  ä˝À yÓ TT<ä~ dü>∑+ »]–, ¬  s+&√~  P]Ô>± »s¡ T>∑ T‘· T+~! ø£<∏  ä n&É  ¶+ ‹]–, neTà&ÜìøÏ rdü T≈£ îb˛sTTq yê&É T #·∫Ã, #êyê*‡q »+‘· Te⁄ ‹]>=dü TÔ+~...! m+‘· >=|ü Œ bÕs¡&Üø√‡...! Çø£ ÿ&É eTTHÓeTà uÛ  Ñ  Ôì mes¡ T #·+|æHê ≈£ L&Ü $»j· T+ e÷Á‘·+ n‘·ì
alter 
 
ego
 ø£<ë! n+fÒ n‘·ì m<ä T› ø£<ë! <ëì
wishful lment
 n˝≤ Ç‘·  ¢ e\¢ r]+~. eTTHÓeTà ø£<∏  ä ¬  s+&√ uÛ ≤>∑+˝Àì ÄyÓ T Ç\T¢ ªj· T\ u≤s¡+µ— ª|ü>∑ rs¡ TÃø√e+ >∑ Á{≤ $esê*ï eTq+ ‘·sê«‘· $X‚  ¢<ë›+ ø±˙, Á|ü TÔ‘êìøÏ Ä $esê*ï ª»+|tµ #˚, ø£<∏  ä ∫e] uÛ ≤>±ìøÏ yÓ[‘˚ »]–+<˚${À  ÷<ë›+...!‘·q uÛ  Ñ  Ô ndü\T X¯ Á‘· TyÓ  ’q m<ä T›ì y=~˝Ò, eTTHÓeTà
secondary
 X¯ Á‘· Te⁄*ï +|ü ⁄‘· T+~— ˝Ò +|æ TÔ+~! n+‘˚Hê...? á s¡ø£+ |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä˝À¢ì ˇø£ ñ|ü`es¡  Z+ ø£<∏  ä\
 poetic justice
 Á|üø±s¡+ eTTHÓeTà ‘·q uÛ  Ñ  Ô   Á|ü  ëq X¯ Á‘· Te⁄‘√H˚ JeHêìï ø=qkÕ–dü TÔ+~! á ø√eøÏ #Ó+~q ¬  s+&√ ñ|ü`es¡  Z+ ø£<∏  ä\ ∫es√¢   Á|ü  ëq Ád”  Ô 
’self punishment’
 <ë«sê ‘·q ªìs¡qµì  Á|üø£ TÔ+~. Çsêìj· THé ø£<∏  ä˝À <ë<ë|ü ⁄ n<˚  »]–+~.‹]– eTq+ ªeTTHÓeTൠø£<∏  ä ø=<ë›+` Ä ø£<∏  ä˝Àì ¬  s+&√ uÛ ≤>∑+˝À eTTHÓeTà uÛ  Ñ  Ôì  T≈£ î‘· ÷ ªÇ\T¢` j· T\u≤s¡ T‘· T+~µ. á ªÇ\T¢`j· T\u≤s¡+µ nqï~ ≈£ L&Ü eTs es¡  Z ⁄ |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä˝À¢ì yÓ ÷{Ï ù|ò! Ä eTs√ es¡  Z ⁄ yÓ ÷{Ï  t m˝≤>√ y=∫Ã, eTTHÓeTà ø£<∏  äøÏ n‘· T≈£ îÿ+~...!Ä eTs√ es¡  Z+ |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  ø£<∏  ä˝À¢ á ªÇ\T¢`j· T\u≤s¡+µ nqï~ y˚ π  s ø±s¡D≤\ e\¢  »s¡ T>∑ T‘· T+~. ø±˙ á ø£<∏  ä˝À eTTHÓeTà z ªMs¡Hê]µ>±, z ª|ü‹Áe‘·µ>± Ç\T¢`j· T\u≤s¡ T‘· T+~. á Ms¡HêØ‘· «+, |ü>∑ kÕ~Û+#·+ >∑ Á{≤ |ü‹Áe‘ê   äsêà\˙ï eTTHÓeTà ‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q$ ø±e⁄...! bÕŒqTø£<ë, ¬  s+&É T |ü Œs¡ $s¡ T<ë∆˝…  ’q ‘·‘ê«\T, kÕ\T á eTÚœø£ ø£<∏  ä ø=qkÕ–+∫q ns¡  ’ @fi¯  ¢, ˝Ò<ë n+‘·≈£ î $T+∫q Á|ü ÷D+˝À eTTHÓeTà bÕÁ‘·˝À ø£\>±|ü ⁄\>∑+ nj· ÷´sTT! nH˚ø£ ªH√fi¯ ó¢µ e÷s¡+˝À, yÓ TÆfi¯ ó¢, @fi¯ S¢ Á|ü ÷D+ #˚ T&É+˝À ø£<∏  ä≈£ î\T rdü Tø=H˚ dü ≤»yÓ TÆq nH˚ø£ *ãغ\‘√ eTTHÓeTà bÕÁ‘· eT]+‘· øÏ  ¢  º‘· TÆ+~. á e÷s¡ TŒ  TŒ\ìï{Ï ì»+ Ä ¬  s&ç  ¶>±]π  ø ‘Ó\Tdü T! eTTHÓeTà ø£‹øÏ+∫q á Ms¡HêØ‘· «+ |ü>∑ rs¡ TÃø√e+ >∑ Á{≤ n˙ï  ⁄s¡ TwükÕ«eT´ $\Te\ e÷+&É  ¢≈£ î ‘·\y=–Z HÓ‹ÔøÏ #· T{Ï  º+#· Tø=qï ã\e+‘· ⁄ bÕ‹Áe‘· ´+ ‘· Œ eTs=ø£ ø±<ä T. ø±˙ ìC≤ìøÏ eTTHÓeTà bÕÁ‘· e÷Á‘·+ |ü‹Áe‘·\ ø√eøÏ #Ó+~+<Ó  ’‘˚ ø±<ä T! @ |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  Ád”  Ô ≈£ L&Ü ‘·qTï‘êqT |ü‹Áe‘·  nì|æ+#· Tø√e&ÜìøÏ Çwü  º T. nsTT‘˚ ˝Àø£+ ø√dü+ ˇø£, ‘·q ø√dü+ eTs√{Ï   ùd ªHÓC≤Dµ\T nH˚≈£ î\T Á|ü+#·+˝À Òø£b˛˝Ò T.  ⁄s¡ TwükÕ«eT´+˝À á HÓC≤D‘· «+ Ád”  Ô\≈£ î
ìC≤ìøÏ eTTHÓeTà bÕÁ‘· e÷Á‘·+ |ü‹Áe‘·\ ø√eøÏ #Ó+~+<Ó’‘˚ ø±<äT! @ |òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿ Ád”Ô ≈£L&Ü ‘·qTï‘êqT |ü‹Áe‘· nì|æ+#·Tø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&É<äT
 |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï nøÏ˝…´CŸ
ªeTT 
HÓ eTൠ>∑T]+∫, ªeTTHÓeTൠs¡#·sTT‘·  &Ü.πøX¯e¬s&ç¶ >∑  T]+∫ düTBs¡   ÈyÓTÆq yê´dü+ s¡∫+∫q MTø£   å≈£  î&É  T ($X‚    ¢≈£  î&É  T) |ü T|ü  ⁄˝Ò {Ï     Ps¡    í#· +Á  <ä sêe⁄ >∑  T]+∫ ªn<ä   ›+˝À ø=+&É µqT b˛*q ¬   s+&É  T eTT≈£  ÿ\T:   Á  {À»Hé  j·  TT<ä   ∆+˝À nsêú+‘· s¡ +>± n*–q nøÏ ˝…  ´CŸ  e÷Á  ‘· y˚  T ø±<ä  T, ≈£  îs¡  Tπ   øå Á  ‘· +˝À ns¡   ús¡ <∏  ä  T&ç>± nee÷ì+|üã&ç n*–q ø£ s¡  Tí&É  T ≈£  L&Ü eTq |ü T|ü  ⁄˝Ò {Ï . dü  ú\ø±˝≤\ e\¢ dü ≤»+>± n+≥T≈£  îqï ˝…   æ   ºdt    º ãTs¡ <ä ì e<ä  T\TÃø=ì... nH˚ ø±H˚ ø£  kÕVæ ≤‘·  ´, ‘ê‹«ø£ <ä  Ts¡   ZeT <ës¡  T\+≥ j·  T÷+>¥  es¡ ≈£  L ˇ+≥] nH˚  «wüD. ‘Ó \T>∑  T kÕVæ ≤‘·  ´ Je⁄\≈£  î ìwæ<ä   ∆   Á  bÕ+‘· yÓ  TÆq Hê≥ø£ s¡ +>∑ +˝À Çs¡ yÓ    ’ @fi¯   fl $X‚  ø£  èwæ. Çã‡Hé  @ø£ \e´ •wü ß´&É  T, u≤<ä ˝Ÿ sêÿsY  Á  ‘·  ´ø£   å •wü ß´&É  Tq÷. Á  u… Vt  ≤ºì, eTq ˇ>∑  TZ ø£ <∏  ä ì ‘Ó    ’bÕs¡  T y˚  #·  ÷dæq ‘·  T\Hê‘·   àø£ n<Û  ä  ´j·  Tqo*. ~∏j˚  T≥sY  Ä|ò  t  ~ nÁ  ô|dt   ¶ , π   >yé  T‡ |ò  üsY  j·  ÷ø£    ºsY   ‡ n+&é  HêHé  j·  ÷ø£    ºsY   ‡, <ä   ¬   ssTTHé uÀ Ä|ò  t  &çC…    ’sY  e+{Ï  ãVü Q dæ<ë∆+‘·  Á  >∑ +<∏  ä ø£ s¡    Ô , Á  u… õ˝Ÿ  Hê≥ø£  Á  jÓ  ÷ø£    Ô Ä>∑ k˛º  uÀe˝Ÿ  <ä >∑   Zs¡  bÕ]dt ˝À, Ç{≤*j·  THé  Hê≥ø£  Á     º j·  T÷õìjÓ  ÷ u≤s¡   “ e<ä   › &Ó HêàsY  ÿ˝À •wü ´]ø£ +. u≤~Û‘·  T˝Ò  bÕÁ  ‘·   ës¡  T\T>± yê] eTdü ´˝Ò  Hê≥ø£  Ç‹eè‘êÔ\T>± áj·  Tq kÕú+∫q m‹ïø˘  ÄsY    º  ‡ ôd+≥sY  Á  <ä ]Ù+∫q Hê≥ø±\T mH√ï. K+&É  K+&Ü+‘· sê\T ‹]– Hê≥ø£ + MT<ä  mH√ï #· s√Ã|ü#· s¡   Ã\T #˚ XÊs¡  T. sê$XÊÁ     Ô >±] ª|æ|”\ø£ +µ ø£ <∏  ä ì Hê≥ø° ø£ ]+∫q rs¡  T nkÕe÷q´+. Á  #·  T]‘· + ø±e\dæq Ä+>∑    ¢ Hê≥ø±\T ns¡ &É »qT ô|’e÷fÒ .m+‘· {Ï  Á  ‹uÛ ≤XÊ˝…    ’Hê ‘·   \T #˚ j·  T&É + dü ≤»+ ø£ qø£  , Çs¡ yÓ    ’ @fi¯   fl≈£  î ô|’>± Ä+‘· s¡ +–ø£ +>±, n|ü  ⁄s¡  ÷|ü+>± <ë#·  T≈£  îqï ø£ $‘ê«ìï ˇø£  ã\V” ≤q Á  b˛<ä   “\ ø£   åD+˝À ª˝… {Ÿ MT ø£ HÓ   Œ¤dt µ ù|]≥ @&˚ fi¯   fl  Á  øÏ ‘· + ãj·  T≥ô|{≤ºs¡  T. ø£ HÓ   Œ¤Hé   ‡ nì ˇø£ ø£  ÿ n+≥÷H˚  Á  d”   Ô |ü  ⁄s¡  Twü $dü  àj·  ÷q+<ä yÓ    ’s¡  T<Û  ë´ìøÏ  nsêú\T yÓ <ä  T≈£  î‘·  ÷, •e`X¯ øÏ    Ô ‘· ‘ê«ìï Á  ‹bÕ~+∫, Á  e∫+#ê&û qMq ‘ê‹«≈£  î&ÉT. uÛÀ>∑+ n+fÒ Ád”Ôì bÕdæyé  #˚dæ ªrdüTø√e&É+µ ø±<äì, j·÷øÏ    ºyé  #˚dæ  ªÇ#·TÃø√e&É+µ nq&É+‘√ |ü  ⁄s¡Twü Á|ü|ü+#·+ ñ*øÏÿ|ü&ç+~. ø£qïeTà*ï Áù|$T+∫, m\¢eTà*ï ‘· <˚ø£ +>± <Ûë´ìdüTÔqï á <˚M ñbÕdü≈£î&çï ãVüQ H˚s¡TŒ>± Ç>√ïsY #˚dæ+~. n+<äTπøH˚ yÓ  ÷ ãVüQXÊ nøÏ˝…´CŸ ˝≤ n*>±&ûj·  Tq, Hê#ês¡+ nH˚  ôV’ ≤<äsêu≤<é •yês¡T˝À¢ @ø±øÏ>± $T–*`
mdt
43
1
 qe+sT
 2009
43
 <
 
d +&
 
 +&j TH
 
kÕ Væ  ≤ ‘·´ +
‘· Œìdü ¬  s’q z kÕ<Û  äq+! eTTHÓeTà ø£<∏  ä˝Àì
motifs
 <ë«sê H˚ì+‘· es¡≈£ î +<ä+‘ê π  øe\+
structural analysis
 e÷Á‘· T. Ç<ä+‘ê eTTHÓeTà eTÚ*ø£+>± |ü‹Áe‘ê esêZìøÏ +~q Ád”  Ô ø±<ä T nì
classify
 #˚ T&ÜìøÏ e÷Á‘· T ìø=dü TÔ+~. eTTHÓeTà bÕÁ‘·˝À ¬  s+&É T |ü Œs¡ $s¡ T<ä  ∆ TÆq
motifs
 ø£\>±|ü ⁄\>∑+ nsTT´, Ä bÕÁ‘·ì eT]+‘· øÏ  ¢  º‘·+ #˚XÊsTT nì #ÓbÕŒqT ø£<ë! ªn‘· T≈£ îµì }&Éu…]øÏ, eTTHÓeTà ì»yÓ TÆq ªz |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  Ád”  Ôµ nì s¡ TEe⁄ #˚ T&ÜìøÏ, eTq+ ÄyÓ T e÷qdæø£ ˝À‘· T˝À¢øÏ ª<ä ÷øϵ #· ÷&Éø£ ‘· Œ<ä Tø£<ë! Ä ª#· ÷&É{≤ìøϵ ~e´ #·≈£  å îe⁄˝≤¢+{Ï  ø=ìï 
 ’tools’
ì eTqøÏ ø±sY  ¢ j· TT+>¥ 
[Carl Jung]
  Á|ükÕ~+#ê&É T....!˝≤>∑ ÷ á yê´kÕìï ªeTTHÓeTàµì <ë{Ï 
A Manifesto on the Feminine”
nH˚XÊqT ø£qTø£, ø=~›
 ’Jungiantools’
 >∑ T]+∫ ≈£ L&Ü Á|ükÕÔ$kÕÔqT. n˝≤π  > ªeTTHÓeTàµì <ë{Ï 
’The Study of the Femi-nine’
n+fÒ @${À, n<Ó+<ä T≈£edü ÷ ≈£ L&Ü ø±dü  Ô+‘· #ÓãT‘êqT. $wü T $X‚  ¢D ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ eTT+<˚ ªeTT–+|ü ⁄µ #˚ ù|ŒkÕÔqT ` á ª|ü  ∆‹µ˝À ªbÕs¡ Ùø£‘·µ eTVü ‰>=|ü Œ~ ø£qTø£...! n<˚$≥+fÒ`
’Jungian’
C≤\+ Á|üø±s¡+ ‘·q
 ’ animus’
 q&ç+∫q≥Tº>± q&ç∫q ìU≤s¡ ‡sTTq Ád”  Ô  eTTHÓeTà nì Hê ø£∫Ñ· TÆq n_Û ÁbÕj· T+. eTTHÓ Tà ø±<ä T— |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  Ád”  Ô\+<ä ÷ yêfi¯  ¢ yêfi¯  ¢  ªmìeTdtµ\T q&ç+∫q≥º˝≤¢ q&ç yêfi‚  ¢...! ªmìeTdtµ
[animus]
 n+fÒ, bÕ|ü ⁄´\sY>± eTq+ ªeTìwæ˝Àì eTìwæµ nqï bısTT{Ïø˘ nsêúìï nq«sTT+#· Tø√e#· TÃ! Ád”  Ô\˝À e⁄+&˚ ªmìeTdtµì, <ëì  Á|ü‘ê´e÷ïj· T+>± |ü ⁄s¡ Twü ß\˝À e⁄+&˚ ªmìe÷µ
[anima]
 ì ôd’+{Ï  æ>±Z ns¡  ú+ #˚ Tø=H˚ eTT+<ä T eTq+<ä+ <Û  ä]+#˚ ªe÷dt ÿµ
[Mask]
\ >∑ T]+∫ ≈£ L&Ü z e÷≥ #Ó ≈£ î+<ë+.
Psychological terms
 Á|üø±s¡+>±
 ’mask’
nqï~ #ê˝≤ øÏ  ¢  º TÆq |ü+ ø±˙, H˚ìø£ ÿ&É á
’mask’
 nqï <ëìï bÕ|ü ⁄´\sY>± n+<ä ÷ yê&˚ ªeTTdü T>∑ Tµ nqï ns¡  ú+˝ÀH˚ yê&É T‘· THêïqT. eTTHÓeTà dü+<ä “¤+>± e÷{≤¢ T‘· THêï+ ø£qTø£  eTT+<ä T Ád”  Ô\ >∑ T]+#˚ Ä˝À∫<ë›+— |ü ⁄s¡ TwükÕ«eT´+˝À  Áã‘·ø£&ÜìøÏ Ád”  Ô\T n|ü &É &É ÷ ªe÷dt ÿ*ïµ <Û  ä]+#·ø£ ‘· Œ<äì eTq+<ä]ø° ‘Ó\Tdü T. ã\V” ≤qT˝…  ’q Ád”  Ô\T,  Áã‘·ø£]Ãq Ád”  Ô\T Ç<ä  › ÷ á e÷dt ÿ*ï J$‘ê+‘·+   ä]+#˚ ùd Áã‹π  økÕÔqï~ ≈£ L&Ü n+]ø° ‘Ó*dæq $wü Ty˚ T! ø±˙ ì»yÓ TÆq |ò  ü+&É T+≥˝Ÿ  Ád”  Ô @ e÷dt ÿ˙   ä]+#· T. @ ã\V” ≤qø£  åD≤qï e÷dt ÿ <Û  ä]+∫Hê ≈£ L&Ü, ‹]– ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ Ä e÷dt ÿì ø£ }&Éu…]π  øj· Tq÷ >∑\<ä T. á e÷dt ÿ*ï <Û  ä]+#·&ÜìøÏ ãVæ ≤sY Á|ü ≤yê˝À¢   ⁄s¡ TwükÕ«eT´ nedüsê\T ø±s¡D+ nsTT‘˚, n+‘·sY  Á|ü ≤yê*øÏ ø±s¡D+ yê] yê] ªmìeTdtµ ˝Ò! nsTT‘˚ á e÷dt ÿ*ï }u… Tø√ÿe&ÜìøÏ e÷Á‘·+ ø£∫Ñ·+>± á ªmìeTdtµ ˝Ò ø±s¡D+! Çø£ |ü ⁄s¡ Twü ß&ç >∑ T]+∫ #Ó ù|Œ<˚e⁄+~! yê&É T ñ>∑ TZbÕ\ <ä>∑  Z]ï+∫, H√{À¢ ‘· T\d” rs¡  ú+ b˛sTT+#· T≈£ îH˚ <ëø± e÷dt ÿì <Û  ä]+#˚ ñ+{≤&É T!  ⁄s¡ Twü ß&ç˝À e÷dt ÿ <Û  ä]+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ yê&çøÏ yê&˚ ` ˝Ò<ë ` yê&ç 
self 
 ˝Òyê&ç 
ego
 ø±s¡D+ nsTT‘˚, yê&É T ˇø£fi¯ ‘êqT e÷dt ÿì }&Éu… T≈£ îÿ+fÒ e÷Á‘·+ ø£∫Ñ·+>± n~ yê&ç ªmìe÷µ
[anima]
 #˚sTT+∫q |ü!  Ád”  Ô\˝Àq÷, |ü ⁄s¡ Twü ß˝À¢q÷ e⁄+&˚ á ªn+‘·sY e´≈£ îÔ*ïµ yêfi¯  ¢ eTVü ‰ e÷j· T*ï u…  ’≥ô|{Ï  ºq eTVü ‰qTuÛ ≤e⁄&É T ø±sY  ¢ j· T÷+>¥ 
[Carl Jung]
nqï z ôd’+{Ï  æø˘ e÷+Á‹≈£ î&É T! n‘·+ u…  ’≥ô|{≤º&√ ø=+‘·Hêï ‘Ó\Tdü Tø√e&É+ eTq*ï eTq+ ns¡  ú+ #˚ Tø√&ÜìøÏ #ê˝≤ nedü+. n˝≤π  > eTTHÓeTà ˝≤+{Ï bÕÁ‘·*ï ≈£ L&Ü...! ˇø£ &Üø£  ºsY>±,
analytic psychologist
>± ø±sY  ¢  T÷+>¥ ‘·q 50 @fi¯  ¢ nqTuÛ  Ñe+˝À mquÛ  …  ’\
Case Studies of Dreams
ì n<Û  ä ´j· Tq+ #˚, n+‘·  ’  ‘·HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï eTÚ*ø£ dü‘ê´*ï eTq ø£+~+#ê&É T. á dü‘ê´\ Ä<Û  ës¡+>± e÷qe e÷qdæø£ n<Û  ä ´j· THêìπ  ø ø±≈£ î+&Ü, nø£ nqTã+<Û  ä n<Û  ä ´j· THê\øÏ ≈£ L&Ü ñ|ü ÷>∑˝≤ ø=ìï ª
Jungian tools’
 ÁbÕ#· Ts¡ ´+˝À ø=#êÃsTT.e÷qe e÷qdæø£ n<Û  ä ´j· THêìøÏ eT÷\ |ü ⁄s¡ Twü ß&É T >∑ à+&é Ábò  ÕsTT&é 
[Sigmund Freud]
 nì n+<ä]ø° ‘Ó\Tdü T. Ábò  ÕsTT&é |ü]$T‘· T\ìï{Ï˙ n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ, e÷qe e÷qdæø£ n<Û  ä ´j· THêìï  TXÊÁd”  Ô T+ #˚ T&Üìπ  øø±ø£, ÁbÕNq`Ä<Û  ä Tìø£ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q\T ¬  s+{Ïø° nqTdü+<Û  ëHêìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ≈£ L&Ü
 jungian studies
 ñ|ü ÷>∑&ܶsTT. 20e X¯‘êã›+ ∫e] <äø£+ ì+∫
Comparative Mythology, Cultural Studies, Study of the Feminine
 ˝≤+{Ï &ç|”  ¢≈£ î ≈£ L&Ü á
Jungian tools
n<ä T“¤‘·+>±ñ|ü ÷>∑kÕ>±sTT.  TT‘·  Ô+ 19 ãèVü ≤<é yê\÷´yé T\≈£ î $dü  Ô]+∫q á  T÷+–j· THé |ü]C≤„Hêìï düfi¯+ #˚ #Ó Œ&É+ n+‘·  ‘˚*¬  ø’q |üì ø±<ä T. nsTTHê eTTeTà ˝≤+{Ï øÏ  ¢  º‘· TÆq bÕÁ‘·\ n<Û  ä ´j· THêìøÏ ≈£ L&Ü ny˚
Jungian tools
ì ÄÁX¯sTT+#·ø£ ‘· Œ<ä T ø£qTø£, ø=ìï eTÚ*ø±+XÊ*ï Á|ükÕÔ$kÕÔqT.
’Man with in a man’
nqï
 poetic expression
ìï  T÷+>¥ ôd’+{Ï  æ>±Z düeT]ú+#ê&É T. eTìwæ˝À eTÚ*ø£+>± ¬  s+&É T _Ûqï ‘·‘ê«\T ø£*–q ndæ  ú‘ê«\THêïsTT. ˇø£ X¯Øs¡+— ¬  s+&√~ eTq+
 ’mind’
 nì|æ*#˚ n+‘·:#˚‘·q+. Bìï j· T÷+>¥ ªôd’ø°µ
[Psyche]
 nHêï&É T. Ç~ #ê˝≤ eT+~øÏ ns¡  ú TÆq  ÷ú\ <ä «+<ä «+. ø±˙ #ê˝≤ eT+~ |ü  º+#· Tø√ì  ÷ø£  å <ä «+<ä «+ ≈£ L&Ü eTs√≥T+~ n~ ªôd’ø°µøÏ +ã+~Û+∫q _Ûqï‘· «+.  TTqï yÓ TTqï{Ï <ëø± Ä<Û  ä Tìø£ ôd’+{Ï Tº\ ≈£ Lÿ&Ü Øsêìï >∑ T]+∫ ‘Ó*dæq+‘·
’mind
 ˝Ò
Psyche
 >∑ T]+∫ ‘Ó©<ä T. á s¡+>∑+˝À ø±sY  ¢ j· T÷+>¥ #˚q ]XÀ<Û  äHê |ò  ü*‘ê\T ≈£ L&Ü #ê˝≤ øÏ  ¢  º+>± e⁄+&É+ e\¢, n$ dü]>±Z kÕs¡ «Á‹ø£+ ø±˝Ò T.  T÷+>¥ á ªôd’ø°µ˝À
’individual psyche’ collective psyche
 nqï ¬  s+&É T _Û ndæ  ú‘ê«\Tqï≥Tº>± ‘·q |ü]XÀ<Û  äq\ <ë«sê dü Œwü  º+ XÊ&É T. á ª
individual psyche’
 T ªH˚qTµ`˝Ò
 ’ego’
nqï C≤Á>∑<ëedü  ú— ˝Ò
 ’conscious state of mind’
Çø£
 ’Collective Psyche’
nqï~ C≤Á>∑<ëedü  úøÏ nr‘· TÆq
 ’unconscious state of mind
øÏ +ã+~Û+∫q $X‚ TÆq ndæ  ú‘· «+ ø£qTø£, <ëìï
Collective Unconscious’
 nì ≈£ L&Ü j· T÷+>¥ $e]+#ê&É T.á
’collective unconscious’
nqï~ düeTdü  ú  e÷qeC≤‹ø° dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ ÁbÕNq C≤„ø±\‘√ ≈£ L&çq z ªdü$Twæ  º ndæ  ú‘· «+µ! Ç~ eT+∫¬  ø’Hê, #Ó T¬  ø’
’individual psyche’
 MT<ä ìs¡+‘·+ Á|ü ≤yêìï #· ÷|ü ⁄‘· ÷H˚ e⁄+≥T+~. Ç~ e´øÏ  ÔMT<ä |üì#˚ ùd kÕe÷õø£ Á|ü ≤e+ ø± T. kÕe÷õø£ Á|ü ≤e+ nqï~ ãVæ ≤sY Á|ü ≤e+. á ãVæ ≤sY Á|ü ≤e+ #ê˝≤ rÁeyÓ TÆ+~. u…  ’≥ ø£ì|æ+#˚~ e÷Á‘· T dü‘· ´+ ªnqï bÕøÏ  åø£ dü‘ê´ìï ã˝Àù|‘·+ , ªeTH√ H˚ Á‘êµìï ˝À* yÓ  ’ ⁄øÏ ‘Ó T#· Tø√˙j· T<ä T. ø±˙
‘collective psyche’
nqï~ z n+‘·sY  Á|ü ≤e+. Ç~ n‹ ÁbÕNqyÓ TÆq ndæ  ú‘· «+ ≈£ L&Ü ø£qTø£ Bìï j· T÷+>¥ ªÄ]ÿf…   Æ|tµ
[arche type]
 nì ≈£ L&Ü nHêï T.eTìwæ m|ü &É ÷ ‘·qT, ‘·q≈£ î ‘Ó*dæq Á|ü+#·+— ‘·q≈£ î ‘Ó*dæq C≤„q+ ` á eT÷&ç+{ÏøÏ  +ã+~Û+∫q |ü]$T‘· T˝À¢ ã+B nsTT´ e⁄+{≤&É T ø£qTø£, n‘·ì ˝À|ü* ªuVü Q ndæ  ú‘ê«\Tµ ìs¡+‘·+ n‘·ì e÷qdæø£ |ü]dæ  ú‹ MT<ä Á|ü ≤yêìï  ÷|ü ⁄‘· ÷H˚e⁄Hêï ≈£ L&Ü` n‘·ì eTH√ H˚ Á‘·+ n+‘·  ‘˚*>±Z ˝À|ü*øÏ ‘Ó T#· Tø√˝Ò T! eTìwæ dü$Twæ  ˜ ndæ  ú‘ê«ìøÏ #Ó+~q Ä]ÿf…   Æ ⁄\T  Ád”  Ô\˝À, |ü ⁄s¡ Twü ß˝À¢ _Ûqï ‘·‘ê«ìï ø£*– e⁄+{≤j· Tì ≈£ L&Ü j· T÷+>¥ ø£ìô|{≤º T. yê{ÏøÏ y˚ Ty˚ T ù|s¡ T¢  ≈£ L&Ü ô|{≤º T. Ád”  Ô\˝À e⁄+&˚ Ä]ÿf…   Æ|tì ªmìeTdtµ
[animas]
 nì— |ü ⁄s¡ Twü ß˝À¢ e⁄+&˚ Ä]ÿf…   Æ|tì ªmìe÷µ
[anima]
 n˙ |æ*#ê&É T.eTs√ $X‚+ @$≥+fÒ, á Ä]ÿf…   Æ|t ‡ Ád”  Ô\˝À  ÷ø£  å às¡ ÷|ü+˝À |ü ⁄s¡ Twü‘·‘ê«ìï, |ü ⁄s¡ Twü ß˝À¢ Ád”  Ô‘·‘ê«˙ï ø£*–e⁄+{≤sTT! Á|ü‹ Ád”  Ô˝Àq÷ ø=+‘· |ü ⁄s¡ Twü‘·‘· «+, Á|ü  ⁄s¡ Twü ß&ç˝Àq÷ ø=+‘· Ád”  Ô ‘·‘· «+ ` XÊØs¡ø£ ìsêàD+˝À yê{Ïyê{Ï yÓ ÷‘ê<ä T˝À¢ e⁄+&É Tø±ø£, e÷qdæø£ ìsêàD+˝À ≈£ L&Ü e⁄Hêïj· Tqï á &ç ÿeØ eTq ÁbÕNq ‘·+Á‘· XÊÁkÕÔìï, #Ó  ’˙dt ª‘êy√µ ‘·‘ê«˙ï
ì»yÓTÆq |òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿ Ád”Ô @ e÷dtÿ˙ <Ûä]+#·<äT. @ ã\V”≤qø£åD≤qï e÷dtÿ <Ûä]+∫Hê ≈£L&Ü, ‹]– ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ Ä e÷dtÿì ø£dæ>± }&Éu…]πøj·Tq÷ >∑\<äT
1
 qe+s T
 2009
44
 <
 
d +&
 
 +&jTH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->