Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
СРБИ У РАТНОМ ДНЕВНИКУ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ ВЕРМАХТА

СРБИ У РАТНОМ ДНЕВНИКУ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ ВЕРМАХТА

Ratings: (0)|Views: 406|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
Srbi u "Ratnom dnevniku Vrhovne komande Vermahta”Priredio: Nikola ŽivkovićDva uzaludna pokreta otporaČetnička i partizanka borba ubrzo e! meutim! pretvorila u krvavi rpki #raanki ratPo prvi put na$im čitao%ima potaće dotupan ova& prvorazredni itori&ki dokumenat' Na rpki u prevedene mno#e zaniml&ive kn&i#e ko&e e bave problematikom Dru#o# vetko# rata' (o e! pre ve#a! odnoi na američke i britanke autore' (e kn&i#e u doprinele da tvorimo ob&ektivni&u liku o nedavno& pro$loti' )no $to! meutim! upada u oči! &ete nedotatak nemačke izvorne itori&ke #rae! a ona  &e * veoma va+na' )vu čin&eni%u prvi &e primetio ,van -vakumović' . pred#ovoru vo&e kn&i#e "/ihailović prema nemačkim dokumentima 01ondon! 23435! ka+e: "Nemački dokumenti u va+ni i zbo# to#a! $to dana$n&i re+im u  6u#olavi&i već četvrt veka poku$ava! da vede /ihailovića i n&e#ove l&ude na nemačke koloboratere"' 0Predla+em da e kn&i#a -vakumovića $to pre ob&avi u Srbi&i5' Sada &e #odina 7889' o u izda&ni%iPa ipak! -vakumovićeva tvrdn&a iz davne 2343' #odine i dana ima vo&u te+inu' (ito i n&e#ov re+im poku$ali u da iz&ednače ;a$itički! zločinački re+im -nte Pavelića u ND< * a olobodilačkim pokretom Dra+e /ihailovića u rpkim zeml&ama! ko&i &e do #odine bio lu+beno priznat od trane Saveznika i ko&i u u n&e#ovom $tabu 0-merikan%i čak do #odine 23==5 imali vo&e vo&ne mii&e'Na&zaniml&ivi&e pitan&e ovde #lai: >ta! tvarno! o tome ka+u nemački dokumenti? )d#ovor! razume e! nalazimo u na&va+ni&em nemačkom itori&kom dokumentu! u "Ratnom dnevniku Vrhovne komande nemačke armi&e" 0"ri#ta#ebu%h de oberkommando der @ehma%ht"5' )d 23=A' pa do nedavno! dakle! koro pola veka! učili mo u (itovim $kolkim ud+beni%ima! da u uta$e i četni%i "narodni nepri&atel&i" i "izda&ni%i"' Nemački izvori! meutim #ovore avim ne$to dru#o! da u e! naime! uta$e i Nem%i borili protiv četnika! da u četni%i bili priznati od Saveznika kao anti;a$itički pokret otpora! da u četni%i prvi započeli borbu protiv okupatora i to već početkom ma&a 23=2! dok u partizani
 
započeli vo&e aktivnoti tek u eptembru! dakle! četiri mee%a kani&e ne#o Dra+a /ihailović! da u #lavni pokret otpora na protoru  6u#olavi&e činili četni%i i partizani! i tako redom' . četničkom pokretu otpora učetvovali u #otovo ikl&učivo Srbi! a u partizankom o#romnu većinu bora%a do 23=9 činili u takoe Srbi' Dakle! vreme &e da! na onovu nemačkih izvora! doemo do &edino pravo# zakl&učka: a ponoom! pred vetom! mo+emo da ka+emo! da u Srbi u porobl&eno& Bvropi vodili &ednu od na&zapa+eni&ih ulo#a u anti;a$itičkom otporu' Stra$ne odmazdeNa na$u nereću dva rpka pokreta otpora! četnički i partizanki! pretvorili u e veoma brzo u rpki #raanki rat! ko&i &e odneo totine hil&ada rpkih +ivota' 6ednim lovom! dana! a ove itori&ke udal&enoti! mo+emo prilično &ano da a#ledamo! koliko u apurdne bile na$e podele na četnike i partizane! kada &e! evo! od#ovor pru+en  &ano od amo# nepri&atel&a! #de na vi$e meta! na primer! to&i' "dana mo trel&ali" toliko i toliko "četnika i pa rtizana"! dakle! Srba'  (u to&i i to! da &e am <itler iz&avio da e četni%i mora&u "bez miloti uni$tavati"' )vde ima dota reči o "pre#ovorima" četnika i ,tali&ana! ali i Nema%a' -li! iz to#a e nikako ne mo+e da izvuče zakl&učak da &e to bila "kolabora%i&a"! &er to i ami nemački izvori ne#ira&u' Četni%i u raz#ovarali a okupa%ionim na#ama! pre ve#a! da pa$ava&u rpke +ivote! %ivile! tao%e! ili u molili itali&anke i nemačke vo&ne vlati da interveni$u kod Pavelića! da e pretane a maovnim ubi&an&em rpko# tanovni$tva u ND<'  (itovi partizani takoe u vodili pre#ovore a Nem%ima! a po adr+a&u oni bi e pre mo#li da okvali;iku&u kao "kolabora%i&a"! ne#o $to u to ikada uradili četni%i Dra+e /ihailovića' Na kra&u! videli mo da u i "neutralni" >va&%ar%i i >veani "pre#ovarali" a Nem%ima i! re%imo! dozvolili im! da preko n&ihovo# teritori&a! prevoze vo&ni materi&al i nemačke vo&ne na#e! pa ipak! pole 23=A! nikome ni&e palo na pamet da ih pro#lai za "kolaboratere"' Svi Srbi banditiC- rpki narod! ko&i &e imao čak dva pokreta otpora! ada treba da vodi  &alovo rapravu oko to#a! da li u ovi ili oni ipak bili "kvilinzi"' . ito vreme! na terenu! Nem%i! kako vidimo iz "Dnevnika VV"! vakodnevno ubi&a&u "bandite"! dakle! i četnike i komunite! odnono * Srbe'
 
. nemačko& itorio#ra;i&i ta& izvor zove e kraćeno: "Ratni dnevnik )V"! na rpki! dakle! "Ratni dnevnik VV"' Reč &e! dakle! o tro#o poverl&ivom dokumentu! ko&i &e ačuvan i pole kapitula%i&e Nemačke #odine 23=A' . n&emu &e pohran&ena pre%izna hronika! ko&a nam #ovori o vo&no& itua%i&i nemačke izmeu 23=8' i 23=A' #odine' Na koro edam hil&ada trana "Dnevnik" nam! * pre%iznim i trezvenim &ezikom! bez ideolo$kih primea i ulep$avan&a! iz dana u dan! daleko od vake propa#ande i retu$iran&a! * #ovori o tome! kako &e nemački vo&ni vrh video Bvropu u tom razdobl&u'"Dnevnik VV" dopun&en &e mno#im va+nim itori&kim prilozima! kao $to u <itlerova uputtva' ,zdavač &e pro;' dr Peri Brnt >ram! ko&i &e bio "$e;" voen&a "Dnevnika VV" i to u vremenu od 23=9' do 23=A' #odine' Pored >rama! i dru#i aradni%i u izdavan&u ovo# dela bili u i ami neporedni%i učeni%i u Dru#om vetkom ratu i zauzimali u na&vi$a meta u Vrhovno& komandi Vermahta' Sve nam to #arantu&e na&veći mo#ući tepen autentičnoti! odnono! da ova& "Dnevnik" predtavl&a "na&va+ni&i nemački izvor u proučavan&u itori&e Dru#o# vetko# rata"! kako u &edno#lano na#laili re%enzenti ovo# dela' "Dnevnik VV" ob&avl&en &e #odine 237! u /inhenu! u oam kn&i#a' )d#ovoran za voen&e "Dnevnika" do #odine 23=9' bio &e <elmut Er&ner' )n &e umro 23A' )va dvo&i%a na&vi$e u zalu+ni! da &e "Dnevnik" ob&avl&en'<itler potpiu&e plan "barbaroa">i;ra za napad na SSSR' Fo&ao e na%ionalne Rui&e, Era&ner i >ram u vodili "Dnevnik VV" i na kon%u rata po$lo im &e za rukom! da ta& dokumenat ačuva&u' Eodine 2393' "Dnevnik" e &o$ ni&e vodio' Ne$to man&e materi&ala poto&i za #odinu 23=7' dok &e "iz#ubl&en" amo ona& "Dnevnik VV" u razdobl&u od aprila do ma&a 23=9' za ko&i e pouzdano zna! da &e pao u ruke -merikan%ima' ne$to  &e iz#ubl&eno i u vremenu od marta i aprila 23=A' . "Dnevnik" ulaze i teno#ra;ki zabele+eni raz#ovori kod <itlera! poznati&i kao "Giret*1a#ebe%hprehun#"' Samo za 23=7' #odinu te veke imale u oko dve totine hil&ada trana' Sačuvano &e ve#a oam totina trana' >to &e iz#ubl&eno! nadome$teno &e iz dru#ih izvora! tako da &e na takva "prazna meta" umetnut "Dnevnik" #eneral*pukovnika Gran% <aldera! za ko#a vi vo&ni tručn&a%i tvrde! da &e veoma pouzan hroničar vo#a vremena' )n &e bio i $e; #eneral$taba nemačke kopnene vo&ke'

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->