Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
123. - 16.2.b

123. - 16.2.b

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
 1
NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU I.
 
USTAVNA OSNOVA
Na temelju
č
lanka 7. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za donošenje Odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (u daljnjem tekstu Odluka).
II. OCJENA DOSADAŠNJEG STANJA
Zaklju
č
ivanjem Vojno-tehni
č
kog sporazuma izme
đ
u Savezne Republike Jugoslavije i NATO-a omogu
ć
eno je raspore
đ
ivanje Snaga za Kosovo (
Kosovo Force
 – KFOR) na podru
č
 je Kosova pod mandatom Ujedinjenih naroda, u skladu s Poglavljem VII. Povelje Ujedinjenih naroda i Rezolucijom Vije
ć
a sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSCR 1244) NATO provodi operaciju potpore miru KFOR na Kosovu (u daljnjem tekstu operacija KFOR) u potpori širih me
đ
unarodnih napora za izgradnju mira i stabilnosti u okruženju. Temeljne zada
ć
e KFOR-a su sprje
č
avanje obnavljanja neprijateljstava, izgradnja sigurnog okruženja, uklju
č
uju
ć
i javni red i mir, potpora me
đ
unarodnim humanitarnim naporima i osiguravanje provedbe potpisanih sporazuma. Nakon proglašenja Deklaracije o nezavisnosti Republike Kosovo 17. velja
č
e 2008. NATO je potvrdio nastavak operacije KFOR na Kosovu
 
na temelju Rezolucije Vije
ć
a sigurnosti UN-a 1244, sve dok Vije
ć
e sigurnosti UN-a ne odlu
č
i druga
č
ije Od lipnja 2008. NATO na Kosovu provodi novu zada
ć
u usmjerenu na potporu razvoja profesionalnih i višenacionalnih snaga sigurnosti, Kosovskih snaga sigurnosti (
Kosovo Security Force 
 – KSF). Zacrtana broj
č
ana veli
č
ina KSF-a je 2500 aktivnih i 800 pri
č
uvnih pripadnika. NATO i KFOR nastavljaju suradnju s UN-om, EU-om, osobito s EULEX-om (European Union Rule of Law Mission in Kosovo)
 
i drugim me
đ
unarodnim
č
imbenicima u potpori razvoja stabilnoga, demokratskoga, višenacionalnoga i mirnoga Kosova. Kosovske snage sigurnosti dostigle su inicijalnu operativnu sposobnost po
č
etkom rujna 2009., a punu operativnu sposobnost proglasilo je Sjevernoatlantsko vije
ć
e, 9. lipnja 2013. Time je KSF postigao zacrtanu broj
č
anu veli
č
inu i potrebnu razinu samoodrživosti. Procijenivši da je situacija na Kosovu dovoljno stabilna, u lipnju 2009. donesena  je odluka o postupnom smanjivanju vojnih snaga KFOR-a s dotadašnjih 16 000 na 2500 pripadnika.
 
 2
U skladu s postignutim napretkom u podizanju operativne sposobnosti KSF-a i op
ć
enito s poboljšanom sigurnosnom situacijom postignut je dogovor o prilagodbi veli
č
ine snaga Kosova i transformacijom KFOR-a prema ulozi odvra
ć
aju
ć
e prisutnosti (
Deterrent Presence 
 – DP). Trenuta
č
no su snage KFOR-a u broj
č
anoj veli
č
ini od približno 4936 pripadnika iz 31 zemlje
1
. Smanjivanje snaga odvija se u tri faze, pri
č
emu prijelaz u svaku pojedinu fazu mora odobriti Sjevernoatlantsko vije
ć
e (NAC). Prva faza smanjenja (
Transition to Gate 1
) završena je 31. sije
č
nja 2010. Druga faza smanjenja (
Transition to Gate 2 
) završena  je 28. velja
č
e 2011. Aktualna procjena je kako sigurnosna situacija na terenu još uvijek ne omogu
ć
uje prijelaz u tre
ć
u fazu (
Gate 3 
). Sigurnosna situacija na Kosovu nešto je bolja u odnosu na 2012. godinu. Me
đ
utim, i dalje su prisutne napetosti i povremeni incidenti na sjevernom dijelu zemlje. Sporazumom o integriranom upravljanju granicama izme
đ
u Kosova i Srbije od 9. prosinca 2012. odre
đ
eno je da upravljanje granicom koordiniraju vlasti i agencije za osiguranje granica i omogu
ć
avanje trgovine iz Kosova i Srbije. Nakon primjene novog sustava nadzora granice došlo je do poboljšanja u nacionalnoj sigurnosti i me
đ
unarodnim odnosima Kosova što je za posljedicu imalo i pozitivan u
č
inak na prevenciju i borbu prekograni
č
nog kriminala. Sporazum je omogu
ć
io kosovskoj policiji i carini pristup prijelazima na sjeveru, nadzor kretanja ljudi i roba preko granice je još uvijek problemati
č
an zbog postojanja nekoliko ilegalnih prijelaza. Potreba za daljnjom prisutnosti snaga KFOR-a na Kosovu u budu
ć
nosti te prijelaz na fazu Gate 3 velikim dijelom ovisit
ć
e o nastavku politi
č
kog dijaloga izme
đ
u Kosova i Srbije o implementaciji „Beograd – Priština“ Sporazuma o na
č
elima za normalizaciju odnosa, stanju na sjevernom dijelu Kosova te razvoju kosovskih institucija. Sporazum o na
č
elima za normalizaciju odnosa potpisan je 19. travnja 2013. te obilježava zna
č
ajan iskorak na putu prema europskoj integraciji i doprinosi miru i stabilnosti u regiji. Sporazum se nadovezuje na prethodne sporazume sklopljene u podru
č
 ju vjerskog i kulturnog naslije
đ
a te ure
đ
enju bilateralnih odnosa.
III. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE
Sudjelovanje u operacijama potpore miru u skladu je sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske,
č
ime se naša država svrstava me
đ
u odgovorne
č
lanice me
đ
unarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta u izgradnji i o
č
uvanju me
đ
unarodne sigurnosti. Republika Hrvatska snažno podupire napore NATO-a
č
iji je cilj održavanje sigurnosti na Kosovu. Postoje
ć
a kriza odvija se u neposrednom susjedstvu i na podru
č
 ju u kojem Republika Hrvatska ima izražene politi
č
ke, gospodarske i strateške interese. Situacija na Kosovu od iznimne je važnosti zbog izravnih reperkusija na odnose me
đ
u državama regije jugoisto
č
ne Europe.
1
 Službeni javni podatak od NATO Zapovjedništva za operacije (ACO) od 6. rujna 2013.
 
 3
Slijedom navedenoga, do sada su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bili upu
ć
eni na Kosovo u operaciju KFOR na temelju sljede
ć
ih odluka: 1. Odlukom od 15. srpnja 2008. (Narodne novine, br. 85/2008) kojom je u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) odobreno sudjelovanje do 20 pripadnika Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzra
č
ne obrane s dva helikoptera Mi-171 Sh. 2. Odlukom od 27. svibnja 2011. (Narodne novine, br. 61/2011) kojom je u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) u 2011. i 2012. godini odobreno sudjelovanje do 25 pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzra
č
ne obrane s dva helikoptera Mi-171 Sh. 3. Odlukom od 7. prosinca 2012. (Narodne novine, br. 138/2012) kojom je u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) u 2013. godini odobreno sudjelovanje do 25 pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzra
č
ne obrane s dva helikoptera Mi-171 Sh. Prema Operativnom planu operacije
(OPLAN KFOR 11054)
, zada
ć
a hrvatskoga kontingenta je zra
č
ni transport ljudi i roba te logisti
č
ka potpora vlastitih snaga. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trenutno su smješteni u ameri
č
koj bazi „Bondsteel“ do prelaska operacije u fazu GATE 3, kada
ć
e nakon ukidanja navedene baze, premjestiti snage u druge baze na podru
č
 ju operacije. S obzirom na mogu
ć
nosti, ograni
č
enja, zahtjeve i pravila za rad helikopterskih postrojbi, predstavljene su dvije mogu
ć
e lokacije za baziranje helikopterskih snaga; prva  je kamp Novo Selo sjeverno od Prištine, a druga vojni dio prištinske zra
č
ne luke koji je u vlasništvu KFOR-a. U podru
č
 ju operacije KFOR u rujnu 2013. nalazi se 13. HRVCON, ja
č
ine 22 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sastoji se od 10 pripadnika leta
č
kog osoblja, me
đ
u kojima je i zapovjednik kontingenta, šest pripadnika zemaljskog osoblja i dva pripadnika Nacionalnog elementa potpore – NEP (koji se nalaze u kampu Bondsteel u Uroševcu) te
č
etiri pripadnika stožernog osoblja; pomo
ć
nik na
č
elnika stožera Zapovjedništva KFOR-a za osoblje, logistiku i inženjeriju,
č
asnik za zra
č
ne operacije Združenom centru za operacije (Joint Operations Center), operator u Multinacionalnim integriranim logisti
č
kim postrojbma (MOVCON MILU) te administrativni do
č
asnik/voza
č
. Navedeno stožerno osoblje nalazi se u zapovjedništvu KFOR-a u Prištini. Razvoj i uloga KFOR-a na Kosovu bit
ć
e pra
ć
ena prilagodbom uloga i zada
ć
a zahtjevima operacije imaju
ć
i i dalje na umu da je operacija NATO-a na Kosovu održavanje sigurnog i stabilnog okružja, u kojem
ć
e biti mogu
ć
e prona
ć
i održiva politi
č
ka rješenja za teku
ć
a pitanja. KFOR jednako tako podupire stvaranje pogodnog okruženja na sjeveru Kosova i razvoj profesionalnih, demokratskih i multietni
č
kih sigurnosnih struktura (KSF Kosovo Security Force) koje
ć
e omogu
ć
iti i jam
č
iti sigurnost u skladu s potrebama zajednice, te stvoriti okruženje prijeko potrebno za nesmetano funkcioniranje i daljnji razvoj kosovskih institucija koje
ć
e imati klju
č
nu ulogu u implementaciji Sporazuma o na
č
elima za normalizaciju odnosa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->