Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ozonas Nr. 6/2009 m. (22) - Vaikai

Ozonas Nr. 6/2009 m. (22) - Vaikai

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,249 |Likes:
Published by Eco-culture Guide
„Kažkada seniai seniai“… Taip lėtai prasideda daugelis pasakų, kurios dulka neskaitomos mums su tokia laime įsiliejus suaugusiųjų gyvenimą. O jame? Žinoma – viskas, ko buvo ilgimasi dar nepriklausant suaugėliams. Tik šiek tiek nemalonu, kad po visų pastangų būti gerbiamiems ir dideliems apima nerimas, kai kažkuriuo momentu, atrodo, nebelieka erdvės judėti toliau. Pakanka, kad sėdėtum savame poste ir atliktum pareigas – kompanijai, šeimai, tėvynei. Jau greitai ir popierinis leidinys!
„Kažkada seniai seniai“… Taip lėtai prasideda daugelis pasakų, kurios dulka neskaitomos mums su tokia laime įsiliejus suaugusiųjų gyvenimą. O jame? Žinoma – viskas, ko buvo ilgimasi dar nepriklausant suaugėliams. Tik šiek tiek nemalonu, kad po visų pastangų būti gerbiamiems ir dideliems apima nerimas, kai kažkuriuo momentu, atrodo, nebelieka erdvės judėti toliau. Pakanka, kad sėdėtum savame poste ir atliktum pareigas – kompanijai, šeimai, tėvynei. Jau greitai ir popierinis leidinys!

More info:

Published by: Eco-culture Guide on Aug 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SVARBU
ISSN 1822-6191www.ozonas.lt – užsisakyk naujienas į el. p. džutę!2009/6 (22)
Europą užpldo žalie- ji darbai.
Darbo rinkostyrimo duomenys at-skleidžia, kad šiuo metuEuropoje apie 3 400 000milijonų darbų yra „žali“. Apie 400 000darbų atsinaujinanios energetikos sek-toriuje, 2 100 000 milijonai darbų darnaustransporto sektoriuje bei 900 000 milijo-nų – darnios energetikos paslaugų ir pre-kių tiekime. Manoma, kad „žalių“ darbųyra kur kas daugiau, nes priskaiiavus ne-tiesioginius darbus būtų galima pridtidar apie 5 milijonus darbo vietų. Europagali didžiuotis, nes teršianių darbo vietųturi „tik“ 2 800 000 milijonus.
Pasaulio gamtos ondo inormacija (WWF)
Paaugliai išradėjai –kare su plastiku.
Šį birže-lį Ontaryje, Kanadoje, 16metų moksleivis DanielBurd mokyklos mokslomugje pristat savo atradimą – mikro-organizmus, itin greitai priverianiusplastiką suirti. D. Burd pasiek tai, kas,manyta, praktiškai neįmanoma – per še-šias savaites plastikas suiro 43 procentais.Dar prieš mnesį kita 16-met, šįkart išTaivano, Tseng I-Ching priblošk visusTarptautinje Intel mokslo ir inžinerijosmugje (
Intel International Science & Engi-neering Fair ISEF 
). Moksleiv atrado bakte-rijas, skaidanias polistireną.
Mother Nature Network inormacija.
„Darom 2009“ savano-riai kviečia vėl susiburtiir bendromis jėgomisišvalyti Baltijos jrospakrantes.
Rugpjūio 15d. visame lietuviškajame pajūrio ruoževyksianti akcija tikisi sulaukti nemažo kie-kio dalyvių, kurie keletą valandų švarinsBaltijos pakrantes bei kopas. Akcija tąpaią dieną vyks daugelyje Baltijos jūrosvalstybių.Lenkijoje tokia akcija rengiama jau treiąkartą. Pernai ji susilauk didelio Baltijos jūros regiono valstybių susidomjimo.Šiemet prie iniciatyvos nusprend pri-sidti ir Lietuvai atstovaujanti „Darom2009“ komanda. Tarptautins Baltijos jū-ros valymo akcijos globjais būti sutikovisame pasaulyje populiaraus projekto„Clean Up the World“ iniciatoriai.
Registracija ir daugiau inormacijos www.mesdarom.lt 
Per 500 metų išnykodaugiau kaip 800 ršių.
Tarptautin gamtos ap-saugos sąjunga skelbia,kad gamta išgyvena krizę,kuri yra kur kas svarbesn ir labiau pa-veiksianti žmoniją nei ekonomin kriz.Kas ketverius metus pristatomas raportasapžvelgia, kaip sekasi saugoti gamtą, arskmingai laikomasi bioįvairovs išsau-gojimo tikslų. Šįkart naujienos liūdnos.Pranešama, kad tredalis ambijų, kasaštuntas paukštis ir beveik ketvirtadalisžinduolių yra atsidūrę ties išnykimo riba.
www.iucn.org inormacija
Ekologiškos kultros gidas / Eco-culture GuideKURKIME ATEITĮ ATSAKINGAI!
Generalinis leidinio partnerisRespublikinis ekoprojektas
Atspausdintas ant ekologiškopopieriaus Cyclus Oset aplinkainekenksmingais dažais.Neskubk išmesti, geriau pasiūlyk draugams arba atiduok perdirbti.
SAUGOKIMEVAIKYSTĘ
Pagrindinis socialinis partneris
Nuotr. wagman
 
Ozonas 2009/6 (22) www.ozonas.lt
2 / redakcija
OZONAS 6 (22)
Vyr. Redaktorė
Kristina Kuinskaitnews@ozonas.ltMob.tel: +37067135049
Numerio bendradarbiai:
Rimas GrigonisMigl AnušauskaitVaida Olšauskyt-SkorupskienRiardas SkorupskasGintar JonušauskaitMarijus ŠirvinskasAist Paulina VirbickaitLaimis ŽmuidaIngrida AndrulytEgl KvasDarius VyliūnasKarolina Liutait
Kalbos kultra:
Dainora Mozerien
Maketas:
Vytautas Skestaviius
Žalioji” rinkodara
Rasa Buslaviienmarketing@ozonas.ltMob.tel:+37061532610
Eko karta” projekto koordinatorė
 Ieva Malaiškaitculture@ozonas.lt,Mob.tel. +37067068342
Direktorius
Artūras Neejauskasino@ozonas.ltMob.tel: +37069937833
Leidėjas:
VšĮ Kultūros idjų institutas
Korespondencijai
Pašilaiių g. 12A-10, Vilnius
Buveinė
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,tel./aks. (8 5) 273 5919,
Internete:
www.ozonas.lt
Tiražas
iki 10 000 egz.ISSN 1822-6191Leidžiamas nuo 2006 metų.Leidinyje naudotos www.sxc.hunuotraukosPopierius – MAP/Antalis„Ozonas“ -tai pirmasis ir vienintelis Lietu-voje spalvotas, periodinis, mnesinis vi-suomens ekologinio švietimo leidinys,leidžiamas idjinių entuziastų, spausdi-namas ant ekologiško popieriaus, nau-dojant aplinkai nekenksmingus dažus,skirtas ekologinių sprendimų, darniosraidos, ekologiškos kultūros pltrai.Pagrindinis leidinio tikslas - užmegzti,pltoti ir palaikyti dialogą tarp visuome-ns, valstybs ir verslo, siekiant ekologi-nio sąmoningumo ir vartojimo raciona-lumo.
Misija
– plsti ekokultūros vartotojųgretas, taip prisidedant prie racionalausvartojimo, perdirbimo ir tausojimo ska-tinimo, didinant visuomens ekologinįsąmoningumą.
Vizija
– “Ozonas”, tai prekinis ženklas, kuriobuvimas erdvje simbolizuoja asmens, įmo-ns ar organizacijos savanorišką siekį bei pa-stangas kurti švaresnę aplinką, prisidti prieekokultūros viešinimo bei patiems būti atsa-kingiems už ekologinius procesus pasaulyje.
Ambicija
– tapti objektyviausiu, teisin-giausiu, supažindinaniu su naujausiomisekotendecijomis inormacijos nešju Lie-tuvoje.Šiandien „Ozonas“ jau yra tapęs socialiniureiškiniu. Besidomintys ekologijos proble-matika nuolat jį skaito, lankosi specialiosevietose, kuriose galima leidinį gauti arbavietoje paskaityti (tokios vietos vadinamos„O zonos“). Per šį unikalų tinklą bei interne-to svetainę kiekvieną mnesį pasiekiameapie 30 000 skaitytojų.
Esame dėkingi remiantiems „Ozoną“.
Jūs taip pat galite tapti rmju. Susisiekite,ir mes pasiūlysime Jums geriausias ben-dradarbiavimo sąlygas. Kontaktai: marke-ting@ozonas.lt
Deklaruojate pajamas - paremkite „Ozo-ną“.
Jei jūs deklaruojate metines pajamas, ikikiekvienų metų gegužs mn. 1 d. galitepaskirti 2 % pajamų mokesio sumos. Taigalite atlikti naudodamiesi savo bankoelektronins bankininkysts paslaugaarba užpildydami 2 % standartinę VMIprašymo ormą. Nuoširdžiai dkojame pa-rmusiems mus 2008 m. Iš Jūsų skirtų lšųapmokjome didžiąją autorinių straipsniųdalį.
Msų duomenysparamai gauti:
Paramos gavjo identikacinisnumeris (įmons kodas)300125569Paramos gavjo pavadinimasVšĮ Kultūros idjų institutasRegistracijos adresasPašilaiių g. 12A-10, VilniusAtsiskaitomosios sąskaitosnumeris LT28 7044 0600 0574 0636
Remkite „Ozon“  kursite švaresnę ateit!
Kristina KUčINSKAITė„Kažkada seniai seniai“Taip ltai prasideda daugelis pasa-kų, kurios dulka neskaitomos mumssu tokia laime įsiliejus suaugusiųjųgyvenimą. O jame? Žinoma – viskas,ko buvo ilgimasi dar nepriklausantsuaugliams. Tik šiek tiek nemalonu,kad po visų pastangų būti gerbia-miems ir dideliems apima nerimas,kai kažkuriuo momentu, atrodo, ne-belieka erdvs judti toliau. Pakanka,kad sdtum savame poste ir atlik-tum pareigas – kompanijai, šeimai,tvynei.Va tada prislegia nostalgija „katinodienoms“. Nepastebimai apsiveria il-gesio poliai: už tolimų jūrų marių žibanebepasiekiamos vaikysts dienos,kuriose visos svajons visai logiškaitilpo galimybių horizonte. Gydytojai,kaubojai, kosmonautai, paštininkai,o gal princess – vaidmenys, kurietiko kaip pirštins. Tada manyta, kadtereikia kiek lukterti ir kada nors, kaiužaugsi didutis ir gerutis, jie tiesiogbus įteikti su visais savo atributais –prerijomis, žvaigždmis, perlais.***Ak tie saldžiai kartūs nostalgijos prie-puoliai. Vaikyst su antastiškiausiųžaidimų, vasarų kaime ar stovykloseprisiminimų šešliais. Išdaigos, atra-dimai, dviraiai, šunys, kats ir drau-gysts. Tos draugysts – turbūt sti-priausios ir tikriausios, netemdomosinteresų šešlių ir pernelyg sunkausego svorio. Kaip gera būtų turti ko-kias nors slaptas dureles sugrįžti tennors kartais. Tada, kai visas didelis gy-venimas nesiseka ir apima neviltis arnuobodis, būtų gera atverti duris į tądieną, kai laipiota stogais, kai medžiųdrevse slpti brangiausi lobiai.***Nori ar nenori, bet kalbant apie vai-kystę, kaip ir apie pirmą meilę, sutęž-tama į šiek tiek apsiseiljusį svajingu-mą. Na ir kas? Reikia jausmo ugnies,kuri primintų, kad gyvenimas bran-gus ir vertas mūsų nuolat judanių,o ne pasyviai laukianių, kuo viskasbaigsis. Tas ir taip aišku.Numanau, kad dl šitos gana ilgosprakalbos jau kyla įtarimas, jog tokiąnumerio temą mums padiktavo pa-prasiausias vasariškų dienų ilgesys,kai drybsoma dailioje pradalgje suvieversių prisegiotu dangumi ir šu-nku pašonje. Yra ne taip. Mes labainuoširdžiai manome, kad vaikystyra puiki tema ekologiniam leidiniui.O netyia susidūrus su kokiu radika-lesniu šiuolaikins vaikysts pavyz-džiu mūsų įsitikinimas tik stiprja.***Viena vertus, apie vaikystę ir ekolo-giją galima kalbti remiantis vien įziologiją. Kokia zin aplinka supavaikus? Ką reikia manyti apie plastikožaislus, plastikinį „maistą“, aprangą,auklę-televiziją?.. Gamintojai pogar-siai niršta dl „pernelyg“ priekabiųatidžių vartotojų ar „žaliųjų“. O pas-tarieji piktinasi gamintojų neatsakin-gumu. Kalbant apie vaikus, nuolat
„OZONOSFERA“  PALANKIŲ ŠVARESNEI BEI DARNESNEI APLINKAI ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ BENDRUOMENĖ. TAPKITE JOS NARIAIS IR RĖMĖJAIS
Skaitykite “Ozoną”.
•
Užsiprenumeruokite laikraštį“Ozonas” www.ozonas.lt svetai-nje. Vieno numerio prenumera-tos kaina – tik 4 Lt, metų prenu-merata – tik 48 Lt.
•
Raskite laikraštį „O.Zonose“(numatytose bei nuolatinseplatinimo vietose, konerenci- jose, renginiuose, inormacijosbiuruose, kavinse, ekorengi-niuose). čia leidinys dalijamasnemokamai.
•
Gaukite “Ozoną” į savo el. paštodžutę. Svetainje www.ozonas.ltįveskite savo el. pašto adresą ir kie-kvieną mnesį Jus su elektroniniu“Ozonu” pasieks ir aktualiausios eko-naujienos.
•
Apsilankykite www.ozonas.lt bibli-otekoje, kur rasite visų, jau išleistųnumerių el. variantus.
Bendradarbiaukite padėdami plistiekožinioms bei idėjoms.
•
Inicijuokite, organizuokite „O.Zonų“atsiradimą savo aplinkoje ar įstai-goje.
•
Nukreipkite svetainių lankytojus įwww.ozonas.lt, keiskits inormaci- ja, nuorodomis.
•
Kartu organizuokime renginius dar-buotojams, klientams, jaunimui, vi-suomenei.
•
Tapkite leidinio “Ozonas” komandossavanoriais.
Remkite Ozono leidinių atsiradimą irturinio plėtrą
•
Dovanokite “Ozono” prenumeratąsavo draugams (asmenims ir organi-zacijoms).
•
Tapkite „Ozonoseros“ idjosrmjais, “Ozono” turinio, spau-dos, platinimo partneriais.
•
Inormuokite daugiau kaip30.000 “Ozono” skaitytojų apiepalankiausias aplinkai idjas,sprendimus, produktus, paslau-gas, įvykius.Susisiekite su mumis
marketing@ozonas.lt
VILNIUJE„OLLO grindys“ salonuose:
Lukšio g. 32 (p.c. „Domus galerija“),Kazlausko g. 1, Verkių g.44
„Coee INN“ tinkle:
Vilniaus g. 17, Trakų g. 7, Pilies g. 10,Gedimino pr. 9, Gedimino pr. 44, Di-džioji g. 40, Saltoniškių g. 9 (p.c. “Pa-norama”)
„Vero Cae“ tinkle:
Trakų g. 2, J.Jasinskio g. 16 (“Verslo tri-kampis”), Ozo g. 25 (p.c „Akropolis“)
Kitose kavinėse:
„Cae de Paris“, Didžioji g. 1„Jalta“, Vykinto g. 17A„ŠMC kavin“, Vokieių g. 2„Cozy”, Dominikonų g. 10„Balti drambliai”, Vilniaus g. 41
„Baraca“ vegetarin kavin, Šv.Ignoto g. 12
„Barbacan“ boulingas, Bokšto g. 19„Mano guru“, Vilniaus g. 22/1„Sulių baras“, Totorių g. 15
Ekologiškų prekių parduotuvėse:
„Baroca“ – Užupio g. 9
„Ekologiški produktai”, Antakalnio g. 78
„Rasakila“, Vito Gerulaiio g. 1„Žalia žalia”, Šv. Stepono g. 6„Weleda/Holos”, Vito Gerulaiio g. 1
Organizacijose:
„Šiaurs miestelio technologijų par-kas”, J. Galvydžio g. 5/ Žygio g. 96
Vilniaus m. savivaldyb, Konstitucijos pr. 3
„Litbioma“ asociacijos nariams
Knygynai „VAGA“:
Gedimino pr. 50 („Knygų namai“), Ge-dimino pr. 2 („Draugyst“), Gediminopr. 9 (p.c „Gedimino 9“), Didžioji g. 27(Versm), Pilies g. 22 (Pilies), Ukmer-gs g. 369 (p.c. BIG), Darbininkų g. 16(Naujininkai), Pergals g. 13/2 (Nau- jojis Vilnia), Ateities g. 20 (Mykolo Ro-merio universitete), Priegliaus g. 1 (p.cPupa), Liepkalnio g. 112 (p.c. Maxima).
KAUNE„OLLO grindys“ salonas,
Savanorių pr. 290
„Vero Cae“ tinkle:
Karaliaus Mindaugo pr. 49 (p.c „Akro-polis“), Laisvs al. 75, Vilniaus g. 43,Vilniaus g. 18
Knygynai „VAGA“:
Islandijos pl. 32 (p.c. MEGA), Sa-vanorių pr. 346 (p.c. SAVAS), Kovo11-osios g. 22 (p.c. Girstupis)
KLAIPĖDOJE„OLLO grindys“ salonuose:
Šiluts pl. 105a, Baltijos pr. 6a, (p.c.„SBA Idjos namams“)
Kitose vietose:
Ekologinis klubas „Žvejon“, Taikospr. 42-3„Friedricho pasažas“, Tiltų g. 26 AI.Simonaityts viešoji biblioteka,H.Manto g. 25Mokslo ir technologijų parkas,H.Manto g. 84
Klaipdos m. savivaldyb, Liepų g. 11
Knygynai „VAGA“:
H. Manto g. 9, H. Manto g. 84 (p.c.Baltai), Taikos pr. 97 (Debrecenas)
ŠIAULIUOSE
„OLLO grindys“ salone, Dubijos g.27„Vero Cae“ kavinje, Aido g. 8 (p.c„Akropolis“)
KITO NUMERIO TEMA:
JūRA/ATOSTOGOS
PANEVĖŽYJE
„OLLO grindys“ salone,
Klaipdos g. 143a, (p.c. „Babilonas II“)
ALYTUJE
„OLLO grindys“, Naujoji g. 50
UTENOJE
„OLLO grindys“, Pramons g. 7
BEI
ekologiniuose renginiuose ir pro- jektuose, konerencijose, semina-ruose, susitikimuose, pas ekologiš-kus draugus, prenumeratoriams,aukštojo mokymo įstaigose, moky-klose, savivaldybse, ministerijose,savivaldybse (platinimo partneris„Lietuvos savivaldybių asociacija“)ir kt., o taip pat elektroniniai leidinionumeriai PDF ailais interneto sve-tainje www.ozonas.ltKvieiame prisijungti prie „Ozonos-eros“, teirautis
ino@ozonas.lt
primenama, kad visos grsms jiemsyra didesns dl to, kad jų organiz-mas jautresnis.Kita vertus, apie vaikystę kaip mūsųdmesio objektą galima kalbti ste-bint jos... nykimą. Visa kam judant visdidesniais tempais „katino dienos“,kaip betikslis laiko švaistymas, susi-traukia į mažą špygelę.O mes ryžtingai keliame rankas užltą vaikystę, už vaikus, kurie papū-giškai nekartoja tvų minių, esąpasaulis yra baisus kovos laukas, irnepuola nuo pat mažums kurtis„nugaltojo“ prolio kompiuteriniųžaidimų pasaulyje.Mes norime, kad vaikai žaistų, svajo-tų, juoktųsi. Mes norime, kad užaugtųunikalūs, spalvingi, drąsūs žmons.Mes norime, kad vaikai nepavargtųdar tebebūdami vaikais. Bet tam rei-kia visų tų, kurie privalo saugoti vai-kystę, pastangų – tai yra, visų mūsųpastangų.
Nuotr. wagman
 
Ozonas 2009/5 (22) www.ozonas.lt
tema / 3
EKOLOGINIS VAIKŲ DARELIS U NATūRALIą VAIKYSTĘ
Karolina LIUTAITė
Kas tai?
Izraelyje, viename iš daugelio sertikuo-tų ekologinių darželių, vaikai sodina irprižiūri savo prieskonių sodelį. Jei noribūti sertikuotas kaip „ekologiškas“,darželis turi atitikti trejetą svarbių reika-lavimų:
•
turti aplinkosauginio mokymoprogramą,
•
racionaliai naudoti išteklius,
•
prisidti prie bendruomens gy-venimo gerinimo (renginiais, akci- jomis).Didžiojoje Britanijoje, JAV ir ES šalysedaugja darželių, kurie irgi vienaip arkitaip atiduoda duoklę aplinkosaugai.Aiškja reakcinio ugdymo užuomazgos.Tokiose įstaigose vaikas tikrai susipažinssu gamtiniu pasauliu (tyrins miškus,stebs gyvulius), supras žmogaus įtakągamtai, išmoks rūšiuoti atliekas.Galima paminti, kad, pavyzdžiui, Izrae-lyje nansiškai apsimoka būti ekologiniudarželiu, mat sertikuotieji yra remiamivalstybs. Ekologinių darželių idją 2006metais paskatino ir palaiko tenykštsaplinkos apsaugos bei švietimo minis-terijos. Aplinkos apsaugos ministerijospranešimuose buvo teigiama, kad vai-kų darželiai atlieka itin svarbų vaidme-nį ormuojant švietimo inrastruktūrospamatą, suvokiant pagrindines sąvokasindividualiu ir socialiniu lygmeniu.Kai kuriuose vaikų darželiuose labiauakcentuojama vidin erdv – interjeras,valgiaraštis, natūrali aplinka (žaislai, vei-klos), asmenybs auginimas išlaikantnatūralų tempą. Pavyzdžiui, „Neo-huma-nist“ darželyje Osle vaikiukai medituoja,užsiima joga, ar gali būti palepinamimasažu.Platus „žalių“ darželių tinklas yra išplitęsir JAV. Paminti galima Oregono valstiją,
„Žalio“ gyvenimo bdo šalininkai ne tik kovoja už tolimose jrose plaukiojančius ban-ginius ir mirštančius miškų masyvus – jiems nepaprastai svarbi jų pačių bei artimųjųsveikata. Švari fzinė ir psichinė aplinka reiškia mažesnę įvairių susirgimų riziką. Patystrapiausi msų bendruomenės nariai yra vaikai. Klaidžiojantys chaotiškose besior-muojančio mąstymo erdvėse jie yra visiškai priklausomi nuo suaugusiųjų. Plintantys„žalieji“ darželiai žymi naują poskį suvokiant asmenybės ormavimo principus. Čianėra skubos, konkurencijos, griežtų reikalavimų – vaikas nesupriešinamas su aplinka,o ugdomas matyti ją kaip draugišką terpę. Tokiuose darželiuose vaikas yra tiesiog vai-kas. Jam reikia laiko pačiam pažinti savo jusliškumą, atrasti save tarp kitų, susiormuo-ti asmenybės šerdį.
kurioje vykdoma „ekologiškai sveikos“vaikų priežiūros programa (Eco-HealthyChild Care, EHCC). Kad būtų patvirtintas„ekologiškas sveikumas“, būtina atitikti25 reikalavimus. Programa, palaikomaaplinkos apsaugos institucijų, jau greitaiturtų įsigalti dar septyniose Amerikosvalstijose.
Saugi aplinka
Ekologinio ugdymo programos ne-svetimos ir Lietuvos vaikų darželiuose.Yra įstaigų, kur „žalios“ idjos įsitvirtinęnet labai giliai. Kaip gražų pavyzdį ver-ta minti pušų supamą „Namų darželį“Vilniuje. Jo direktor Audron Kancdžiaugiasi, kad pavyko sukurti tai, kasiš tiesų yra geriausia vaikui: „Jauki namųatmosera, žaislai, pagaminti rankomis išnatūralių medžiagų, dienos ritmas sud-liotas taip, koks atrodo esąs sveikiausias.Mūsų siekis – orientuotis į tikruosiusvaiko poreikius. Geriausios mūsų, tve-lių, vaikysts vasaros prabgo kaime,pas moiutę, kur žaidme namo kampepapilto smlio krūvoje, vietoje smliožaislų naudojome tikrus virtuvs rakan-dus, lles mums atstojo ant pagaliukųpritvirtinti pienių žiedai. Kiek įmanomadaugiau tokių natūralių medžiagų, prie-monių, iš kurių vaikai galtų išradingaikurti, žaisti, stengiams turti ir „Namųdarželyje“. Taiau vis tik pati didžiausiamūsų vertyb yra ne sienos, sauganiostyrą vaikystę, ne patys namai, o žmons,kurie ia dirba: jų meil darbui, vaikui irproesionalumas.“Anot direktors, darželis ekologiškutapo ne dl to, kad mginta paiupti ma-dingą tendenciją, užimti laisvą nišą šiojesrityje: „Man buvo labai svarbu padarytiką nors prasmingo ir gero. Tam ruo-šiausi labai atsakingai: domjausi vaikopsichologija ir ziologija, kas reikalingavisais amžiaus tarpsniais ir kokie yra ti-krieji vaiko poreikiai. Ekologin kryptispasirinkta tik dl to, kad tai ir yra tai, ko tiesų vaikui reikia.“
Konkurencija žaloja
Pagal „Namų darželio“ losoją, vaikuireikalinga vaikyst. Atrodo, kad tai yraakivaizdi tiesa. Taiau grobuoniško pa-saulio vaizdas, kurį kažkada kaip tikrovęprim mūsų karta, atsispindi ir vaikųgyvenime. Jokia retenyb yra vaikas,kurio laikas suplanuotas kaip aukšiau-sio kalibro verslininko: kalbų pamokos,muzikos pamokos, šokių pamokos... Ži-noma, tvai siekia tik gero.Didelis tvų noras, kad jų vaikai kuogreiiau vystytųsi, kuo anksiau viskoišmoktų, yra tarsi veidrodinis atspindystų reikalavimų ir streso, kurį jauiamemes patys, suaugusieji. Mūsų kasdienayra lydima kovos už būvį, tempo, nuo-vargio ir įtampos. Gyvendami tokį gyve-nimą mes automatiškai jaudinams dlsavo vaiko – kokiame pasaulyje gyvens jis, kaip kuo geriau paruošti jį išgyventi?Taiau, pasak Audrons, pernelyg anks-tyvas vaiko perklimas į konkurencijos,streso, vertinimų už pasiekimus kupinąaplinką ne grūdina vaiką, o laužo jį. Bent jau pirmuosius septynerius metus reik-tų pasistengti, kad vaikas suormuotųsavo asmenybs pagrindus, ašį, kuri v-liau leistų jam atlaikyti išorinį spaudimąir teisingai reaguoti stresinse situacijo-se. Vaikystje kiekvienas susikuria savoramybs salas, į kurias vliau gali sugrįžtiir pasisemti iš jų jgų. Iš vaikysts į suau-gusiojo gyvenimą mes atsinešame savovidinį vaiką, kuris lemia mūsų mokjimądžiaugtis, atsiduoti kūrybai, išgyventilaimę.Jei trimetis nuo ryto iki vakaro yra užim-tas veiklomis, būreliais, tai šešerių jis jaupervargęs, o po dvidešimties metų gal-būt bus ne tik persisotinęs intelektualiųžaidimų, bet ir stokojantis emocinio in-telekto, socialumo, ekstravertiškas, skur-dokų jausmų žmogus. Gal net sutriks jorealybs pojūtis. Mat pirmajame septyn-metyje tinkamai nevystoma pažintin ir jausmin patirtis vliau pasireiškia nea-dekvaiomis reakcijomis į aplinką, padi-djusiu jautrumu.Pasak „Namų darželio“ direktors, sunkusurasti kitą tokią veiklą, kuri ugdytų tiek daug vaiko kompetencijų kaip žaidimas.Per žaidimą vaikas ne tik pažįsta pasaulį,bet ir parodo, kaip jį priima ir supranta,kaip ormuoja savo gyvenimiškas verty-bes. Galima sakyti, kad žaisdamas vaikasorganiškai sujungia mąstymą, kalbą irvaizduotę; gali ne tik savaip pakartotipatirtus įvykius ir išgyvenimus, bet irnetiesiogiai įveikti konfiktus, kylaniustikrame gyvenime, gali realizuoti lūkes-ius, savaip modeliuoti įsivaizduojamąsituaciją. Žaidimas lavina protą, vaizduo-tę ir kūrybingumą, kalbos bei socialinękompetenciją, didina vaiko savivertę irpasitikjimą savimi, moko susikaupti.Taip pat lavina motoriką, kas neatsieja-mai susiję su kalbos unkcija, koordinaci- ja, pasiruošimu rašymui. Ir dar labai svar-bu: žaisdamas vaikas mokosi be jokiosįtampos, žaisti jam yra malonu ir įdomu.Norvegijoje atlikto tyrimo duomenimis,vaikai, augę atokiuose, izoliuotuosevienkiemiuose, net ir po dvejų metų pra-dinje mokykloje vis dar atsilieka nuosavo bendraamžių gebjimu suprastikitų asmenų požiūrį į įvairius dalykus.Yra atlikta daugyb tyrimų, kurių išvadosteigia, jog vaiko vaizduots lavinimasgerina gebjimą spręsti sunkumus beididina mokymosi eektyvumą; vaikai,turintys geresnę vaizduotę, yra aukštes-nio intelekto ir sugeba lengviau įveiktisunkumus.Vilniaus „Namų darželyje“ veikia tik miš-raus amžiaus vaikų grups, nes būtenttokia grups sandara sudaro geriausiassąlygas vystytis vaikų socialinei kompe-tencijai, ormuotis žmogiškumui. Vienoamžiaus vaikų grupse itin ryški konku-rencija. O skirtingo amžiaus grupse vai-kai labiau orientuoti į vidinę motyvaciją,sukuriama jautresn ir teisinga linkmekreipianti aplinka. Mažieji turi motyva-ciją augti, o vyresnieji mokosi rūpintissilpnesniais, ugdo jų pasitikjimą savimiir savivertę, valią ir atsakomybę. Kon-kurencingoje aplinkoje dirbama tik dlatlygio – pagyrų, apdovanojimų. Pasak Audrons – tai yra netikras „varikliukas“,kuriuo degdamos užauga neurotiškos,savimi nepatenkintos, įsitempę asme-nybs. O juk pasauliui reikia kūrybingų irįkvepianių žmonių.
Pojių lavinimas
Vienas svarbiausių procesų vaikystje –pasaulio pažinimas per žaidimą. Be visos jau girdtos kritikos šiuolaikiniams spal-vomis trykštantiems žaislams, „Namųdarželio“ direktor priduria dar vieną ko-mentarą, atkreipdama dmesį į tai, kadtokie žaislai nepadeda vystytis vaiko ju-timams: „Žaidžiant su natūraliais žaislaispojūiai yra natūralūs – medis šiltas irpakankamai lengvas, metalas sunkus iršaltas. O pamę plastmasinį sunkvežimįpamatysime, kad jis sveria tiek pat, kaipir bet kuris kitas plastikinis mažmožis. Beto, ką veikti su tobulai išbaigtu žaislu?Pati įdomiausia vaiko žaidimo dalis yrapasiruošimas jam. Pasiskirstymas vai-dmenimis, detalių atsirinkimas – tuometaktyviausiai ugdoma socialin kompe-tencija, abstraktus mąstymas. Pasiruo-šimas žaidimui užima 80 procentų visolaiko, pats žaidimas gali trukti tik dešimtminuių.“Nereikia pamiršti, kad pirmuosius sep-tynerius gyvenimo metus vaikas yra jausmin būtyb su stipriais ir ryškiaispojūiais. Audron juokauja, kad žaislųpramons produkcija skirta ne vaikams,bet tvams. Vaikų nereikia perkrauti ryš-kiomis spalvomis, kad nebūtų suardytaspojūių balansas.Būtent dl tos priežasties „Namų darže-lio“ žaislai pagaminti iš natūralių medžia-gų, žaidimų arsenalą sudaro medžiagos(skiauts, skepetos, pintos virvels,
nukelta į 4 psl.
Nuotr. iš „Namų darželio“ archyvo.Nuotr. iš „Namų darželio“ archyvo.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->