Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.Türk Tarihinde Yolculuk- Tarih Şeridi-Performans ödevi

3.Türk Tarihinde Yolculuk- Tarih Şeridi-Performans ödevi

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Tamam Yeter

More info:

Published by: Tamam Yeter on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

 
SOSYAL BİLGİLER 7TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK PERFORMANS ÖDEVİ-ZAMAN İÇİNDE BİZ TARİH ŞERİDİ-
SınıfİçerikBeklenen PerformansAraç-GereçlerSüreDeğerlendirme
7. sınıf  Türk  Tarihine  YolculukKarar verme Zaman ve kronolojiyi algılama Eleştirel düşünmensiklo!edi "nternet  Tarih kita!ları# hafta$ereceli !uanlama anahtarı
Sevgili Öğrenciler
%evgili &'renciler Türkiye %el(ukluları ve )smanlı d&nemine ait
101-1!"#-1$%%-1%1!
tarih aralı'ından *irini se(erek &nemli olayları ka!sayan *ir tarih şeridi ha+ırlayını+.,u (alışma sonucunda-
1.
 Türkiye %el(ukluları d&neminde Türklerin siyasal mücadelelerinin ve kültürel faaliyetlerinin nadolunun Türkleşme sürecine katkılarını de'erlendirmeni+-
2.
Kanıtlara dayanarak )smanlı $evletinin siyasi gü( olarak ortaya (ıkışını etkileyen fakt&rler a(ıklamanı+-
3.
)smanlı $evletinin fetih ve mücadelelerini )smanlıda ticaretin ve deni+lerin &nemi a(ısından de'erlendirmeni+-
4.
)smanlı to!lumunda hoşg&rü ve *irlikte olma fikrinin &nemine dayalı kanıtlar g&stermeni+-
5.
/ehir incelemeleri yoluyla Türk kültür- sanat ve estetik anlayışında de'işim ve süreklili'ine ilişkin kanıtlar g&stermeni+- *eklenmektedir.
&ürkçe
1.
)kudu'u metni anlama ve (&+ümleme
2.
 Ya+ma kurallarını uygulama
 B' çalı(ma)ı )a*arken a(ağıdaki )+nergelere ')'n',
1.
 Tarih şeridini *ir metre u+unlu'unda *ir karton ü+erine ha+ırlayını+.
2.
 Tarih şeridini ha+ırlamadan &nce not alarak !lanlama ya!ını+.
3.
%e(ti'ini+ tarih aralı'ıyla ilgili *ir *aşlık *ulunu+.
4.
%e(ti'ini+ aralı'ın *aşlangıcını ve *itişini g&sterini+.
5.
0nemli olayları farklı renklerle g&stere*ilirsini+. 1enkleri kullanarak tarih şeridini+in altına anahtar a(ıklamalar ya!a*ilirsini+.
6.
 Tarih şeridini+de renk a(ıklamalarına 2lejant gi*i3 uygun resimler kulla+.
7.
4er *ir gru! *ir aralık alaca'ından- tüm gru!lar tarih şeritlerini *itirdikten sonra sınıf duvarını+a asını+.
8.
5alışmanı+ dereceli !uanlama anahtarına g&re de'erlendirilece'inden !uanlama &l(ütlerini dikkate alarak (alışmanı+ı tamamlayını+.
9.
5alışmanı+ı +amanında tamamlayı! kontrollerini ya!ını+.
10
 Ya!tı'ını+ (alışmanın aşamalarını- &'renme deneyimlerini+i- karşılaştı'ını+ gü(lüklerii(eren *ir kom!o+isyon ya+ını+.
...ogre/men.ecom
 1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->