Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
P. 1
Manual Phase 2 Completo

Manual Phase 2 Completo

Ratings:

3.33

(3)
|Views: 4,708|Likes:
Published by Chichofaim
Subido por Chichofaim
Mas informacion Visite http://sites.google.com/site/chichofaim/
Subido por Chichofaim
Mas informacion Visite http://sites.google.com/site/chichofaim/

More info:

Published by: Chichofaim on Aug 08, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

 
Zthae Qvjpv Vtvgphjl
:.:
 
[mjqd0 s/2/; 
Vtvgphjl Njotjl
Zthae Qvjpv Vtvgphjl
Vmhq “zthae qvjpv„ vtvgphjl rhll fdngoqvpjvd qgnd gc vmd `jqha cdjvtpdq gc 
 [mjqd0 
tqhob vmd qhn{ld ngfdl qmgro j`gsd/ Xgt rhll qdd mgr zthaelxjof djqhlx j ngfdl ajo `d apdjvdf jof jojlxydf rhvm
 [mjqd0 
/Vmd chohqmdf {pgftav gc vmhq vtvgphjl ajo `d cgtof ho vmd
Vtvgphjl ;:Zthae Qvjpv/cdy
chld, lgajvdf ho vmd D}jn{ldq ? Vtvgphjlq cglfdp ho xgtp
 [mjqd0 
hoqvjlljvhgo cglfdp/
Ngfdl
Hc xgt mjsd ogv jlpdjfx fgod qg, pto vmd
 [mjqd0 
Ngfdl {pgbpjn `xfgt`ld.alhaehob go vmd
 [mjqd0 
hago ho xgtp hoqvjlljvhgo cglfdp/ Gp cpgn vmdQvjpv ndot, qdldav [pgbpjnq
Pgaqahdoad
[mjqd0 2/;
[mjqd0/Hc vmd
 [mjqd0 
j{{lhajvhgo rhofgr hq ogv jlpdjfx nj}hnhydf, nj}hnhyd hvogr, qg vmjv vmd ctll qapddo hq jsjhlj`ld cgp shdrhob vmd ngfdl/Ogvd vmjv rmdo vmd
 [mjqd0 
Ngfdl {pgbpjn hq qvjpvdf, j odr `ljoefgatndov hq jlpdjfx g{dodf, jllgrhob xgt vg `dbho apdjvhob j ngfdlhnndfhjvdlx/
.4 , :;.4 , ;4 , ;4 , :;; , :4d}vdpojl `gtofjpx d}{joqhgo cjavgp > 1
 
:; N[j0;N[j
 
1;
»
 
 
Zthae Qvjpv Vtvgphjl
:.0
 
[mjqd0 s/2/; 
Vtvgphjl Njotjl
[pgidav Qdvvhobq
Vmd [pgidav Qdvvhobq fhjlgb hq tqdf vg agochbtpd vmd njho jojlxqhq{jpjndvdpq cgp xgtp
 [mjqd0 
ngfdl/ Jlvmgtbm rd fg ogv oddf vg atqvgnhyd vmd [pgidav Qdvvhobq cgp vmhqvtvgphjl, ldv‘q vjed j lgge jv vmd fhjlgb/
Qdldav9 Jojlxqhq
[pgidav Qdvvhobq
Qhoad rd rhll `d tqhob Ndvpha -N[j( tohvq cgp vmhq vtvgphjl, xgt qmgtlfnjed qtpd vmjv vmd Tohvq g{vhgo hq qdv vg Ndvpha, qvpdqq jq N[j, tofdp vmd
Bdodpjl
vj`/ Vmhq fdvdpnhodq vmd tohvq gc ldobvm, cgpad, qvpdqq jof tohvrdhbmv tqdf ho vmd jojlxqhq/OGVD9
 [mjqd0 
pdndn`dpq vmd ngqv pdadovlx qdldavdf Tohvq ho [pgidavQdvvhobq, jof tqdq vmhq jq vmd qdvvhob cgp jll odr fgatndovq/Qdldav vmd
Qvjbdq
vj`, jof ogvd vmjv rd rhll `d jojlxyhob j qhobld qvjbdngfdl/ -Ntlvh.qvjbd ngfdlhob hq agsdpdf ho vmd od}v vtvgphjl(/Qdldav vmd
[pgidav Qtnnjpx
vj` jof dovdp
Zthae Qvjpv Vtvgphjl
jq vmd[pgidav Vhvld/Fg ogv amjobd jox gvmdp qdvvhobq ho vmd fhjlgb/ Qdldav GE/
 
Zthae Qvjpv Vtvgphjl
:.1
 
[mjqd0 s/2/; 
Vtvgphjl Njotjl
Dovdphob @gtofjphdq
Chpqv apdjvd vmd d}ajsjvhgo jq cgllgrq9
Qdldav9 @gtofjphdq
Jff D}ajsjvhgo
Dovdp vmd cgllgrhob aggpfhojvdq ho vmd {pgn{v lhod jv vmd `gvvgn phbmv gc vmd qapddo/ Ogvd9 {pdqq
Dovdp
jv vmd dof gc djam lhod, vg dovdp djamaggpfhojvd {jhp, gp qhobld ldvvdp vd}v agnnjof -d/b/ “j„ cgp jpa(/
Dovdp sdpvd} Uv>vj`ld,h>ahpald,dqa>ajoadl^9
.4 :;
 Dovdp sdpvd} Uv>vj`ld,j>jpa,h>ahpald,t>tofg,dqa>ajoadl^9
.4 ;
 Dovdp sdpvd} U///^9
4 ;
 Dovdp sdpvd} U///^9
4 :;
Dovdp sdpvd} U///^9
j
 
Xgt rhll qdd vmd Jpa G{vhgoq fhjlgb/Qdldav vmd 1 [ghovq go Jpa g{vhgo, Otn`dp gc Qdbndovq > 0;/Qdldav GE/
 Dovdp qdagof jpa {ghov Ut>tofg,dqa>ajoadl^9
; :4
 Dovdp vmhpf jpa {ghov Ut>tofg,dqa>ajoadl^9
 
@x dovdphob “a„ jv vmd ljqv {pgn{v, vmd jpa algqdq go vmd chpqv {ghov gc vmdd}ajsjvhgo/ Ogvd vmjv jpaq ho
 [mjqd0 
jpd javtjllx njfd t{ gc j qdphdq gc qvpjhbmv lhod qdbndovq/ Vmd Jpa g{vhgo jof njox gvmdp tqdctl qmgpvatvqjpd jlqg jsjhlj`ld ho vmd phbmv.alhae ndot/Qdldav Yggn Jll -gp {pdqq vmd C0 ctoavhgo edx( vg yggn vmd d}ajsjvhgo vgvmd adovdp gc vmd shdr/Ogr rd rhll apdjvd vmd d}vdpojl `gtofjpx/ Ho
 [mjqd0 
, vmd d}vdpojl`gtofjpx njx `d jtvgnjvhajllx bdodpjvdf, gp tqdp.fdchodf/ Rd rhll tqdgod gc vmd ”jtvgnjvha‘ g{vhgoq/
Qdldav9 @gtofjphdq
Jff D}vdpojl
 Xgt rhll qdd vmd Apdjvd D}vdpojl @gtofjpx fhjlgb/ Rd rhll tqd vmdfdcjtlv qdvvhobq gc @gtofjpx Vx{d > @g} jof D}{joqhgo Cjavgp > 1, qg itqv qdldav GE, jof vmd d}vdpojl `gtofjpx rhll `d jtvgnjvhajllx apdjvdf/Vmd `gtofjphdq cgp vmhq d}jn{ld mjsd ogr `ddo dovdpdf/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->