Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090808

Nezavisne090808

Ratings:
(0)
|Views: 286|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 08, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2010

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
DOGA\AJI
Mustafa Mu jezinovi}, predsjednik Vlade Federaci je BiH
INTERVJU
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3954
SUBOTA
8.AVGUSTA 2009.
Nisamzado voljan radomministara
RADNICIVOGO[]ANSKOG"PRETISA"STUPILI UGENERALNI [TRAJKDESET ODSTOMORA BITIU[TE\ENO NAPLATAMA I[TO PRIJE TO SVIPRIHVATE, BR@E]EMO IZA]I IZKRIZE, TVRDIMUJEZINOVI]
Tra`e plate i posao
str.
23
str.
8
Istra`ioci Specijalnog tu`ila{tvaRepublike Srpske u {umi kod Ugljevikaprona{li 17 kilograma TNT-a
str.
3
i
4
RASPISANA CRVENAME\UNARODNA POTJERNICA ZA KARAJEMKAMELOMBIN ALIJEM,BJEGUNCEMIZ ZENI^KOGZATVORA
Za bi jegodgo vorna slu`baKPZ Zenica
Eksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaseljeEksplozivdovoljanda raznese jednonaselje
str.
3!
i
4
EKSPLOZIVPRONA\ENNA POSJEDUBIV[EGPOLICAJCARADOMIRALUKI]A
 O   O   G  . [   U N
 
2
tvcpub
8. 8. 2009.
Doga|aji
Sanaderu bolnici
ZA GREB - Biv{i hrvatski pre- mi jer dr Ivo Sanader zadr`an je na li je~enju u Klinici za plu}ne bolesti "Jordanovac" nakon {to mu je ju~e ujutro di jagnosticira- na upala plu}a, saop{teno je ju~e iz Ministarstva zdravstva i soci-  jalne skrbi RH.U saop{tenju se navodi da je Ivo Sanader zbog visoke tempe- rature preksino} pregledan u Klini~koj bolnici za zarazne bo- lesti "Dr Fran Mihaljevi}", gdje mu je di jagnosticirana upala plu- }a.Odlu~eno je da }e dalje li je- ~enje biti nastavljeno u Klinici za plu}ne bolesti "Jordano- vac". (Agenci je)
Nezado voljni smanjenjembeneficiranih penzi ja
SA RA JEVO - Udru`enje inva- lidnih i hendikepiranih osoba u BiH protestu je zbog najnovi je odluke Vlade FBiH o smanjenju beneficiranih penzi ja za deset odsto i smatra da je time penzi ja za oko 10.000 ratnih vojnih in- valida i demobiliziranih boraca sada manja od minimalne. Udru`enje upozorava da je ova odluka u suprotnosti s Konven- ci jom UN-a o pravima invali- dnih osoba."Ovom odlukom oko 10.000beneficiranih penzionera, me|u ko jima najvi{e ratnih vojnih in- valida, dovedeno je u stanje da prima penzi ju deset odsto ma- nju od minimalne penzi je u FBiH, tako da je sada{nja pen- zi ja ratnog vojnog invalida 266,70 KM", navedeno je u sa- op{tenju Udru`enja invalidnih i hendikepiranih osoba u BiH, ko je je potpisao predsjednik  Aziz Tafro. (Fena)
Stop la`nimborcima
PETROVO - Bora~ka organi- zaci ja op{tine Petrovo pozvala je  ju~e sve korisnike bora~kih pra- va, komandire ratnih jedinica Vojske RS i druge gra|ane op- {tine Petrovo da od ponedjeljka pregleda ju spiskove korisnika prava po Zakonu o pravima bo- raca, ratnih vojnih invalida i po- ginulih boraca u odbrambeno-otad`binskom ratu i uka`u na la`ne korisnike. Spiskove su dostavili Minis- tarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite RS i Bora~ka organizaci-  ja RS i izlo`eni su u spomen-so- bi ozrenskih brigada u Petrovu. Prema zvani~nim podacima, u ovoj op{tini kategorisan je 1.731 borac VRS. Od ovog bro ja1.219 boraca kategorisani su kao borci prve kategori je. Porodi~ne invalidnine u op{ti- ni Petrovo prima 248, a li~ne 386 korisnika. (Srna)
Ispunja vanje jedne od oba veza EU
SARA JEVO - Ekonomsko-soci jalno vi je}e (ESV) BiH trebalo bi da bude osnovano do kra ja godine, a jedan od pri jedloga je da od posto je- }ih entitetskih vi je}a bude uspostavljeno dr`avno, kazali su predstavni- ci sindikata i poslodavaca.
"Uspostava ESV-a na dr`avnom nivou jedna je od obaveza iz Sporazuma o stabilizaci ji i pridru`ivanju sa EU, ~i ju smo godi{njicu nedavno slavili. Godina je pro{la, ni{ta ni je ura|eno. Odr`an je prvisastanak s predstavnicima Ministarstva civilnih poslo- va BiH i krenulo se u akti- vnosti uspostave ESV-a", rekao je Ali ja Remzo Bak{i}, direktor Asoci jaci je poslodavaca BiH. Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH i uje- dno predsjednik Konfederaci je sindikata BiH, ko ju ~ine sindikat iz RS i Br~ko distrikta, tvrdi da o~eku je odgovor od Ministarstva civilnih poslova na pri jedlog da od entitetskih vi je}a bude osnovano dr`avno. "^lanovi Konfederaci je sindikata i Asoci jaci je poslodavaca su ~lanovi en- titetskih vi je}a, pa na ovaj na~in mo`e biti osnovano dr`avno", dodao je Bi- ber. Bak{i} je istakao da reregistraci ja SSS BiH, od ko je je zavisila registraci ja Konfederaci je sindikata BiH, nikada ni je bila razlog za neuspos- tavljanje ESV BiH ve} samo izgovor Vi je}a ministara BiH. "Poslodavci su formirali asoci jaci ju na dr`avnom nivou. Mi nismo ko~ni- ~ari osnivanja ESV-a, a ni je ni sindikat. U razgovorima sa Svjetskom orga- nizaci jom rada dobili smo jasan odgovor da pitanje registraci je ne mo`e biti razlog", nagalsio je Bak{i}. Nadle`ne u Ministarstvu civilnih poslova BiH nismo uspjeli dobiti. M.R.
SARA JEVO - Sud BiH u pone- djeljak, 10. avgusta, doni je}e odluku o `albi Tu`ila{tva BiH na rje{enje ovog suda ko jim se pro- glasio nenadle`nim za procesu- iranje \or|a @drale (33) iz Isto~nog Sara jeva.
@dralu optu`nica Tu`ila{tva BiH, podignuta u ponedjeljak, 3. augusta, tereti za ubistvo Ljubi{e Savi}a Ma- uzera, nekada{njeg na~elnika Upra- ve polici je RS. Iz Suda BiH ju~e je obja{njeno da }e odluka o `albi Tu`ila{tva biti do- nesena u ponedjeljak, ali nisu mogli precizirati da li }e isti dan biti odlu- ~ivano o produ`enju pritvora @drali ko ji isti~e 12. avgusta. Tu`ila{tvo BiH @dralu tereti da je 7. juna 2000. godine za jedno sa jo{ dvi je njemu poznate osobe Ljubi{u Savi}a Mauzera ubio na autobuskoj stanici u Bi jeljini. Osumnji~en je da  je planirao i direktno u~estovao u ubistvu Mauzera. Prema optu`nici, @drale je u Ma- uzerov auto ispalio najmanje 10 hi- taca iz automatskog oru`ja. \or|e @drale, ko ji je dovo|en u vezu s brojnim krivi~nim djelima izvr{enim u BiH, u pritvoru Suda BiH je od februara ove godine, na- kon {to ga je Njema~ka izru~ila bh. pravosudnim organima. Ukoliko Sud BiH ostane pri svo-  joj odluci da ni je nadle`an za njego- vo procesuiranje, predmet protiv \or|a @drale mogao bi, po na javi njegovog advokata Dragi{e Joki}a, biti prosli je|en sudu u Bi jeljini.  A.S.
U ponedjeljak odluka o slu~a ju "@drale"
S. VELI], A. SOR GU^
SARA JEVO - Slu`ba tretmana i resoci jalizaci je KPZ Zenica napravila je propust prilikom procjene rizika i odo- bravanja dopusta osu|eniku Kara ju Kamelu bin Ali ju, ko ji  je zvani~no u bjek stvu od 27. jula i za ko jim je ju~e Inteprol raspisao crvenu me|unarodnu potjernicu.
Tako|er, ju~er su na slobodu pu{tena i dvo jica Zeni~ana uhap{ena u sri jedu nave~er u akci ji potrage za Bin Ali jem, po- znati jim kao Abu Hamza. Fikret Bekri} i Adnan Sma ji} iz Zeni- ce osumnji~eni su da su Abu Hamzi pomagali u skrivanju nakon bjekstva.
Karaj Kamel bin Ali,
Tuni`anin ko jem je oduzeto bh. dr`avljanstvo, u bjekstvu je od 27. jula. Tada se sa odobre- nog odmora trebao vratiti u Kazneno-popravni zavod (KPZ) Ze- nica gdje je izdr`avao vi{egodi{nju zatvorsku kaznu, ali to ni je uradio. Od 3. avgusta, po difuznoj potjernici tra`en je na me|u- narodnom nivou, u svih 187 zemalja ~lanica Interpola. Entoni [eperi}, portparol Ministarstva pravde FBiH, rekao  je ju~e da je inspekcijski nalaz o odobravanju godi{njeg odmo- ra, odnosno vanzavodskih pogodnosti za Abu Hamzu prosli je- |en direktoru KPZ Zenica Nihadu Spahi}u. Ka`e da je Spahi}u nalo`eno da pokrene postupak za utvr|ivanje odgovornosti pro- tiv slu`benika i namje{tenika KPZ-a ko ji su sudjelovali u odo- bravanju pogodnosti. "Sigurno je da }e direktor KPZ-a istragu usredoto~iti na
 Vatrogasci odr`ali{trajk upozorenja
HAN PIJESAK - Teritorijalnavatrogasna jedinica Han Pijesak odr`ala je ju~e ujutro jedno~aso-vni {trajk upozorenja zbog ne-rije{enih zahtjeva upu}enihSkup{tini te op{tine.
Radomir Ga{evi}, predsjednik Sin-dikata ove vatrogasne jedinice, rekao je da je Goran A{onja, na~elnikop{tine, obe}ao da }e se sastati sa~lanovima [trajka~kog odbora, alida ih ju~e do devet ~asova nije pri-mio niko, pa su se vatrogasci razi{li.Ga{evi} je najavio da }e, ukolikoniko od op{tinskog rukovodstva nebude htio pregovarati, [trajka~kiodbor preduzeti radikalnije mjere."Dug op{tine prema nama je oko174.000 KM po osnovu neispla}enihplata i doprinosa od decembra pro{ledo juna ove godine, neispla}enih to-plih obroka od septembra pro{le do juna ove godine, potra`ivanja poosnovu nepla}enih ra~una zaizvr{ene usluge, neispla}ene repu-bli~ke takse za vatrogastvo od 2007.godine, te neispla}ene op{tinsketakse za isti period", rekao jeGa{evi}.Zaklju~ci donijeti na sastanku Te-ritorijalne vatrogasne jedinice HanPijesak i na~elnika op{tine, koji jeodr`an 10. jula, na sjedniciSkup{tine op{tine nisu dobili potre-bnu ve}inu, {to je i dovelo do ju~era{njeg {trajka. (Srna)
O~eku ju odgo vor na pri jedlog da od entitetskih sa vjeta bude osno van dr`a vni
Raspisana crvena me|unarodna potjernica za Kara jem Kamelom bin Ali jem, bjeguncem iz zeni~kog zatvora
LQ[![f!oj!db!jtqp!|up!wbp!kf!{b!. lpo!tlv!qsp!df!ev!sv!qsj!mj!lpn!pep!csb!wb!. okb!wbo!{b!wpe!tlji!qp!hp!eopt!uj!{b Lb!sb!kb!Lb!nf!mb-!uwsej!ej!sf!lups!pwph!{b!. wp!eb!Oj!ibe!Tqb!ij~/! #Vt!ub!opw!mkf!op!kf!eb!kf!qsp!cmfn!qsp!. dkf!ob!sj!{j!lb/!Bmj!sj!{jl!v!pwb!lwjn!tj!uv!bdj!. kb!nb!vwj!kfl!qpt!up!kj/!Lb!sbk!Lb!nfm!v qp!tmkf!eokji!ptbn!nkf!tf!dj!tf!cjp!qsj!. nj!sjp/!Jblp!kf!sbe!ep!csp!wp!mkbo-!sb!ejp!kf- ob!ptop!wv!•f!hb!kf!ep!cjp!wbo!{b!wpe!. tlf!qp!hp!eopt!uj#-!jt!ub!lbp!kf!Tqb!ij~ ep!ebw!|j!eb!~f!qpt!uv!qj!uj!qp!qsf!qp!sv!. lb!nb!Nj!ojt!ubs!tuwb!qsbw!ef!GCjI/! Po!oj!kf!af!mjp!sf!~j!lp!kf!ebp!pep!csf!. okf!{b!ep!qvtu!Bcv!Ibn!{j-!b!qps!uqb!spm Nj!ojt!ubs!tuwb!qsbw!ef!GCjI!Fo!up!oj!\f!. qf!sj~!uwsej!eb!pep!csf!okf!p!wbo!{b!wpe!. tljn!qp!hp!eopt!uj!nb-!ob!ptop!wv qsp!dkf!of!ewbeftfubl!mkv!ej-!qp!uqj!tv!kf ej!sf!lups!LQ[/!
Zakazali u procjeni rizika
Istra`iociSpecijalnogtu`ila{tva RSu {umi kodUgljevikaprona{li 17kilogramaTNT-a
Svepodre|eno jednom cilju- kona~nomotkrivanjufabrike zaproizvodnjuilegalnogoru`ja u RS,kazaoGlamo~anin
U Tu`ila{tvu ka`u dauskoro o~ekuju noveoptu`nice u ovom slu~aju
FOTO G. [URLAN
 
3
Doga|aji
8. 8. 2009.
tvcpub
Po ve}ati brojposlanika u parlamentu BiH
SA RA JEVO - Du{anka Maj- ki}, zamjenica predsjedava ju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH, upozorila je da politi~ke parti je ne mogu posti}i konsenzus u vezi sa ustavnim promjenama i da je jedino mo- gu} dogovor o pove}anju bro ja poslanika i delegata u Parla- mentarnoj skup{tini BiH i se- gmentu po{tovanja ljudskih prava.Ona smatra da bi bilo dobro da se rje{enje ustavnih promje- na svede na nivo instituci ja BiH i da se do narednih izbora bar postigne dogovor o pove- }anju bro ja poslanika. ''U ovom momentu malo je dogovora za ko je se mo`e obezbijediti konsenzus i jedino u vezi s ~im se sve parti je sla- `u je da bude pove}an broj po- slanika i delegata i da do|e do pobolj{anja u domenu po{to- vanja ljudskih prava. Za sve ostalo o~ito da ne posto ji volja da se me|u politi~kim parti ja- ma, bar vode}im, napravi do- govor'', ka`e ona i doda je da je u BiH te{ko posti}i sporazum o krupnim stvarima, a posebno kada je u pitanju Ustav BiH. Majki}eva je upozorila da parlamentarna radna grupa za pripremu pri jedloga reforme Ustava BiH, ko ja bi kra jem av- gusta trebalo ponovo da se sas- tane, do sada ni je uradila ''gotovo ni{ta''. "Bo{nja~ke parti je su protiv svega {to je konstruktivno, ta- ko da je te{ko posti}i bilo ka- kav dogovor. Mi iz RS smoprotiv me|unarodne asistenci je i pomo}, ako je potrebno, treba da pru`e doma}i eksperti. O~i- to je da treba da se desi ne{to da ljudi po~nu da shvata ju da dogovor zavisi isklju~ivo od nas, a ne od nekog drugog",konstatovala je ona. V.P.
 Vijesti
Slu`bu tretmana i resoci jalizaci je budu}i da ona, odnosno tim, odlu~u je o odobrenju vanzavodskih pogodnosti", istakao je [e- peri}.
Ka`e da su inspektori
za izvr{enje krivi~nih san- kci ja pregledali li~ni dosije Abu Hamze i ustanovili kako je ispu- njavao zakonske uvjete za kori{tenje vanzavodskih pogodnosti. "Uprava je uzela u obzir ~injenicu da je Karaj Kamel ve} devet puta koristio vanzavodske pogodnosti. Svaki put se ure- dno javljao Policijskoj upravi i sve sigurnosne agenci je u BiH bile su redovno obavje{tavane o njegovom kretanju pa je u tom smislu procjena sigurnosnog rizika bila minimalna", objasnio je [eperi} istakav{i kako je procjena rizika u ovom slu~a ju bila problemati~na. Tokom istrage je utvr|eno da su nedosta jale slu`bene infor- maci je na osnovu ko jih bi KPZ mogao zaklju~iti da Abu Hamza predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost. [eperi} tvrdi da to ne amnestira Upravu KPZ od odgovornosti.
"Nalo`ili smo
ditrektoru da otkloni uo~ene nedostat- ke. U njegovoj je nadle`nosti da provede istragu u slu`bama KPZ-a. Kada kompletiramo podatke, niti jedina opci ja ni je is- klju~ena", rekao je [eperi}. Govore}i o razlozima pu{tanja na slobodu Fikreta Bekri}a i  Adana Sma ji}a, Senada Tarabar, tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{- tva u Zenici, rekla je ju~e da ni je bilo zakonskog osnova za pre- dlaganje pritvora. "Za krivi~no djelo skrivanja bjegunca za ko je su osumnji~e- ni Bekri} i Sma ji} predvi|ena je kazna do godine zatvora. Pri- znali su da su bili u kontaktu s Kara jem Kamelom bin Ali jem dok je bio na godi{njem, te da su pili kafu s njim i njegovom `e- nom. Vjerovali su da }e se vratiti u KPZ, jer je slobodno {etao gradom za vri jeme odmora", istakla je tu`iteljica Tarabar.
Nikola MORA^A 
BANJALUKA - Istra`ioci Spe-cijalnog tu`ila{tva RS u nastavkuakcije "Barut", u ~etvrtak su u{umi kod Ugljevika prona{li 17 ki-lograma TNT - vojnog eksplozivavelike razorne mo}i.
Goran Glamo~anin, specijalnitu`ilac, izjavio je ju~e na vanrednojpres-konferenciji da se TNT eksplozivkoji je prona|en u {umi u selu GornjeZabr|e, kod Ugljevika, mo`e koristitiza rušenje ve}ih objekata, ali i izraduimprovizovanih mina.
"Sa ovolikom
koli~inomeksploziva mogu}e je sru{iti gotovo jedno naselje u Banjaluci. S jednimkilogramom ovog eksploziva mo`e seizvesti ozbiljan teroristi~ki napad, apola kilograma TNT-a dovoljno je zarazornu auto-bombu", pojasnio jeGlamo~anin.Kako nezvani~no saznajemoeksploziv je prona|en na posjedubiv{eg policajca Radomira Luki}a,koji je uhap{en u akciji "Barut" u fe-bruaru ove godine.Glamo~anin je ujedno podsjetioda su akciju u kojoj je prona|eneksploziv izveli pripadnici Odjeljenjaza istrage i bezbjednost Specijalnogtužilaštva RS, u saradnji s pripadni-cima Centra javne bezbjednosti Bije-ljina.
"U ovoj akciji
niko nijeuhap{en, ali je uništen ogranak mrežetrgovine oružjem i minsko-eksplozi-vnim sredstvima", kazao jeGlamo~anin i dodao da je na crnomtržištu vrijednost jednog kilogramaprona|enog TNT vojnog eksplozivaoko 100 maraka.Iz Specijalnog tu`ila{tva RS nisu`eljeli da otkrivaju detalje o na~inu nakoji su do{li do informacije o skrive-nom eksplozivu, ali su naveli da je svepodre|eno jednom cilju - kona~nomotkrivanju fabrike za proizvodnju ile-galnog oru`ja u RS."Specijalno tužilaštvo nastavi}eda preduzima mjere i radnje u ciljupotpunog otkrivanja mreže trgovineoružjem na podru~ju RS, jer Tužila-štvo vjeruje da se na podru~ju RS na-lazi zna~ajna koli~ina vatrenog oružja,municije i minsko-eksplozivnih sred-stava koji su van kontrole državnih or-gana'', rekao je Glamo~anin.
On je ujedno
naveo kako javnost mo`e o~ekivati da }e Speci- jalno tu`ila{tvo u narednom periodupodi}i optužnice protiv još nekih lica.Okru`ni sud u Banjaluci je umaju ove godine potvrdio optu`niceSpecijalnog tu`ila{tva RS protiv Ra-domira Laki}a (45) iz Ugljevika,Seada Kahrimana (44) iz Tuzle iMirze Me{ali}a, zvanog Tur~in (28),iz Tuzle, koji su uhap{eni u februaruove godine u akciji "Barut".
Prvooptu`enog
Rado-mira Laki}a optu`nica tereti da je bioorganizator, a Me{ali}a i Kahrimanada su bili pripadnici zlo~ina~kogudru`enja koje se na teritoriji Repu-
Eksplozivdovoljanda raznese jedno naselje
Za bi jeg odgo vorna slu`ba KPZ Zenica
Lb!sbk!Lb!nfm!cjo!Bmjci/!esabw!mkbo!tuwp!kf!ep!cjp!ob ptop!wv!v•f|!~b!v!kf!ej!oj!dj!#Fm. Nv!eab!ije#!Bs!nj!kf!CjI-!b paf!okfo!kf!esabw!mkbo!lpn!CjI/! Nj!ojt!ubs!tuwp!tj!hvs!opt!uj!CjI qsp!hmb!tj!mp!hb!kf!pqb!tojn!qp ob!dj!pobm!ov!tj!hvs!optu!{cph wf!{b!t!uf!sp!sjt!uj!•ljn!ps!hb!oj!. {b!dj!kb!nb/!V!usf!ovu!lv!cj!kf!hb- v![f!oj!dj!kf!j{!esab!wbp!lb!{ov {b!sb!{cpk!oj|!uwp-!qsj!kf!uokf!uv!aj!. pdv!j!ob!tj!mkf!v!qp!sp!ej!dj/!Sb!oj!. kf!kf!j{!esabp!tf!enp!hp!ej|!okv {b!uwps!tlv!lb!{ov!{cph!vcjt!. uwb!Bsb!qb!qp!{ob!uph!lbp!Bcv Wf!mje/!Ep!wp!}fo!kf!j!v!wf!{v!t qp!lv!|b!kfn!bufo!ub!ub!ob!qb!qv Jwb!ob!Qb!wmb!Esv!hph!up!lpn okf!hp!wf!qp!tkf!uf!Tb!sb!kf!wv 2::8/!hp!ej!of/
Pri jetnjetu`iocu
Spahi}u nalo`eno da pokrene postupak za ut vr|i vanje odgo vornosti protiv slu`benika i namje{tenika KPZ-a
blike Srpske od prolje}a 2008. do fe-bruara ove godine bavilo nedozvo-ljenom trgovinom oru`ja, municije ieksploziva.Laki}, Kahriman i Me{ali},uhap{eni su u februaru ove godinenakon zajedni~ke akcije koju su izvelipripadnici Odjeljenja za istrage i bez-bjednost Specijalnog tu`ila{tva u sara-dnji sa Obavje{tajno-bezbjednosnomagencijom (OBA) BiH, te MUP-ovima RS i Tuzlanskog kantona.
Tokom akcije
"Barut", 4.februara ove godine obavljen je pre-tres tri lokacije na podru~ju Tuzlan-skog kantona i dvije lokacije napodru~ju Ugljevika, a zatim ihap{enje Laki}a, Kahrimana iMe{ali}a.Tokom pretresa prona|en je ve}ibroj potpuno novih pi{tolja izuzetnodobrog kvaliteta, proizvedenih u taj-noj fabrici u RS, a koji su na crnomtr`i{tu dostizali vrijednost od 100 do300 evra.Dobro organizovana grupaproizvo|a~a i trgovaca oru`jem razbi- jena je nakon {to su u nju uba~enadvojica tajnih agenata, ~ija uloga je,izme|u ostalog, bila da nabavljajuoru`je i eksploziv od Laki}a.
Iako je isprva
odbranaoptu`enih najavljivala da je u prego-vorima sa Specijalnim tu`ila{tvomRS oko priznanja krivice optu`enih,do toga nije do{lo, jer optu`eni nisubili zadovoljni kaznama koje su imbile ispisane u sporazumima.
 Akciju"Barut"izvelipripadniciSpecijalnogtu`ila{tvai CJBBijeljinaKakonezvani~nosaznajemoeksploziv jeprona|enna posjedubiv{egpolicajcaRadomiraLuki}a

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->