Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naučite-jezike-Grčki-jezik (1).pdf

Naučite-jezike-Grčki-jezik (1).pdf

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by malamara

More info:

Published by: malamara on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

 
Садржај
Лица 1 На аеродрому 35 требати – хтети 69  Породица 2 Јавни локални саобраћај 36 нето !елети "#  $%о&нати 3 На %уту 3" нето хтети "1  $ коли ' $ таксију 3( нето морати "2  )ем*е и је&ици 5 +вар на ауту 39 нето смети "3  ,итати и %исати 6 Питати &а %ут '# &амолити &а нето "'  -ројеви " .ријентација '1 нето обра&ло!ити 1 "5  /ати ( 0а&ледае рада '2 нето обра&ло!ити 2 "6  ани у седмици 9 $ &олоком врту '3 нето обра&ло!ити 3 ""  Ју4е – данас – сутра 1# &ла&ити наве4е '' Придеви 1 "(  есеци 11 $ биоско%у '5 Придеви 2 "9  На%итци 12 $ дискотеци '6 Придеви 3 (#  елатности 13 При%реме &а %ут '" Пролост 1 (1  -оје 1'  7ктивности на одием одмору '( Пролост 2 (2  8оће и !ивотне намирнице 15 /%орт '9 Пролост 3 (3  одиа доба и време 16 На ба&ену 5# Пролост ' ('  $ кући 1" .бав*ае %отре%тина 51 Питати – %ролост 1 (5  :ићее куће 1( $ робној кући 52 Питати – %ролост 2 (6  $ кухии 19 ;ровине 53 Пролост модалних лаола 1 ("  :аскае 1 2# +у%овина 5' Пролост модалних лаола 2 ((  :аскае 2 21 0адити 55 м%ератив 1 (9  :аскае 3 22 .сећаји 56 м%ератив 2 9#  $4ити стране је&ике 23 +од доктора 5" )ависне ре4енице са да 1 91  /астанак  2' елови тела 5( )ависне ре4енице са да 2 92  $ раду 25 $ %оти 59 )ависне ре4енице са да ли 93  $ %рироди 26 $ банци 6# 8е&ници 1 9'  $ хотелу – дола&ак  2" 0едни бројеви 61 8е&ници 2 95  $ хотелу – !албе 2( Постав*ати %итаа 1 62 8е&ници 3 96  $ ресторану 1 29 Постав*ати %итаа 2 63 8е&ници ' 9"  $ ресторану 2 3# Неација 1 6' у%ли ве&ници 9(  $ ресторану 3 31 Неација 2 65 енитив 99  $ ресторану ' 32 Присвојне &аменице 1 66 Прило&и 1##  На !еле&ници 33 Присвојне &аменице 2 6"  $ во&у 3' велико – мало 6( 
Page 1 / 122
 
1 <један=
 
Лица
 
1 <>?@=
 
Πρόσωπα
 
 ја ABC  ја и ти ABC D@E AFG нас двоје AHAIJ KE LGK он @MNOJ он и она @MNOJ D@E @MNP их двоје @MNKI KE LGK мукарац K Q?LR@J  !ена S BM?@ID@ дете NK T@ELI  једна %ородица HI@ KEDKB>?AE@ моја %ородица S KEDKB>?AE@ HKM оја %ородица је овдеU V KEDKB>?AE@ HKM AI?@E ALCU Ја сам овдеU WBC AIH@E ALCU си овдеU WFG AIF@E ALCU је овде и она је овдеU XMNOJ AI?@E ALC D@E @MNP AI?@E ALCU и смо овдеU WHAIJ AIH@FNA ALCU сте овдеU WFAIJ AIFNA ALCU .ни су сви овдеU YI?@E OZKE ALCU
Page 2 / 122
 
2 <два=
 
Породица
 
2 <LGK=
 
Οικογένεια
 
деда K T@TTKGJ бака S BE@BEQ он и она @MNOJ D@E @MNP отац K T@N>R@J мајка S HSN>R@ он и она @MNOJ D@E @MNP син K BEKJ кћерка S DORS он и она @MNOJ D@E @MNP брат K @LAZ[OJ сестра S @LAZ[P он и она @MNOJ D@E @MNP ујак K \AIKJ тетка S \AI@ он и она @MNOJ D@E @MNP
Page 3 / 122

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->