Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 886, 31.10.2013]

Slobodna Bosna [broj 886, 31.10.2013]

Ratings: (0)|Views: 221|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 886, 31.10.2013]
Slobodna Bosna [broj 886, 31.10.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
 
ISTRAGA U FEDERALNOMMINISTARSTVU PRAVDE
ZORAN MIKULI], MINISTARPRAVDE U SUKOBU SA ZAKONOM
Nakon {to su u petak, 25. oktobra, SIPA iTu`iteljstvo BiH obavije{teni da je za{ti}enisvjedok u predmetu „LUTKA“ vra}en izsarajevskog u zatvor u Zenici, gdje mu jeodranije ugro`ena sigurnost, privedeni su isaslu{ani pomo}nik federalnog ministrapravde HIDAJET TRAKO, direktor KPZ-aSarajevo KENAN KAPO, zapovjednikzatvorske policije REFKO KADRI]; ubrzo jeotkriveno da je izmje{tanje svjedoka-pokajnika naredio ministar ZORAN MIKULI],koji bi mogao postati prvi ministar pravdeoptu`en zbog ometanja rada pravosu|a
ZASTOJ NA AUTOCESTI
BiH GRADI NAJSKUPLJU AUTOCESTU U EVROPI
^etiri dionice autoceste 5C, koje sudjelimi~no izgra|ene, prema ranijem planutrebale su ko{tati oko 985 miliona KM, nonjihova je izgradnja ugovorena na ukupniiznos od oko 1,4 milijarde KM. UpravaAutocesta pani~no tra`i pozajmicekomercijalnih banaka kako bi premostilabud`etsku provaliju duboku 400 miliona KM
INTERVIEW
AZRA MILETI], SUTKINJA SUDA BiH
Sutkinja u Odjelu za ratne zlo~ineApelacijskog vije}a Suda BiH Azra Mileti}urazgovoru za „SB“ obja{njava kakve }eimplikacije na bosanskohercegova~kusudsku praksu imati presuda Europskogsuda za ljudska prava u predmetuAbduladhim Maktouf i Goran Damjanovi},koji su se `alili na retoaktivnu primjenuKaznenog zakona BiH, o{tro kritizira radsudaca Ustavnog suda BiH i upozoravakako bi na pravnom kaosu nastalom nakonnejasne interpretacije odluke Suda uStrasbourgu mogli profitirati optu`enici zanajte`a djela ratnog zlo~ina
ALTA SHOPPING CENTAR
VELIKI PO^ETAK I SRAMAN KRAJ
Pri~a onajve}oj ameri~koj investiciji u BiHAlta shopping centru pretvorila se u najve}ublama`u. Ameri~ki „biznismen“ TieSosnowski pobjegao je iz BiH, njegovafirma Palace Group je propala, a firma koju je osnovala Hypo Alpe Adria banka, VictorRitail,postala je vlasnik Alte. Na gubitku su jedino lokalne kompanije koje suu~estvovale u gradnji Alta shopping centra,a kojima je Palace Group ostala du`na 1,5miliona KM!
HUM, ZAVOD ZA (NE)VASPI-TANJE DJECE I OMLADINE
[TI]ENICI BEZ ZA[TITE
Nadle`nim istra`nim organima dostavljena je pisana, foto i video dokumentacija kojaukazuje na brojne neregularnosti u raduZavoda za vaspitanje mu{ke djece i omla-dine Hum u Sarajevu. Snimci video-nadzo-ra,koji su dio spomenute dokumentacije au posjedu su i SB,pokazuju kako radniciZavoda u toku radnog vremena izra|uju iutovaraju namje{taj namijenjen, stoji uinformaciji, za vikendicu direktora ZavodaD`evada [u{ke. U me|uvremenu,namje{taj koji koriste {ti}enici Zavoda ukatastrofalnom je stanju, a “djelatnost radasa djecom bez roditeljskog staranja jezanemarena, a u prvi plan su do{li li~niinteresi, ozbiljno naru{eni me|uljudskiodnosi, mobing, vr{enje razli~itih pritisaka idisciplinsko procesuiranje uposlenika...”
IMA SE, MO@E SE
INTERVENTNO, SVE ZA RAJU
Ne{to vi{e od pola miliona marakanamijenjenih za hitne i neplanirane situacijerukovodstvo Savjeta ministara BiH je odpo~etka 2010. godine do danas podijelilopojedincima, me|u kojima su, po pravilu,strana~ke kolege, ro|aci i kom{ije...
31.10.2013.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121620322629
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->