Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. - 4

13. - 4

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG URE
 Đ
ENJA
 __________________________________________________________________ NACRT
U R E D B A
O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
 __________________________________________________________________ Zagreb, 18. listopada 2002.
 
 
2
Na temelju
č
lanka 12. st. 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj  _____________ 2002. godine, donijela je
U R E D B U O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Č
lanak 1. Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod). Sjedište Zavoda je u Zagrebu, ul. Grada Vukovara 78/III.
Č
lanak 2. Osniva
č
 Zavoda je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), u ime Republike Hrvatske. Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim ovom Uredbom i statutom Zavoda. Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.
Č
lanak 3. Djelatnost Zavoda obuhva
ć
a stru
č
ne poslove u svezi zaštite prirode, a osobito:
-
 prikupljanje i obra
đ
ivanje prikupljenih podataka u svezi zaštite prirode, - izradu odgovaraju
ć
ih baza podataka o biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, stanišnim tipovima, ekološkim sustavima i krajobrazima, - pra
ć
enje stanja o
č
uvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,
-
 pripremanje stru
č
nih podloga za zaštitu i o
č
uvanje dijelova prirode, odnosno prirodnih vrijednosti,
-
 izradu stru
č
nih podloga za potrebe utvr
đ
ivanja uvjeta zaštite prirode, upravljanja zašti
ć
enim podru
č
 jima i korištenja prirodnih dobara,
-
 obavljanje statisti
č
kih analiza, objedinjavanje rezultata i izrada izvješ
ć
a o stanju i zaštiti prirode,
-
 pripremanje i provo
đ
enje projekata i programa u podru
č
 ju zaštite prirode,
 
 
3
-
 sudjelovanje u provo
đ
enju me
đ
unarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih  je Republike Hrvatska stranka,
-
 organiziranje i provo
đ
enje odgojno – obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode. Zavod obavlja i druge poslove utvr
đ
ene statutom koji služe za ostvarivanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga
č
lanka. Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osniva
č
a.
Č
lanak 4. U ostvarivanju svojih poslova Zavod je dužan sura
đ
ivati s nadležnim tijelima državne uprave, znanstvenim i stru
č
nim institucijama Republike Hrvatske te s me
đ
unarodnim tijelima i institucijama radi provedbe me
đ
unarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je stranka Republika Hrvatska.
Č
lanak 5. Tijela Zavoda su Upravno vije
ć
e i ravnatelj.
Č
lanak 6. Zavodom upravlja Upravno vije
ć
e Zavoda. Upravno vije
ć
e
č
ine predsjednik i
č
etiri
č
lana. Predsjednika i
č
lanove Upravnog vije
ć
a imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog ure
đ
enja (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova istaknutih stru
č
njaka iz podru
č
 ja zaštite prirode. Jednog
č
lana Upravnog vije
ć
a biraju stru
č
ni djelatnici Zavoda iz svojih redova na na
č
in propisanim statutom. Predsjednik i
č
lanovi Upravnog vije
ć
a imenuje se na vrijeme od 4 godine.
Č
lanovi Upravnog vije
ć
a mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na na
č
in i u postupku propisanim statutom. Na
č
in rada Upravnog vije
ć
a ure
đ
uje se statutom Zavoda i poslovnikom o radu Upravnog vije
ć
a.
Č
lanak 7. Upravno vije
ć
e donosi statut, akt o unutarnjem ustrojstvu i na
č
inu rada, akt o pla
ć
ama i naknadama zaposlenika, program rada i razvoja Zavoda, nadzire njihovo izvršavanje, odlu
č
uje o financijskom i godišnjem obra
č
unu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene Zavoda, daje Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->