Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn_rsu_vol_2_vie

Thúc đẩy Công Cuộc Phát triển Nông thôn_rsu_vol_2_vie

Ratings: (0)|Views: 2,807|Likes:
Published by Wong Hoang
http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAMINVIETNAMESE/Resources/vn_rsu_vol_2_vie.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAMINVIETNAMESE/Resources/vn_rsu_vol_2_vie.pdf

More info:

Published by: Wong Hoang on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 i 
THÚC
ĐẨ
Y CÔNG CU
C PHÁT TRI
N NÔNG THÔN
Ở 
VI
TNAM: T
Ă
NG TR 
ƯỞ 
NG, CÔNG B
NG VÀ
Đ
A D
NG HÓA
BA TR 
C
T TRONG PHÁT TRI
N NÔNG THÔNPH
N II
Tháng 11, 2005NGÂN HÀNG TH
GI
Ớ 
IKHU
 
V
Ự 
C
 
CHÂU
 
Á
 
 
THÁI
 
BÌNH
 
D
ƯƠ 
NGV
 
PHÁT
 
TRI
N
 
NÔNG
 
THÔN
 
 
TÀI
 
NGUYÊN
 
 
 ii
QUI
ĐỔ
I TI
N
Đơ 
n v
ti
n Vi
t Nam =
Đồ
ngUS$ = 15.850
Đồ
ng (Tháng 6 n
ă
m 2005) N
ă
m Tài chính c
a Chính ph
 t
1 tháng 1
đế
n 31 tháng 12
 NH
Ữ 
NG
 
 
HI
U
 
 
CH
Ữ 
 
VI
T
 
T
T
5MHRP Ch
ươ 
ng trình N
ă
m tri
u Héc-ta R 
ngAAA Công tác Phân tích T
ư
v
nADB Ngân hàng Phát tri
n Á châuBTA Hi
 p
đị
nh Th
ươ 
ng m
i song ph
ươ 
ngAFTA Hi
 p
đị
nh Th
ươ 
ng m
i T
do ASEANCIRAD Trung tâm H
ợ 
 p tác Qu
c t
ế
Nghiên c
u Nông nghi
 p cho Phát tri
nCPRGS Chi
ế
n l
ượ 
c T
ă
ng tr 
ưở 
ng và Gi
m nghèo Toàn di
nDANIDA C
ơ 
quan Phát tri
n Qu
c t
ế
 
Đ
an-m
chFDS Chi
ế
n l
ượ 
c Phát tri
n Lâm nghi
 pBQLR Ban Qu
n lý R 
ngFSSP Ch
ươ 
ng trình H
tr 
ợ 
Nghành Lâm nghi
 pFSSP&P Ch
ươ 
ng trình H
tr 
ợ 
Nghành Lâm nghi
 p & Quan h
 
đố
i tácGDP T
n S
n ph
m Qu
c n
iGoV Chính ph
Vi
t NamGSO T
ng C
c Th
ng kêHEPRE Ch
ươ 
ng trình xóa
đ
ói gi
m nghèo và t
o vi
c làmICARD Trung tâm Thông tin Nông nghi
 p và Phát tri
n Nông thônICPM Qu
n lý Mùa màng T
ng h
ợ 
 pICZM L
 p k 
ế
ho
ch và Qu
n lý T
ng h
ợ 
 p vùng ven bi
nIDA Hi
 p h
i Phát tri
n Qu
c t
ế
 ILSSA Vi
n Nghiên c
u Lao
độ
ng và các V
n
đề
Xã h
iIMC Công ty Qu
n lý Th
y nôngIPM Qu
n lý Sâu h
i T
ng h
ợ 
 pIRBM Qu
n lý T
ng h
ợ 
 p L
ư
u v
c sôngLMA Qu
n lý
Đấ
tQSD
Đ
Gi
y Ch
ng nh
n Quy
n S
d
ng
Đấ
tLWR Lu
t Tài nguyên N
ướ 
cM&E Giám sát &
Đ
ánh giáMARD B
Nông Nghi
 p & Phát tri
n Nông thônMOF B
Tài chínhMOFi B
Th
y s
nMOH B
Y t
ế
 MOInd B
Công nghi
 pMOLISA B
Lao
độ
ng, Th
ươ 
ng binh và Xã h
iMONRE B
Tài nguyên và Môi tr 
ườ 
ngMOST B
Khoa h
c Công ngh
 MOT B
Giao thôngMPI B
ế
ho
ch
Đầ
u t
ư
  NFDS Chi
ế
n l
ượ 
c Phát tri
n Qu
c gia N
ă
m n
ă
m
 
 iii NGO T
ch
c phi chính ph
  NTP Ch
ươ 
ng trình Tr 
ng
đ
i
m Qu
c gia NWRS Chi
ế
n l
ượ 
c Tài nguyên N
ướ 
c Qu
c giaO&M V
n hành & B
o d
ưỡ 
ngPAC Ch
ươ 
ng trình
Đố
i tác Tr 
ợ 
giúp Xã nghèoBQLRPH Ban Qu
n lý r 
ng phòng h
 PIM Qu
n lý Th
y nông có s
tham gia c
a dânPPC
ban Nhân dân t
nhLTQD Lâm tr 
ườ 
ng Qu
c doanhSEDP K 
ế
ho
ch Phát tri
n Kinh t
ế
- Xã h
iSID Ch
s
 
Đ
a d
ng hóa SimpsonSOE Doanh nghi
 p Nhà n
ướ 
cSPS An toàn Th
c ph
m, Thú y, và B
o v
th
c v
tSUF R 
ng
đặ
c d
ngSWOT Th
ế
m
nh,
Đ
i
m y
ế
u, C
ơ 
h
i, Thách th
cTRQ H
n ng
ch Thu
ế
quanUNDP Ch
ươ 
ng trình Phát tri
n Liên h
ợ 
 p qu
cUSBTA Hi
 p
đị
nh Th
ươ 
ng m
i Vi
t – M
 VASEP Hi
 p h
i Ch
ế
bi
ế
n và Xu
t kh
u Th
y s
n Vi
t NamVBARD Ngân hàng Nông nghi
 p và Phát tri
n Nông thôn Vi
t NamVBSP Ngân hang Chính sách h
iVINFIS Hi
 p h
i Th
y s
n Vi
t NamVND
Đồ
ng Vi
t NamWTO T
ch
c Th
ươ 
ng m
i Th
ế
gi
ớ 
i

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
viethuong96 liked this
nthaidtvt2004 liked this
duchungcm liked this
quockicung liked this
GiapVap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->