Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
سيرة السيد احمد البدوى.pdf

سيرة السيد احمد البدوى.pdf

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
10/22/13
 ةرﺣﻟا
 
ﺔﻋوﺳوﻣﻟا
 
ﺎﯾدﯾﺑﯾﻛﯾو
 -
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣ
ar.wikipedia.org/wiki/
يودﺑﻟا
 _ 
دﻣﺣ
1/11
دﻣﺣأ
ﺎطﻧطﺑ
 
هدﺟﺳﻣ
 
لﺧاد
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
ﺢﯾرﺿ
 سﺎﺑﻌﻟا
 
وﺑأ
 
نﺎﯾﺗﻔﻟا
 
وﺑأ
 
مﺛﻠﻣﻟا
 
برﻌﻟا
 
ﺦﯾﺷ
 
يودﺑﻟا
»
بﺎﺑ
 
يوﺑﻧﻟا
 
بطﻘﻟا
 
مﺎﻘﻣﻟا
 
يوﺳﯾﻋ
 
ﻲﺣوطﺳﻟا
 
جارﻓ
 
وﺑأ دھازﻟا
 
 
ﻲﺑﻧﻟاشرﺣﻣ
 
 
بﺎﯾﺟ
:
دﻼﯾﻣﻟا
 
ﺦﯾرﺎﺗ
:
دﻼﯾﻣﻟا
 
نﺎﻛﻣ
:
ةﺎﻓوﻟا
 
ﺦﯾرﺎﺗ
:
ةﺎﻓوﻟا
 
نﺎﻛﻣ
ﯾﻛوﻠﻣﻣﻟا
:
ﺢﯾرﺿﻟا
 
نﺎﻛﻣ
:
ﮫﻘﻔﻟا
ﻌﻓﺎﺷ
:
ةدﯾﻘﻌﻟا
ﻋﺎﻣﺟﻟاو
 
ﺔﻧﺳﻟا
 
لھأ
:
ﮫﺗﺟرد
[1
ﺔﻣوﻠﻌﻣ
]
 
ثﻟﺎﺛﻟا
 
بطﻘﻟا
:
هدﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
ﺑوﺗﻛأ
 
نﻣ
 
لوﻷا
 
فﺻﻧﻟا
(
ﻲﺑﺟرﻟا
 
دﻟوﻣﻟا
)
 
لﯾرﺑأ
 
نﻣ
 
لوﻷا
 
فﺻﻧﻟا
:
ةزﯾﻣﻣ
 
رﺎﻛﻓأ
ﯾودﺑﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻟا
 
بﺣﺎﺻ
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
ةرﺣﻟا
 
ﺔﻋوﺳوﻣﻟا
 
ﺎﯾدﯾﺑﯾﻛﯾو
 
نﻣ
مﺎﻣإ
 (
م
 1276/
ـھ
 675
ﺎطﻧط
 -
م
 1199/
ـھ
 596
سﺎﻓ
)
ﻰﯾﺣﯾ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
دﻣﺣأ
بﺳﻧﺗ
 
ﮫﯾﻟإو
 
[1]
 نﯾﻓوﺻﺗﻣﻟا
ﺔﯾﻻوﻟا
 
بﺎطﻗأ
 
ثﻟﺎﺛو
 
ﻲﺑرﻋ
 
ﻲﻧﺳ
 
ﻲﻓوﺻمﺎﺛﻠﻟﺎﺑ
 
ﮫﮭﺟو
 
ﺔﯾطﻐﺗ
 
مﺋاد
 
نﺎﻛ
 
 .
ءارﻣﺣﻟا
 
ﺔﯾارﻟا
 
تاذ
 
ﺔﯾودﺑﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻟا
.
ﻲﺣوطﺳﻟا
و
 
برﻌﻟا
 
ﺦﯾﺷ
 
بﺎﻘﻟﻷا
 
نﻣ
 
رﯾﺛﻛﻟا
 
ﮫﻟو
 
ﺔﯾدﺎﺑﻟا
 
لھأ
 
لﺛﻣسﺎﻓ
 
ﺔﻧﯾدﻣﺑ
 
يودﺑﻟا
 
دﻟوو
 .
بﻟﺎط
 
نﯾﺳﺣﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﯾﺑأ
 
ﺔﮭﺟ
 
نﻣ
 
ﮫﺑﺳﻧ
 
ﻲﮭﺗﻧﯾﻊﺑرأ
 
ﺔﻠﺣرﻟا
 
تﻗرﻐﺗﺳاو
 
تاوﻧﺳ
 
ﻊﺑﺳ
 
نﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﮫﺗﻠﺋﺎﻋ
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
رﺟﺎھو
 
ﺔﯾﺑرﻐﻣﻟا هرﻣﻋ
 
نﻣ
 
نﯾﺛﻼﺛﻟاو
 
ﺔﯾﻧﺎﻣﺛﻟا
 
ﻎﻠﺑ
 
ﺎﻣدﻧﻋو
 .
ﺎھوﻣﺎﻗأ
 
تاوﻧﺳ
 
ثﻼﺛ
 
مﮭﻧﻣ
 
تاوﻧﺳﻲﻓ
 
ررﻗ
 
مﺛ
 
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
دﺣاو
 
مﺎﻋ
 
دﻌﺑ
 
ﻊﺟرو
 
نﺳﺣ
 
رﺑﻛﻷا
 
ﮫﻘﯾﻘﺷ
 
ﻊﻣ
 
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
رﻓﺎﺳرﺎﺷﺗﻧا
 
نطوﻣ
 
نوﻛﺗﻟ
 
ﺎطﻧط
 
ﺔﻧﯾدﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ًدﯾدﺣﺗو
 
رﺻﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ةرﺟﮭﻟا
 
ﮫﻋوﺟر
 
مﺎﻋ
 
سﻔﻧ
.
ﮫﺗﻘﯾرطىرﺳﻷا
 
ذﻘﻧﯾ
 
نﺎﻛ
 
ﮫﻧأ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﮫﻟوادﺗﯾ
 
ﺎﻣ
 
ﺎھرﮭﺷأ
 
تﺎﻣارﻛﻟا
 
نﻣ
 
دﯾدﻌﻟا
 
يودﺑﻟا
 
ﻰﻟإ
 
بﺳﻧُﻲﻓ
 
ﺔﻟوﻘﻣ
 
ترﺷﺗﻧا
 
كﻟذﻟو
 
ﺔﯾﺑﯾﻠﺻﻟا
 
بورﺣﻟا
 
ﻲﻓ
 
 
مﺗ
 
نﯾذﻟا
 
ﺎﺑوروأ
 
نﻣ
 
نﯾﯾرﺻﻣﻟاءﺎﺟ
 
دﻗ
 
نأ
 
يأ
 
ى
 
ا
 
ب

يو
ّ
 
ا
 
ﻲھ
 
يرﺻﻣﻟا
 
ﻲﺑﻌﺷﻟا
 
ثارﺗﻟا
.
ىرﺳﻷﺎﺑ ﻲﺑﺟرﻟا
 
دﻟوﻣﻟﺎﺑ
 
رﮭﺷ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻣھدﺣأ
ًﺎﯾوﻧﺳ
 
ﺎطﻧط
 
ﺔﻧﯾدﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﮫﻟ
 
مﺎﻘُرﺻﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﯾﻧﯾدﻟا
 
تﻻﺎﻔﺗﺣﻻا
 
 
يذﻟا
 
هدﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 
وھو
 
رﺑوﺗﻛأ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻧﺎﺛﻟاوﻲﻓ
 
رﺋاز
 
نوﯾﻠﻣ
 2
نﻣ
 
رﺛﻛأ
 
ﺔﻧﯾدﻣﻟا
 
بﻠﻘﺑ
 
نﺋﺎﻛﻟا
 
هدﺟﺳﻣ
 
روزﯾ
 
ثﯾﺣ
 
قﻼطﻹا
 
ﻰﻠﻋ
[2]
.
عوﺑﺳأ
 
لﻼﺧ
 
طﺳوﺗﻣﻟا
تﺎﯾوﺗﺣﻣ
هدﻟوﻣو
 
ﮫﺑﺳﻧ
 1
 1.1
هدﻟوﻣ
 1.2
هدﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 1.3
ﮫﺗﺎﯾﺣ
 2
ﮫﻔﺻو
 2.1
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﺗرﺟھ
 2.2
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ةرﺟﮭﻟا
 2.3
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ةدوﻌﻟا
 2.4
رﺻﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ةرﺟﮭﻟا
 2.5
ﺔﯾﻓوﺻﻟﺎﺑ
 
ﮫﺗﻠﺻ
 3
ﮫﺗﺎﻣارﻛ
 4
ﮫﺗﻘﯾرط
 5
 
10/22/13
 ةرﺣﻟا
 
ﺔﻋوﺳوﻣﻟا
 
ﺎﯾدﯾﺑﯾﻛﯾو
 -
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣ
ar.wikipedia.org/wiki/
يودﺑﻟا
 _ 
دﻣﺣ
2/11
.
ﺎطﻧطﺑ
 
هدﺟﺳﻣ
 
مﺎﻣأ
 
يودﺑﻟا
 
دﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
ﺎﮭﻋورﻓ
 5.1
ﮫﺛارﺗ
 6
ﮫﺗﺎﻓو
 7
ًﺎﺿﯾأ
 
رظﻧا
 8
ردﺎﺻﻣ
 9
ﻊﺟارﻣ
 10
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 10.1
ﺔﯾﺟرﺎﺧ
 
تﻼﺻو
 11
هدﻟوﻣو
 
ﮫﺑﺳﻧ
ﮫﺑﺳﻧ
يودﺑﻟا
 
بطﻘﻟا
 
بﺳﻧ
 
لﺎﺻﺗا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
نوﺧرؤﻣﻟاو
 
بﺎﺳﻧﻷا
 
ءﺎﻣﻠﻋ
 
ﻊﻣﺟأنﺑ
 
ﻰﯾﺣﯾ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
دﻣﺣأ
»
وﮭﻓ
 
بﻟﺎط
 
ﻲﺑأ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
نﯾﺳﺣﻟﺎﺑنﺑ
 
نﺎﻣﺛﻋ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
رﻣﻋ
 
نﺑ
 
لﯾﻋﺎﻣﺳإ
 
نﺑ
 
رﻛﺑ
 
ﻲﺑأ
 
نﺑ
 
ﻰﺳﯾﻋ دﻣﺣﻣ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
ﻰﺳﯾﻋ
 
نﺑ
 
ﻰﯾﺣﯾ
 
نﺑ
 
ﻰﺳوﻣ
 
نﺑ
 
دﻣﺣﻣ
 
نﺑ
 
نﯾﺳﺣﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
داوﺟﻟا
 
دﻣﺣﻣ
 
نﺑ
 
يدﺎﮭﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
ﻲﻛزﻟا
 
رﻔﻌﺟ
 
نﺑ
 
نﺳﺣ
 
نﺑﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
رﻗﺎﺑﻟا
 
دﻣﺣﻣ
 
نﺑ
 
قدﺎﺻﻟا
 
رﻔﻌﺟ
 
نﺑ
 
مظﺎﻛﻟا
 
ﻰﺳوﻣ
 
نﺑ
 
ﺎﺿرﻟا
[3]
بﻟﺎط
 
ﻲﺑأ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
نﯾﺳﺣﻟا
 
نﺑ
 
نﯾدﺑﺎﻌﻟا
 
نﯾزﮫﺑﺷﯾ
 
نﺎﻛ
 
ﮫﻧﻷ
 
كﻟذﺑ
 
ﻲﻣﺳﻓ
 
ﮫﺑ
 
رﮭﺗﺷا
 
يذﻟا
 "
يودﺑﻟا
"
بﻘﻠﻟ
 
ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
 
ﺎﻣأﮫﮭﺟو
 
ﻰطﻐﯾ
 
نﺎﻛ
 
ﮫﻧﻷ
 
ًﺎﺿﯾأ
 "
مﺛﻠﻣﻟا
"
ﻲّﻣﺳو
 .
مﺎﺛﻠﻟا
 
ﺔﻣزﻼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﯾدﺎﺑﻟا
 
لھأ
.
ًءﺎﺗﺷو
 
ًﺎﻔﯾﺻ
 
نﯾﻣﺎﺛﻠﺑنوﻔﻧﯾو
 
يودﺑﻟا
 
بﺳﻧ
 
نوﻠطﺑﯾ
 
نﯾذﻟا
 
نﯾﺧرؤﻣﻟاو
 
نﯾﻘﻘﺣﻣﻟا
 
نﻣ
 
كﺎﻧھ
 
نأ
 
رﯾﻏرﻛذ
 
دﻘﻓ
 
[4]
.
بﺳﻧﻟا
 
اذھ
 
مﮭﯾدﻟ
 
تﺑﺛﯾ
 
ﻻ
 
ذإ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
نﯾﺳﺣﻠﻟ
 
ﮫﺑﺳﻧ
 
ﺔﺣﺻﻲﻓ
 
فﻠﺗﺧﻣﻟا
 
نﻣ
 
يدﺎﮭﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
رﻔﻌﺟ
 
نﺑ
 
نﺳﺣﻟا
 
نأ
 
يزارﻟا
 
نﯾدﻟا
 
رﺧﻓروﻛذﻣﻟا
 
نﺳﺣﻟا
 
نﺄﺑ
 
نﯾﺑﺎﺳﻧﻠﻟ
 
لوﻗ
 
كﺎﻧھ
 
نأ
 
ﻲﻧﻌﯾ
 
ﺎﻣﻣ
 
ﻻ
 
مأ
 
بﻘﻋأ
 
ﮫﻧوﻛنﺑ
 
فﯾرﺷﻟا
 :
نﺳﺣﻟا
 
ﮫﻣﺳا
 
ًﺎﻧﺑا
 
رﻔﻌﺟﻟ
 
اورﻛذﯾ
 
مﻟ
 
نﯾذﻟا
 
نﻣﻓ
 
[5]
.
بﻘﻌﻣ
 
رﯾﻏبﺳﻧ
 
لطﺑﺗ
 
ﻼﻓ
 
ﺔﯾﻌﯾﺷﻟا
 
ردﺎﺻﻣﻟا
 
ﺎﻣأ
 .
ﺔﺑﻧﻋ
 
نﺑاو
 
ﻲﻟدﯾﺑﻌﻟاو
 
ﻲﻘطﻘطﻟاﻰﻟإ
 
سﯾﻟو
 
ﻲﻛزﻟا
 
رﻔﻌﺟ
 
نﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﻧوﺑﺳﻧﯾ
 
لﺑ
 
تﯾﺑﻟا
 
لﻵ
 
يودﺑﻟا
[6]
.
ﮫﻟ
 
بﻘﻋ
 
ﻻ
 
نﺳﺣﻟا
 
نﻷ
 
ﻲﻛزﻟا
 
رﻔﻌﺟ
 
نﺑ
 
نﺳﺣﻟا
هدﻟوﻣ
ﺔﻧﺳ
 
سﺎﻓ
 
ﺔﻧﯾدﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﯾﺑرﻌﻟا
 
ةرﯾزﺟﻟا
 
ﮫﺑﺷ
 
نﻣ
 
هدادﺟأ
 
لﻘﺗﻧا
 
دﻗو
 .
ﮫﺗوﺧأ
 
سدﺎﺳ
 
نﺎﻛو
 
م
 1199/
ـھ
 596
ﺔﻧﺳ
 
ﺔﯾﺑرﻐﻣﻟا
 
سﺎﻓ
 
ﺔﻧﯾدﻣﺑ
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
دﻟو
[7]
.
نﯾﯾوﻠﻌﻠﻟ
 
ﻲﻔﻘﺛﻟا
 
فﺳوﯾ
 
نﺑ
 
جﺎﺟﺣﻟا
 
دﺎﮭطﺿا
 
داز
 
ﺎﻣدﻧﻋ
 
م
 692/
ـھ
 73
هدﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 
10/22/13
 ةرﺣﻟا
 
ﺔﻋوﺳوﻣﻟا
 
ﺎﯾدﯾﺑﯾﻛﯾو
 -
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣ
ar.wikipedia.org/wiki/
يودﺑﻟا
 _ 
دﻣﺣ
3/11
.
ﺔﻣﯾدﻘﻟا
 
سﺎﻓ
 
ﺔﻧﯾدﻣﻟ
 
مﺎﻋ
 
رظﻧﻣ
نﻣ
 
رﺑوﺗﻛأ
 
فﺻﺗﻧﻣ
 
ﻲﻓ
 
مﺎﻘﯾو
 
[10]
.
ﺔﯾﻓوﺻ
 
ﺔﻘﯾرط
 67
ﮫﺑ
 
لﻔﺗﺣﺗ
 
ثﯾﺣ
 
[9]
 رﺻﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﯾﻧﯾدﻟا
 
تﻻﺎﻔﺗﺣﻻا
 
رﺑﻛأ
 
نﻣ
 
[8]
 
يودﺑﻟا
 
دﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 
رﺑﺗﻌﯾدﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 
ﮫﻌﺑﺗﯾو
 
[13]
.
ةددﺷﻣ
 
ﺔﯾﻧﻣأ
 
تاءارﺟإ
 
طﺳو
 
[12]
 
عوﺑﺳأ
 
ةدﻣﻟ
 
مﺎﻘﯾو
 
رﯾﮭﺷﻟا
 
هدﺟﺳﻣﺑ
 
ﮫﺣﯾرﺿ
 
ﺎﮭﯾﻓ
 
نﺋﺎﻛﻟا
 
[11]
 
ﺎطﻧط
 
ﺔﻧﯾدﻣﺑ
 
مﺎﻋ
 
لﻛيرﺻﻣﻟا
 
لﺎﻣﺷﻟا
 
طﺑر
 
ﻲﻓ
 
مﺎﻋ
 
لﻛ
 
يودﺑﻟا
 
دﻟوﻣ
 
ﺔﻣﺎﻗإ
 
دﻋﺎﺳ
 
دﻗو
 .
ًةرﺷﺎﺑﻣ
 
يودﺑﻟﺎﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻻا
 
ﻲﻠﯾ
 
يذﻟا
 
عوﺑﺳﻷا
 
ﻲﻓ
 
قوﺳد
 
ﺔﻧﯾدﻣﺑ
 
ﻲﻗوﺳدﻟا
 
مﯾھارﺑإقوﺳد
 
ﻰﻟإ
 
نوﺑھذﯾ
 
ﺎطﻧط
 
ﻲﻓ
 
ﻲﮭﺗﻧﯾ
 
ﺎﻣدﻧﻋو
 
يودﺑﻟا
 
دﻟوﻣ
 
ﺔﻣﺎﻗإ
 
دﻋوﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻻإ
 
يرﺣﺑﻟا
 
ﮫﺟوﻟا
 
نوروزﯾ
 
ﻻ
 
دﯾﻌﺻﻟا
 
لھأ
 
نﻣ
 
رﯾﺛﻛ
 
نأ
 
ثﯾﺣ
 
ﮫﺑوﻧﺟﺑ
[14]
.
ﻲﻗوﺳدﻟا
 
دﻟوﻣﺑ
 
لﺎﻔﺗﺣﻼﻟ
[16]
.
ًﺎﺿﯾأ
 
عوﺑﺳأ
 
ةدﻣﻟ
 
مﺎﻘﯾو
 
مﺎﻋ
 
لﻛ
 
نﻣ
 
لﯾرﺑأ
 
رﮭﺷ
 
نﻣ
 
لوﻷا
 
فﺻﻧﻟا
 
ﻲﻓ
 
مﺎﻘﯾو
 
[15]
 ﻲﺑﺟرﻟا
 
دﻟوﻣﻟﺎﺑ
 
فرﻌﯾ
 
رﺧآ
 
ًﻻﺎﻔﺗﺣا
 
يودﺑﻠﻟ
 
مﺎﻘﯾو
ﮫﺗﺎﯾﺣ
ﮫﻔﺻو
 ﮫﺟوﻟا
 
رﯾﺑﻛ
 
نﯾﻋارذﻟا
 
لﯾوط
 
نﯾﻗﺎﺳﻟا
 
ظﯾﻠﻏ
 
نﺎﻛ
 
ﮫﻧأ
 
لﺎﻘﻓ
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
ﻲﻧارﻌﺷﻟا
 
فﺻوضرﻣ
 
رﺛأ
 
نﻣ
 
طﻘﻧ
 
ثﻼﺛ
 
ﮫﮭﺟو
 
ﻲﻓ
 
نﺎﻛو
 
[17]
 نوﻠﻟا
 
ﻲﺣﻣﻗ
 
ﺔﻣﺎﻘﻟا
 
لﯾوط
 
نﯾﻧﯾﻌﻟا
 
لﺣﻛأﻲﻓ
 
نﺎﺗﻣﺎﺷ
 
ﮫﻔﻧأ
 
ﻰﻠﻋو
 
فﻧﻷا
 
ﻰﻧﻗأ
 
نﺎﻛو
 .
نﺎﺗﻧﺛا
 
رﺳﯾﻷا
 
ﻲﻓو
 
ةدﺣاو
 
نﻣﯾﻷا
 
هدﺧ
 
ﻲﻓ
 
يردﺟﻟانﯾﺳﺣﻟا
 
ﮫﯾﺧأ
 
نﺑا
 
ﮫﺣرﺟ
 
دﻘﻓ
 
حرﺟ
 
ﮫﯾﻧﯾﻋ
 
نﯾﺑ
 
نﺎﻛو
 
ﺔﺳدﻌﻟا
 
نﻣ
 
رﻐﺻأ
 
ءادوﺳ
 
ﺔﻣﺎﺷ
 
ﺔﯾﺣﺎﻧ
 
لﻛ
.
ﺔﻛﻣﺑ
 
نﺎﻛ
 
نﯾﺣ
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﺗرﺟھ
سﺎﻓ
 
نﻣ
 
ﮫﺗرﺳأ
 
ترﺟﺎھ
 
تاوﻧﺳ
 
ﻊﺑﺳ
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
رﻣﻋ
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻣدﻧﻋ
 
م
 1206/
ـھ
 603
ﺔﻧﺳ
 
ﻲﻓ
[18]
.
تاوﻧﺳ
 
ثﻼﺛ
 
ﻲﻟاوﺣﺑ
 
ردﻘﺗ
 
ةرﺗﻓ
 
ﺎﮭﯾﻓ
 
اوﺷﺎﻋو
 
مﮭﻘﯾرط
 
ﻲﻓ
 
رﺻﻣﺑ
 
اورﻣ
 
دﻗو
 
تاوﻧﺳ
 
ﻊﺑرأ
 
ﻲﻟاوﺣ
 
تﻗرﻐﺗﺳأ
 
ﺔﻠﺣر
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻛﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ن
 
ا
  
إ
 
د

ا
 
ه
  
را
   
 :
نأ
 
مﺎﻧﻣﻟا
 
ﻲﻓ
 
فﺗﺎھ
 
هءﺎﺟ
 
يودﺑﻟا
 
دﻟاو
 
ﻲﻠﻋ
 
نأ
 
لوﻘﺗ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
صﺻﻘﻟا
 
ضﻌﺑ
 
كﺎﻧھوىوﺳ
 
دﺣأ
 
روﻛذﻟا
 
ﮫﺗوﺧإ
 
نﻣ
 
َقﺑﯾ
 
مﻠﻓ
 
يودﺑﻟا
 
قﯾﻘﺷ
 
دﻣﺣﻣ
 
ﻲﻓوﺗ
 
تاوﻧﺳ
 
ﻊﺑرﺄﺑ
 
ﺎھدﻌﺑو
 
م
 1229/
ـھ
 627
ﺔﻧﺳ
 
هدﻟاو
 
ﻲﻓوﺗ
 
دﻗو
 
[19]
 
.
ً
 
ذ
.
ﮫﺗﯾﺎﻋر
 
ﻰﻟوﺗ
 
يذﻟا
 
وھو
 
نﺳﺣ
 
رﺑﻛﻷا
 
ﮫﻘﯾﻘﺷﺎﮭﯾﻓ
 
دﺑﻌﺗﯾﻟ
 
ﺔﻛﻣ
 
برﻗ
 
سﯾﺑﻗ
 
ﻲﺑأ
 
لﺑﺟ
 
ﻲﻓ
 
ةرﺎﻐﻣ
 
ﻰﻟإ
 
بﺎھذﻟا
 
دوﻌﺗو
 
ةدﺎﺑﻌﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فوﻛﻌﻟا
 
هﺎﺑﺻ
 
ذﻧﻣ
 
مزﻟ
 
دﻗ
 
يودﺑﻟا
 
نﺈﻓ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
ردﺎﺻﻣ
 
بﺳﺣﺑو
.
م
 1227/
ـھ
 634
ﺔﻧﺳ
 
نﺳﺣ
 
ﮫﯾﺧأ
 
ﻊﻣ
 
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
لﯾﺣرﻟا
 
ررﻗ
 
ﺎﮭﻧﯾﺣ
 
هرﻣﻋ
 
نﻣ
 
ﺔﻧﺳ
 
نﯾﺛﻼﺛو
 
ﺔﯾﻧﺎﻣﺛ
 
ﻎﻠﺑ
 
ﻰﺗﺣ
 
اذﻛھ
 
ﻲﻘﺑو
 .
هدﺣو
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ةرﺟﮭﻟا
ﻰﺗﺣ
 .
ﻲﻧﻼﯾﺟﻟا
 
ردﺎﻘﻟا
 
دﺑﻋ
 
مﺎﻘﻣ
 
راز
 
ﺎﻣﻛ
 
ﺔﯾﻋﺎﻓرﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻟا
 
زﻛرﻣو
 
ﻲﻋﺎﻓرﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺑ
 
دﻣﺣأ
 
ةدﻠﺑ
 
ةدﯾﺑﻋ
 
مأ
 
رازو
 
ﮫﺑوﻧﺟو
 
قارﻌﻟا
 
لﺎﻣﺷ
 
يودﺑﻟا
 
فﺎط
.
ﮫﻟ
 
نذﺄﻓ
 
دﻣﺣأ
 
هﺎﺧأ
 
نذﺄﺗﺳﺄﻓ
 
هدﻻوأو
 
ﮫﺗﺟوز
 
ﺔﯾؤرﻟ
 
نﺳﺣ
 
هوﺧأ
 
قﺎﺗﺷانﻣ
 
فرﺻﺗﯾ
 
مﻟ
 
ﮫﻧأ
 
قﺑﺎﺳﻟا
 
رھزﻷا
 
ﺦﯾﺷ
 
دوﻣﺣﻣ
 
مﯾﻠﺣﻟا
 
دﺑﻋ
 
رﺑﻛﻷا
 
مﺎﻣﻹا
 
دﻛأ
 
دﻘﻓ
 .
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﻠﯾﺣرو
 
ﺔﻛﻣﻟ
 
يودﺑﻟا
 
كرﺗ
 
بﺑﺳ
 
ﻲﻓ
 
لاوﻗأ
 
ةدﻋ
 
كﺎﻧھومﯾظﻋ
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻛﻣ
 
نأ
 
كردأ
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
نأ
 
نورﺧآ
 
رﻛذ
 
ﺎﻣﻛ
 
[20]
.
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
لﯾﺣرﻟﺎﺑ
 
هرﻣﺄﺗ
 
ﺎﯾؤر
 
ىأر
 
ﮫﻧأو
 
ءﺎﯾﻟوﻷا
 
نﻣ
 
هرﯾﻏ
 
ةدﺎﻌﻛ
 
ﮫﺳﻔﻧ
 
ءﺎﻘﻠﺗدﻗ
 
ﮫﻧأ
 
ًﺎﺻوﺻﺧ
 
قارﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
رﺟﺎﮭﻓ
 
ﺔﯾدﺎﻣﻟاو
 
ﺔﯾرﺷﺑﻟا
 
تﺎﯾﻧﺎﻛﻣﻹا
 
ﻊﺳاو
 
دﻠﺑ
 
ﻰﻟإ
 
ةرﺟﮭﻟا
 
ﻲﻓ
 
رﻛﻔﻓ
 
ﮫﻟﺎﻣآو
 
ﮫﺗﺎﺣوﻣطﻟ
 
ﻊﺳﺗﺗ
 
نأ
 
نﻣ
 
قﯾﺿأ
 
ﺎﮭﺗﻧﺎﻛﻣ
[21]
.
ﻲﻧﻼﯾﺟﻟا
 
ردﺎﻘﻟا
 
دﺑﻋو
 
ﻲﻋﺎﻓرﻟا
 
دﻣﺣأ
 
ﺎﻣھ
 
ﺔﯾﻻوﻟا
 
بﺎطﻗأ
 
نﻣ
 
نﯾﺑطﻗو
 
ءﺎﯾﻟوﻷا
 
نﻣ
 
دﯾدﻌﻟا
 
ﺎﮭﺿرأ
 
ﻰﻠﻋ
 
شﺎﻋيذﻟاو
 
[22]
 ﺔﯾودﻌﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻟا
 
بﺣﺎﺻ
 
يرﺎﻛﮭﻟا
 
رﻓﺎﺳﻣ
 
نﺑ
 
يدﻋ
 
ﺢﯾرﺿ
 
ةرﺎﯾزﻟ
 
قارﻌﻟا
 
لﺎﻣﺷ
 
ﻲﻓ
 
شﻟﻻ
 
ﻰﻟإ
 
ﮫﯾﺧأ
 
لﯾﺣر
 
دﻌﺑ
 
يودﺑﻟا
 
دﻣﺣأ
 
ﮫﺟﺗاوبﺳﺣﺑو
 .
ىرﺑ
 
تﻧﺑ
 
ﺔﻣطﺎﻓ
 
ﺎﮭﻣﺳا
 
ةأرﻣا
 
نﯾﺑو
 
ﮫﻧﯾﺑ
 
عارﺻ
 
ثدﺣ
 
لﺻوﻣﻟا
 
برﻘﺑ
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻣدﻧﻋو
 
[23]
.
ًﺎﮭﻟإ
 
ﮫﻧورﺑﺗﻌﯾو
 
ﺔﯾدﯾزﯾﻟا
 
ﺔﻧﺎﯾدﻟا
 
عﺎﺑﺗأ
 
ﮫﺳدﻘﯾمﺛ
 
ﻊطﺗﺳﺗ
 
مﻟ
 
ﺎﮭﻧﻛﻟ
 
يودﺑﻟﺎﺑ
 
كﻟذ
 
لﻌﻔﺗ
 
نأ
 
تﻟوﺎﺣﻓ
 .
ﺎﮭﺑﺣ
 
كﺎﺑﺷ
 
ﻲﻓ
 
لﺎﺟرﻟا
 
عﺎﻘﯾﺈﺑ
 
ﺔﻣرﻐﻣ
 
ﺎﮭﻧﻛﻟو
 
ﺔﻠﯾﻣﺟو
 
ﺔﯾﻧﻏ
 
تﻧﺎﻛ
 
ةأرﻣﻟا
 
نﺈﻓ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
تﺎﯾاور

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->