Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İKTİSAT MALİYE 1

İKTİSAT MALİYE 1

Ratings: (0)|Views: 4,803 |Likes:
Published by omfadv

More info:

Published by: omfadv on Aug 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
İKTİSAT-MALİYE
SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı,tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz.SORU 2 Ricardocu denklik nedir?SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçeaçıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?SORU 4 Tam rekabet ve monopol piyasasının karşılaştırılması ?
 
SORU 5 Marshall Lerner koşulu, devalüasyon ve dış ticarette küçük ülke avantajınedir?SORU 6 Aşağıdaki terimleri açıklayınız.a)Gayri safi kalkınmab)Muhafaza fiyatıc)Talebin çapraz esnekliğid)Euro dolar piyasasıSORU 7 Kayıt dışı ekonomi kavramını açıklayınız?Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkma nedenleri ve kayıt dışı ekonominin ölçülmesiyöntemlerini anlatınız.SORU 8 Enflasyon hedeflemesi kavramını açıklayınız?Enflasyon hedeflemesinin ön koşullarını, avantajlarını ve dezavantajlarını anlatınız?SORU 9 Sweezy moelini (dirsekli talep eğrisi) şekil yardımıyla açıklayınız?SORU 10 Ekonomi bilginize dayanarak aşağıdaki kavramları açıklayınız :a- Okun yasasıb- İktisadi hoşnutsuzluk endeksic- Pareto optimumud- Faiz arbitrajıe- Talebin çapraz esnekliğiSORU 11 Gelirin yeniden dağılımı (ikincil dağıtım) nedir? Gelirin yeniden dağılımı içinne gibi politikalar izlenir?SORU 12 Depresyonla mücadelede kamu harcamaları ve vergi politikalarınıkarşılaştırmalı olarak anlatınız?SORU 13 Dış borçlanma ne zaman yapılır? Şekilleri nelerdir?SORU 14 Otomatik stabilizatörleri anlatınız.
 
SORU 15 Bütçe esnekliği nedir? Son yıllarda ülkemizin bütçe esnekliğinin azaldığıyönündeki görüşler neye dayanır?SORU 16 Aşağıdaki terimleri açıklayınız.Telafi edici bütçeTahkimVergi harcamasıAyırma kuramıSORU 17 Vergilenebilir kapasite nedir, nelerden etkilenir ?SORU 18 Maliye bilginize göre aşağıdaki kavramları açıklayınız.a- Verginin Reddib- Verginin ikame etkisic- Laffer eğrisid- Varginin amortismanıe- Konsolide bütçeSORU 19 Philips eğrisini grafik yardımıyla açıklayınız?SORU 20 Currency board (para kurulu) ve Free floating (serbest fiyatlandırma) 'iaçıklayınız?SORU 21 Consumption(Tüketimin) (C)'in Milli Gelir (Y) üzerindeki etkisiniaçıklayınız?SORU 22 Crowding Out'u açıklayınız?SORU 23 Devlet borç stokunun sermaye piyasası üzerindeki etkilerini açıklayınız?SORU 24 Bütçede genellik ne demektir.? Bu konuda Türkiye'deki eksiklikleri belirtiniz?SORU 25 Vergiden kaçınma'yı açıklayınız?SORU 26 Aşağıdaki kavramları açıklayınız.a- Kara parab- Konsolide bütçe açığıc- Telafi edici bütçed- Maliyet enflasyonuSORU 27 Bütçenin denetlenmesini açıklayın?SORU 28 Vergi borcunu sona erdiren nedenler nelerdir açıklayınız?SORU 29 Stagflasyonla mücadelede maliye politikasının rolünü açıklayın?SORU 30 Aşağıdaki kavramları açıklayın?a- Konversiyonb- Katma bütçec- Verile emri
 
d- Tersine artan oranlılık e- İstisnaSORU 31 Tarife dışı araçlar nelerdir? Açıklayın. İthalat kotaları ile gümrük tarifelerinikarşılaştırınız.SORU 32 Bilanço açığı nedir? Ödemeler bilançosunu bir tablo halinde yazınız Otonomve denkleştirici politikaları açıklayın?SORU 33 Aşağıdaki kavramları açıklayın?a- Pareto optimumub- Ödemeler bilançosuc- Likidite tuzağıd- Talebin gelir esnekliğiSORU 34 Monopollerin sakıncalarını, şekil yardımı ile açıklayınız.SORU 35 Tam rekabet ve monopollü rekabet piyasalarının özellikleri nelerdir. Uzundönemde tam rekabet ile monopollü rekabet arasındaki farklar nelerdir?SORU 36 GSMH’yi oluşturan kalemleri açıklayınız.SORU 37 Ödemeler Bilançosunu oluşturan kalemleri alt alta sıralayınız.SORU 38 Kasım ve Şubat Krizlerinin çıkış sebeplerini sıralayınız .SORU 39 Aşağıdakileri kısaca tanımlayınıza) Piyasa Fiyatı – Faktör Fiyatıb) Gelir-harcama gecikmesi(Robertson gecikmesi)c) Sendikasyon Kredisid) Milli Hasıla – Sosyal HasılaSORU 40 Dolaylı vergilerin gelir ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir?SORU 41 Bütçesi sürekli açık veren, enflasyon ve işsizlik oranı yüksek olan bir ülkedebütçe açığını kapatmak için başvurulabilecek kaynaklar nelerdir?SORU 42 a)Verginin gelir ve ikame etkileri?b)Denk bütçe?c)Faiz dışı fazla?d)Yatırım carileriSORU 43 Katma Bütçe, özerk ve özel bütçeyi ana hatlarıyla anlatınız?SORU 44 Vergi idaresince verilen vergi ceza çeşitlerini anlatın ve ceza tutarlarınıbelirtiniz?SORU 45 Para politikası nedir? Araçları nelerdir? Enflasyonla ve deflasyonlamücadelede para politikasının etkinliği nasıldır?

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Isa Bucak liked this
atilla liked this
Merve Kanbur liked this
Orhan Şimşek liked this
Noqta Reza liked this
Serkan Kılıç liked this
Serkan Kılıç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->