Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I jos ima nade

I jos ima nade

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Faruk Imamovic
I jos ima nade
I jos ima nade

More info:

Published by: Faruk Imamovic on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

 
 Aid
 
el
Karni
 
...i
 
 još
 
ima
 
nade
 
Klju
č
evi
 
dobrih
 
djela
 
Hvala
 
 Allahu,
 
Gospodaru
 
svih
 
svjetova.
 
Njega
 
hvalimo,
 
od
 
Njega
 
pomo
ć
tražimo
 
i
 
za
 
uputu
 
Ga
 
molimo.
 
Utje
č
emo
 
Mu
 
se
 
od
 
zla
 
duša
 
naših,
 
od
 
loših
 
prohtjeva
 
i
 
od
 
posljedica
 
loših
 
djela
 
koja
 
smo
 
po
č
inili.
 
Koga
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
uputi
 
na
 
Pravi
 
put
 
niko
 
ga
 
u
 
zabludu
 
ne
 
može
 
odvesti
 
a
 
koga
 
u
 
zabludi
 
ostavi
 
niko
 
mu
 
na
 
Pravi
 
put
 
ne
 
može
 
ukazati.
 
Svjedo
č
im
 
da
 
nema
 
drugog
 
boga
 
osim
 
 Allaha,
 
dž.š.,
 
i
 
da
 
 je
 
Muhammed,
 
s.a.v.s.,
 
Njegov 
 
rob
 
i
 
poslanik.
 
Neka
 
 je
 
salavat
 
njemu,
 
njegovoj
 
porodici
 
i
 
ashabima.
 
"O
 
 vjernici,
 
bojte
 
se
 
 Allaha
 
onako
 
kako
 
se
 
treba
 
bojati
 
i
 
umirite
 
samo
 
kao
 
muslimani."
 
(Alu
 
Imran,
 
102)
 
"O
 
ljudi,
 
bojte
 
se
 
Gospodara
 
svoga,
 
Koji
 
 vas
 
od
 
 jednog
 č
ovjeka
 
stvara,
 
a
 
od
 
njega
 
 je
 
i
 
drugu
 
njegovu
 
stvorio,
 
i
 
od
 
njih
 
dvoje
 
mnoge
 
 je
 
muškarce
 
i
 
žene
 
rasijao.
 
I
 
 Allah
 
se
 
bojte
 
s
 
imenom
 Č
ijim
 
 jedni
 
druge
 
molite
 
i
 
rodbinske
 
 veze
 
ne
 
kidajte,
 
 jer
 
 Allah,
 
zaista
 
stalno
 
nad
 
 vama
 
bdije."
 
(En
Nisa,
 
1)
 
"O
 
 vjernici,
 
bojte
 
se
 
 Allaha
 
i
 
govorite
 
samo
 
istinu,
 
On
 ć
e
 
 vas
 
za
 
 vaša
 
dobra
 
djela
 
nagraditi
 
i
 
grijehe
 
 vaše
 
 vam
 
oprostiti.
 
 A 
 
onaj
 
ko
 
se
 
 Allahu
 
i
 
Poslaniku
 
Njegovu
 
bude
 
pokoravao
 
posti
ć
i
 ć
e
 
ono
 
što
 
bude
 
želio."
 
(El
 Ahzab,
 
70
71)
 
 Allahu,
 
blagoslovi
 
Muhammeda
 
i
 
njegovu
 
porodicu
 
i
 
ashabe.
 
Put
 
ka
 
 Allahu,
 
dž.š.,
 
 jeste
 
put
 
kojim
 
su
 
hodili
 
 vjerovjesnici
 
i
 
poslanici.
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
stvorio
 
 je
 
stvorenja
 
s
 
ciljem
 
da
 
obožavaju
 
samo
 
Njega
 
Uzvišenog.
 
Uputio
 
ih
 
 je
 
na
 
put
 
koji
 
 vodi
 
Njemu.
 
"Džinove
 
i
 
ljude
 
stvorio
 
sam
 
samo
 
da
 
Mi
 
se
 
klanjaju,
 
 Ja
 
ne
 
tražim
 
od
 
njih
 
opskrbu
 
niti
 
želim
 
da
 
Me
 
hrane."
 
(Ez
Zarijat,
 
56
57)
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
poslao
 
 je
 
poslanike,
 
objavio
 
 je
 
Svete
 
knjige,
 
propisao
 
 je
 
 vjerozakon,
 
odredio
 
 je
 
da
 
nastupi
 
Sudnji
 
dan,
 
stvorio
 
 je
 
Džennet
 
i
 
Džehennem,
 
stvorio
 
 je
 
mizan
tereziju
 
i
 
sirat
‐ć
upriju
 
samo
 
iz
 
razloga
 
da
 
ljudi
 
obožavaju
 
Njega,
 
 Jednog
 
i
 
 Jedinog.
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
predstavio
 
se
 
Musau,
 
a.s.,
 
prilikom
 
susreta
 
s
 
njim
 
sljede
ć
im
 
rije
č
ima:
 
"Ja
 
sam,
 
uistinu,
 
 Allah,
 
drugog
 
boga,
 
osim
 
Mene,
 
nema;
 
zato
 
se
 
samo
 
Meni
 
klanjaj
 
i
 
molitvu
 
obavljaj,
 
da
 
bih
 
ti
 
uvijek
 
na
 
umu
 
bio!
 Č
as
 
oživljenja
 
sigurno
 ć
e
 
do
ć
i
 
 
od
 
svakog
 
ga
 
tajim
 
 
kad
 ć
e
 
svaki
 č
ovjek
 
prema
 
trudu
 
svome
 
nagra
đ
en
 
biti."
 
(Ta
Ha,
 
14
15)
 
Ovo
 
 je
 
najveli
č
anstveniji
 
na
č
in
 
na
 
koji
 
 je
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
predstavio
 
Sebe.
 
Prema
 
mišljenju
 
ehli
sunneta
 
 vel
džemata
 
najveli
‐č
anstvenije
 
predstavljanje
 
 Allaha,
 
dž.š.,
 
 jeste
 
u
 
ajetu:
 
"Allah
 
 je
 
Onaj
 
osim
 
koga
 
drugog
 
boga
 
nema."
 
(Ta
Ha,
 
98)
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
poslao
 
 je
 
nama
 
Svoga
 
Poslanika,
 
s.a.v.s.,
 
kako
 
bi
 
uputio
 
ljude
 
njihovom
 
Gospodaru.
 
On
 
 je
 
pozivao
 
ljude
 
da
 
 vjeruju
 
da
 
nema
 
boga
 
osim
 
 Allaha,
 
dž.š.,
 
i
 
to
 
 je
 
 jedini
 
put
 
koji
 
 vodi
 
Uzvišenom
 
 Allahu,
 
dž.š.
 
Tako
 
mi
 
 Allaha,
 
dž.š.,
 
ono
 
što
 
 je
 
kod
 
Njega
 
ne
 
može
 
se
 
kupiti
 
ni
 
imetkom,
 
niti
 
položajem
 
niti
 
ugledom,
 
niti
 
djecom,
 
 jedino
 
se
 
može
 
posti
ć
i
 
robovanjem
 
Njemu
 
Uzvišenom.
 
U
č
enjaci
 
se
 
slažu
 
da
 
 je
 
najbolji
 
put
 
koji
 
 vodi
 
 Allahu,
 
dž.š.,
 
ibadet,
 
 jer
 
 je
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
pohvalio
 
Svoje
 
poslanike,
 
a.s.,
 
sljede
ć
im
 
rije
č
ima:"A 
 
samo
 
su
 
se
 
Nama
 
klanjali."
 
(El
Enbija,
 
73)
 
Nakon
 
što
 
 je
 
u
č
inio
 
da
 
žena
 
Zekerijaova,
 
a.s.,
 
ozdravi,
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
o
 
njemu
 
 veli:
 
2
 
"I
 
izlije
č
ivši
 
mu
 
ženu,
 
 Jahjaa
 
mu
 
poklonismo.
 
Oni
 
su
 
se
 
trudili
 
da
 
što
 
 više
 
dobra
 
u
č
ine
 
i
 
molili
 
su
 
Nam
 
se
 
u
 
nadi
 
i
 
strahu,
 
i
 
bili
 
su
 
prema
 
Nama
 
ponizni."
 
(El
Enbija,
 
90)
 
Kada
 
 je
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
htio
 
po
č
astiti
 
Svoga
 
Poslanika,
 
s.a.v.s.,
 
nije
 
rekao:
 
"O
 
Haši
mija!"
 
niti:
 
"Ebu
 
Kasime",
 
niti
 
 je
 
rekao:
 
"Poslani
č
e",
 
niti:
 
"Vje
rovjesni
č
e",
 
osim
 
u
 
nekim
 
slu
č
ajevima.
 
Kada
 
 je
 
htio
 
da
 
istakne
 
njegovu
 
odlikovanosti
 
i
 
po
č
ć
enost,
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
 je
 
rekao:
 
"Hvaljen
 
neka
 
 je
 
Onaj
 
Koji
 
 je
 
u
 
 jednom
 č
asu
 
no
ć
i
 
preveo
 
Svoga
 
roba
 
iz
 
Hrama
 č
asnog
 
u
 
Hram
 
daleki."
 
(El
Isra,
 
1)
 
Na
 
drugom
 
mjestu
 
u
 
Kuranu
 
 veli:
 
"A 
 
kad
 
 je
 
 Allahov 
 
rob
 
ustao
 
da
 
mu
 
se
 
pomoli,
 
oni
 
su
 
se
 
u
 
gomilama
 
oko
 
njega
 
tiskati
 
stali."
 
(El
Džin,
 
19)
 
Govore
ć
i
 
o
 
objavljivanju
 
Kurana,
 
 Allah,
 
dž.š.,
 
 je
 
rekao:
 
"Neka
 
 je
 
Uzvišen
 
Onaj
 
Koji
 
robu
 
Svome
 
objavljuje
 
Kuran
 
da
 
bi
 
svjetovima
 
bio
 
opomena,
 
Onaj
 
Kome
 
pripada
 
 vlast
 
na
 
nebesima
 
i
 
na
 
Zemlji,
 
Koji
 
nema
 
djeteta,
 
Koji
 
u
 
 vlasti
 
nema
 
ortaka,
 
i
 
Koji
 
 je
 
sve
 
stvorio
 
i
 
kako
 
treba
 
uredio."
 
(El
Furkan,
 
1
2)
 
Najbliži
 
 Jednom
 
i
 
 Jedinom
 
 jesu
 
oni
 
koji
 
Mu
 
najviše
 č
ine
 
ibadete
 
i
 
koji
 
su
 
daleko
 
od
 
grijeha.
 
Pred
 
 vratima
 
Omera,
 
r.a.,
 
 jedne
 
prilike
 
okupilo
 
se
 
 više
 
ashaba
 
traže
ć
i
 
dozvolu
 
za
 
ulazak.
 
 Jedna
 
skupina
 
ashaba
 
došla
 
 je
 
pred
 
 vrata
 
 vladara
 
pravovjernih
 
Omera,
 
r.a.,
 
žele
ć
i
 
da
 
prisustvuju
 
savjetovanju
 
koje
 
 je
 
on
 
obi
č
avao
 
organizirati
 
svake
 
godine.
 
Ko
 
 je
 
bio
 
u
 
ovoj
 
skupini
 
ashaba?
 
Kakva
 
 je
 
njihova
 
biografija?
 
I
 
kakve
 
su
 
bile
 
njihove
 
odlike
 
na
 
osnovu
 
kojih
 
su
 
željeli
 
da
 
im
 
Omer,
 
r.a.,
 
dozvoli
 
ulazak?
 
Ebu
 
Sufjan
 
bin
 
Harb,
 
kurejšijiski
 
 vojskovo
đ
a
 
u
 
njihovoj
 
borbi
 
protiv 
 
 Allahovog
 
Poslanika,
 
s.a.v.s.,
 
pripadnik
 
plemena
 
Benu
 
 Abdiš
šems,
 
porijeklom
 
 je
 
pripadao
 
naj
č
asnijim
 
arapskim
 
porodicama.
 
Suhejl
 
bin
 
 Amr
 
najve
ć
i
 
govornik
 
me
đ
u
 
 Arapima
 
i
 
Haris
 
bin
 
Hišam.
 
Pored
 
ove
 
trojice
 
stajali
 
su
 
Bilal
 
bin
 
Rebbah
 
El
Habeši,
 
r.a.,
 
oslobo
đ
eni
 
rob
 
iz
 
 Abesinije,
 
Suhejb
 
er
Rumi,
 
Selman
 
el
Farisi,
 
 Abdullah
 
bin
 
Mesud,
 
r.a.,
 
mekanski
 
pastir.
 
Svi
 
su
 
oni
 
stali
 
pred
 
Omerova,
 
r.a.,
 
 vrata
 
traže
ć
i
 
dozvolu
 
za
 
ulazak,
 
koji
 
 je
 
prednost
 
davao
 
onima
 
za
 
koje
 
 je
 
smatrao
 
da
 
su
 
bliži
 
 Allahu,
 
dž.š.
 
Prvo
 
 je
 
dozvolio
 
onima
 
koji
 
su
 
bili
 
iz
 
skupine
 
desetorice
 
kojima
 
 je
 
obe
ć
an
 
Džennet,
 
zatim
 
onima
 
koji
 
su
 
bili
 
u
č
esnici
 
Bitke
 
na
 
Bedru
 
itd.
 
Kada
 
 je
 
ova
 
skupina
 
zakucala
 
na
 
 vrata,
 
Omerov,
 
r.a.,
 
pomo
ć
nik
 
upitao
 
 je:
 
"Koje
 
pred
 
 vratima?"
 
Ebu
 
Sufjan,
 
r.a.,
 
re
č
e:
 
"Obavijesti
 
 vladara
 
pravovjernih
 
da
 
smo
 
mi
 
ovdje."
 
Pomo
ć
nik
 
upita:
 
"A 
 
ko
 
ste
 
 vi?"
 
Kada
 
su
 
mu
 
spomenuli
 
svoja
 
imena,
 
on
 
se
 
 vrati
 
do
 
Omera,
 
r.a.,
 
i
 
obavijesti
 
ga
 
o
 
tome.
 
Omer,
 
r.a.,
 
re
č
e:
 
"Neka
 
prvi
 
u
đ
e
 
Bilal
 
bin
 
Rebbah,
 
r.a."
 
Nakon
 
njega
 
dozvolio
 
 je
 
Suhejbu
 
er
Rumiju,
 
r.a.,
 
da
 
u
đ
e.
 
Nakon
 
njega
 
Selmanu
 
el
Farisiju,
 
r.a.,
 
a
 
nakon
 
njega
 
 Abdullahu
 
bin
 
Mesudu,
 
r.a.
 
Nakon
 
što
 
su
 
svi
 
oni
 
ušli,
 
Ebu
 
Sufjan
 
bin
 
Harb,
 
r.a.,
 
koji
 
se
 
zbog
 
ljutnje
 
zacrvenio
 
u
 
licu,
 
re
č
e:
 
"Tako
 
mi
 
 Allaha,
 
dž.š.,
 
osim
 
Kojeg
 
drugog
 
boga
 
nema,
 
nisam
 
pretpostavljao
 
da
 ć
e
 
Omer,
 
r.a.,
 
pustiti
 
da
 
ovoliko
 
dugo
 č
ekam
 
i
 
da
 ć
e
 
dozvoliti
 
ovima
 
da
 
udu
 
prije
 
mene."
 
Zbog
 č
ega
 
 je
 
ovo
 
rekao?
 
Zbog
 
toga
 
što
 
on
 
nije
 
 još
 
bio
 
prestao
 
 vrednovati
 
ljude
 
onako
 
kako
 
su
 
 vrednovani
 
u
 
doba
 
džahilijeta,
 
njegovim
 
umom
 
 još
 
uvijek
 
su
 
kolali
 
obi
č
aji
 
i
 
razmišljanja
 
iz
 
toga
 
 vremena.
 
 A 
 
Omerovi,
 
r.a.,
 
kriteriji
 
bili
 
su
 
uveliko
 
razli
č
iti,
 
zasnivali
 
su
 
se
 
na
 
mjerilu
 
Kurana
 
i
 
sunneta.
 
Suhejl
 
bin
 
 Amr,
 
r.a.,
 
ro
đ
ak
 
i
 
prijatelj
 
Ebu
 
Sufjana,
 
r.a.,
 
a
 
bio
 
 je
 
 veoma
 
razborit,
 
re
č
e:
 
"Ebu
 
Sufjane,
 
ne
 
brine
 
me
 
mnogo
 
stajanje
 
pred
 
 vratima
 
Omera,
 
r.a.,
 
i
 č
ekanje
 
njegove
 
dozvole
 
za
 
ulazak.
 
Plašim
 
se
 
da
 
na
 
Sudnjem
 
danu
 
oni
 
u
đ
u
 
u
 
Džennet
 
a
 
da
 
mi
 
ostanemo
 
napolju,
 
 jer
 
su
 
i
 
oni
 
kao
 
i
 
mi
 
pozivani
 
u
 
islam,
 
oni
 
su
 
se
 
odmah
 
odazvali
 
a
 
mi
 
smo
 
oklijevali,
 
oni
 
su
 
priznali
 
a
 
mi
 
smo
 
negirali,
 
oni
 
su
 
požurili
 
da
 
ga
 
prihvate
 
a
 
mi
 
smo
 
dugo
 
nakon
 
njih
 
to
 
u
č
inili."
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->