Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2009-08-07

15min Vilnius 2009-08-07

Ratings: (0)|Views: 327 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-08-07
15min - nemokamas dienraštis, 2009-08-07

More info:

Published by: 15min PDF on Aug 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ANTROJI
AKISTATA SU
\u201eFULHAM\u201c
9 psl.
DAR PENKI
KIAULI\u0172 GRIPO
ATVEJAI
7 psl.
SPORTAS

PENKTADIENIO
INTERVIU SU
A.KAU\u0160P\u0116DU

11 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+23 \u00b0C
+13 \u00b0C
VILNIUS
\u201eBRODV\u0116JUS

PUB\u201c KLUB\u0104
APS\u0116DO GAISR\u0172
\u0160M\u0116KLA

3 psl.
VILNIUS
PRAMOGOS

NEBEGR\u0104\u017dINA
PINIG\u0172 U\u017d
BILIETUS

10 psl.
PRAMOGOS
AKTUALIJOS
TURGUS \u2013
S\u0104MOKSLO
TEORIJ\u0172
S\u016aKURYJE
5 psl.
VILNIUS
ISSN 1822-2749.
Numeris 129 (878).2009 M . R U G PJ \u016a \u010c I O 7 D., P E N K TA D I E N I S
\u2013 JAU VIENERI!
Naujien\u0173 portalas
www.15min.lt
\u0161iandien \u0161ven\u010dia
pirm\u0105j\u012f gimtadien\u012f!
STEB\u0116K \u012eVYKIUS
I\u0160 ARTI
\u012eK A IT \u0172
\u012eKAIT\u0172
DRAM A \u2013
DRAMA \u2013
\u201eBE KOM ENTAR\u0172\u201c
\u201eBE KOMENTAR\u0172\u201c
7 psl.
7 psl.
METAS SP\u0118STI SP\u0104STUS
Specialistai persp\u0117ja apie art\u0117jan-
\u010di\u0105 kasmetin\u0119 grau\u017eik\u0173 bang\u0105 ir
pataria vilnie\u010diams i\u0161 anksto pa-
sir\u016bpinti profilaktika \u2013 pirmiau-
sia sandarinti patalpas. Prie\u0161in-
gu atveju, \u0161ie kenk\u0117jai gyvento-
jams gali gerokai patu\u0161tinti pi-
nigin\u0119, mat \u0161iemet savivaldyb\u0117
nenumat\u0117 pinig\u0173 deratizacijai
sostin\u0117s daugiabu\u010diuose.
Kaip rodo kasmet\u0117 patirtis,
vos tik prad\u0117jus v\u0117sti orams,\u012f
miest\u0105, kur
daugiau \u0161i-
lumos ir maisto, supl\u016bs t\u016bks-
tan\u010diai peli\u0173 ir \u017eiurki\u0173. La-
biausiai nuo grau\u017eik\u0173 ken\u010dia
senieji miesto mikrorajonai \u2013
Karolini\u0161k\u0117s, Lazdynai, \u017dir-
m\u016bnai, Naujamiestis.
Iki \u0161i\u0173 met\u0173 \u017eiurki\u0173 nai-
kinim\u0105 daugiabu\u010di\u0173 bendro
naudojimo patalpose i\u0161 da-
lies\ufb01 nansuodavo savivaldy-
b\u0117, ta\u010diau \u0161iemet tam pinig\u0173
nenumatyta. Nors yra
paskelbtas konkursas de-
ratizacijos (grau\u017eik\u0173 kontro-
l\u0117s ir naikinimo \u2013 red. past.)
darbams pirkti, grau\u017eikai bus
naikinami tik savivaldybei
priklausan\u010diuose pastatuo-
se. Tam per metus numatyta
200 t\u016bkst. Lt.
\u201eGyventojai, pamat\u0119 \u017eiur-
kes savo name, tur\u0117s kreiptis
\u012fad m i n i s t r ator i\u0173, o pastara-
sis suorganizuos grau\u017ei-
k\u0173 naikinim\u0105. Taip visada
ir tur\u0117jo b\u016bti, niekas nepa-
sikeit\u0117, tiesiog \u0161iemet savival-
dyb\u0117 prie \u0161i\u0173 darb\u0173 prisid\u0117ti
nei\u0161gali\u201c, \u2013 sak\u0117 savivaldyb\u0117s
Statini\u0173 prie\u017ei\u016bros ir energe-
tikos skyriaus ved\u0117jas K\u0119stu-
tis Karosas. Atliktus deratiza-
cijos darbus teks apmok\u0117ti pa-
tiems gyventojams.
Specialistai atkreipia d\u0117-
mes\u012f, kad miestie\u010diai da\u017enai
nekreipia d\u0117mesio\u012f pasiro-
d\u017eiusius grau\u017eikus, ta\u010diau pas-
tarieji platina daugyb\u0119 pavo-
jing\u0173 lig\u0173.
\u201eDaugiau d\u0117mesio reik\u0117t\u0173
skirti \u017eiurki\u0173 pro\ufb01 laktikai, o
ne susizgribti tada, kai jos jau
u\u017esiveis\u0117 namuose. Tam rei-
kia prie nam\u0173 i\u0161d\u0117lioti sp\u0105s-
tus i\u0161 lauk\u0173 gr\u012f\u017etan\u010dioms \u017eiur-

k\u0117ms, apeiti kambarius ir r\u016b- sius, pa\u017ei\u016br\u0117ti, ar grindyse ir sienose n\u0117ra ply\u0161i\u0173\u201c, \u2013 patar\u0117

bendrov\u0117s \u201eDezinfa\u201c direkto-
r\u0117 Margarita Kutkait\u0117.
Nukelta \u012f 2 psl.
2009 RUGPJUCIO NR.10
\u02c9\u02c7
INFORMACIJA NAUJIENOS AKTUALIJOS
\u0160iuolaikiniai \u017eiurki\u0173 sp\u0105stai gerokai skiriasi nuo
tradicini\u0173 pel\u0117kaut\u0173. Vienas humani\u0161kiausi\u0173

b\u016bd\u0173 atsikratyti kenk\u0117j\u0173 \u2013 duj\u0173 kameras prime-
nantys moduliai. \u012e tokius sp\u0105stus patek\u0119 grau\u017ei-
kai per kelet\u0105 sekund\u017ei\u0173 neskausmingai naikina-

mi anglies dvideginiu. I.Gel\u016bno, \u201e15min\u201c nuotr.
U\u017dTIKRINTAI \u012e SUPERFINAL\u0104

Konkurso \u201eOpus 3 grup\u0117\u201c m\u0117nesio f nale vakar pergale d\u017eiaug\u0117si \u201eGeraiGerai & Miss Sheep\u201c. Konkurso nugal\u0117- tojas paai\u0161k\u0117s rugs\u0117j\u012f superf nale. R.Jonaitien\u0117s nuotr.

7
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 RUGPJ\u016a\u010cIO 7 D.,P E N K TA D I E N I S
/VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
Atkelta i\u0161 1 psl.
Grau\u017eik\u0173 migracijai i\u0161 lau-
k\u0173\u012f miest\u0105 ruo\u0161iasi ir specialis-
tai. Jie nuodus kaupia tonomis,
nes \u017eiurk\u0117s \u2013 itin i\u0161rank\u016bs pa-
razitai, tod\u0117l kart\u0105 paragavu-
sios nuod\u0173 ir nuo j\u0173 nenusti-
pusios, antr\u0105 kart\u0105 to paties
nevalgys.
Miestuose grau\u017eikai da\u017e-
niausiai veisiasi kanalizacijos
tinkluose, prie maisto sand\u0117li\u0173,
\u0161iuk\u0161li\u0173 konteineri\u0173, nam\u0173 r\u016b-
siuose. \u201e\u017diurk\u0117 ar pel\u0117\u012f namus
gali patekti vos per 1-3 cm dy-
d\u017eio tarp\u0105, tod\u0117l art\u0117jant rude-
niui b\u016btina u\u017edangstyti net ir
ma\u017eiausius tarpelius. Geriau-
siai tam tinka vielos gumul\u0117liai,
apipurk\u0161ti \u201emakro\ufb02eksu\u201c, \u2013 pa-
sakojo vienos did\u017eiausi\u0173 grau-
\u017eik\u0173 naikintoj\u0173\u012fmon\u0117s \u201eDezin-
fa\u201c Vilniaus skyriaus vadovas
Edmundas Skard\u017eius.
\u201ePatekusios\u012f namus, \u017eiur-
k\u0117s imasi maisto atsarg\u0173 bei
grau\u017eia visk\u0105 i\u0161 eil\u0117s, mat j\u0173
dantys nuolat auga ir grau\u017ei-
kui reikia juos dildyti. Kartu su
parazitais atkeliauja ir\u012fvairios
infekcin\u0117s ligos\u201c, \u2013 ai\u0161kino U\u017e-
kre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 pro\ufb01 laktikos ir
kontrol\u0117s centro dezinfektolo-
gas Jonas Antanavi\u010dius. Pasak
pa\u0161nekovo, \u017einoma atvej\u0173, kai
susirgo namus valiusi \u0161eiminin-
k\u0117, su\u017eeista ranka perbraukusi
per \u017eiurki\u0173 i\u0161matas.
Gudr\u016bs padarai
\u012enamus atklydusias \u017eiur-
kes neretai imasi gaudyti pa-
tys gyventojai, ta\u010diau derati-
zacij\u0105 atliekantys specialistai
persp\u0117ja, kad \u0161ie gyv\u016bnai yra
gana gudr\u016bs, tod\u0117l i\u0161naikin-
ti juos savo j\u0117gomis sunku.\u012e
viet\u0105 atvyk\u0119 \u017eiurki\u0173 naikinto-
jai ap\u017ei\u016bri patalpas ir nustato
\u017eiurki\u0173 kelius. \u0160i\u0173 gyvi\u0173 rega
gana silpna, o uosl\u0117 stipri, to-
d\u0117l jie vaik\u0161to pasieniais ir vi-
sada tuo pa\u010diu mar\u0161rutu. J\u012f nu-
sta\u010dius, paspend\u017eiami sp\u0105stai,
kurie visi\u0161kai neprimena tradi-
cini\u0173 pel\u0117kaut\u0173.
\u201eStatomi special\u016bs name-
liai, kuri\u0173 durys u\u017esiveria. Vie-
ni tiesiog pagauna padar\u0105, ki-
ti, naujausi, juos i\u0161 \u0161io pasau-
lio i\u0161siun\u010dia dujomis\u201c, \u2013 ai\u0161ki-
no E.Skard\u017eius.
Grau\u017eik\u0173 naikintojai nau-
doja ir nuodus. \u201e\u017diurk\u0117s valgo
skirtingose vietose ir po ma\u017eai,
tod\u0117l reikia labai stipri\u0173 nuo-
d\u0173. Juos ne visur galima nau-
doti d\u0117l namuose ar\u012fstaigose
esan\u010di\u0173 \u0161un\u0173 ar ma\u017e\u0173 vaik\u0173\u201c,
\u2013 d\u0117st\u0117 E.Skard\u017eius. \u0160i\u0173
grau\u017eik\u0173 gudrum\u0105 at-
skleid\u017eia j\u0173 elgesys.
\u017diurki\u0173 bendruo-
men\u0117se yra kas-
tos. \u017diurk\u0117s-\u017eval-
g\u0117s, paragavusios
nuod\u0173 ir nenu-
stipusios, nepri-
leid\u017eia prie j\u0173 kit\u0173
klano nari\u0173.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+23 \u00b0C
+13 \u00b0C
+23 \u00b0C
+10 \u00b0C
+24 \u00b0C
Kaunas
+23 \u00b0C
+12 \u00b0C
+24 \u00b0C
+10 \u00b0C
+25 \u00b0C
Klaip\u0117da
+24 \u00b0C
+16 \u00b0C
+23 \u00b0C
+15 \u00b0C
+24 \u00b0C

Saul\u0117 teka 05:40
Saul\u0117 leid\u017eiasi 21:08
Dienos ilgumas 15:28
M\u0117nulio faz\u0117 - Pilnatis.

vardadieniai
Donatas, Dr\u0105sutis, Jogail\u0117, Jogil\u0117,
Kajetonas, Klaudija, Sikstas.
Europoje
At\u0117nai
+30 \u00b0C
Berlynas
+27 \u00b0C
Londonas
+23 \u00b0C
Madridas
+34 \u00b0C
Maskva
+20 \u00b0C
Pary\u017eius
+26 \u00b0C
Praha
+26 \u00b0C
Ryga
+22 \u00b0C
Roma
+33 \u00b0C
Talinas
+24 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
RUGPJ\u016a\u010cIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
22-25 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f 11-16 \u00b0C,
rytoj dien\u0105 22-26 \u00b0C \u0161ilumos.

Pana\u0161\u016bs orai tur\u0117t\u0173
i\u0161silaikyti ir sekmadien\u012f.
balsas
Ar teko namuo-
se kovoti su
kenk\u0117jais?
Virgilijus, geologas

Prie\u0161 daug met\u0173 namuose buvo \u0161iek tiek tarakon\u0173. Bet jie \u201ei\u0161\u0117jo\u201c pas kaimyn\u0105. Nuo to lai- ko tarakon\u0173 n\u0117ra.

Diana, dizainer\u0117

Teko kovoti su skruzd\u0117ly- t\u0117mis. Pavyko i\u0161naikinti, vyras nupirko ka\u017ekoki\u0173 stebukling\u0173 nameli\u0173, du pastat\u0117m ir jos dingo.

Aldona, advokat\u0117

Labai seniai, kai gyve- nome bute, ten buvo tarakon\u0173. Dabar gyvename name, jie ka\u017ekod\u0117l ten nesiveisia.

Kalbino L.Gabrilavi\u010di\u016bt\u0117,
J.Kalinsko nuotr.
Prie\u0161 savait\u0119 pakeista eismo
tvarka sostin\u0117s Savanori\u0173 pros-
pekte tarp Vilkp\u0117d\u0117s ir Vaduvos
gatvi\u0173 vairuotojams iki \u0161iol su-
kelia keblum\u0173.
Eismas buvo pakoreguo-
tas d\u0117l Lazdyn\u0173 tilto rekonst-
rukcijos. Savanori\u0173 pr. ir Vilk-
p\u0117d\u0117s g. sankry\u017eoje u\u017edraus-
tas pos\u016bkis kair\u0117je pus\u0117je\u012f
Vilkp\u0117d\u0117s g., ta\u010diau nepaisy-
dami \u017eenkl\u0173 vairuotojai vis
tiek ten suka. \u201eVairuotojai tie-
siog nestebi kelio \u017eenkl\u0173\u201c, \u2013
teig\u0117 Vilniaus keli\u0173 patruli\u0173
rinktin\u0117s vadas Marius Put-
rimas. Jis tikino, kad vakari-
nio piko metu sankry\u017eoje bu-
di patruli\u0173 ekipa\u017eas, turintis
u\u017etikrinti, jog neleistinai pa-
suk\u0119 vairuotojai netrukdy-
t\u0173 kitiems eismo dalyviams.
Vairuotojai taip pat nepaste-
bi, kad Savanori\u0173 prospekte
panaikintos vie\u0161ojo trans-
porto eismo juostos ir ven-
gia jomis va\u017eiuoti.
\u201eAtsi\u017evelgdami\u012f tai, kad
Savanori\u0173 prospekte, u\u017eda-
rius Lazdyn\u0173 tilt\u0105, smarkiai
padid\u0117jo eismas, nusprend\u0117-
me laikinai panaikinti vadi-
nam\u0105sias \u201eA juostas\u201c. De-
montavome \u017eenklus, o kelio
\u017eenklinim\u0105 perbrauk\u0117me gel-
tonai\u201c, \u2013 pasakojo savivaldy-
b\u0117s Eismo valdymo posky-
rio ved\u0117jo pareigas
laikinai einantis To-
mas Kamaitis.
\u201eVairuotojams
tr\u016bksta atidumo,
jie tiesiog nemato
esan\u010di\u0173 kelio \u017eenk-
l\u0173. Policija \u0161iuo
atveju negali nie-
kuo pad\u0117ti\u201c, \u2013 teig\u0117
M.Putrimas.
Vairuotojai nepastebi nauj\u0173 \u017eenkl\u0173
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt

Ne visi vairuotojai pastebi
Savanori\u0173 prospekte pa-
naikintas vie\u0161ojo mar\u0161ruti-
nio transporto eismo juos-
tas. J.Kalinsko nuotr.

Metas sp\u0119sti sp\u0105stus
KAROLIS
VAITKEVI\u010cIUS
k.vaitkevicius
@15min.lt
\u017diurki\u0173 veisl\u0117s

Lietuvoje veisiasi dviej\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 \u017eiurk\u0117s \u2013 juodosios ir pilkosios. Juodosios \u017eiurk\u0117s yra \u0161iek tiek smulkesn\u0117s u\u017e pilk\u0105sias ir da\u017e- nai vadinamos \u201elaiv\u0173 \u017eiurk\u0117mis\u201c. \u0160i\u0173 \u017eiurki\u0173 da\u017eniausiai ran- dama senuose liftuose ir j\u0173 \u0161achtose, mal\u016bnuose bei gyven- viet\u0117se. Pilkosios \u017eiurk\u0117s yra kur kas stambesn\u0117s, j\u0173 k\u016bno il- gis gali siekti iki 28 cm, uodegos ilgis iki 20 cm. Suaug\u0119 pada- rai gali sverti iki pus\u0117s kilogramo ir daugiau.

Patekusios\u012f namus, \u017eiurk\u0117s
imasi maisto atsarg\u0173 bei grau\u017eia
visk\u0105 i\u0161 eil\u0117s, mat j\u0173 dantys nuolat
auga ir grau\u017eikui reikia juos dildyti.

Ai\u0161kino J.Antanavi\u010dius.
Pasak bendrov\u0117s \u201eDezin\ue000a\u201c direkto-

r\u0117s M.Kutkait\u0117s, daugiau d\u0117mesio
reik\u0117t\u0173 skirti \u017eiurki\u0173 prof laktikai, o
ne susizgribti tada, kai jos jau u\u017esi-
veis\u0117 namuose. I.Gel\u016bno nuotr.

3
2009 RUGPJ\u016a\u010cIO 7 D.,P E N K TA D I E N I S
VILNIUS/
www.15min.lt/vilnius
Jau antr\u0105 kart\u0105 \u0161iemet deg\u0117 klubas
\u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c. D\u0117l, kaip \u012ftariama,
ty\u010dia sukelto gaisro, \u0161iandien pla-
nuotas klubo atidarymas ir 9-ojo
gimtadienio \u0161vent\u0117 ne\u012fvyks.
Vakar, apie 4 val. ryte, Ben-
drasis pagalbos centras gavo
prane\u0161im\u0105, kad Vilniaus M\u0117-
sini\u0173 gatv\u0117je dega klubas \u201eBro-
dv\u0117jus Pub\u201c. Atvyk\u0119 gaisrinin-
kai aptiko pastato stog\u0105 lieps-
nojant atvira liepsna. Ma\u017edaug
po valandos darbo ugniagesiai
\u012fveik\u0117l iepsn a s.
\u012etaria padegim\u0105
Nors patys klubo \u0161eimi-
ninkai atsisak\u0117 komentuoti
gaisr\u0105, klubo \u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c
teisinink\u0117 Egl\u0117 Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117

\u201e15min\u201c sak\u0117 beveik neabejo- janti, kad klubas buvo padeg- tas. \u201eJau po pirmojo gaisro pa-

teik\u0117me Vyriausiajam policijos
komisariatui\u012ftariam\u0173j\u0173 s\u0105ra-
\u0161\u0105, ta\u010diau nusikalt\u0117liai dar lais-
v\u0117je. Patys galite spr\u0119sti apie
teis\u0117saugos sistem\u0105\u201c, \u2013 sak\u0117
E.Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117.
Ji tikino, kad policija v\u0117l pra-
d\u0117jo ikiteismin\u012f tyrim\u0105, kurio
metu bus suskai\u010diuoti nuosto-
liai. \u201eDabar ne\u017einome, nei kiek
nuostoli\u0173, nei kas sugadinta, nei
kada v\u0117l gal\u0117sime atidaryti klu-
b\u0105\u201c, \u2013 teig\u0117 E.Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117.
Pastatas buvo
apdraustas
Pastatas, kuriame yra\u012fsi-
k\u016br\u0119s klubas, priklauso Lietu-
vos dailinink\u0173 s\u0105jungai. S\u0105jun-
gos pirmininkas Eugenijus Na-
levaika sak\u0117, kad pastatas yra
apdraustas, tod\u0117l draudimo
kompanija\u012fvertinusi nuostolius
tur\u0117t\u0173 juos ir padengti. \u201eLabai
lengva suskai\u010diuoti. Po pra\u0117ju-
sio gaisro suremontuoti pastat\u0105
kainavo per 0,5 mln. Lt. Ta\u010diau
tai tik pastato sienos, langai, du-
rys, stogas, \u2013 sak\u0117 E.Nalevaika.
\u2013 Ko gero, klubo savininkams
suremontuoti vid\u0173 kainuos ko-
kius du kartus tiek, kiek mums
kainavo pastato i\u0161or\u0117.\u201c
I\u0161deg\u0117 beveik viskas, kas bu-
vo viduje: baras, \u0161oki\u0173 aik\u0161tel\u0117,
virtuv\u0117, muzikos\u012franga.
\u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c teisinin-
k\u0117s E.Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117s teigi-
mu, pats klubas savo turto ne-
buvo apdraud\u0119s. \u201eDal\u012f muzi-
kin\u0117s\u012frangos buvo apdrau-
d\u0119 patys jos tiek\u0117jai, ta\u010diau \u0161i
technika jau nepriklaus\u0117 klu-
bo savininkams. Nei k\u0117d\u0117s,
nei stalai, nei indai ar virtuv\u0117s
technika, kuri priklauso klu-
bui, nebuvo drausti\u201c, \u2013 tvirti-
no E.Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117.
Lietuvos dailinink\u0173 s\u0105-
junga sak\u0117 kol kas neketinan-
ti nutraukti nuomos sutarties
su \u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c.
\u201ePo pirmojo gaisro nuspren-
d\u0117me nenutraukti sutarties, ta-
\u010diau, manau, \u0161\u012fk lausim\u0105v\u0117l teks
pakartoti ir svarstyti taryboje.
Kol kas tokio sprendimo n\u0117ra\u201c,
\u2013 sak\u0117 E.Nalevaika. Jo tvirtini-
mu, \u0161iuo metu galiojanti sutar-
tis su klubu yra ilgalaik\u0117, pasi-
ra\u0161yta 10-\u010diai met\u0173.
Klubas \u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c
\u0161iemet deg\u0117 jau ne pirm\u0105 kar-
t\u0105. Pastatas liepsnojo ir \u0161i\u0173 me-
t\u0173 kovo 16 d. Po
gaisro naktinis
klubas buvo u\u017e-
darytas ir po at-
statymo darb\u0173 \u0161\u012f
penktadien\u012f tu-
r\u0117jo atverti du-
ris lankytojams
su trenksmin-
gu 9-ojo gim-
tadienio va-
kar\u0117liu.
AIST\u0116
ALMANAIT\u0116
a.almanaite
@15min.lt

Jau po pirmojo gaisro pateik\u0117- me Vyriausiajam policijos komisa- riatui\u012ftariam\u0173j\u0173 s\u0105ra\u0161\u0105, ta\u010diau nu- sikalt\u0117liai dar laisv\u0117je.

Sak\u0117 E.Lavrinavi\u010di\u016bt\u0117.
\u0160\u012f penktadien\u012f tur\u0117j\u0119s atsidaryti klubas \u201eBrodv\u0117jus Pub\u201c
vakar v\u0117l buvo nuniokotas ugnies. J.Kalinsko nuotr.
Nemokamas dienra\u0161tis \u201e15min\u201c
ir naujien\u0173 portalas 15min.lt priims \u012f komand\u0105
VILNIAUS AKTUALIJ\u0172
\u017dURNALIST\u0104
Savo CV ir trump\u0105 motyvacin\u012f
lai\u0161k\u0105 si\u0173skitek a r j e r a @15 m i n . l t
Reikalavimai:
\u017eurnalistin\u0117 patirtis;
miesto politini\u0173 ir socialini\u0173 aktualij\u0173

i\u0161manymas;
dom\u0117jimasis \u0161alies politin\u0117mis aktualijomis;
universitetinis i\u0161silavinimas;
geri darbo kompiuteriu \u012fg\u016bd\u017eiai;
sugeb\u0117jimas dirbti komandoje.

Privalumai:
k\u016brybingumas, iniciatyvumas, interaktyvumas;
u\u017esienio kalb\u0173 mok\u0117jimas.
Mes si\u016blome:
geras darbo s\u0105lygas k\u016brybingame kolektyve,
galimyb\u0119 semtis profesini\u0173 \u017eini\u0173 u\u017esienyje.
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
svarbu
Matuokliai

Nors savivaldyb\u0117 yra nutraukusi sutart\u012f su grei\u010dio matuoklius pri- \u017ei\u016brin\u010dia bendrove \u201eUrbico\u201c, kai kurie \u0161ie prietaisai, pasirodo, vei- kia. Ta\u010diau policijos teigimu, ma- tuokliai greit\u012f vir\u0161ijan\u010dius vairuo- tojus fksuoja tu\u0161\u010diai - pa\u017eeid\u0117jai nebus baud\u017eiami.

\u201eGavome \u201eUrbi-
co\u201c prane\u0161i-
m\u0105, kad ma-
tuokliai v\u0117l
veiks, bet primi-
n\u0117me, kad sutartis nu-
traukta ir m\u016bs\u0173 tai
nedomina\u201c, \u2013
sak\u0117 savival-
dyb\u0117s Saugaus
miesto departa-
mentui laikinai va-
dovaujantis Rimantas
Ramanauskas. Anot pa-
\u0161nekovo, mieste jau \u0161io-
mis dienomis turi b\u016bti skel-

biamas konkursas grei\u010dio ma- tuokli\u0173 eksploatavimo paslau- goms pirkti. \u201eTurime savivaldy- b\u0117s ra\u0161t\u0105, kuris nurodo, kad su- tartis nutraukta. Naudotis neof- cialiai gautais duomenimis mes negalime. Vairuotojai baud\u017eiami nebus\u201c, \u2013 sak\u0117 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisaria- to Keli\u0173 patruli\u0173 rinktin\u0117s vadas Marius Putrimas.

Turistai

Vilniuje, paskelbtame Europos kult\u016bros sostine, per pirm\u0105j\u012f pus- met\u012f apsilank\u0117 beveik 30 proc. daugiau turist\u0173 nei pernai tuo pa\u010diu metu. Turizmo specialis- t\u0173 teigimu, daugiausia i\u0161 greti- m\u0173 \u0161ali\u0173 atvyk\u0119 pramogautojai aktyviausiai dom\u0117josi vykstan- \u010diais renginiais. \u201eLogi\u0161ka many- ti, kad sunkme\u010diu turistus suvi- liojo rengini\u0173 gausa\u201c, \u2013 sak\u0117 Vil- niaus turizmo in\ue000ormacijos cent- ro direktor\u0117s pavaduotoja Jurgi- ta Stasaityt\u0117.

Klub\u0105 aps\u0117do gaisr\u0173 \u0161m\u0117kla

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Antanas Zygas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->