Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Musli Vërbani - Dunjaja

Dr. Musli Vërbani - Dunjaja

Ratings: (0)|Views: 108 |Likes:
Published by Libra islame
Dr. Musli Vërbani - Dunjaja
Dr. Musli Vërbani - Dunjaja

More info:

Published by: Libra islame on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
Dr. Musli Vërbani DUNJAJA
Dunja do të thotë ajo çka
 është e poshtme, e ulët.
A
hiret do të thotë ajo çka është e lartë, çka vjen pas.
 Njeriu nga poshtë do shkoj lartë,
 nga kjo botë do të shkoj në botën tjetër. ër njeriun kjo botë është vetëm një sta!ion ku pret momentin për të hipur në autobusin "arkivolin# për të shkuar në botën tjetër dhe asgjë tjetër.$. Dunjaja sprovë
 Dunjaja është vend prove për njerëzit dhe për t’i sprovuar ata,
 
Zoti i Lartëmadhëruar thotë
%&Dhe, dijeni se pasuria e juaj dhe 'ëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se te Allahu është shpërblimi i madh.(
 (El Enal, !"#$ Në një ajet tjetër Zoti i Lartëmadhëruar thotë% 
&Dhe mos i hedh s)të me lakmi për gjëra të !ilat Ne ia kemi dhënë disave prej t)re për këna*ësi të shkël*imit "të përkohshëm# të jetës së kësaj bote me *ëllim *ë Ne të mund t+i provojmë me ta
& ('aha% )#
. Dunjaja -bukurim
Dunjaja përpos *ë është sprovë është edhe z+ukurim, mirëpo ai z+ukurim duhet shrtëzuar pozitivisht e jo negativisht, jo për shrenim dhe vetëm dërim$ Allahu i Lartësuar thotë% 
&urrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara/ për gratë, 'ëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtitë dhe arat e lëruara. 0ëto janë këna*ësitë e kësaj jete, por kthimi tek Allahu është shumë më i mirë(
(Ali -mran, .#$ Edhe pse pasuria dhe ëmijët janë stoli, duhet ditur se *ëllimi kresor i njeriut duhet të  jenë veprat e mira dhe të përgjithmonshme, siç thotë Zoti i Lartëmadhëruar%
&asuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote. or veprat e mira *ë mbeten përherë, janë më të mira te 1oti )t sa i përket shpërblimit dhe, janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim(.
/o kështu Allahu i drejtohet 0uhamedit s$a$v$s$ duke i thënë%
&Dhe mos i he* s)të mënjanë prej t)re duke dëshiruar vetëm bukurinë e kësaj bote(
 (El12eh % !"#$ Në të vërtetë jeta e kësaj +otë është z+ukuruar, dhe është +ërë *ëllimi kresor i njeriut$2jo dunja në vend se të +ëhet +ahçe e ahiretit, mund të jetë edhe shkatërrimtare për njeriun$
2. Dunjaja kalimtare
3eta e kësaj +ote do të largohet dhe do ta pason +ota tjetër (Ahireti # ajo *ë ishte e largët do të +ëhet e aërt Zoti i Lartëmadhëruar thotë%
&3ka është me ju *ë tuboni pasuri derisa t+i vi-itoni varret(
(et1'ekathur,#$ Njeriu në këtë dunja është vetëm kalimtarë dhe kalimtari nuk është i *ëndrueshëm as natën dhe as ditën$ 4dhëtari në të vërtetë ndoshta mund të z+resë në një vend dhe të pushojë e të *etësohet, ndërsa udhëtari i kësaj jetë nuk pushon asnjëherë% ai gjithnjë është në udhëtim, çdo moment *ë kalon ai pret një pengesë nga kjo jetë për t’iu aruar jetës tjetër, Ahiretit$ Ashtu siç për udhëtarin patjetër do të vijë dita *ë të m+arojë udhëtimi i tij ashtu edhe për ne  patjetër do vijë dita do vdesim$ 'hotë Allahu i Lartësuar%
&4jithse!ili do ta shijojë vdekjen(
 (Ali -mran, "5#$
 
5. Dunjaja këna*ësi e përkohshme
 Allahu i Lartësuar në 2uran thotë% 67
or në të vërtetë e vogël është këna*ësia e jetës së kësaj bote e krahasuar me Jetën e Ahiretit
& 8Et1'eu+e%)"9$ Dhe thotë Allahu duke treguar për njeriun *ë +esoi nga populli i :iraunit%
 &Nuk ka d)shim se kjo jetë e kësaj bote "dunjaja# nuk është veçse një këna*ësi "e përkohshme# dhe sigurisht se Jeta e 6undit "Ahireti# ajo është banesa *ë do të mbetet përgjithmonë(
(El1;air% )<#$/asi *ë dunjaja është e përkohshme nuk duhet lakmuar në ata të =ilët kanë shumë  pasuri, sepse pasuria e tre për ta është sprovë e ku e di ti a mos vallë do të kishe mundur ta kalosh atë provim$
 &Dhe mos i hedh s)të me lakmi për gjëra të !ilat Ne ia kemi dhënë disave prej t)re për këna*ësi të shkël*imit "të përkohshëm# të jetës së kësaj bote me *ëllim *ë Ne të mund t+i provojmë me ta(
('aha% )#$
7.Dunjaja largon nga përkujtimi ndaj 1otit
Dunjaja e largon vëmendjen në rkujtimin e Zotit, për arse Allahu i Lartëmadhëruar na ka tërhe*ur vërejtjen kur ka thënë%
&8 ju *ë keni besuar mos t+jua largojnë vëmendjen nga kujtimi i Allahut as pasuritë tuaja dhe as 'ëmijët tuaj. Dhe kushdo *ë e bën këtë, atëherë ata janë të humburit
& (El1 0uniukunë% <#$ Dashuria e kësaj dunjaje sjell shpresën e gjatë hedh tek njeriu harresën, kështu harron 2rijuesin e tij ,e harron Zotin e tij duke mos e llogaritur *ë ai do te vdesë dhe do të dalë para 'ij$
9. Dunjaja është rivalitet në mes njerë-ve
>ivaliteti i njerëzve në këtë +otë është i pandalshëm dhe në të gjitha ushat e jetës por të gjitha rivalitetet përm+lidhen në tu+im të pasurisë 2ëtë akt e ka përmendur edhe Allahu i Lartësuar në 2ur’anin :amëlartë%
&Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar derisa të shkoni në varre(
 *ë do të thotë se% 3u ka hutuar rivaliteti për të pasur sa më shumë pasuri, ëmijë, duke e harruar +indjen ndaj Allahut$ /astaj vazhduat të ishit në këtë gjendje, derisa ju erdhi vdekja dhe u varrosët nëpër varre$  Ndalimi i rivalitetit për të m+ledhur sa shumë pasuri nuk do thotë urrejtje ndaj  pasurisë$ /or *ëllimi i vërtetë i ndalimit është, se njeriu duhet ta kërkojë pasurinë në rrugë të ligjshme dhe duhet ta shpenzojë atë po në rrugë të ligjshme, dhe ta ketë në shër+im të tij e jo të +ëhet shër+es i saj$ /o ashtu, pasuria nuk duhet të zotërojë zemrën e njeriut, por njeriu duhet ta zotërojë atë në dorën e tij, sepse edhe pasuria në momentet ë =aktuara nuk e kren detrën e saj sepse e hum+ vlerën$'hotë Zoti i Lartëmadhëruar%
&Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, dhe *ej', dhe mburrje e ndërsjellë mes jush dhe rivalitet për pasuri e 'ëmijë taman si bimësia pas shiut ku rritja e saj e këna* bujkun/ pas ajo thahet dhe e sheh -verdhet, pastaj ajo het kash.
 (El1?adidë,!@#$
 :. Dunjaja është mashtruese
Dunjaja edhe pse është +ahçe me të =ilën itohet +ota tjetër, ajo është mashtruese$ Dashuria e kësaj dnjaje sjell shpresën e gjatë *ë hedh tek njeriu harresën, kështu *ë harron 3etën tjetër dhe nuk përpi*et për të duke mos e llogaritur *ë ai do te vdesë$ado *ë njeriu angazhohet të m+ledhë sa më shumë pasuri nga kjo dnja , vazhdon të ndjejë nevojë dhe varëri$
 
ado m+ledh nga pasuria e dnjasë gjendja shpirtërore i sh*esohet saarrin mundje nervore% tensioni apo stresi apo mundje depresionit, thotë Zoti i Lartëmadhëruar% 
&; jeta e kësaj bote është vetëm këna*ësi mashtruese(
 (El1?adid% !@#
 <. Dunjaja dhe tubimi i pasurisë
 /asuria nuk duhet të zotërojë zemrën e njeriut, por njeriu duhet ta zotërojë atë në dorën e tij$ Njeriu është gatuar *ë ta dojë pasurinë, ai ka dëshirë të zjarrtë për të pasur pasuri dhe  për këtë arse ai përpi*et *ë ta m+ledhë atë, -+nu A+asi dhe Enes i+nu 0alik transmetojnë, se 0uhamedi a$s$ ka thënë% 
&Në *o'të se i biri i Ademit do të kishte një luginë me 'lori, do të dëshironte të kishte d) lugina "'lori#. Mirëpo barkun e tij nuk e mbush asgjë tjetër përveç dheut. Allahu ia pranon pendesën atij njeriu *ë pendohet(.
 Biri i Ademit asnjëherë nuk ngopet me pasuri, nëse ai ka një luginë me lori do kërkojë d lugina$ /o nëse i jepen d lugina lori i dëshiron tri lugina$ Ndërka* +arkun e tij nuk e m+ush asgjë tjetër përveç dheut$ 2jo do të ndodhë atëherë kur ai të vdesë, të varroset dhe do ta lërë këtë +otë e gjithçka *ë ka në të&$ 'regohet se njëherë një m+ret *ë zotëronte shumë toka, i thotë një plaku të vjetër% 'i do të nisesh nga pallati im nga k drejtim$ Do të vazhdosh të e=ësh sa të duash$ Në momentin *ë do të ndalosh, do të masim distan=ën nga pallati im deri tek vendi ku ke ndaluar dhe unë do të të jap a* pronë nga tokat *ë unë zotëroj$ /laku i këna*ur nga oerta +ujare e m+retit, illoi të vraponte *ë të kishte sa më shumë pronë$ Crapoi e vrapoi derisa u lodh, më pas illoi të e=te, e= e e= derisa u lodh$ 0ë në und ndaloi, por nga lodhja e tepërt u shtri +arkas dhe duke *enë se ishte lakmitar i madh i shtriu edhe duart *ë të përitonte sa më shumë$ 0irëpo nga*ë ishte lodhur shumë zemra i pushoi në vend dhe vdi*$ 0+reti *ë po e ndi*te nga m+rapa me kalë, i tha sho*ëruesve% 60atni gjatësinë e tij, përgatitini një arkivol dhe pastaj varroseni, sepse njeriu nuk merr nga kjo +otë më tepër se masa e gjatësisë së tij&$ /o ishte rundimi me vdekjen do ishte lehtë por pas vdekjes vazhdon vështirësia edhe më e madhe këtë e tregon 2ur’ani kur tregon për ata të =ilët depozitojnë  pasuri%
&Atë ditë kur ajo "pasuri e deponuar# 'ërgohet në prushin e =hehenemit, e me të "ashtu -haravë# l)hen ballët, anët dhe shpinat e t)re "do t>u thuhet#% &0jo është ajo *ë e depo-ituat për veten tuaj, pra shijoni atë *ë e depo-itonit?(
(et1'ev+e
, 27#.
'regimi i 2arunit, njeri nga njerëzit e proetit 0usa, rrëehet në 2ur’an si shem+ull tipik i një karakteri me pasuri të kësaj +ote$ ë +ashku 2aruni dhe ata *ë vrapojnë pas  pasurisë dhe *ë largohen nga eja për shkak të pasurive dhe në këtë mënrë e hum+in edhe dunjanë edhe ahiretin2aruni ishte nga populli i 0usait dhe ai shtpte atë popull ngase Ne i patëm dhënë a* shumë pasuri sa *ë një grup i u*ishëm mezi +artin çelësat e (pasurisë së# tij, e kur populli i vet i tha%
@Mos u kreno a* 'ortë sepse Allllahu nuk i do të sh'renuarit?@
2ur’ani e nit njeriun, *ë të kërkojë riskun e tij e të m+ledhë pasuri, por me kusht *ë  pasuria të mos e shmangë nga adhurimi i Allahut$ Allahu i Lartësuar thotë%
&ërpi*u me atë *ë të ka dhënë Allahu të 'itosh jetën e botës së ardhshme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. ëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë Allahu t). Mos kërko ngatërresa në Bokë, sepse Allahu nuk i do ngatërrestarët
”.
/o Ne atë dhe pallatin e tij i shauam në tokë dhe, veç All1llahut nuk pati *ë ta m+rojë e as vetë nuk pati mundësi të m+rohet
.
2aruni dhe ata *ë kanë aspirata *ë të +ëhen sikur ai, e kuptojnë se veprat e liga *ë ata i +ëjnë i kujtojnë vetëm kur ndeshen me atke*ësi$ /as të gjitha të kë*ijave *ë +ie m+i ta,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->