Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 9

124. - 9

Ratings: (0)|Views: 107 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, studeni 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske
č
ija je temeljna zada
ć
a primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa te je odgovorna za naplatu ve
ć
ine državnih prihoda u Republici Hrvatskoj. Temeljni cilj Porezne uprave - pove
ć
anje naplate prihoda i smanjenje troškova izvršenja poreznih obveza - za porezne obveznike omogu
ć
ava fiskalnu stabilnost i me
đ
unarodno konkurentno gospodarstvo. Prvi Zakon o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 75/93) donesen je 13. kolovoza 1993. godine, nakon izmjena i dopuna koje su uslijedile, donesen je Zakon o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 25/2012) 28. velja
č
e 2012. godine, te je isti izmijenjen izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 112/2012). U okolnostima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i uvjetima globalne ekonomske i gospodarske krize i recesije, bolja naplata prihoda i smanjenje troškova izvršenja poreznih obveza, za Republiku Hrvatsku su imperativi. Zbog opsežnih promjena glede novih poslova u vezi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, stalnih izmjena poreznog zakonodavstva prema europskim smjernicama, novih strategija naplate i udovoljavanja kriterijima Europske unije za razvojem sustava me
đ
usobne povezanosti, bilo je potrebno pristupiti donošenju novoga propisa koji
ć
e osigurati organizacijsku i mandatnu podršku da se ostvare novi ciljevi i zada
ć
e. Potrebno je pove
ć
ati u
č
inkovitost Porezne uprave putem preustroja organizacijske strukture, sukladno na
č
elima racionalnosti i elasti
č
nosti u prilagodbi aktualnom stanju i novim izazovima, kao i funkcionalne orijentiranosti ustrojstvenih jedinica. O
č
ekivani rezultati takve reorganizacije su uspostavljanje moderne, fleksibilne i efikasne Porezne uprave, smanjenje troškova poslovanja i pove
ć
anje naplate poreza i doprinosa. Kako bi unaprijedila obavljanje svojih osnovnih operativnih funkcija, u Poreznoj upravi je potrebno provesti zna
č
ajne promjene u organizacijskoj strukturi, ali i u pogledu modela upravljanja. Osim toga, službenicima Porezne uprave potrebne su i odgovaraju
ć
e ovlasti koje
ć
e omogu
ć
iti razvoj u
č
inkovitijeg i ekonomi
č
nijeg poslovanja te izvršavanje strategijom odre
đ
enih ciljeva na nepristran na
č
in. To se osobito odnosi na ovlasti poreznih
 
2 inspektora koje omogu
ć
uju efikasnu provedbu ovoga Zakona, Op
ć
eg poreznog zakona kao i ostalih poreznih propisa te, uz njih vezanih metodologija. Ovim Zakonom reformirat
ć
e se organizacijska i upravlja
č
ka rješenja u Poreznoj upravi, kako bi se ona približila me
đ
unarodnoj dobroj praksi, preporukama Svjetske banke, Me
đ
unarodnog monetarnog fonda i Fiskalnih nacrta Europske unije. Uo
č
eni su brojni nedostaci trenutnog organizacijskog modela koji se pokazao neodrživim - razgranata mreža velikog broja podru
č
nih ureda i ispostava, u odnosu na teritorij i broj stanovnika, što uklju
č
uje veliki broj rukovode
ć
ih pozicija, pove
ć
ane režijske troškove zbog dodatnih ulaganja nužnih zbog smještaja i opreme (npr. IT i telekomunikacijske usluge), nedostatak stru
č
nosti u specijaliziranim podru
č
 jima oporezivanja, dodatne napore u smislu edukacije i komunikacije, široko disperzirane poslove, manju u
č
inkovitost zaposlenih te sveukupno pove
ć
ane troškove. Republika Hrvatska je na
č
etvrtom mjestu (iza Slovenije, Bugarske i Portugala) po broju podru
č
nih ureda i ispostava, u uzorku od 11 odabranih država na podru
č
 ju Europe, s populacijom ispod 15 milijuna, prema izvorima OECD-a. S obzirom na aktualne promjene u poslovanju Porezne uprave, u poslovnim procesima, kao što su potpuni prelazak na sustav samorazrezivanja poreza, razvijanje sustava automatizacije poslovnih procesa, široka pokrivenost elektroni
č
kog podnošenja poreznih prijava (e-porezna), razvoj sofisticiranog sustava za utvr
đ
ivanje rizika te sposobnosti obavljanja analiza i posljedi
č
no daleko manju potrebu za fizi
č
kim kontaktima s poreznim obveznicima – javila se potreba za druga
č
ijim organizacijskim ustrojavanjem podru
č
nih ureda i ispostava Porezne uprave. Ovim Zakonom propisuje se tako
đ
er novi djelokrug poslova Porezne uprave koji se obavljaju od dana pristupanja Europskoj uniji kao i novi poslovi nastali iz razvoja sustava postoje
ć
ih sustava administrativno-informacijske povezanosti i izmjenama zakonodavstva. Ovim Zakonom ustrojava se novi organizacijski model primjeren novom poslovnom okruženju koji uklju
č
uje racionalizaciju mreže ureda na terenu. Provodi se nova teritorijalna organizacija ustrojavanjem Podru
č
nih ureda u nekoliko regija od kojih se svaka regija sastoji od podru
č
 ja više županija. Podru
č
ni ured je stvarno i mjesno nadležan za porezne obveznike registrirane na podru
č
 ju pripadaju
ć
ih županija. Smanjuje se broj podru
č
nih ureda i ispostava
č
ime se unaprje
đ
uju usluge, pouzdanost, transparentnost i odgovornost, te postižu zna
č
ajne uštede. Pritom cilj Zakona nije smanjenje postoje
ć
eg broja radnih mjesta, ve
ć
 bolja poslovna organizacija i vertikalna kontrola. Radi centralizacije i bolje vertikalne kontrole, te zbog njegove važnosti u ukupnom postotku naplate poreznih prihoda, Ured za velike porezne obveznike ustrojava se u Središnjem uredu Porezne uprave. U poreznom sustavu temeljenom na na
č
elu pravednosti, Porezna uprava dužna je osigurati da svatko sudjeluje u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogu
ć
nostima. Stoga Porezna uprava mora imati odgovaraju
ć
e ovlasti i autonomiju za razvoj u
č
inkovitijeg i ekonomi
č
nijeg poslovanja
č
ime bi je porezni obveznici vidjeli kao upravu koja svoje poslove obavlja na pravedan i nepristran na
č
in.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->