Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 11.b

124. - 11.b

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Nacrt PRIJEDLOG ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA Zagreb, listopad 2013.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. i članku 56. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske !arodne novine" br. #5$2%1% & pročiš'eni tekst(.
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I Ocjena stanja
Sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ure
đ
en je kao trodijelni mirovinski sustav kojeg
č
ine: obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ure
đ
eni su Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 49/99, 63/2000, 103/2003, 177/2004, 140/2005, 71/2007, 124/2010, 114/2011 i 51a/2013) i Zakonom o mirovinskim osiguravaju
ć
im društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, br. 106/99, 63/2000, 107/2007 i 114/2011) te propisima za njihovu primjenu. Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), po
č
evši od 1. sije
č
nja 2002. godine, uspostavljeno je obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, na na
č
in da je djelatnost akumuliranja kapitala predvi
đ
enog za isplatu budu
ć
ih mirovina osiguranika u sklopu tog osiguranja, odvojena od djelatnosti isplate mirovina, a koja je ure
đ
ena posebnim Zakonom o mirovinskim osiguravaju
ć
im društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Nositelji ovako uspostavljenog mirovinskog sustava (II. i III. mirovinski stup) su mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravaju
ć
a društva, koja ispla
ć
uju mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Do sada, u sklopu dijela mirovinskog sustava koji se provodi na temelju individualne kapitalizirane štednje osnovano je i djeluje: 4 obvezna mirovinska fonda i 23 dobrovoljnih mirovinskih fondova od kojih je 6 otvorenih i 17 zatvorenih mirovinskih fondova te jedno mirovinsko osiguravaju
ć
e društvo. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje na dan 31. svibnja 2013. godine obuhva
ć
eno je ukupno 219.830 osiguranika, od
 
 )
č
ega je 196.676 osiguranika u otvorenim, a 23.154 u zatvorenim mirovinskim fondovima Prate
ć
i kretanja u sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje kroz višegodišnju primjenu Zakona, dosadašnja primjena Zakona ukazala je na potrebu razdvajanja dva postoje
ć
a sustava individualne kapitalizirane štednje (obvezni i dobrovoljni) u dva posebna zakona. Na taj na
č
in omogu
ć
io bi se daljnji razvoj i unaprje
đ
enje sustava individualne kapitalizirane štednje sa ciljem bolje budu
ć
e socijalne sigurnosti osiguranika.
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom
Ovim odredbama utvr
đ
uje se podru
č
 je njegove primjene te propisi Europske unije koji su preneseni na nacionalno zakonodavstvo. Tako
đ
er, se ovim odredbama propisuje: zabrana obavljanja poslova ponude mirovinskih programa i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odnosno nadležnog tijela države
č
lanice Europske Unije; vo
đ
enje registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova; objava popisa na internetskim stranicama Agencije svih mirovinskih društava iz država
č
lanica na podru
č
 ju Republike Hrvatske, njihovih podružnica i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova iz država
č
lanica koji nude mirovinske programe u Republici Hrvatskoj; pravni oblici mirovinskog društva, razgrani
č
enje osnovne od pomo
ć
nih djelatnosti mirovinskog društva, kategorije djelatnosti mirovinskog društva u Republici Hrvatskoj kao i obvezu prethodnog odobrenja za rad i teritorijalno odre
đ
enje obavljanja djelatnosti mirovinskog društva, te mogu
ć
nost rada na razini
č
itave Europske unije osnivanjem podružnica ili izravno na temelju slobode pružanja usluga. Utvr
đ
uje se visina temeljnog i minimalnog iznosa kapitala kao i kapitalni zahtjevi za mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima kako bi se osiguralo ispunjavanje obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti i njegova stabilnost te uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja za rad, odobrenje za proširenje kao i okolnosti prestaje važiti mirovinsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ovim odredbama utvr
đ
uju se uvjeti za
č
lana mirovinskog društva, kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja primjerenosti, prikladnosti i financijske stabilnosti dioni
č
ara ili
č
lanova mirovinskog društva za upravljanje, odnosno izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela. Propisuju se tijela mirovinskog društva, uvjeti i ograni
č
enja za obavljanje funkcije
č
lanova uprave,
č
lana nadzornog odbora mirovinskog društva, kao i ovlasti, dužnosti i odgovornost
č
lanova nadzornog odbora mirovinskog društva. Mirovinsko društvo ima za obvezu uspostaviti sveobuhvatan i u
č
inkovit sustav upravljanja rizicima, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja. Ovim odredbama mirovinskom društvu je naložena obveza pra
ć
enja uskla
đ
enosti poslovanja s relevantnim propisima, uspostavljanja sustava upravljanja rizicima, politike nagra
đ
ivanja za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor kao i procedura postupanja, evidencije i
č
uvanja poslovne dokumentacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->