Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 11.c

124. - 11.c

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
1
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
NACRT
PRIJEDLOG ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJU
Ć
IM DRUŠTVIMA Zagreb, listopad 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJU
Ć
IM DRUŠTVIMA I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1. i
č
lanku 57. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I Ocjena stanja
 Osiguranje socijalne sigurnosti u starosti na razini države organizira se prvenstveno putem mirovinskog sustava, kojim država na odre
đ
eni na
č
in garantira osobama koje su u propisanom razdoblju upla
ć
ivale doprinos za mirovinsko osiguranje, odgovaraju
ć
i stupanj socijalne sigurnosti kada iza
đ
u iz svijeta rada. U Republici Hrvatskoj na snazi je više zakonskih propisa kojima se ure
đ
uje mirovinski sustav. Mirovinski sustav je od po
č
etka 2000. godine mješovit javno - privatan, organiziran na tri razine, od kojih su dvije razine obvezne, a tre
ć
a dobrovoljna. Pritom je samo prva razina sustava (I. stup) organizirana po na
č
elu odre
đ
enih davanja, odnosno po na
č
elu generacijske solidarnosti te isti provodi javna ustanova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Druga i tre
ć
a razina sustava (II. i III. stup) organizirani su po na
č
elu definiranih doprinosa, dakle radi se o kapitaliziranom sustavu, s tim da je II. stup obvezan i naslanja se na sustav generacijske solidarnosti u smislu stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, ali ga provode pravne osobe (mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima u fazi akumulacije, odnosno mirovinska osiguravaju
ć
a društva, u fazi isplate mirovina). III. stup je dobrovoljno mirovinsko osiguranje, koje tako
đ
er provode u potpunosti pravne osobe (mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima u fazi akumulacije, odnosno mirovinska osiguravaju
ć
a društva, u fazi isplate mirovina). Kapitalizirani sustav do sada je bio ure
đ
en s dva zakonska propisa od kojih jedan regulira taj sustav u fazi prikupljanja doprinosa, Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 49/1999, 63/2000, 103/2003, 177/2004, 71/2007, 124/2010 114/2011 i 51A/2013.), a drugi propis regulira taj sustav u fazi isplate mirovina - Zakon o mirovinskim osiguravaju
ć
im društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 106/1999, 63/2000, 107/2007 i 114/2011). S obzirom da je u okviru planirane strategije razvoja mirovinskog osiguranja planirano daljnje poboljšanje kapitaliziranog sustava u smislu dogradnje novim institutima u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a radi osiguranja odgovaraju
ć
e razine socijalne sigurnosti populacije koja
ć
e uživati prava iz sustava generacijske solidarnosti, kao i dijela kapitaliziranog sustava, predlaže se razdvajanje obveznog od dobrovoljnog sustava, koji
ć
e biti propisani zasebnim zakonodavnim aktima. Samim time se pokazala potreba dopunjavanja
 
3
i izmjene propisa koji regulira isplatu mirovina iz kapitaliziranog sustava. S obzirom da su izmjene sustavne te bi izmjene važe
ć
eg propisa bile preopširne, odlu
č
eno je da se predloži novi propis koji regulira fazu isplate mirovina iz kapitaliziranog sustava.
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim zakonom
Prijedlogom zakona se na cjelovit i precizan na
č
in ure
đ
uje poslovanje mirovinskih osiguravaju
ć
ih društava, precizno se definira predmet poslovanja, a to je isplata taksativno navedenih vrsta mirovina te se razgrani
č
avaju poslovi koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s predmetom poslovanja mirovinskog osiguravaju
ć
eg društva (kao što je pružanje usluga pokroviteljima u okviru provedbe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), propisani su pravni oblici mirovinskog osiguravaju
ć
eg društva i definirano je pove
ć
anje temeljnog kapitala mirovinskog osiguravaju
ć
eg društva, koji se pove
ć
ava u odnosu na važe
ć
i zakon, na 22,5 mil kuna, što je u skladu sa standardima država
č
lanica propisanim europskim propisima. Tako
đ
er se daje mogu
ć
nost Vladi Republike Hrvatske da intervenira odlukom na prijedlog nadležnog ministarstva u slu
č
aju dostave obavijesti od strane Europske komisije o kontroli i prilago
đ
enim iznosima, kako bi se u slu
č
aju potrebe moglo promptno reagirati. Utvr
đ
uju se i organizacijski zahtjevi koje mora ispunjavati mirovinsko osiguravaju
ć
e društvo. Nadalje, uvodi se obveza uspostave sveobuhvatnog i u
č
inkovitog sustava upravljanja rizicima, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti poslovanja mirovinskog osiguravaju
ć
eg društva, te se društvu utvr
đ
uje obveza ustroja interne revizije, pra
ć
enja uskla
đ
enosti poslovanja s relevantnim propisima i uspostave stalne i djelotvorne aktuarske funkcije. Slijedom na
č
ela preuzetih iz Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje od 3. lipnja 2003. godine, predlaže se osigurati temeljno uskla
đ
enje koje je potrebno i dovoljno kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje sustava izdavanja odobrenja za rad i bonitetnog nadzora. Propisuje se odgovaraju
ć
i stupanj odgovornosti mirovinskog osiguravaju
ć
eg društva u slu
č
aju slabijih ili negativnih rezultata društva, ali se tako
đ
er ponovno uvodi naknada za uspješnost u slu
č
aju posebno dobrih rezultata poslovanja. U odnosu na poslovanje mirovinskih osiguravaju
ć
ih društava predvi
đ
ena je mogu
ć
nost poslovanja društava izvan granica Republike Hrvatske, u državama
č
lanicama, za što su propisani posebni uvjeti sukladno propisima koji istovjetno podru
č
 je reguliraju na podru
č
 ju Europske unije. Tako
đ
er su razra
đ
ena stroga pravila promidžbenih aktivnosti i uspostavljena pravila postupanja u vezi rješavanja pritužbi korisnika mirovine. Prijedlogom zakona se u pravni sustav Republike Hrvatske prenose taksativno navedene Direktive trenutno važe
ć
e na podru
č
 ju Europske unije. U odnosu na ponudu mirovinskih programa, ovim se Prijedlogom zakona ista proširuje na dva nova dobrovoljna mirovinska programa za radnike i službenike u strogo propisanim uvjetima i pod odre
đ
enim okolnostima. Novi dobrovoljni mirovinski programi su mirovinska renta i dokup mirovine, uvo
đ
enjem kojih se u odre
đ
enoj mjeri rastere
ć
uje sustav osiguranja generacijske solidarnosti, omogu
ć
avanjem financiranja od strane poslodavca, sredstava potrebnih za isplatu novog mirovinskog davanja. Mogu
ć
nost davanja ponuda mirovinskih

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->