Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 3.4

124. - 3.4

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K A VLADA REPUBLIKE HRVATSKE __________________________________________________
OBRAZLOŽENJE DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORA
Č
UNSKIH KORISNIKA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
__________________________________________________ Zagreb, 14. studenoga 2013.
 
 2
SADRŽAJ
1.
 
MAKROEKONOMSKI OKVIR ....................................................................................... 3
 
2.
 
PRIHODI DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA........................................................................... 7
 
3.
 
RASHODI DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA ....................................................................... 12
 
3.1.
 
Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji .................................................. 12
 
4.
 
UKUPNI MANJAK DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA ........................................................ 16
 
5.
 
RA
Č
UN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA ............................................. 17
 
6.
 
IZVANPRORA
Č
UNSKI KORISNICI ............................................................................ 18
 
7.
 
PROCJENA UKUPNOG MANJKA KONSOLIDIRANE OP
Ć
E DRŽAVE ................. 20
 
 
 3
1.
 
MAKROEKONOMSKI OKVIR
Prvo napomenimo kako su makroekonomske projekcije istovjetne onima temeljem kojih su izra
đ
ene Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. godine. Nakon stagnacije ekonomske aktivnosti u 2011. te pada bruto doma
ć
eg proizvoda od 2,0% u 2012. godini, kretanja u prvom polugodištu 2013. godine bila su nepovoljna. Bruto doma
ć
i proizvod  je zabilježio realni me
đ
ugodišnji pad od 1,1%, što je proizašlo iz smanjenja od 1,5% u prvom tromjese
č
 ju te 0,7% u drugom tromjese
č
 ju 2013. godine. Sve komponente s rashodne strane bruto doma
ć
eg proizvoda, s izuzetkom državne potrošnje, zabilježile su realno me
đ
ugodišnje smanjenje u prvom polugodištu 2013. podine, pri
č
emu je najizraženije bilo smanjenje izvoza roba i usluga. Me
đ
utim, unato
č
 nepovoljnim makroekonomskim kretanjima u prvom dijelu godine, u drugom polugodištu 2013., a posebice u posljednjem tromjese
č
 ju, o
č
ekuje se oporavak gospodarske aktivnosti temeljen na snažnom ubrzanju investicijskog ciklusa javnih poduze
ć
a, nastavku blagog oporavka potrošnje ku
ć
anstava te povoljnom ostvarenju turisti
č
ke sezone. Tako se na razini
č
itave 2013. godine o
č
ekuje rast bruto doma
ć
eg proizvoda od 0,2%, gotovo u cijelosti kao rezultat pove
ć
anja doma
ć
e potražnje, pri
č
emu
ć
e najve
ć
i pozitivan doprinos do
ć
i od bruto investicija u fiksni kapital, dok
ć
e doprinos neto inozemne potražnje biti blago negativan. Projekcija rasta indeksa potroša
č
kih cijena od 2,4% u 2013. godini odražava prije svega znatan u
č
inak izmjena poreznog sustava te administrativno reguliranih cijena iz 2012. i 2013. godine, velikim dijelom vezano za prilago
đ
avanje doma
ć
eg zakonodavstva pravnoj ste
č
evini EU
1
, uz izražen utjecaj prijenosa inflacije te slabljenje uvoznih kao i doma
ć
ih inflatornih pritisaka, u skladu s kretanjem cijena na svjetskim tržištima, potisnutom potrošnjom ku
ć
anstava i smanjenjem jedini
č
nog troška rada. U 2013. godini predvi
đ
aju se nepovoljna ostvarenja na tržištu rada uz pad anketne zaposlenosti od 2,4% te rast stope nezaposlenosti na 17,6%. Prosje
č
na produktivnost rada zabilježit
ć
e u 2013. umjeren rast dok
ć
e jedini
č
ni trošak rada biti smanjen
č
etvrtu godinu zaredom. U 2014. godini o
č
ekuje se umjereni oporavak ekonomske aktivnosti te je projiciran realan rast bruto doma
ć
eg proizvoda od 1,3%. Ovaj rast biti
ć
e rezultat pozitivnog doprinosa doma
ć
e potražnje dok
ć
e neznatan pozitivan doprinos promjena zaliha biti poništen negativnim doprinosom neto inozemne potražnje. Promatrano prema komponentama bruto doma
ć
eg proizvoda s rashodne strane, glavni pokreta
č
 gospodarskog rasta u 2014. godini biti
ć
e bruto investicije u fiksni kapital, za koje je projiciran realni rast od 7,6%, temeljem intenziviranja investicijske potrošnje kako od strane javnih poduze
ć
a tako i od strane op
ć
e države. S druge strane, privatne investicije
ć
e i u ve
ć
em dijelu 2014. godine ostati potisnute što je odraz i dalje izražene nelikvidnosti i poslovnog pesimizma u gospodarstvu, averzije prema riziku financijskog sektora kao i niskog boniteta doma
ć
ih poduze
ć
a te potisnutog priljeva inozemnog kapitala. Njihov snažniji oporavak može se o
č
ekivati tek u 2015. godini, pri
č
emu klju
č
nu ulogu imaju provedene i predstoje
ć
e strukturne reforme usmjerene k poboljšanju bilan
č
nih pozicija privatnog sektora te ukupne investicijske klime, uklju
č
uju
ć
i i kreditne linije HBOR-a, kao i sami kapitalni projekti pokrenuti od strane javnog sektora. Uslijed nastavka nepovoljnih kretanja na tržištu rada u prvom dijelu 2014. godine, prolongiranja procesa razduživanja ku
ć
anstava pra
ć
enog realnim smanjenjem akumulirane imovine stanovništva, kao i pod utjecajem provedenih te o
č
ekivanih mjera fiskalne konsolidacije, potrošnja ku
ć
anstava ostati
ć
e slaba i u 2014. godini kada je projiciran njezin neznatni realni rast od
1 Izmjene uklju
č
uju smanjenje stope PDV-a s 25% na 10% na usluge pripremanja hrane i posluživanja hrane i pi
ć
a u ugostiteljskim objektima, ukidanje nulte stope PDV-a te postupnu prilagodbu hrvatskog trošarinskog sustava zakonodavstvu EU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->