Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CartaVerde_VarRomana

CartaVerde_VarRomana

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Laura Alyssa

More info:

Published by: Laura Alyssa on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL
Ă
 ÎN ROMÂNIA CARTA VERDE
i
REZUMAT
 
Uniunea European
ă
 
ş
i Guvernul României au ini
ţ
iat, în cadrul PHARE, un program pentru  politica de dezvoltare regional
ă
. Activit
ăţ
ile acestui program au demarat la 1 februarie 1996
ş
i vor fi încheiate la 31 ianuarie 1998. Programul a fost implementat prin Departamentul de Administra
ţ
ie Public
ă
 Local
ă
 al Guvernului României, asistat de o echip
ă
 de consilieri externi. Activit
ăţ
ile sale s-au desf 
ăş
urat sub coordonarea unui Grup de Lucru Interministerial, incluzând reprezentan
ţ
i din ministerele cheie
ş
i autorit
ăţ
i regionale. Una dintre principalele sarcini ale programului este preg
ă
tirea unui set de principii fundamentale  pentru dezvoltarea politicii regionale în România, prezentat în Carta Verde. Carta include  propunerile Grupului de Lucru Interministerial, destinate implement
ă
rii politicii de dezvoltare regional
ă
 de c
ă
tre Guvernul României. Obiectivele politicii propuse sunt: 1) preg
ă
tirea României  pentru integrarea în Uniunea European
ă
 
ş
i pentru a deveni eligibil
ă
 în vederea acord
ă
rii unor ajutoare din fondurile structurale ale acesteia; 2) reducerea disparit
ăţ
ilor regionale între diferite regiuni ale României; 3) integrarea activit
ăţ
ilor din sectorul public, pentru a realiza un nivel superior de dezvoltare a regiunilor. Carta Verde constituie principala baz
ă
 de discu
ţ
ie pentru conferin
ţ
a din mai 1997 – Bucure
ş
ti, destinat
ă
 politicii de dezvoltare regional
ă
 în România. Programul urm
ă
re
ş
te s
ă
 demonstreze c
ă
 o politic
ă
 regional
ă
, corect proiectat
ă
 
ş
i implementat
ă
, va fi nu numai în avantajul regiunilor mai pu
ţ
in dezvoltate, ci
ş
i al dezvolt
ă
rii socio-economice globale a României. Capitolul 2 prezint
ă
 nivelul disparit
ăţ
ilor regionale
ş
i tendin
ţ
ele acestora luând în considera
ţ
ie situa
ţ
ia jude
ţ
elor României dup
ă
 1990 (vezi harta 1). Concluzia este c
ă
 nivelul relativ al disparit
ăţ
ilor regionale în România este mai mare decât nivelul corespunz
ă
tor pentru Portugalia
ş
i Grecia
ş
i mai redus decât pentru cazul altor
ţă
ri, precum Germania, Italia
ş
i Polonia. Dup
ă
 Revolu
ţ
ia din Decembrie 1989, disparit
ăţ
ile inter-regionale au r 
ă
mas relativ stabile, dar este de a
ş
teptat s
ă
 aib
ă
 loc o cre
ş
tere considerabil
ă
 în urm
ă
torii ani, ca urmare a tranzi
ţ
iei economice. Capitolul 3 descrie obiectivele
ş
i func
ţ
iile politicii regionale
ş
i de concuren
ţă
, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene
ş
i al unor
ţă
ri membre ale acesteia. Capitolul 4 constituie partea central
ă
 din Carta Verde. La acest nivel sunt prezentate  propuneri de stabilire a cadrului institu
ţ
ional pentru politica de dezvoltare regional
ă
, inclusiv m
ă
suri concrete pentru implementarea programului-pilot de 2 ani, destinat verific
ă
rii în  practic
ă
 a propunerilor, înaintea aplic
ă
rii integrale a programului propus. În subcapitolul 4.2 din Carta Verde se argumenteaz
ă
 c
ă
 structurarea administrativ
ă
 existent
ă
, definit
ă
  prin cele 42 de jude
ţ
e, incluzând ora
ş
ele
ş
i comunele componente, nu este o baz
ă
 adecvat
ă
 pentru  politica de dezvoltare regional
ă
. Din perspectiva dezvolt
ă
rii, ar fi mult mai eficient dac
ă
 s-ar putea realiza o structurare a
ţă
rii într-un num
ă
r mai redus de macroregiuni de dezvoltare, formate prin agregarea jude
ţ
elor care au caracteristici comune
ş
i poten
ţ
ial de integrare func
ţ
ional
ă
. Carta Verde  propune, prin harta 2, opt astfel de macroregiuni de dezvoltare.
Carta Verde. Politica de Dezvoltare Regionala in Romania.Guvernul Romaniei, Comisia Europeana. Program Phare. Bucuresti: 1997
 
CARTA VERDE POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL
Ă
 ÎN ROMÂNIA
ii
De importan
ţă
 crucial
ă
 pentru planificarea, monitorizarea
ş
i evaluarea politicii regionale este  producerea unor date statistice relevante la nivel regional, utile factorilor centrali
ş
i locali de decizie. F
ă
ă
 îmbun
ă
t
ăţ
irea sistemului actual de statistic
ă
 regional
ă
, decizii ulterioare în acest domeniu vor fi dificil de luat. De aceea Carta Verde propune îmbun
ă
t
ăţ
iri în producerea datelor statistice regionale
ş
i sus
ţ
ine ideea ca Guvernul României, în negocierile cu EUROSTAT (Oficiul de Statistic
ă
 al Uniunii Europene), s
ă
 adopte cele 8 macroregiuni, ca  baz
ă
 geografic
ă
 pentru viitoarele regiuni statistice. În subcapitolele 4.3
ş
i 4.5 este specificat
ă
 suma de bani necesar 
ă
, din bugetul de stat, pentru ca o  politic
ă
 de dezvoltare regional
ă
 s
ă
 fie implementat
ă
 la acela
ş
i nivel cu cel din
ţă
rile membre ale Uniunii Europene. Suma trebuie s
ă
 fie plasat
ă
 într-un Fond Na
ţ
ional de Dezvoltare Regional
ă
 (FNDR), administrat de un nou corp institu
ţ
ional - Consiliul Na
ţ
ional de Dezvoltare Regional
ă
 (CNDR). În
ţă
rile membre ale Uniunii Europene cheltuielile publice na
ţ
ionale, destinate politicii regionale, au o gam
ă
 larg
ă
 de varia
ţ
ie: de la 0.015% din PIB în Danemarca, la 1.04% din PIB în Italia. În general, cele mai ridicate cheltuieli pe cap de locuitor, pentru dezvoltare regional
ă
, se înregistreaz
ă
 în
ţă
rile sudice, membre ale Uniunii Europene. Instrumentele esen
ţ
iale pentru implementarea politicii regionale sunt granturile de investi
ţ
ii, împrumuturile
ş
i garan
ţ
iile de stat pentru împrumuturi, acordate ca ajutore pentru: investi
ţ
ii  private, investi
ţ
ii în infrastructura public
ă
, consultan
ţă
, formare profesional
ă
 
ş
i diseminare de cuno
ş
tin
ţ
e, combaterea
ş
omajului. Este esen
ţ
ial ca, în promovarea programelor de dezvoltare regional
ă
, România s
ă
 urmeze exigen
ţ
ele UE referitoare la ajutorul de stat. Aceste exigen
ţ
e definesc anumite reguli referitoare la plafoanele ajutoarelor acordate de stat, transparen
ţ
a modului de acordare a granturilor
ş
i excluderea anumitor sectoare industriale
ş
i regiuni din lista celor eligibile. Carta Verde propune ca noul organism public, CNDR, s
ă
 fie instituit sub pre
ş
edin
ţ
ia unui om de afaceri cu foarte mult
ă
 experien
ţă
 sau a unui expert de rang academic, desemnat de c
ă
tre  primul ministru. Membrii în CNDR trebuie s
ă
 fie reprezentan
ţ
i din partea:
 
ministerelor
ş
i agen
ţ
iilor/comisiilor guvernamentale
ş
i neguvernamentale centrale (Federa
ţ
ia Ora
ş
elor, asocia
ţ
ii de întreprinderi mici
ş
i mijlocii, sindicate, patronate
ş
.a.m.d.);
 
unor sectoare relevante pentru dezvoltarea regional
ă
: agricultur 
ă
, industrie, transporturi
ş
i telecomunica
ţ
ii, for 
ţă
 de munc
ă
, lucr 
ă
ri publice, s
ă
n
ă
tate, mediu înconjur 
ă
tor, turism, cercetare etc. CNDR trebuie s
ă
 aib
ă
 un Secretariat executiv, condus de c
ă
tre un secretar. Sarcina de baz
ă
 a CNDR va fi s
ă
 formuleze Programul Na
ţ
ional pentru Dezvoltare Regional
ă
. Acesta ar trebui s
ă
 func
ţ
ioneze ca un cadru de referin
ţă
 pentru planurile sectoriale ale fiec
ă
rui minister. Programul Na
ţ
ional pentru Dezvoltare Regional
ă
 trebuie, de asemenea, s
ă
 func
ţ
ioneze ca  program-cadru, în raport cu care s
ă
 fie evaluate fiecare dintre programele de dezvoltare regional
ă
.
 
POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL
Ă
 ÎN ROMÂNIA CARTA VERDE
iii
O alt
ă
 sarcin
ă
 esen
ţ
ial
ă
 a CNDR va fi stabilirea priorit
ăţ
ilor pentru alocarea fondurilor de investi
ţ
ii limitate, din fondul na
ţ
ional de dezvoltare regional
ă
, pentru diferite programe de dezvoltare regional
ă
. Experien
ţ
a în materie de descentralizare a
ţă
rilor membre ale UE a ar 
ă
tat c
ă
 partenerii locali se implic
ă
 în dezvoltarea regional
ă
, în m
ă
sura în care pot influen
ţ
a deciziile în acest domeniu. În consecin
ţă
, Carta Verde propune ca Agen
ţ
iile de Dezvoltare Regional
ă
 (ADR) s
ă
 fie stabilite, pentru fiecare dintre cele 8 macro-regiuni, pe baz
ă
 voluntar 
ă
. ADR vor fi responsabile pentru coordonarea dezvolt
ă
rii regionale în cadrul regiunilor respective. Compozi
ţ
ia consiliului ADR ar putea fi variabil
ă
 în func
ţ
ie de dimensiunea regiunii. La nivelul acesteia ar putea fi inclu
ş
i reprezentan
ţ
i din:
 
consiliile jude
ţ
ene;
 
asocia
ţ
iile intercomunale;
 
 prefecturi;
 
camerele de comer 
ţ
 
ş
i industrie;
 
organiza
ţ
iile de afaceri;
 
asocia
ţ
iile agricultorilor;
 
asocia
ţ
ii sindicale regionale;
 
institu
ţ
ii academice
ş
i/sau sectorul cercet
ă
rii;
 
alte structuri regionale asociate cu dezvoltarea afacerilor. ADR va func
ţ
iona ca organism responsabil pentru preg
ă
tirea programelor de dezvoltare regional
ă
, propunând arii prioritare de interven
ţ
ie (vezi harta 3), finan
ţă
ri etc. Tot acesteia îi va reveni
ş
i rolul de a negocia cu CNDR programul de dezvoltare regional
ă
 propus
ş
i de a solicita finan
ţă
ri din Fondul Na
ţ
ional de Dezvoltare Regional
ă
. Cel mai important instrument al ADR va fi Fondul de Dezvoltare Regional
ă
 (FDR), care va permite realizarea programelor regionale. Agen
ţ
iile de Dezvoltare Regional
ă
 urmeaz
ă
 s
ă
 fie create pe baz
ă
 de cofinan
ţ
are, utilizând fonduri publice, private
ş
i interna
ţ
ionale. Din acest punct de vedere, sursele de finan
ţ
are pentru ADR ar putea fi:
 
Fondul Na
ţ
ional de Dezvoltare Regional
ă
;
 
 bugetele locale ale ora
ş
elor
ş
i comunelor din diferite regiuni;
 
sectorul privat;
 
agen
ţ
iile interna
ţ
ionale de finan
ţ
are. În cazul în care Guvernul va aloca fonduri pentru programele de dezvoltare regional
ă
 
ş
i va delega autoritatea la nivel regional, pentru alocarea fondurilor unor proiecte individuale, va fi necesar 
ă
 stabilirea criteriilor pentru distribuirea de fonduri. Aceste criterii vor include reguli pentru tipurile de costuri, pentru autofinan
ţ
are, pentru tipurile de contribu
ţ
ii care pot fi implicate etc. Capitolul 5 propune 9 pa
ş
i în implementarea politicii regionale, descrise pentru România. Primul pas este adoptarea de c
ă
tre Guvernul României a principiilor incluse în prezenta Cart
ă
 Verde. Aceast
ă
 adoptare ar putea fi f 
ă
cut
ă
 imediat dup
ă
 Conferin
ţ
a din mai 1997. Pasul doi se refer 
ă
 la declan
ş
area fazei experimentale de 2 ani, având drept con
ţ
inut instituirea CNDR, folosind un num
ă
r redus de speciali
ş
ti, îns
ă
, cu un grad înalt de specializare. Decizia pentru constituirea CNDR ar putea fi luat
ă
, din motive de eficien
ţă
, foarte rapid, în perioada mai-iunie 1997. Se propune ca, în etapa experimental
ă
, CNDR s
ă
 fie afiliat la Departamentul Administra
ţ
iei Publice Locale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->