Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124. - 4

124. - 4

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

 
 
R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO FINANCIJA NACRT KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU
Zagreb, studeni 2013.
 
 
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Č
lankom 14. Zakona o prora
č
unu propisano je da se uz državni prora
č
un donosi zakon o izvršavanju državnog prora
č
una, kojim se ure
đ
uje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prora
č
una i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno  jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika prora
č
unskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade i predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju prora
č
una za pojedinu godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju prora
č
una. Državni prora
č
un Republike Hrvatske za 2014. godinu sastoji se od Op
ć
eg dijela koji
č
ine Ra
č
un prihoda i rashoda i Ra
č
un financiranja te od Posebnog dijela u kojem su prora
č
unska sredstva raspore
đ
ena korisnicima Prora
č
una po programima (aktivnostima i projektima). Budu
ć
i da su Zakonom o prora
č
unu utvr
đ
ena temeljna prava i obveze prora
č
unskih korisnika koje nastaju u postupku planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja državnog prora
č
una, ovim se Zakonom ure
đ
uje izvršavanje Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za 2014. godinu, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika prora
č
unskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Državnog prora
č
una, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Državnog prora
č
una.
U skladu s navedenim, ovim se Zakonom ure
đ
uju:
- prava i obveze korisnika prora
č
unskih sredstava glede njihova namjenskog korištenja, - ovlasti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje i izdavanje obveznica na inozemnom i doma
ć
em tržištu novca i kapitala, -
 
ovlasti Vlade Republike Hrvatske da može davati jamstva, -
 
korištenje Prora
č
unske zalihe, -
 
upravljanje državnom imovinom, -
 
zaduživanje i teku
ć
e otplate, -
 
upravljanje državnim dugom, -
 
državna jamstva, -
 
poticajne mjere u gospodarstvu,
 
 -
 
korištenje namjenskih prihoda i primitaka, -
 
korištenje vlastitih prihoda, -
 
nov
č
ane kazne zbog povreda odredaba ovoga Zakona. Predložena rješenja omogu
ć
uju redovito izvršavanje prava i obveza prora
č
unskih korisnika u skladu s makroekonomskom politikom i financijskim mogu
ć
nostima Državnoga prora
č
una Republike Hrvatske u 2014. godini.
III. OCJENA SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Financijska sredstva za provedbu ovoga Zakona osigurat
ć
e se iz poreznih i neporeznih prihoda, doma
ć
ih i inozemnih pomo
ć
i, donacija i zaduživanja te iz drugih prihoda koji su posebnim propisima utvr
đ
eni kao izvori prihoda državnog prora
č
una Republike Hrvatske.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
 Temelj za donošenje Zakona o izvršavanju Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za 2014. godinu po hitnom postupku sadržan je u odredbi
č
lanka 204. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13) i to zbog drugih osobito opravdanih državnih razloga. Naime, radi pravodobnog izvršavanja rashoda i izdataka Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za 2014. godinu, potrebno je donijeti Zakon po hitnom postupku jer bi njegovim nedonošenjem mogle nastupiti štetne posljedice u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa korisnika državnog prora
č
una u 2014. godini.
V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM
Prilaže se tekst Prijedloga zakona o izvršavanju Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za 2014. godinu, s kona
č
nim prijedlogom zakona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->