Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
1. dn. reda

1. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2010. – 2012.
Zagreb, rujan 2009.
 
 2
SADRŽAJ 1.
 
UVOD...............................................................................................................................3
 
2.
 
CILJEVI EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE U SREDNJORO
Č
NOM RAZDOBLJU..................................................................................................................4
 
3.
 
MAKROEKONOMSKA KRETANJA U SREDNJORO
Č
NOM RAZDOBLJU...11
 3.1. Makroekonomska kretanja u 2008. i 2009. godini..............................................11 3.2. Me
đ
unarodno okruženje......................................................................................15 3.3. Makroekonomske projekcije za razdoblje 2010. 2012.....................................17 3.4. Rizici ostvarenja projekcija.................................................................................21
4.
 
FISKALNA POLITIKA U SREDNJORO
Č
NOM RAZDOBLJU...........................22
 4.1. Fiskalna politika u 2008. i 2009. godini..............................................................22 4.2. Republika Hrvatska i me
đ
unarodno okruženje...................................................24 4.3. Kretanje prihoda u razdoblju 2010. 2012.........................................................26 4.4. Kretanje rashoda u razdoblju 2010. 2012.........................................................31 4.5. Konsolidirana op
ć
a država u razdoblju 2010. – 2012.........................................45
5.
 
JAVNI DUG U SREDNJORO
Č
NOM RAZDOBLJU...............................................47
 5.1. Javni dug u razdoblju 2010. 2012....................................................................47 5.2. Testovi osjetljivosti kretanja javnog duga...........................................................49
PRILOZI.................................................................................................................................51
 
 
 3
1.
 
UVOD
Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.-2012. s ciljem utvr 
đ
ivanja smjera fiskalne politike u narednom trogodišnjem razdoblju. Smjernice su do sada predstavljale prvi korak u procesu planiranja državnog prora
č
una daju
ć
i ekonomske i fiskalne pretpostavke na kojima po
č
iva njegova daljnja izrada. Primjenom novog Zakona o prora
č
unu Smjernice su po prvi puta izra
đ
ene uvažavaju
ć
i Strategiju Vladinih  programa za razdoblje 2010.-2012. koju je Vlada usvojila na sjednici održanoj 10. rujna 2009. godine. Kroz Strategiju Vladinih programa u procesu strateškog planiranja, Vlada je identificirala najvažnije ciljeve odnosno utvrdila prioritete. Smjernicama se uspostavlja snažnija veza navedenih prioriteta i prora
č
una te pozicionira strateško planiranje u trogodišnji prora
č
unski okvir. Dobar srednjoro
č
ni prora
č
unski okvir povezuje prioritete Vlade i državni prora
č
un u okviru održive razine potrošnje, naglašava ustupke napravljene izme
đ
u me
đ
usobno konkurentnih ciljeva Vlade, povezuje državni prora
č
un s donesenim politikama, strategijama, programima, zakonima i poboljšava rezultate programa pove
ć
anjem transparentnosti, odgovornosti i  predvidljivosti financiranja.  Novim Zakonom o prora
č
unu uvodi se trogodišnji prora
č
unski okvir. Hrvatski sabor
ć
e prvi  put ove godine usvojiti prora
č
un za 2010. godinu i projekcije za sljede
ć
e dvije godine, 2011. i 2012. godinu. Ovo je trenutak u kojem s postoje
ć
im prora
č
unom moramo posti
ć
i više i stoga  je tako postavljen trogodišnji prora
č
unski okvir važan za postizanje fiskalne discipline i alokaciju raspoloživih sredstva prema strateškim prioritetima koji su u prvom redu usmjereni ka sprje
č
avanju daljnjih negativnih trendova u gospodarstvu. Uvažavaju
ć
i sve gore navedeno, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.-2012. sadrže:
 
strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske¸
 
osnovne makroekonomske pokazatelje Republike Hrvatske,
 
osnovne pokazatelje fiskalne politike Republike Hrvatske,
 
 procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka svih razina op
ć
eg prora
č
una,
 
 prijedlog visine financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu prora
č
unsku godinu i teku
ć
u  prora
č
unsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za slijede
ć
u prora
č
unsku godinu i za slijede
ć
e dvije godine te
 
 predvi
đ
ene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->