Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Literatura basca infantil i juvenil-L'illa-4-Antoni de la Torre-1991

Literatura basca infantil i juvenil-L'illa-4-Antoni de la Torre-1991

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Toni de la Torre
"Literatura basca infantil i juvenil" és un breu article publicat a la revista L'illa, núm. 4, de Bromera Edicions a les primeries de 1991. No es pot trobar en línia al web de l'editorial, per la qual cosa s'ofereix en aquest espai per l'autor.
"Literatura basca infantil i juvenil" és un breu article publicat a la revista L'illa, núm. 4, de Bromera Edicions a les primeries de 1991. No es pot trobar en línia al web de l'editorial, per la qual cosa s'ofereix en aquest espai per l'autor.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Toni de la Torre on Nov 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
[, |il_
REVISTA DE LLETRES
HIVIRN
AJUDAR ELS NENS A ESDEVENIRLECTORS
LITEMTUM I¡{FANTIL,LECTURA EDUCACIÓEMPÁR DE LANUZA:UN MON PER A IMANTS
LITERATURA BASCA IMANTILI JUVEN¡L
Edicions BROMERA
 
¿MN"dd, ek "m, " "d-Enpo d.e znuu:sn nm pq a inf¿¡x
Liaatura baa in/innl i jsoenil1f
1,6
lord.i Matz:
 
I v
tar cos$ dels nfánts. Els adults no ro¡-nen ar¡ere, per orsull, per desinreÉs pel que siga, peró cr€c que dins de laliter:tun infantil hi la obres d'an quepodrien férlos g¡udir molr. Si no hianiben, 6 prcblema cu. Els xiquets ique podcn. Els adults anen rors elsawtatges, a lib€n:t d'¡n¡¡ a a [ibFáa, els dinea a es mans er g¡sta¡+'\erc. En canvi, es sals de ectuñ infan,iils, s poqucs u€ hi h¿, sol€n srdmés plenes que les dcls adults. Aixó,d'alguna manera, s espenngadoa er-qué el lector nfantil d'avui és el lector-E" cdíta "tu de 16 qwis lp,qtzs ¿els ibre¡dt ¿s $e h tocia¡at M.lerc;¿tu á atu ac s n6 r¿tíada de 16.at 6?44/0l ¿ cwnn plodkt* di¡a¡',á a di¡t qae d¿, teruna d¿ 16 rocíaaadnb nd)6 llibB per cápiu de ot Esrc.pd ¿Podria d pdrt, perq'.¿ otbibafoñ¿nat pror la lrtara isfaúil?Pense ue, de a uns anys almenys,si que s'esrimula. bé, si el fomentinstitucional, publicitari, s imira ales 6e de libru i al nadal, s un qrorUn iquer deu dispos¡¡ de Uibres mbnomalitat dunnr tor I'en¡ La pein-ci¿ dels ib6 e¡can & e'crss¡. Per degricia, sovint el foment de la lecru¡¡s'ha deixar només m¡¡s dels mesrB,@m tdre' altre, cos€s. al ácilftü queel libre ariSe al xiquet, entre altres o-ss perquó ll no pot cornpnrJo le es,coles les ibliot€qu€s, on l€s ¡stitu-cions, poden ajudar a potenciar alectura, pero els decisius ón els pares.Ells s6n els que poden er dc a lectundels s¿us ills un¡ ¿ctivirar no¡mal, unmotiu de o¡ñació i rembé d€ conver-e, de participació. E
Éusmc¡ó, ENIC soL¡Et
I:hone dz Peqwsoksa dh/es ones,Enpr de Lánuzá. En prep¡nció).Col. E MrcALEf ÁLlcrrc, 10.
ulkd¿ a Ia literatura
basca l,nfant t tu1Jenll
E^.rnt ,tout aus, , co*u,xr.
MENT DE LA LTTEMTURA US,CAR ÉS QUA'I NUL PERQUÉ EsTRADUCCIONS UE SE N'HANFET SóN CoMPaDÍssIMEs.Si n'*eptuem uos pocs reedemsúys a¡rcre ¡lgüna ovellá ecerr ¿¡,.
qr¿ Marl i Otubcko¿k, e Ureral.¿-kair i Atxag, respectirament) el e-te ¡ I'idiorn¿ quc e¡s bediariza i r¡r¡e¡aa en petita escala a prcducciólit€¡¡¡ia en l€ngue basca. i¡s ar¿, mo-tius cultur:ls, olidcs, semblaque o-nercials, an dificultat ue ues ultu,res de njectdrir parallela ins de 'esat*panyol s'acostcn conéixe¡ a seua
BAS¡S D'UNA LITERATURA NOVA:
EIs primcñ a rici&unvinch lne,rui un scr cls mestres ascos, n pren-d¡e contacte mb el c¡tali a tnv& delsmovimen$ de cnoració edagógic1i lcol.lectiu Ro'a Sensar. a lecrun d'ani-cles de nduccio¡s n a nosrn len-gua -entre d'altres-, ajuü a asentar
l.s b¡ses edasogiques e tscola b{-ca: a ,¿ar¡ol¿. L'ensenyame¡r de I'¿us-car requerir anbé marerial de ecrunper a I alumnaq i la tndició euskaldu-na In.neE de ffulls populas o cl¡}sicr, d'autors moder¡s i firs i rot d'unallcngur unifcad:. Als arys *ixuta ercaftza el m:jor afore d'acrualitacióde llcnsua baca e¡ el le'saft escrit.Es recuperen eh cllsi6 a rnvés de la¡eedic;ó la lecrun i s'assenten es ba-ses de la llengua unificada per lluirarcoDrm el f¡áccionameft xovinisra delsdialectes éuscan. Van se¡ foname¡tal-menr les 'Éarola de Tolosá i cetxo iels seus equips pedagósic els qui Enednar prop d'una desena d'autos ea-lus <ntrc molts altres- per a epon-dre a les necesr;t¡rs biblios¿fiques dcI'scola. La figul" del creador e ireF-tur¿ infanril 6 leqlo¡ita al P¡h Bascdes del rnomenr que aquataja no és amans de sacerdols divulsádo¡s de mo-nl cristiana. 'altr: banda, l ector n-fanti¡ s'ámplia no¡mement uá¡ s'in-clor el porencial eaor wkzldun bori(cctellanoparlant que sap éuso). Enels úhirns ¡¡ry\ el Depa¡táment d'Edu-cáció del Gove.n Be of€reix ajude'subsBndáh a les edirorial5 co¡nerciálsper a I'edició de rctos acolan i de crea-ciá cosaque ¿cilir¿ a diwlsació de rteEruE infamil i la p¡onoció d drolslocals. La creixen ofene de rirols i lademanda de libres han posibiliht ltn-tr¡da en el mercat edito¡i¡l de cases o-nsteres, fet que rendibilitza la produc-ció pópia de narntiu bfotil i juwnil.El boom dels úys vuitanra ¿ugun,doncs, un ric panonmá d:urors i titolsals no¡¡nta. I ás etr ¿qu6ra conjunrr¡raon caldria nic;a¡, er fi, u¡á relació ejusr¡ redprocnar en re se¡gler cultus,llengüe' i prodüccions iteriris. No elrecordar que h qualitat de a prcduc-ció infarril b€scá 'elM c¡dá diá, atenycotes de madr:resa amb escriptors méso menys coneguts fon det seu )mbit:Mendigunn, Añorga, Sarionaindi¡,Atxaga o L€nxundi.Per donar un boó de rna*o del pa-noEha que hem ¡rrcduit en €s iniesprecedenq proposaren un acostamenrals títols mes rccenrs a rnves d'una pre,sent¡ció d. 16 edito¡ials l€s coü€ccionsque publiquen autors autóaons, tam-cirarem alsuns od que e,ael{eixenen la creació de literatt¡¡¡ nfaril

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->