Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Philosophical Approach to the Iqan by Mr. Iraj Ghanooni (Persian)

A Philosophical Approach to the Iqan by Mr. Iraj Ghanooni (Persian)

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by AdibM

More info:

Categories:Types, Research
Published by: AdibM on Aug 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2009

pdf

text

original

 
 
١
 
ﻩﺪﻧزوﺮﻓ
 
مردﺎﻣ
 
مﺎﻧ
 
 ﻪﺑ
 
ﯽﻬﻟا
 
نﺎﺘﺳﺁ
 
 ﻪﺑ
 
ﻢﻳﺪﻘﺗ
.
ّﺮﻤﻣ
 
زا
 
،ردﺎﻣ
 
ﺖﮐﺮﺑ
 
زا
 
ﺪﻧزﺮﻓ
 
شﺮﮕﻧ
 
نﺎﻘﻳا
 
ۀرﺎﺑ
 
رد
 
،نﺎﻤﻳا
 
قﻮﻓ
 
ﺎﻳ
 
نﺎﻤﻳا
 
ﯼﺎﻓرژ
 
ۀرﺎﺑ
 
رد
 
فرژ
 
ﯽﺑﺎﺘﮐ
 
 ﻪﺑ
 
،ردﺎﻣ
 
نﺎﻘﻳا
 
نﺎﺴﻧا
 
 ﻪﻨﮐ
 
رد
 
دﻮﺧ
 
ﺐﻴﺸﻧ
 
و
 
زاﺮﻓ
 
رد
 
ﺎهﺪﻧﻮﻴﭘ
 
ﻦﻳﺮﺗﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
 
ﺖﺴﺴﮔ
 
،نﺎﺴﻧا
.
رد
 
ﯽﺑﺎﺘﮐ
 
 ﻴﭘ
 
مﺎﻧ
 
 ﻪﺑ
 
ﯼﺪﻧﻮﻴﭘ
 
ﯼﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
 
ﺖﺴﺴﮔ
 
ۀرﺎﺑﺮﺳ
 
زا
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﯽﺋﺎه
 
ﯽﻧاﺮﻳو
 
 ﮥﻤه
 
زا
 
ﺲﭘ
 
نﺎﻤﺪﻧﺎﻤﺑ
 
ﯼﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
 
ﺖﺴﺴﮔ
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻧارﺬﮕﺑ
. 
ﯽﻨﻳد
 
نﺎﻘﻳا
 
ﯼزﺎﺳاو
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻔﺴﻠﻓ
 
ﯼدﺮﮑﻳور
"
نﺎﻘﻳا
" 
ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ
 
جﺮﻳا
 
ﺖﺳا
 
نﺎﻘﻳا
 
 ﻪﺑ
 
ﻊﺟار
 
ﺎﻣ
 
ﺚﺤﺑ
.
ﺖﻟﺎﺣ
 
ود
 
رد
 
نﺎﻘﻳا
:
ﻞﺧاد
 
نﺎﻘﻳا
 
و
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
زا
 
جرﺎﺧ
 
نﺎﻘﻳا ﻪﻣﻮﻴﮔ
.
ﺺﻴﺼﺨﺗ
 
و
 
 ﻪﺘﻓﺎﻳ
 
ﺺﻴﺼﺨﺗ
 
ﺮﻣا
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻣ
 
رﺎﮐ
 
وﺮﺳ
 
ﯽﻨﻌﻳﺖﺳا
 
 ﻪﺘﻓﺎﻴﻧ
 .
 ﻪﮐ
 
ﯼﺮﻣا
 
دراد
 
 ﻪﺟو
 
ود
:
ﺺﺨﺸﻣ
 
زﺎﺳ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
نﺁ
 
زا
 
و
 
ﻩﺪﻨهد
 
ﺺﻴﺼﺨﺗ
 
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﺎﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﯽﻬﺟو
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
.
بﺎﺘﮐ
 
رد
 
اﺪﻳرد
 
ﺮﻴﺒﻌﺗ
 
 ﻪﺑ
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
حور 
 
ﯼ 
 
ﻩرﺎﺑرد 
ﻩدﺮﭘ
 
 
ﻩﺮﻴﮔ
 
ود
 
ﻞﺜﻣ
 
وا
 
ﺖﺳا
 
ناﺰﻳوﺁ
 
 ﻆﻔﻟ
 
ﻦﻳا
 
فﺮﻃ
 
ود
 
زا
.
دﺎﺠﻳا
 
ﺰﻳﺎﻤﺗ
 
ﯼﺮﮕﻳد
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺮه
 
ﺎﺑ
 
 ﻆﻔﻟ
 
ﻦﻳا
 
ﻦﻴﺑ
 
و
 
ﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
.
 ﻳوﺁ
 
ﯼﺎه
 
ﻩدﺮﭘ ﻔﻟ
 
ﻦﻳا
 
ﯼﻮﺳ
 
ود
 
رد
 
 ﻪﺘﺨ ﻆﯽﻣ
 
ﯼﺎﺟ
 
دﻮﺧ
 
رد
 
ار
 
نﺎﻘﻳا
 
بﺎﺘﮐ
 
ﺪﻨهد
.
ﺪﻧزﺎﺳ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
نﺁ
 
زا
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
.
 ﻔﻟ
 
ﻦﻳا
 
ﻊﺟﺮﻣ ﻆﻊﺒﻄﻟﺎﺑ
 
و
 "
عﺎﺟرا
"
ﻞﻤﻋ
 
و
 
ﺪﻧروﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
 ﻂﺒﺿ
 
رد
 
ار
 
ندﺮﮐ
 
عﻮﺟر
.
ﺮه
 
 ﻪﻧ
 
و
 
صﺎﺧ
 
ﯼﺰﻴﭼ
 
 ﻪﺑ
 
نﻮﭼ
 
وﺰﻴﭼﺪﻧروﺁ
 
ﯽﻣ
 
مزﻻ
 
ار
 
نﺁ
 
ﺎﺑ
 
ﯽﺋﺎﻨﺷﺁ
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻩرﺎﺷا
 .
و
 
ﺎﻨﺷﺁ
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ ﻣﯽﻳﺎﻨﻌﻣ
 
ﻼﺻا
 
،ﺪﺑﺎﻳ
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﯼزﺎﺳ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
نﺁ
 
زا
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻴﺷﺎﺑ
 
سﻮﻧﺎﺪﻴﺑﺎﻴﺑ
.
ﺪﺒﻠﻃ
 
ﯽﻣ
 
ﺶﻟﺎﭼ
 
 ﻪﺑ
 
ار
 
ﺎﻤﺷ
 
صﺎﺧ
 
ﺮﻣا
.
و
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
لﻮﺒﻗ
 
زا
 
ﺪﻴﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻤﻧ
 
ﺎﻤﺷ
 
و
 
ور
 
ﺶﻴﭘ
 
ﯼﺮﻣا
 
نﻮﭽﻤه
 
ﺪﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻣ
 
 ﻪﮐ
 
مﺎﻋ
 
ﯼﺮﻣا
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﺪﻳوﺮﺑ
 
ﻩﺮﻔﻃ
 
ﯼﺮﻳﺬﭘ
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﺪﻴﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻣ
 
 ﻪﮐ
 
ﯼﺮﻣا
 
،دﻮﺷ
 
ﯽﻘﻠﺗ
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ
 
 ﻪﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺷﺁ
 
 
ﻩدﺎﻣﺁ
 
ﺎﻬﻨﺗﺎﻨ ﻴﺷﺎﺑ
 
نﺁ
 
ﺎﺑ
 
ﯽﺋﺪ ﻪﺑور
 
ﺪﻴﺘﺴﻴﻧ
 
ور
.
؟اﺮﭼ
 
ﺪﻴهد
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺪﻴﺘﺴﻴﻧ
 
ﺮﮔا
 
و
 
ﺪﻴﺷﺎﺑ
 
ﺎﻨﺷﺁ
 
بﺎﻄﺘﺴﻣ
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻢﺘﺷاﺬﮔ
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﻞﺧاد
 
ار
 
نﺁ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﯽﺋﺎﻨﺷﺁ
 
 
 ﻪﻘﺑﺎﺳ
 
 ﻪﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﺻا
 
رد
.
ﻦﻣ
 
 
٢
 ﻳا
 
بﺎﺘﮐ
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻳﺎﻨﺷﺁﺎﻧ
 
 ﻪﮐ
 
ﻢﺘﺷﻮﻨﻧ
 
ﮏﻴﻧاﺮﻳا
 
و
 
ﺮﺗ
 
ﺖﺷرد
 
فوﺮﺣ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
نﺁ
 
ﯽﺘﺣﺪﻨﻤﻬﻔﺑ
 
نﺎﻘ
 
ﻢﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﮏﻳ
 
زا
 
مراد
 
 ﻪﮐ
.
ﻩرﺎﺷا
 
صﺎﺧ
 
ﯼﺮﻣا
 
 ﻪﺑ
 
و
 
مدﺮﮐ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
زا
 
ﻦﻣ
 
 ﺑ
 
صﺎﺧ
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺰﻳﺮﮔ
 
نﺎﮑﻣا
 
ﺎﻤﺷ
 
ﯼاﺮﺑ
 
و
 
مدﺮﮐﻮﺖﺴﻴﻧ
 
ﯽﮔد
.
ﮏﻳ
 
رد
 
ار
 
ﯽﻈﻔﻟ
 
اﺮﭼ
 
ﻢﻳراﺬﮔ
 
ﯽﻣ
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﻞﺧاد
 
ﻦﺘﻣ؟
 
 ﻪﻘﺑﺎﺳ
 
رد
 
،ﻦﻴﺸﻴﭘ
 
رﻮﻄﺳ
 
رد
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
نﺁ
 
ﺶﻠﻴﻟد
 
ﮏﻳ
 
 ﻪﺘﺷﺬﮔ
 
رد
 
،نﺁ
 
لﺎﻤﻌﺘﺳاوﺦﻳرﺎﺗ
 
ر
 
نﺁ
 
،ﻢﻳا
 
ﻩدﺮﺑ
 
رﺎﮐ
 
 ﻪﺑ
 
ا
.
ﻦﻣ
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
مﻮﻠﻌﻣ
 
؟اﺮﭼ
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﺪﻴﺷﺎﺑ
 
ﺎﻨﺷﺁ
 
ﺶﻴﭘ
 
زا
 
نﺁ
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻢﻨﮐ
 
ﺎﻨﺷﺁ
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻢﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻤﻧ
 
ﺪﻨهﺎﮐ
 
ﯽﻣ
 
اﺮﻣ
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
.
ﮓﻨﺗ
 
لﺎﺠﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ ﻳﺎﻣ
 
 ﻨﺪ
.
ﺎﻣ
"
ﺮﭘ
 
رددﻩ
"
زا
 
ﻢﻴﺋﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﺨﺳ
 
نﺎﻘﻳا
.
ﯼﺎه
 
ﻩدﺮﭘ
 
و
 
ﺎه
 
 ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
نﺁ
 
ﺲﭘ
 
رد
 
ﺶﺗﺎﻴﺋﺰﺟ
 
و
 
نﺎﻘﻳاﯽﺋﺮﻣﺎﻧ
 
ﺪﻧراد
 
راﺮﻗ
.
ﻢﻴﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻩرﺎﺷا
 
نﺁ
 
 ﻪﺑ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﺎﻣ
 .
 ﺧﻮﺪﺷﺎﺑ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﺮﻈﻧ
 
رد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻻﺎﻤﺟا
 
نﺎﻘﻳا
 
د
. 
ﺮﭘ
 
رد
 
ار
 
تﺎﻴﺋﺰﺟ
 
ﺰﻴﻧ
 
 طﺎﺒﻨﺘﺳا
 
و
 
عاﺰﺘﻧا
 
ﻞﻤﻋ
 
رد
 
ﺎﻣدﺬﺧا
 
ار
 
ﯽﻠﮐ
 
ﺮﻣا
 
و
 
ﻢﻳراﺬﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﻩ
 
ﻢﻴﻨﮐ
 
ﯽﻣ
:
ﻢﻴﺋﻮﮕﺑ
 
و
 
ﻢﻴﻨﮑﺑ
 
ار
 
رﺎﮐ
 
ﻦﻴﻤه
 
ﻢﻴهاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﻨﻳا
 
رد
: 
مﻮﻬﻔﻣ
 
 ﻪﻤﻠﮐ
 
ﮏﻳ
 
رد
 
ﻢﻴهاﻮﺨﺑ
 
ﺮﮔانﺎﻘﻳاﻩرﺎﺑرد
 
نﺎﻘﻳا
 
ﻢﻴﺋﻮﮕﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻢﻴﻨﮐ
 
نﺎﻴﺑ
 
ار
 
"
نﺪﻣﺁ
"
ﺖﺳرد
 
ﺪﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﺨﺳ
 
ﻩرﺎﺑرد
 
ﻢﻴﺋﻮﮕﺑ
 
ﺮﺗ
"
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻣﺁ
"
 ﻪﻧ
 
و
"
ﺪهاﻮﺧﺪﻣﺁ
. "
و
 
نﺪﻣﺁ
 
عﻮﻗو
 
 
ﻩرﺎﺑردنﺪﻣﺁ
 
نﺎﮑﻣا
 
 ﻪﻧ
 .
ﻩرﺎﺑرد
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺲﭘنﺪﻣﺁ
 
ِ
 
ﯽﻣ
 
نﺪﻣﺁ
 
ﺪﻳﻮﮔ
.
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻣﺁ
 
نﺪﻣﺁ
.
 ﻪﻠﺑ
 
؟ﺖﺳا
 
نﺪﻣﺁ
 
ﻢه
 
زﺎﺑ
 
ﺪﻣﺁ
 
 ﻪﮑﻨﻳا
 
زا
 
ﺪﻌﺑ
 
نﺪﻣﺁ
 
ﺎﻳﺁ
 
ﯽﻨﻌﻳ
.
ﻦﻳا
 
ﺖﺳا
 
توﺎﻔﺘﻣ
 
ﯼﺮﮕﻳد
 
نﺪﻣﺁ
 
ﺮه
 
ﺎﺑ
 
نﺪﻣﺁ
.
ﺖﺳا
 
لﺎﻴﺳ
 
 
ﻩﺪﻳﺪﭘ
 
ﮏﻳ
.
ّﺮﻓ
 
 
ﻩﺪﻳﺪﭘ
 
ﮏﻳراﺖﺳا
.
ﺖﺳا
 
حور
 
نﺪﻣﺁ
.
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﻩﺎﮕﻧ
 
نﺎﻘﻳا
 
بﺎﺘﮐ
 
لوا
 
نﺎﻤه
 
 ﻪﺑ
.
ﯼﺮﺤﺘﻣ
 
 ﻂﻳاﺮﺷ
 
رد
 
ﻞﺳﻮﺗ
 
ﺪﻧواﺪﺧ
 
 ﻪﺑ
 
و
 
ﺪﻨﮐ
 
ﺮهﺎﻃ
 
و
 
ﮎﺎﭘ
 
ﷲا
 
ﯼﻮﺳﺎﻣ
 
زا
 
شﻮ ﮔ
 
و
 
ﻢﺸﭼ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
مﺎﻳا
 
ﻦﻳا
 
تﺎﺿﻮﻴﻓ
 
ﮎرد
 
زا
 
موﺮﺤﻣ
 
ﻻا
 
و
 
ﺪﻳﺪﺟﯽﻣ
 
،نﺪﻣﺁ
 
ﺾﻴﻓ
 
ﮎرد
 
ﺎﻣ
 
ﺮﻴﺒﻌﺗ
 
 ﻪﺑ
 
ودﻮﺷ
.
ﺪﻴﻤﻬﻔﻧ
 
ار
 
نﺪﻣﺁ
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
.
دﺮﮐ
 
نﺎﻬﻨﭘ
 
ار
 
نﺁ
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
.
ﺮﻬﻈﻣ
 
نﺪﻣﺁ
 
زا
 
ناﻮﺗ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﺨﻳﺮﮔ
 
ﷲا
 
ﺮﻣا
.
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻒﻋﺎﻀﻣ
 
و
 
ﻞﺑود
 
نﺪﻣﺁ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
.
ﯽﻣ
 
نﺪﻣﺁ
 
زا
 
نﺎﻘﻳا
 
ِ
 
نﺪﻣﺁ
 
زا
 
ﺪﻳﻮﮔنﺪﻣﺁ
.
نﺪﻣﺁ
 
ﻩار
 
رد
 
ﺪﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻤﻧ
 
ﺮﮕﻳد
 
ﺪﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﯽﺘﻗو
 
ﯼدﺎﻋ
 
ﺖﻟﺎﺣ
 
ردﺪﺷﺎﺑ
.
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻣﺁ
 
وا
 .
ﺖﺴﻴﻧ
 
رﺎﮐ
 
رد
 
ﯽﻧﺪﻣﺁ
 
ﺮﮕﻳد
.
دﻮﻋﻮﻣ
 
نﺪﻣﺁ
 
،
 
ﯽﻧﺎﺣور
 
نﺪﻣﺁ
 
رد
 
ﺎﻣا
 
دراد
 
دﻮﺟو
 
ﺖﻴﻟﺎﻴﺳ
 
و
 
راﺮﻤﺘﺳا
 
حاورا
 
ﯼﻮﺳ
 
 ﻪﺑ
.
 ﻟﺎﺧ
 
و
 
ﮎﺎﭘ
 
 ﻪﮐ
 
ﺮهﺺنﺁ
 
و
 
ﺪﺷ
 
ﺖﺷاد
 
ﺪهاﻮﺧ
 
ار
 
نﺁ
 
ﮎرد
 
ﯽﺋﺎﻧاﻮﺗ
 
دﺮﮐ
 
ﺖﺑﺎﺟا
 
ار
 
 ﻂﻳاﺮﺷ
.
ندروﺁ
 
نﺎﻤﻳا
 
 
 ﻪﻈﺤﻟ
 
رد
 
 
٣
 
ﷲاﺮﻣا
 
ﺮﻬﻈﻣ
 
،دﻮﻋﻮﻣ
 
وا، ﮐ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
ﯼور
 
ﺐﻠﻗ
 
نﺁ
 
ﺖﻤﺳ
 
 ﻪﺑ
 
دﺮ
.
ّﯽﺣ
 
نﺪﻣﺁﺖﺳا
 
ﻦﻴﻨﭼ
 .
ّﯽ ﺣﺪﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
 ﻪﺸﻴﻤه
 .
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
دراو
 
 ﻪﺸﻴﻤه
 .
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
لزﺎﻧ
 
 ﻪﺸﻴﻤه
 .
،دورو
 
،لوﺰﻧنﺪﻣﺁ،دراﺪﻧ
 
ﯽﻣﺎﻤﺗ
 .
دﺮﻳﺬﭘ
 
ﯽﻤﻧ
 
نﺎﻳﺎﭘ
.
دﻮﺷ
 
ﯽﻤﻧ
 
ﻊﻄﻗ
 
تﺎﻴﺣ
.
 ﻪﮐ
 
اﺮﭼ،ﻢﻴﺋﻮﮕﺑ
 
ﺢﻳﺮﺻ،
 
ﺖﺳا
 
ﺪﻧواﺪﺧ
 
ﺾﻴﻓ
 
،ﺖﺳا
 
تﺎﻴﺣ
 
ﺪﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
 ﻪﭽﻧﺁ
.
ﻩرﺎﺑرد
 
نﺎﻘﻳا
 
 ﻪﮐ
 
ﻢﻴﺘﻔﮔ
 
لﺎﺣ
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
 
ﺎﻣا
 
ﺁ
 
عﻮﻗو
 
 ﻣﺖﺳا
 
نﺪنﺪﻣﺁ
 
نﺎﮑﻣا
 
 ﻪﻧ
 
و
 .
 ﻪﺘﺷﺬﮔ
 
 ﻪﺑ
 
 طﻮﺑﺮﻣ
 
ﯼﺮﻣا
 
 ﻪﺑ
 
ار
 
نﺁ
 
اﺮهﺎﻇ
 
ﻦﻴﻤه
 
ﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
لﺪﺑ
.
نﺁ ﻣﺎ ﻣدﻮﺸﻴﻣ
 
ﯽﻀ
.
 ﺑدﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﺪﻨﻤﺨﻳرﺎﺗ
 
نﺪﻣﺁ
 
 ﻪﻠﻴﺳو
 
ﻦﻳا
 
 ﻪ
.
ﺮهﺎﻈﻟا
 
ﯽﻠﻋنﺪﻣﺁ
 
زا
 
ﻢﻴﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺪﻳﺎﺒﻧ
 
ﺮﮕﻳدِ
 
ﻢﻴﻳﻮﮕﺑ
 
نﺪﻣﺁ
 .
ﺖﺴﻴﻧ
 
رﺎﮐ
 
رد
 
ﯽﻔﻋﺎﻀﻣ
 
ﺮﻣا
 
ﺲﭘ
.
ﺎﻣا
 
ﺖﺳا
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
.
ﺎﺣور
 
ﯽﻠﻌﻓ
 
 
 ﻪﻟﺰﻨﻣ
 
 ﻪﺑ
 
نﺪﻣﺁ
 
نﺁبﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﯽﻧ
 
ﺖﺒﺛ
 
لﺎﺣ
 
رد
 
نﺎﻘﻳا
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
رد
 
دﻮﺷ
 
تﺎﺒﺛا
 
،ﺪﻳﺁ
 
رد
 
نﺎﻴﺑ
 
 ﻪﺑ
 
،دﻮﺷ
 
راﺮﮑﺗ
 
،دﻮﺷ
 
ﺲﮑﻌﻨﻣ
 
ﺖﺳا
 
نﺪﻣﺁ
 
شرﺎﮕﻧ
 
و
.
ﯽﻌﻗاو
 
 ﻪﺟو
 
و
 
ﻊﻗاو
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
 ﻪﺑ
 
نﺁ
 
ﻖﻠﻌﺗ
 
زا
 
ﺮﻴﻏ
 
نﺪﻣﺁ
)
 طﻮﺑﺮﻣ
 
و
 
ﻊﻗاو
 
ﺮﻣا
 
 ﻪﺑ
(
ﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
اﺪﻴﭘ
 
ﺰﻴﻧ
 
ﯼرﺎﺘﺷﻮﻧ
 
 ﻪﺟو
 
نﺁ
.
ﯽﻣ
 
 ﻪﺘﺷﻮﻧ
 
نﺪﻣﺁ
 
ﺮﮕﻳد
 
ترﺎﺒﻋ
 
 ﻪﺑدﻮﺷ
.
 ﻪﻠﻴﺳو
 
ﻦﻳا
 
 ﻪﺑضرا
 
ﻞها
 
ﺮﺑ،ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻣﺁ
 
نﺁ
 
ﺖﺴﺨﻧ
 
 ﻪﺤﻔﺻ
 
رد
 
 ﻪﮑﻧﺎﻨﭼ،
 
ﺖﺠﺣ
 
دﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
مﺎﻤﺗ
.
ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﻧﺁ
":
حﻻ
 
و
 
 ﻪﻤﻠﮑﻟا
 
تﺮﻬﻇ
 
و
 
 ﻪﺠﺤﻟا
 
ﺖﻤﺗ
 
 ﻪﻴﻓ
 
مﻮﻳ
 
اﺬهنﺎهﺮﺒﻟا
.""
نﺎﻘﻳا
"
بﺎﺘﮐ
 
،ﻪﻣﻮﻴﮔ
 
ﻞﺧاد
"
نﺪﻣﺁ
"
سﺎﮑﻌﻧا
 
بﺎﺘﮐ
 
نﺁ
 
زا
 
ﺮﺗﻻﺎﺑ
 
ﯽﺘﺣ
 
ونﺪﻣﺁ
 
ﺎﻳ
 
،نﺪﻣﺁ
 
ﺪﻳﺪﺸﺗ
 
،نﺪﻣﺁِ
 
ﺖﺳا
 
نﺪﻣﺁ
 .
ص
 
رد١۶ ﺣ
 
زا
 
ﯽﻟﻮﻗ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
تﺮﻀ
 
ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ
 
رﺎﺑ
 
ﮏﻳ
 
دﻮﺧ
 
ناوﺮﻴﭘ
 
 ﻪﺑ
 
 ﻪﮐ
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻞﻘﻧ
 
ار
 
مﺎﻘﻣ
 
ود
 
رد
 
ﺢﻴﺴﻣ
" :
ﯽﻣ
 
ﻦﻣﻢ ﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺪ ﻌﺑ
 
و
 
مور
"
ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ
 
ﺮ ﮕﻳد
 
مﺎ ﻘﻣ
 
رد
 
و
"
ﺎﺗ
 
ﯼﺮ ﮕﻳد
 
ﺪﻳﺁ
 
ﯽ ﻣ
 
و
 
مور
 
ﯽ ﻣ
 
ﻦﻣ
 
ما
 
 ﻪﺘﻔﮕﻧ
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﭽﻧﺁ
 
ﺪﻳﻮﮕﺑ
"
ﺖﺳا
 
ﺚﺤﺑ
 
ﻦﻳا
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﯽﻠﺻا
 
عﻮﺿﻮﻣ
.
نﺪﻣﺁ
 
ﻞﺑﺎﻘﻣ
 
رد
 
ﺪﻨﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﺨﺳ
 
ﺰﻴﻧ
 
ﻦﺘﻓر
 
زا
.
رﺎﺒﻣ
 
ﻞﮑﻴه
 
ﺚﺤﺑزا
 
ﺎﻨﻤﺿ
 
"
ﻦﺘﻓر
"
ﺎﻀﻘﻧا
 
زا
 
ﺖﺳا
 
نﺎﻣزﺎﻬﺘﻣا
.
ﺚﺣﺎﺒﻣ
 
ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ
 
 ﻪﺑ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﺲﭘ،ﺖﮐﺮﺣ
 
ﺚﺤﺑ
 
،دزادﺮﭘ
 
ﯽﻣ
 .
زا
 
ﺮﮔاﺪﻨﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﻓر
 
و
 
ﺪﻣﺁ
.
ﺪﻨﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﮐﺮﺣ
 
زا
.
،
 
نﺁ
 
 
ﻩﺮهﻮﺟ
 
رد
 
،نﺁ
 
رد
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
ﻦﻳا
 
ﻢﻴﻨﻴﺑ
 
ﯽﻣ
 
ﮎﺮﺤﺗ
 
نﺁ
 
دﺎﻴﻨﺑ
 
رد
.
ﺖﺴﻴﻧ
 
ﻦﺘﻓر
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
ﯽﭘ
 
رد
 
ﺰﺟ
 
ﯼﺰﻴﭼ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
ﯼﺮﺤﺗ
. 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
ﯽﺋﻮﺟ
 
ﯽﭘنﺪﻳﺪﻨﮕﻧ
 
و
 
ندﺎﺘﺴﻳﺎﻧ
 
ﯽﻳﺎﺟ
 
رد
 
،ندﺮﮐ
 
ار
 .
ﯽﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺢﻴﺴﻣ
 
ﻢﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
و
 
مور
.
نﺎﺸﻳا
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
زﺮﺤﻣ
 
ار
 
ﺮﻣا
 
ود
 
ﻦﻳا
 
 ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
نﺁ
 
ﷲاﺎﻬﺑ
 
تﺮﻀﺣ
 
رﺎﮐ
 
دﻮﺷ
 
 ﻪﺟﻮﺘﻣ
 
ﯽﺴﮐ
 
 ﻪﮑﻨﻳا
 
نوﺪﺑ
 
ﺪﻧا
 
ﻩﺪﻣﺁ
 
ﻢه
 
ﻩرﺎﺑود
 
و
 
ﺪﻧا
 
 ﻪﺘﻓر
.
 ﻪﺑ
 
ﷲاﺎﻬﺑ
 
تﺮﻀﺣ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->