Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vladimir Dimitrijević - Staklene oči Indije

Vladimir Dimitrijević - Staklene oči Indije

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:

More info:

Published by: Branislav Kapetanovic on Nov 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
Стаклене очи Индије
1
 
Православље и духовност Далеког истокаПравославље и секте: књига 3Приредио професор Владимир Димитријевић 
водна реч прире!ивача
 "во је #$орник текстова чији је превасходни %иљ&православни одговор на и#а#ове далекоистичне духовности' као и сведочење оних који су' мило(ћу )о*јом' про(ли $еспути%е веровања у оријенталне мудрости и на(ли "нога +оји ,есте Пут' Истина и -ивот./есумњиво' у учењима Индије' $ета' итд. има нечег хипнотичког' нечег древног и опасног (то је привлачно #а савременог неупућеника у Свете јне хри(ћанске вере. то књига носи наслов таклене очи Индије2. 0ај и#ра# припада Владики колају Велимировићу4' који се са индуистичком духовно(ћу рвао читавог свог *ивота. 5оспода се надамо да ће ова књига помоћи онима који тра*е Истину & да је на!у' а онима који су је на(ли & да се у њој учврсте и помогну трагао%има. 
+улт #мије
6ри(ћанство #на ко је духовна #мија. Сатана је у#ео о$личје #мије када  је преварио прамајку 7ву и наговорио је да про$а #а$рањени плод. "на је поку(ала да $е#$лагодатно' магијски постане $ог' нудећи ту ла* своме му*у. 0о #на хри(ћанство' али не #на пагани#ам. Све паганске религије имале су понеку #мију у среди(ту култа. 7гипатски фараон је на круни носио две #мије' символ уједињења 5орњег и Доњег 7гипта' +ине#и су се клањали крилатој #мији' #мају8 9полон Питијски се јављао у виду ије' Питона' и говорио кро# пророчи%у Питију8 9сте%и и аје су #нали #а $ога & пернату #мију' +ве%елкоатла... Права твр!ава #мије је' ме!утим' Индија. Индији се једном годи(ње слави /аг & Панчами' дан ко$ре. 6ари илер' немачки природњак' описао је како Индијке укра(авају мравињак у који се настани ко$ра. +о$ра се пред *енама не повлачи. "не пред њом и#воде плес' ни(ући се тамо&амо. 1ачу!ен таквим мирољу$ивим односом' илер је од једне стари%е чуо следеће: 2,асно је да овде о$о*авамо ко$ру' и наравно да смо #нале да нам неће нанети никакво #ло. 1ар ви не #нате да је коа пројава $ога ве< Сам $ог је седео пред нама и ми смо се молиле $е# имало страха2. 0ам(( ко$ру #ову 2=>??@ A@=B@2 & до$ра #мија. -ене које *еле му(ко дете усвајају ко$ру и ма*у јој главу сандаловином. Свуда се срећу камене скулптуре у виду ко$ри. "на је и 9гни & $ог огња' и кундалини' енергија која почива при дну кичме и ди се да $и се у# кичмени сту$ успињала ка трећем оку на челу...есе% дана пре пра#ника ко$ри' Индуси их лове и носе их у кућна светили(та. Све их са$ирају и сме(тају у један храм' да $и се и#вр(ила 2смотра пред $о*анством2. 1мији се *ртвује пиринач и горући камфор. Иста врста сандаловине се ставља и на чело *ене тилак' символ 2трећег
2
 
ока24 и на врх ијине главе... ија се сматра господарем не и плодности.Већ ово неколико чињени%а $ило $и довољно православним Ср$има да #нају о чему је реч. /а *алост' многи о томе не мисле' и крену у #мијињак као да им се тамо ни(та не мо*е десити. Ср$и и Индија окрет свесност и(не2 у свом часопису на ср$ском је#ику 29тма2 $р. C4 подсећа Ср$е да.у њиховом је#ику има много речи које су сродне санскрту: 2Веде2 #нања' на санскритском4 имају исти корен као ср$ског тако је медвед & 2онај који #на где има меда24. 1нање је 2*нани2./а(а реч )ог' ка*у они' дола#и од 2$хагаван2' онај који има сва о$иља8 2говедо2 & има исти корен као винда име +ри(не' које #начи 2чувар крава24... е!утим' опту*ују кри(наисти Ср$е' они су се' у до$а пре потопа' иселили и# Индије' иако је она $ила на високом ступњу ведске вилије. о< Погли су' јер нису могли да ве по високим #ахтевима 2Веда2 & јели су месо и наносили (тете $рахманима' који су их $есплатио поучавали. 1ато се +ри(на јавио у виду $рахманског сина ;ри Пара(ураме' и протерао к(атрије' ме!у којима су $или и пре%и дана(њих Ср$а. 1ато нас кри(наисти по#ивају да се вратимо у #агрљај онога кога ву ајчистији и слуга и гов посланик2' то јест гуруа Свами Пра$ху$аде.По(то су се кри(наисти по#ивали на лепу' мада нимало романтичну и погодну мистификовање књигу др "лге ковић & Пјановић 2Ср& народ најстарији2' и ми ћемо то учинити' ука#ујући пре свега на је#ичке моменте сродности ср$ског и праиндоевропске основе која је нај$оље очувана у санскриту. Fран%уски лингвисти аје и Вајан сматрали су да је ср$ски најсличнији ведском санскриту. "н по#наје вокално 2G2' кога нема ни у грчком' ни у латинском' као ни у европским јема савремености. Gус не ка*е 2крв2 & само 2кров28 2крава2 је 2корова28 смрт је смерт...4 0ако!е' у ср$ском народном је#ику постаје гласовне групе 2рг2 2ргати24 и 2рњ2 2рњати248 и#ворни нав групе древних индијских књига је 2Gг&веде2 & у оригиналном о$лнку ово ово најлак(е и#говарају Ср$и.Gечи род$инске односе тата' нана' ат' сестра' стрина' свекар' свекрва' девер' кум' свастика4 имају праиндоевропско порекло. Срсу некад имали и имена род$ину до десетог предачког колена: и#а чукундеде' предак се #вао наврндеда' и#а наврндеде аскур!ел' и#а тога кур!ел' и#а тога курле$ало' и#а курле$ала сукурдов. Десето колено је курај$ер. Gећи неком да је курај$ер #начи рећи му: 20и ми ниси никакав родH2 Eингвисти' поред гласовних група 2рг2 и 2рњ2' у народном говору нала#е и групе рм$2 ср$мати' рмчити4' рд2 мрдати4' р#2 мр#нути се4... Gеч 2агни2 име $ога ватре4 у савременом ср$ском је 2огањ2. 2Прија2' 2пријати2' 2пријатељство2 & Прија је име једне индијске $огиње' #а(титни%е љу$ави. Индијски пантеон #на #а полу$о*анство Ср$инду' (то $уквално #начи 2прин% Ср$а2H/а( угледни песник и есејиста' иодраг Павловић' на основу о#$иљних и#учавања утврдио је да Ср$и и Eитван%и имају древне песме о *енид$и и
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->