Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ihraç-mevzuat

ihraç-mevzuat

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by aysuncell

More info:

Published by: aysuncell on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Katma De
ğ
er Vergisi Genel Tebli
ğ
i (Seri No: 4)Resmi Gazete Tarihi: 8 Aral
ı
k 1984Resmi Gazete Numaras
ı
: 18599Maliye ve Gümrük Bakanl
ı
ğ
ı
ndan
3065 say
ı
l
ı
Katma De
ğ
er Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1/a f 
ı
kras
ı
hükmü ileihracat teslimleri ve bu teslimlere ili
ş
kin hizmetler ile yurt d
ı
ş
ı
ndaki mü
ş
teriler için yap
ı
lanhizmetler vergiden istisna edilmektedir Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci f 
ı
kras
ı
uyar 
ı
nca da bir teslimin ihracat teslimisay
ı
labilmesi için,- Teslimin yurt d
ı
ş
ı
ndaki bir mü
ş
teriye yap
ı
lmas
ı
,- Teslim konusu mal
ı
n Türkiye Cumhuriyeti gümrük hatt
ı
ndan geçerek bir d
ı
ş
ülkeyevas
ı
l olmas
ı
gerekmektedir. Ayr 
ı
ca 12 nci f 
ı
kras
ı
nda yurt d
ı
ş
ı
ndaki mü
ş
teri kavram
ı
na
ı
kl
ı
k getirilmi
ş
söz konusu kavram
ı
n tan
ı
m
ı
yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bu tan
ı
mlamaya göre yurtd
ı
ş
ı
ndaki mü
ş
teri kavram
ı
ndan anla
ş
ı
lmas
ı
gereken ikâmetgah
ı
, i
ş
yeri, kanunî ve i
ş
 merkezi yurt d
ı
ş
ı
nda olan al
ı
c
ı
lar ile yurt içinde bulunan firman
ı
n yurt d
ı
ş
ı
nda kendiad
ı
na müstakil olarak faaliyet gösteren
ş
ubeleridir. Ayr 
ı
ca bir hizmetin yurt d
ı
ş
ı
ndaki
ş
teriler için yap
ı
lan hizmet say
ı
labilmesi için de;- Hizmetlerin yurt d
ı
ş
ı
ndaki bir mü
ş
teri için yap
ı
lmas
ı
,- Hizmetten yurt d
ı
ş
ı
nda faydalan
ı
lmas
ı
zorunludur.Öte yandan, Kanunun 11 nci maddesinin 2 nci f 
ı
kras
ı
nda, istisnalar 
ı
n uygulanmas
ı
naili
ş
kin usul ve esaslar ile istisnan
ı
n uygulanaca
ğ
ı
asgari miktarlar 
ı
tespit etmeye Bakanl
ı
ğ
ı
m
ı
zyetkili k 
ı
l
ı
nm
ı
ş
t
ı
r.Maddede Bakanl
ı
ğ
ı
m
ı
za tan
ı
nan yetkiye istinaden aç
ı
kl
ı
ğ
a kavu
ş
turulmas
ı
gerekenhususlar a
ş
a
ğ
ı
da belirtilmi
ş
tir.
A.
İ
hracat istisnas
ı
uygulamas
ı
:
1. Bilindi
ğ
i üzere Türkiye’den ihracat,
İ
hracat Rejimi Karar 
ı
ve Yönetmelikleri ile Türk Paras
ı
ı
ymetini Koruma hakk 
ı
ndaki Kararlar ve bu kararlara ili
ş
kin tebli
ğ
ler ve talimatlar çerçevesinde yap
ı
lmaktad
ı
r. Söz konusu düzenlemelerde yer alan hükümlere göre fiili ihracatgümrük ç
ı
ı
ş
beyannamesinin ilgili gümrük idareleri taraf 
ı
ndan tescil edilmesi ile gerçekle
ş
mi
ş
 say
ı
lmaktad
ı
r. Fiili ihracat tarihi ise bu beyannamelerin ön yüzünün üst orta bölümündekitarihtir.Di
ğ
er yandan, Türkiye’de ikâmetgah
ı
, i
ş
yeri, kanunî ve i
ş
merkezi bulunan firmalar 
ı
n yurtd
ı
ş
ı
nda i
ş
yapmak için açm
ı
ş
bulunduklar 
ı
 
ş
ube, büro, temsilcilik, acental
ı
k ve benzerikurulu
ş
lar 
ı
nda kullanmak veya satmak üzere yurt d
ı
ş
ı
na ç
ı
karacaklar 
ı
mallarla ilgili teslimler deihracat niteli
ğ
indedir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->