Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 11

Curs 11

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by catalinux2004

More info:

Published by: catalinux2004 on Aug 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 83
Generarea documenta
ţ
iei 2D (vederi, sec
ţ
iuni, detalii)
Realizarea documenta
ţ
iei 2D (realizarea desenelor) în SolidWorks se face în dou
ă
 etape. Intr-o prim
ă
faz
ă
, pe baza modelului piesei sau pornind de la ansamblu, se genereaz
ă
 vederile 2D (proiec
ţ
ii ortogonale, sec
ţ
iuni
ş
i vederi de detaliu). In faza a doua, se import
ă
  parametrii dimensionali care au fost folosi
ţ
i la modelarea piesei, se introduc tabelele decomponen
ţă
pentru ansambluri, se introduc informa
ţ
iile de tip text necesare
ş
i apoi secosmetizeaz
ă
desenul.Intre documentele SolidWorks de tip pies
ă
(sau ansamblu)
ş
i desen exist
ă
 asociativitate uni sau bidirec
ţ
ional
ă
, ceea ce înseamn
ă
c
ă
orice modificare operat
ă
asupra piesei sau ansamblului în fi
ş
ierul de definire, se va reflecta automat
ş
i în documentul de tipdesen.De
ş
i la prima vedere generarea documenta
ţ
iei 2D poate p
ă
rea o treab
ă
simpl
ă
, înrealitate nu este o opera
ţ
ie complet automatizat
ă
 
ş
i deseori consum
ă
mult timp (în specialfaza de cosmetizare a desenului).
Crearea unui document SolidWorks de tip desen
Documentele SolidWorks de tip desen au extensia
.slddrw
 
ş
i constau din una saumai multe vederi generate pe baza unui document de tip pies
ă
sau ansamblu. Pentru a se putea genera vederile, piesele sau ansamblurile asociate cu desenul trebuie s
ă
fie mai întâisalvate.
Ø
Pentru a crea un document nou, de tip desen:
=
Din caseta cu instrumente
Standard
se apas
ă
butonul
New
, sau din meniul bar 
ă
  principal se selecteaz
ă
articolul de meniu
File
 
ş
i apoi subarticolul
New
;
=
In caseta de dialog
New
, se selecteaz
ă
 
Drawing
 
ş
i apoi se apas
ă
butonul
OK 
.
=
Din caseta de dialog
Template To Use
, se selecteaz
ă
un
ş
ablon:
§
Standard Template
. Sablon standard furnizat odat
ă
cu programul SolidWorks(de exemplu
 A3-Landscape
);
 
§
Custom Template
. Sablonutilizator definit anterior.
§
No Template
. F
ă
ă
 
ş
ablon.In acest caz se precizeaz
ă
 m
ă
rimea plan
ş
ei (foii dehârtie), fie prin alegerea dinlist
ă
fie prin specificareadimensiunilor atunci când sealege op
ţ
iunea
UserDefined
.
=
Se apas
ă
butonul
OK 
al casetei de dialog
Template To Use
.
Modificarea parametrilor plan
ş
ei pe care se realizeaz
ă
desenul
Parametrii care definesc plan
ş
a pe care se va realiza desenul (m
ă
rimea hârtiei,factorul de scar 
ă
, tipul de proiec
ţ
ie, etc.) pot fi stabili
ţ
i înaintea gener 
ă
rii primei vederi sau pot fi modifica
ţ
i în orice moment al procesului de realizare a documenta
ţ
iei 2D. Un desen
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM84
 poate con
ţ
ine mai multe plan
ş
e, iar în cadrul unei aceleia
ş
i plan
ş
e pot fi inserate vederilemai multor piese.
Ø
Pentru specificarea parametrilor unei plan
ş
e:
=
Se pozi
ţ
ioneaz
ă
cursorul mouse-ului deasupra numelui plan
ş
ei în arborele dedefinire a desenului, sau într-o zon
ă
goal
ă
a desenului
ş
i se apas
ă
butonul dindreapta;
=
Din meniul cursor, se alege op
ţ
iunea
Properties
;
=
Se opereaz
ă
modific
ă
rile dorite în cadrul casetei de dialog
Sheet Setup
:
§
Name
. Se introduce numele plan
ş
ei (de exemplu
 Plansa1
);
§
Paper size
. Se stabile
ş
tem
ă
rimea hârtiei pe care serealizeaz
ă
desenul, prin selectaredin list
ă
. Dac
ă
se alege op
ţ
iunea
User Defined
, este necesar 
ă
 specificarea în
ă
l
ţ
imii (
Height
)
ş
il
ăţ
imii (
Width
) hârtiei;
 
§
Scale
. Se precizeaz
ă
factorul descar 
ă
implicit pentru toatevederile care vor fi inserate îndesen
ş
i apar 
ţ
in acestei plan
ş
e.Factorul de scar 
ă
poate fimodificat ulterior, pentru fiecarevedere în parte.
§
Template
. Se alege
ş
ablonuldorit din list
ă
, sau se alege op
ţ
iunea
Custom
sau
None
. Dac
ă
se alege op
ţ
iunea
Custom
, se va utiliza butonul
Browse
pentru a selecta
ş
ablonul utilizator dorit.
§
Type of projection
. Se stabile
ş
te tipul de proiec
ţ
ie (european – 
First angle
sauamerican – 
Third angle
) care va fi utilizat la generarea vederilor.
§
Next view label
,
Next datum label
. Se precizeaz
ă
litera din alfabet care va fiutilizat
ă
atunci când se genereaz
ă
sec
ţ
iuni sau când se marcheaz
ă
bazele decotare.
=
Se apas
ă
butonul
OK 
al casetei de dialog
Sheet Setup
.
Ø
Pentru ad
ă
ugarea unei noi plan
ş
e în cadrul unui document SolidWorks de tip desen:
=
Din meniul bar 
ă
principal se alege articolul de meniu
Insert
 
ş
i apoi subarticolul
Sheet
. De asemenea se poate pozi
ţ
iona cursorul mouse-ului deasupra oric
ă
rui numede plan
ş
a (în arborele de definire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen)
ş
i apoi se poate ap
ă
sa butonul din dreapta
ş
i alege op
ţ
iunea
Add Sheet
din meniulcursor.
=
In caseta de dialog
Sheet Setup
se opereaz
ă
modific
ă
rile dorite
ş
i apoi se apas
ă
  butonul
OK 
.
Ø
Pentru a
ş
terge o plan
şă
din cadrul unui desen:
=
Se pozi
ţ
ioneaz
ă
cursorul mouse-ului deasupra numelui plan
ş
ei în arborele dedefinire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen
ş
i se apas
ă
butonul dindreapta;
=
Din meniul cursor se alege op
ţ
iunea
Delete
;
 
Utilizarea calculatorului în proiectarea constructiv
ă
Suport de cursUniversitatea Tehnic
ă
din Cluj-Napoca Catedra TCM 85
=
Se apas
ă
butonul
Yes
din caseta de dialog
Confirm Delete
pentru a confirma
ş
tergerea (ac
ţ
iunile care conduc la pierdere de informa
ţ
ie, de obicei cer confirmare).
Sabloane, plan
ş
e
ş
i vederi
Entit
ăţ
ile de tip not
ă
, elemente schi
ţ
ate, etc., create în cadrul unui document de tipdesen, apar 
ţ
in
ş
ablonului, plan
ş
ei sau vederii care a fost activ
ă
în momentul realiz
ă
riientit
ăţ
ii respective. In general, pentru a putea fi modificat
ă
o astfel de entitate, trebuieactivat în prealabil “proprietarul” ei.De exemplu, se activeaz
ă
o vedere
ş
i se deseneaz
ă
o linie ce apar 
ţ
ine acestei vederi.Dac
ă
ulterior se mut
ă
sau se
ş
terge vederea, segmentul de dreapt
ă
va fi
ş
i el mutat sau
ş
ters. Pentru modificarea segmentului de dreapt
ă
este necesar a se activa mai întâi vederea.Dac
ă
segmentul de dreapt
ă
este desenat când este activ
ă
plan
ş
a, acesta nu este afectatatunci când se mut
ă
sau se
ş
terg vederile.In cazul modific
ă
rii
ş
abloanelor, atâta timp cât acestea sunt active, de pe ecrandispar toate celelalte elemente care apar 
ţ
in plan
ş
ei (vederi
ş
i elemente schi
ţ
ate sau note).
Ø
Pentru modificarea unui
ş
ablon:
=
Din meniul bar 
ă
principal, se selecteaz
ă
articolul de meniu
Edit
 
ş
i apoi subarticolul
Template
. De asemenea se poate pozi
ţ
iona cursorul mouse-ului într-o zon
ă
goal
ă
a plan
ş
ei pe care se realizeaz
ă
desenul sau deasupra numelui plan
ş
ei în arborele dedefinire a desenului, pozi
ţ
ionare urmat
ă
de ap
ă
sarea butonului din dreapta
ş
ialegerea op
ţ
iunii
Edit Template
din meniul cursor. Dac
ă
plan
ş
a nu are definit un
ş
ablon, se poate crea unul prin selectarea op
ţ
iunii
Edit Template
urmat
ă
deap
ă
sarea butonului
Rebuild
.
=
Se fac modific
ă
rile dorite;
=
Pentru p
ă
ă
sirea modului de lucru
Edit Template
(modificare
ş
ablon), din meniul bar 
ă
principal se selecteaz
ă
articolul
Edit
 
ş
i apoi
Sheet
, sau din meniul cursor sealege op
ţ
iunea
Edit Sheet
.Vederile care se genereaz
ă
în cadrul unui document SolidWorks de tip desen, suntde dou
ă
tipuri: vederi generate pe baza unei piese sau a unui ansamblu (
Standard 3 View
,
Named
,
Relative to Model
)
ş
i vederi care au la baz
ă
alte vederi generate anterior (
Projection
,
Auxiliary
,
Detail
,
Section
,
Aligned Section
,
Broken
). De asemenea pot ficreate
ş
i vederi goale (
Empty
) pentru realizarea schi
ţ
elor (situa
ţ
ie în care calculatorul estefolosit ca
ş
i plan
ş
et
ă
electronic
ă
).Pentru unele opera
ţ
ii care se efectueaz
ă
în cadrul documentelor de tip desen estenecesar 
ă
 
 selectarea
unei vederi iar pentru altele este necesar 
ă
 
activarea
vederilor.Opera
ţ
iile care necesit
ă
selectarea unei vederi sunt: generarea unei alte vederi prin proiec
ţ
ie, inserarea liniilor de ruptur 
ă
în cadrul vederii, mi
ş
carea vederii pentrurepozi
ţ
ionarea ei pe plan
ş
a de desenare
ş
i redimensionarea frontierelor unei vederi. Ovedere selectat
ă
apare pe ecran cu frontierele supraluminate (culoare verde
ş
i elemente decontrol la col
ţ
uri
ş
i pe mijloacele laturilor), iar selectarea efectiv
ă
se realizeaz
ă
prinefectuarea unui clic de mouse în interiorul acesteia.Activarea unei vederi se realizeaz
ă
prin efectuarea unui dublu clic de mouse îninteriorul acesteia,
ş
i permite construirea prin schi
ţ
are a elementelor în cadrul vederii.Acestea sunt necesare pentru schi
ţ
area liniilor (traseelor) de sec
ţ
ionare
ş
i pentru definireazonelor care sunt utilizate la generarea vederilor de detaliu. Pentru modificarea unuielement schi
ţ
at este necesar 
ă
activarea în prealabil a vederii de care acesta apar 
ţ
ine. O

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nitu Elvis liked this
Dan liked this
Dan liked this
sandu53 liked this
Nik Nik liked this
mihailcorlat liked this
catalin84 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->