Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Нискочестотен електросмог

Нискочестотен електросмог

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Разгледано е нискочестотното електромагнитно замърсяване на околната среда (нискочестотен електросмог).
Разгледано е нискочестотното електромагнитно замърсяване на околната среда (нискочестотен електросмог).

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2015

pdf

text

original

 
ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.
НИСКОЧЕСТОТНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (НИСКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРОСМОГ)
Георги Николов Николов
!020 В"р#", кв.В$%р"&'"#е, (л.)!, в*.+,е.-, ".7, Е/134 56389:0;1<8.<=
Резюме:
 Р"%гле'"#о е #и>ко?е>о#оо елекро@"г#и#о %"@$р>Aв"#е #" окол#"" >ре'" B#и>ко?е>ое# елекро>@огC. Dре'>"ве#и >" ре%Eл"ие о#"F/#овие и%@ерв"#иA #" и#е#%ие" и и#'EкGиA" #" елекро@"г#ие оле" BЕHDC #" ви>о?и#" +,:0 @., #"р"ве#и о' елкророво'#и ли#ии %" р"и?#и #"ре#иA в Р Iг"риA. Ко#ир"#и >" е'>виA" о о(л$"#е #" век > ЕHD, к"ко и влиA#иео #" ЕHD в$р*E окол#"" >ре'".
Ключови !ми:
елекро>@ог, елекро@"г#и#о оле, и#е#%ие, и#'EкGиA.
ВЪВЕДЕНИЕ
Р"ииео #" р"ое*к"", елекро#ик"" и елекроергеик"" ре'и%вик"*" Eвели?е#ие #" елекро@"г#и#иA Jо# > *илA'и $и #"' риро'#иA "к$в. H#огоо(р"%иео и и#е#%ие$ #" >$вре@е##ие и%о?#иGи > о>#ов"#ие ривлAко*" в#и@"ео #" #"E?е р"#иGи, к"ко и #" Kирок кро оре(иели и о$ревKи о е*#ик"". DоAви >е и #ов ер@и# –
"еле#$%о&мо'
B>. LM1NOPL /(р. +2Q+!!0 г.C, > коFо >е о(о%#"?"в" >$вокE#о>" о"#рооге##ие елекро@"г#и#и оле" в &и%#е#"" и р"(о#"" >ре'".Елекро>@ог > и >ои в$%#икв" #"в>$'е, к$о еок о елекри?е>к"" @ре&"4 о елекроGе#р"л"" кр"F#иA оре(иел. Тов" е ро@е#лив ок > ?е>о" R0 *ерG" BSTC. Dо/@оU#и и%о?#иGи #" оле" > ?е>о" R0 ST >" елекророво'ие и р"Jоо>овее. Т"кив" и%о?#иGи, > @"лк" @оU#о>AвAв"'о@"K#ие елекрои#>"л"Gии B'"&е вгр"'е#ие в >е#иеC, в>и?ки (иови елекро'о@"ки#>ки ри(ори. Елекророво'ие #" ел. &еле%#иGи >" >$Uо и%о?#иGи #" елекро@"г#и#и оле" > #и>к" ?е>о".И%о?#иGи #" елекро>"и?#о оле в (иови E>ловиA @ог" '" ($'" V2W  р"%ли?#и ов$р*#о>и и ре'@еи, ле>#о #"елекри%ирEе@и ри рие#е4 @океи, ли#олеE@и, л"кир"#и окрииA, 'ре*и о >и#еи?#и $к"#и, о(Eвки. С$Uо "к" елекро>"и?е# %"рA' >е #"рEв" #" екр"#ие #" елекро##о/л$?евие р$(и #" елеви%ори, ви'еоер@и#"ли, о>Gилогр"Jи. Н"рег#"о>" #" елекро>"и?#оо оле в &илиU#ие >гр"'и @е&е '" ($'е 'о 20...)0 6XQ.
2+-
 
ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ОЛЕТА ОД ЕЛЕКТРОРОВОДИ
Н"р"ве#и >" ек>ери@е#"л#и и%>ле'в"#иA #" оле"" около елекроровоV+W . И%@ерв"#иA" >" рове'е#и
на височина 1,80 m от земната повърхност, като
 
до 200 m разстояние няма други електропроводи и метални конструкции. Резултатите от измерванията
 – р"%ре'еле#иA" #"
 интензитета на електрическото поле и на индукцията на магнитното поле са представени на иг1 до иг.12, заедно с проилите на съответните електропроводи.
Еле#$%о*%ово ++, -.
/и'0+
 И#е#%ие о'
 
Елекророво'"
/и'01
 
/и'02
 И#'EкGиA о' елекророво'".
Електропровод 220 kV с триъгълно разположение на фазите.
/и'03
 И#е#%ие о' елекророво'"
фиг.5
 
/и'04
 И#'EкGиA о' елекророво'"2+)
 
ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.
Електропровод 220 kV с хоризонтално разположение на фазите.
.
 
фиг.7
 !нтензитет под електропровода
фиг.8
 
фиг.9
!ндукция под електропровода
Еле#$%о*%ово 3,, -.
фиг.10
 !нтензитет под електропровода
фиг.11 фиг.9
!ндукция под електропровода
В "(лиG" + >" '"'е#и @"к>и@"л#ие >оF#о>и %" и#е#%ие" и и#'EкGиA" #" р"%ли?#ие елекророво'и.
а!ли"а 1
."аксимални сто#ности на интензитета и индукцията под електропроводите
Еле#$%о*%ово и %5з*оло6е7ие 75 85зи$еМ5#&0 и7$е7зи$М5#&7!#-.;<=>
Елекророво' )00 6X *ори%о#"л#о20.02R+.72YЕлекророво' 220 6X ри$г$л#о+0.!Y)-.R)0Елекророво' 220 6X *ори%о#"л#о!.22+2.+02Елекророво' ++0 6X ри$г$л#о-.207+.-R2
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕ?А И НИСКОЧЕСТОТНИ @РЕДИ В AИТА
2+R

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->