Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Наръчник за управление на стреса за работодатели

Наръчник за управление на стреса за работодатели

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Съвети към работодатели за управление на стреса на работното място
Съвети към работодатели за управление на стреса на работното място

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА ПРИ РАБОТА
Въвеждащ наръчник за ръководители и членове на профсъюзи
Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Center  For Socia !"i#e$ioo%&' ()*' ко+то мо,е да -.де открит на /нтернет адрес0tt"12233343or50eat04or%2"re6ention2"rre#40t$ 
Промени на работното място за намаляване на стресаТози наръчник предполага, че имате достатъчно знания относно връзката между стреса при работа и психичното и физическо напрежение Предполагаме и че сте определили каква е организа!ионната !ена на високите нива на стреса на Ва"ето работно място и за Ва"ите работни!и#сновните !ели на наръчника са$%&дентифи!иране на основните белези на здравословната организа!ионна промяна'(азработване на стратегии за промяна, както на организа!ионно, така и на индивидуално ниво)ериозната организа!ионна промяна има две основни нива Първото ниво е съдържанието на промяната и второто е неият про!ес В общи линии, съдържанието на промяната е какво искате да направите, а про!есът + как ще го направите а практика, по-критичният аспект е про!есът на промянатаже би на*-важната стъпка в здравословната организа!ионна промяна е вземането на ре"ение за провеждането и а работни места, където няма профсъюзи, такова ре"ение се взема от ръководството Там където присъстват профсъюзи, в рението трябва да участва, както ръководството, така и представителите на профсъюзите Трябва да се знае, че здравословната организа!ионна промяна отнема много време ито една сериозна промяна не може да бъде започната в условия на ограничено време + седми!и или няколко месе!а/дравословната организа!ионна промяна може да включва$
Промени, които пови"ават автономността или контрола на самите  работещи0
Промени, които пови"ават уменията на работещите0
Промени, които пови"ават нивото на со!иална подкрепа 1от страна и на  ръководителя, и на колегите20
Промени, които подобряват физическите условия на труд0
Промени, които допринасят за здравословното използване на технологиите0
Промени, които осигуряват оптимално ниво на изискванията на работата0
Промени, които обезпечават сигурност на работното място и възможност за професионално израстване0
Промени, които осигуряват здравословен режим на труд и почивка0
Промени, които подобряват индивидуалните механизми за справяне с трудности0
Промени, които не нанасят вреда 1те нямат непреднамерени странични ефекти, вло"аващи качеството на работата2
 
)ъществуват няколко ефективни начина за започване на този про!ес, но може би на*-подходящата стратегия е провеждането на семинар за стреса при работаТази стратегия има няколко предимства 3рез семинара Вие изпращате послание към работни!ите, че сте загрижени за тяхното здраве и благополучие То* ще помогне и да намерите общ език с работещите за стреса, както и да идентифи!ирате някои от на*-важните лични и организа!ионни съображения по проблема Всъщност, за да бъде приет такъв семинар сериозно, е необходимо да се включи дискусия относно стратегиите за организа!ионни промени и индивидуално управление на стресаа*-оптимално такова обучение може да бъде проведено за половин или един ден В края на обучението е необходимо провеждането на дискусия с участни!ите относно необходимостта от по-нататъ"ни де*ствия по отно"ение на стреса на работното мястоПовечето организаи включват като рутинна част от обучението и получаването на обратна връзка от участни!ите Тази практика е добра, тъ* като ще Ви помогне да о!ените, както качеството на обучението, доколко важно и значимо е то за работни!ите, така и да получите информа!ия за необходимостта от допълнителни програми или де*ности за намаляване на стреса на работното място)ледваща стъпка може да бъде формирането на комитет по стреса при работа лта на този комитет е формулирането на стратегия за подобряване на  работната среда във Ва"ата организа!ия 5ато членове на тази група трябва да бъдат включени работни!и и ръководствоо работещите във Вата организа!ия се представляват от профсъюз или комитет, техни представители също трябва да бъдат включени в комитета еобходимо е участието в комитета на работещи от различни звена, смени и работни групи Представителите на  ръководството трябва да бъдат хора с реален авторитет в организа!ията #собено важно е представителите на работни!ите да бъдат защитени срещу дискримина!ия заради участието си в комитетаПови"аване чувството на работещите за контрол и участие на работното мястоючовият момент тук е да се повиреалният контрол и участие, а не илюзията за контрол Възможни стратегии на работното място$%Пофективно използване на заседанията за насърчаване участието и предложенията от работещите0'#рганизиране на автономни работни групи0Подобряване уменията на работещитеравословната работа е работа, която дава възможност за непрекъснато  развитие на уменията и тяхното използванеВъзможни стратегии на работното място$%Провеждане на квалифика!ионни курсове'Пови"ение в длъжност като награда за усъвър"енстването на уменията7(ота!ия на де*ността с !ел раз"иряване на уменията8ползване на нов дизана деостта за увеличаване обхвата на необходимите умения9/дравословна употреба на компютърната техника за развиване на умениятаПови"аване нивата на со!иална подкрепа
 
5лючови компоненти на со!иалната подкрепа на работното място са подкрепата от ръководителя и подкрепата от колегите Възможни стратегии на работното място$%#бучение на ръководители за проактивно поведение5лючови моменти в този подход са позитивната обратна връзка, професионалното израстване и развитие на персонала, творен; тип комуника!ия, добра со!иална подкрепа на работното място'Провеждане на обучение за реване на конфликти и изграждане на екип07Подходящо поведение при напускане на персоналаПромени, подобряващи физическите условия на труд)ъществуват много доказателства, че ло"ите физически условия на труд допринасят не само за физическите рискове, но и за пови"ени нива на стрес Възможни стратегии на работното място$%Подобряване качеството на въздуха в помещенията'амаляване нивата на съществуващите физически опасности 1"ум, токсини, химикали и др207Препроектиране на де*ността с !ел намаляване честотата на повтарящите се увреждания вследствие на напрежение 1те ограничаване на де*ности с повторяеми движения, неудобна работна поза и<или вдигане на тежести&зползване на технологиите%/дравословно използване на компютърната техника=обрата ергономия е ключ към здравословното използване на компютърната техника )лужбите по трудова меди!ина обикновено имат експерти в тази област Те могат да Ви помогнат както за избора на подходящо оборудване и необходимото осветление в работните помещения, така и за оптималните  режимите на труд и почивка'>частие на персонала при избор на ново оборудване 3есто тази стратегия се пренебрегва о именно кра*ния потребител, в конкретния случа* персонала, трябва да има възможност за избор на типа оборудване, което ще бъде закупено Поддържане на оптимално ниво на изискванията на работатаВисокият темп на работа влияе неблагоприятно върху здравето и благополучието на работещите
 .
 Възможни стратегии на работното място$%#граничаване на извънредната работа '#граничаване на натоварването7Въвеждане на механизма на :спирачките; + формиране на административна група, чиято л е намаляване количеството на промените, които организа!ията иска да направи8?ормиране на комитет :5акво не трябва да правим@; + формиране на  работна група, за откриване на нископриоритетни или ненужни задачи (еду!ирането на длъжности не е !ел на този подходПромени, които осигуряват сигурност на работното място и растеж в *ерархията

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->