Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Το μασκέ

Το μασκέ

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by paraxeno daimonio
Δημιουργός
Τάκης Γεράρδης


«Λεωνίδα, πέθανε ο Μάκης από καρδιά» ακούστηκε η φωνή του Ντίνου.

«Άει γαμήσου ρε μαλάκα. Πέντε η ώρα το πρωί. Ο Μάκης δεν είναι σε ηλικία εμφράγματος. Σε ηλικία χρεοκοπίας είναι».

http://www.texni.org/literature/item/38-to-maske
Δημιουργός
Τάκης Γεράρδης


«Λεωνίδα, πέθανε ο Μάκης από καρδιά» ακούστηκε η φωνή του Ντίνου.

«Άει γαμήσου ρε μαλάκα. Πέντε η ώρα το πρωί. Ο Μάκης δεν είναι σε ηλικία εμφράγματος. Σε ηλικία χρεοκοπίας είναι».

http://www.texni.org/literature/item/38-to-maske

More info:

Published by: paraxeno daimonio on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
Ψα
 «
 μλώοέ 
´
Ψα
 
ψγδέυϊνα
 
ηΡση
 
υψάώηκ
 
ώψα
 
ψϋΡψα
 
οαχθαύνκώμλ
 
ολκ
 
φγθωνψλπ
 
λφ
ψα
 
οϋηΰάψκ
 
μφδέσψγολ
 
ολκ
 
ώοαχνψαύυδγώλ
 
ώψγν
 
ολϋέοδλ
,
φαχ
 
λφαΰϋλθΡπ
 
φάνϊ
 
ψγπ
 
λοαχμφαύώλ
 
ψλ
 
ϋαύσλ
 
μαχ
.
Σψύφγώλ
 
άώσγμλ
 
ώψγν
 
ηφκξανλψΡθλ
 
ολκ
 
ΰδλώψΩμγώλ
.
ΟαχψώλΡνανψλπ
 
έυψλώλ
 
μέσϋκ
 
ψα
 
σαδ 
.
Γ
 
ξχνλΡολ
 
μαχ
 
ιύφνγώη
 
οκ
 
λνλώγοωβγοη
 
ώψα
 
οϋηΰάψκ
 
λνΩώχσγ
.
 ΂μηκνλ
 
μη
 
ψα
 
σέϋκ
 
μηψέϊϋα
 
φάνϊ
 
λφ
ψγ
 
ώχώοηχΩ
,
φαχ
 
ηφΡμανλ
 
ηΡση
 
υψάώηκ
 
ώψα
 
φέμφψα
 
οαχθαύνκώμλ
.
Μη
 
οχϋΡηςη
 
α
 
υόΰαπ
.
Ψγ
 
μάνλ
 
μαχ
 
ψγν
 
ηΡσλν
 
ΰξάδηκ
 
λφ
ψα
 
℥νάώηκα
 
φϋκν
 
ηΡοαώκ
 
μέϋηπ
.
Γ
 
ολϋθκά
 
ψγπ
 
Ωψλν
 
ώμφλϋάδκλ
.
Λφό
 
βλύμλ
 
ηΡση
 
ξδχψωώηκ
 
λφό
 
ψα
 
έμυϋλξμλ
 
οκ
 
λφό
 
βλύμλ
 
ηΡση
 
ΰξηκ
 
ώωλ
 
λφό
 
ψγν
 
ηφέμΰλώγ
.
Α
 
υόΰαπ
 
ξκλ
 
ψα
 
φϋωψα
 
θκάώψγμλ
 
Ωψλν
 
ψα
 
οχϋΡλϋσα
 
ώψγ
 
ώοέςγ
 
όδγπ
 
ψγπ
 
ακοαξένηκλπ
.
΅υγώλ
 
ψα
 
ψγδέυϊνα
 
 νλ
 
σψχφΩώηκ
 
λοόμγ
 
μΡλ
 
υαϋά
.
 Ίβηδλ
 
μκλ
 
λνάώλ
 
λοόμγ
.
 Νλ
 
φϋαδάΰϊ
 
 νλ
 
ώοηυψω
 
ψκ
 
βλ
 
οάνϊ
,
φϊπ
 
βλ
 
υηϋβω
,
 νλ
 
ψα
 
σϊνέςϊ
 
οάφϊπ
.
 ΂φϋηφη
 
 νλ
 
υλνω
 
ςύσϋλκμαπ
. «
 Νλκ
«
ΔηϊνΡθλ
,
φέβλνη
 
α
 
Μάογπ
 
λφό
 
ολϋθκά
´
λοαύώψγοη
 
γ
 
υϊνΩ
 
ψαχ
 
 ΝψΡναχ
. «
΅ηκ
 
ξλμΩώαχ
 
ϋη
 
μλδάολ
.
Φένψη
 
γ
 
ωϋλ
 
ψα
 
φϋϊΡ
.
Α
 
Μάογπ
 
θην
 
ηΡνλκ
 
ώη
 
γδκοΡλ
 
ημυϋάξμλψαπ
.
ήη
 
γδκοΡλ
 
σϋηαοαφΡλπ
 
ηΡνλκ
´.
ΐϋόνψγιλ
 
ψγ
 
ώχώοηχΩ
 
 νηχϋκλώμέναπ
 
ξκλ
 
ψα
 
άσλϋα
 
ολδλμφαύϋκ
 
ψαχ
 
υΡδαχ
 
μαχ
,
ψγν
 
άψώλδγ
 
οκ
 
άναώψγ
 
ϋηδάνπ
 
φαχ
 
ηΡση
 
ηφκσηκϋΩώηκ
.
Μη
 
ψαν
 
 ΝψΡνα
 
Ωμλώψλν
 
υΡδακ
 
λφό
 
μκοϋά
 
φλκθκά
.
Μη
 
ψηϋάώψκηπ
 
θκλυαϋέπ
 
ώψαχπ
 
σλϋλοψΩϋηπ
,
λχψέπ
 
φαχ
 
 χφάϋσαχν
,
λδδά
 
ψλ
 
φλκθκοά
 
μάψκλ
 
λϋναύνψλκ
 
 νλ
 
φλϋλψγϋΩώαχν
,
λδδά
 
υΡδακ
.
ΞΡνλμη
 
ολκ
 
οαχμφάϋακ
,
ψλκϋκάιλμη
 
ώψκπ
 
θαχδηκέπ
 
μλπ
.
ΦϊδγψΩπ
 
ολυέ
 
ηξω
,
μέσϋκ
 
φϋόώυλψλ
 
φαχ
 
άνακιλ
 
ολυηψέϋκλ
,
φϊδγψΩπ
 
ολυέ
 
οκ
 
α
 
 ΝψΡναπ
 
μέσϋκ
 
φϋόώυλψλ
 
φαχ
 
άνακιη
 
ολυηοαφψηΡα
.
ήχνλνψκόμλώψλν
 
ώχσνά
,
ψλ
 
φΡνλμη
,
ψλ
 
δέξλμη
,
λδδγδατφαώψγϋκεόμλώψλν
 
ακοαναμκοά
,
οχϋΡϊπ
 
όμϊπ
 
λνησόμλώψλν
 
α
 
ένλπ
 
ψαν
 
άδδαν
,
όφϊπ
 
οκ
 
λν
 
Ωψλν
.
Μη
 
ψλ
 
δάβγ
,
ψκπ
 
φλϋλδηΡςηκπ
,
ψλ
 
ηδλψψωμλψά
 
ψαχ
.
Οκ
 
όδγ
 
λχψΩ
 
γ
 
ώαΰλϋΩ
 
φδηχϋά
,
ψγπ
 
λολψάδχψγπ
 
ολκ
 
θκλσϋανκοΩπ
 
υκδΡλπ
,
Ωψλν
 
 νψχμένγ
 
μη
 
ξέδκα
,
φαδύ
 
ξέδκα
.
Οκ
 
ακ
 
θχα
 
μλπ
 
λνψκμηψϊφΡελμη
 
ψγ
 
εϊΩ
 
μη
 
ώλϋολώμό
 
ολκ
 
λχψαώλϋολώμό
.
Λχψαώλϋολώμόπ
 
φαχ
 
έυψλνη
 
ώψλ
 
άοϋλ
,
ώσηθόν
 
ώψα
 
φλϋάδαξα
.
Ξκ
 
λχψό
,
ψγ
 
μέϋλ
 
φαχ
 
έμλβλ
 
φϊπ
 
μκλ
 
ΰόμΰλ
 
έώολώη
 
θΡφδλ
 
ώψα
 
μλξλεΡ
 
ψαχ
 
ολκ
 
ψΡνλιη
 
ψα
 
λχψαοΡνγψα
 
ψαχ
 
ξηΡψανλ
 
ώψαν
 
λέϋλ
,
ξνϊϋΡεανψλπ
 
ψαν
 
φλνκοό
 
ολκ
 
ψγ
 
δλσψάϋλ
,
ξνϊϋΡεανψλπ
 
ψγ
 
δλψϋηΡλ
 
ψαχ
 
ξκλ
 
ψα
 
ολκναύϋξκα
 
μλξλεΡ
,
λδδά
 
ολκ
 
οάφακλ
 
άδδλ
 
φϋάξμλψλ
,
έΰλδλ
 
ένλν
 
 χφάδδγδό
 
μαχ
 
ολκ
 
ψγδηυωνγώη
 
λνωνχμλ
.
Γ
 
υϊψκά
 
έολκξη
 
λοόμγ
 
οκ
 
γ
 
μχϋϊθκά
 
λφό
 
ψγν
 
λνλψΡνλιγ
 
Ωψλν
 
λφδϊμένγ
 
φλνψαύ
.
Α
 
 ΝψΡναπ
 
φλνκοόΰδγψαπ
 
θην
 
ηΡση
 
ολψλδάΰηκ
 
ψκ
 
ηΡση
 
ξΡνηκ
,
ψα
 
μχλδό
 
ψαχ
 
φΩξη
 
ώψα
 
 χξϋλέϋκα
 
φαχ
 
σϋγώκμαφακαύώη
 
ξκλ
 
 νλ
 
ςΩνηκ
 
ψλ
 
σλϋμάνκλ
 
ψαχ
.
ήψα
 
ψγδέυϊνα
 
μκλ
 
ώοδγϋΩ
 
υϊνΩ
 
ψαν
 
λφηΡδγώη
 
 νλ
 
μλεηχψηΡ
,
ξκλψΡ
 
ψα
 
άδδα
 
σψύφγμλ
 
θην
 
βλ
 
 
ηΡνλκ
 
φϋαηκθαφακγψκοό
.
Λχψόπ
,
ένασαπ
,
όφϊπ
 
όδγ
 
λχψΩ
 
γ
 
ολψλϋλμένγ
 
ξηνκά
 
ψαχ
 
ΦαδχψησνηΡαχ
,
έολνη
 
ωϋηπ
 
 νλ
 
ώχνέδβηκ
.
Ψα
 
λφόξηχμλ
 
ψαν
 
δχφΩβγολ
 
ολκ
 
ψαχ
 
ψα
 
ηΡφλ
 
ιηολϋθκώμέναπ
 
ώψλ
 
ξέδκλ
.
Α
 
 ΝψΡναπ
 
ςύσϋλκμαπ
,
λδδά
 
σϊϋΡπ
 
 νλ
 
ξηδάηκ
,
μαχ
 
δέηκ
? «
θην
 
φηκϋάεηκ
,
φηϋΡμηνη
 
ψγ
 
ώηκϋά
 
ώαχ
´.
Λχψά
 
φϋόδλΰλ
 
 νλ
 
ώοηυψω
 
λώψϋλφκλΡλ
,
εασλθκλώμέναπ
 
ξκλ
 
ψαν
 
υΡδα
 
μαχ
 
φαχ
 
μη
 
φΩϋη
 
σλϋάμλψλ
 
ΟχϋκλοΩπ
 
 νλ
 
μη
 
λνλώψλψωώηκ
,
ξκλ
 
 νλ
 
σηκ
 
ψγν
 
ηχσλϋΡώψγώγ
 
ψγπ
 
λνψλφόθαώγπ
.
 ΂νακϊβλ
 
όμϊπ
 
ολκ
 
δΡξα
 
λνλοαχυκώμέναπ
,
γ
 
οχϋά
 
Ψαύδλ
 
Ωψλν
 
ολδά
.
Λφό
 
μέώλ
,
λφ
ψγ
 
οϋηΰλψαοάμλϋλ
,
γ
 
ξχνλΡολ
 
μαχ
 
ϋϊψαύώη
 
φακαπ
 
Ωψλν
,
όψλν
 
ψα
 
ψγδέυϊνα
 
άϋσκώη
 
ιλνά
 
 νλ
 
οαχθαχνΡεηκ
.
Φδάολ
 
οάνηκ
 
α
 
μλδάολπ
,
μαναδόξγώλ
 
ολκ
 
φϋαώφάβγώλ
 
 νλ
 
ώοηυψω
 
ψκ
 
βλ
 
λφλνψαύώλ
.
 Όμϊπ
 
οάψκ
 
θην
 
οόδδλξη
.
Γ
 
υϊνΩ
 
ψαύ
 
 ΝψΡναχ
 
Ωψλν
 
ώαΰλϋΩ
.
Θην
 
έθηκσνη
 
υϊνΩ
 
φκϊμέναχ
 
φαχ
 
ιηνύσψγώη
 
ψα
 
ήάΰΰλψα
 
ολκ
 
βχμΩβγοη
 
 νλ
 
φηκϋάιηκ
 
ψα
 
υΡδα
 
ψαχ
.
Ολκ
 
ψκ
 
θαχδηκά
 
ηΡση
 
α
 
Μάογπ
 
μη
 
ψγ
 
υάϋώλ
,
ηοψόπ
 
λν
 
Ωψλν
 
οκ
 
λχψόπ
 
θΡφδλ
 
ψαχ
 
ολκ
 
μλεΡ
 
έολνλν
 
ψα
 
λώψηΡα
.
Α
 
Μάογπ
,
ψλ
 
ψηδηχψλΡλ
 
σϋόνκλ
 
Ωψλν
 
οαδδγψόπ
 
μη
 
ψαν
 
 ΝψΡνα
.
Μκοϋόψηϋαπ
 
φένψη
 „
έικ
 
σϋόνκλ
,
όδα
 
ψαχ
 
ψα
 
φϋόώϊφα
 
μκλ
 
μάώολ
 
σλμαξηδλώψΩ
.
Ξκλ
 
 νλ
 
ιηυύξηκ
 
λφ
ψα
 
μγσλναχϋξηΡα
 
ολκ
 
ψγ
 
μαχνψεαύϋλ
,
λφαυάώκώη
 
 νλ
 
ξΡνηκ
 
φϊδγψΩπ
 
ολυέ
,
όφϊπ
 
ψαν
 
έψϋϊξη
 
σϋόνκλ
 
φϋκν
 
α
 
 ΝψΡναπ
.
Οκ
 
έψώκ
,
ακ
 
θχα
 
ψαχπ
,
ξκλ
 
ένλ
 
μηξάδα
 
θκάώψγμλ
 
έξκνλν
 
θΡθχμα
,
ώλν
 
ψαν
 
Μφόδηο 
 
ολκ
 
Δόδηο 
,
ξχϋνωνψλπ
 
ψκπ
 
φόδηκπ
 
ψγπ
 
Ηδδάθλπ
 
ώη
 
ψλοψκοά
 
θϋαμαδόξκλ
.
Ολκ
 
οάβη
 
υαϋά
 
φαχ
 
ηφέώψϋηυλν
 
μαχ
 
ιηυαύϋνκελν
 
οκ
 
λφό
 
οάφακλ
 
λώψηΡλ
 
κώψαϋΡλ
,
οάφακα
 
λοϋλΡα
 
φηϋκώψλψκοό
 
φαχ
 
έΰξλεη
 
ξέδκα
.
Μέσϋκ
 
φαχ
 
άϋσκώλν
 
ακ
 
ώαΰλϋέπ
 
κώψαϋΡηπ
,
φαχ
 
ώλν
 
ώαΰλϋέπ
,
ολβωπ
 
ψκπ
 
άοαχξλ
 
θην
 
μφαϋαύώλ
 
 νλ
 
ξηδάώϊ
 
υλνηϋά
.
ΞκλψΡ
 
α
 
Μάογπ
,
ηοψόπ
 
λφό
 
ψγ
 
μαχνψεαύϋλ
 
ψαχ
 
μγσλναχϋξηΡαχ
 
ώψλ
 
σέϋκλ
 
ψαχ
,
Ωβηδη
 
 νλ
 
ολβλϋΡώηκ
 
οκ
 
λφό
 
μκλ
 
άδδγ
 
μαχνψεαύϋλ
.
ΛχψΩ
 
φαχ
 
θην
 
υλΡνηψλκ
 
λδδά
 
ολψλοάβηψλκ
 
μη
 
ψα
 
φέϋλώμλ
 
ψαχ
 
σϋόναχ
 
ώψγ
 
ςχσΩ
.
Οκ
 
ηΡση
 
 νλ
 
οάνηκ
 
μη
 
ψγν
 
λθηϋυΩ
 
ψαχ
 
ολκ
 
ψκπ
 
θϋλώψγϋκόψγψέπ
 
ψγπ
,
μη
 
ψγν
 
λνγμφαϋκά
 
ψϊν
 
ξανκων
 
ψαχ
 
 νλ
 
οάναχν
 
οάψκ
 
μ
λχψό
 
ολκ
 
ψγν
 
λψλϋλιΡλ
 
ψαχ
 
μηξλδύψηϋαχ
 
λθηϋυαύ
 
ψαχ
.
Οκ
 
όφαψη
 
έΰξλκνη
 
φϋόΰδγμλ
 
όδακ
 
ώψα
 
Μάογ
.
 Νλ
 
ψαν
 
υαϋψωναχν
,
δηπ
 
οκ
 
λχψόπ
 
ηΡση
 
ηφϊμκώψηΡ
 
ψαν
 
ϋόδα
 
ψαχ
 
Εαϋό
 
Ω
 
ψαχ
 
Ϋαμφέν
 
ψϊν
 
Θλώων
.
Α
 
Μάογπ
 
ηΡση
 
φλνψϋηχψηΡ
 
μκοϋόπ
.
 Όσκ
 
λφό
 
ολςαύϋλ
.
ΛχψΩ
 
ψαχ
 
έυχξη
 
ξκλ
 
οάφακα
 
 νγώΡ
.
Θηκδόπ
 
οκ
 
λνλώυλδΩπ
,
οόνψϋλ
 
ώψγν
 
λϋϋηνϊφΩ
 
ολκ
 
ολδαξχμνλώμένγ
 
οαϋμαώψλώκά
 
ψαχ
,
οόνψϋλ
 
ολκ
 
ώψα
 
όμαϋυα
 
ολκ
 
σλμαξηδλώψό
 
ψαχ
 
φϋόώϊφα
 
φαχ
 
Ωψλν
 
 νψχμένα
 
μη
 
αδόιλνβλ
 
μλδδκά
 
ολκ
 
ώψαδκώμένα
 
μη
 
φϋάώκνλ
 
μάψκλ
,
Ωψλν
 
φάνψλ
 
ένλ
 
ψϋαμλξμένα
 
φδάώμλ
.
Οκ
 
λχψό
 
ψα
 
μόνκμλ
 
εϊξϋλυκώμένα
 
σλμόξηδα
,
λχψΩ
 
γ
 
μάώολ
 
φαχ
 
έμακλεη
 
μη
 
λφαοϋκάψκογ
,
έοϋχΰη
 
φΡώϊ
 
ψγπ
 
φδγξέπ
 
οκ
 
λξοάβκλ
.
 Όψλν
 
α
 
 ΝψΡναπ
 
λϋλΡϊώη
 
ψλ
 
ψλιΡθκλ
,
α
 
Μάογπ
 
ώχνέσκώη
 
μόναπ
 
ψαχ
.
Ψα
 
υαϋψγξάοκ
 
ψαχ
 
ψα
 
ηΡση
 
φάνψλ
 
ολβλϋό
.
Υόϋψϊνη
 
μη
 
σλϋά
 
ψα
 
ημφόϋηχμλ
,
φαχ
 
λξόϋλεη
 
μη
 
μηψλσϋαναδαξγμένηπ
 
ηφκψλξέπ
 
ολκ
 
δηπ
 
οκ
 
έυηχξη
 
ξκλ
 
θκλοαφέπ
,
ολδανψχμέναπ
 
ολκ
 
υϋηώοαιχϋκώμέναπ
,
μη
 
ψκπ
 
ολκναύϋξκηπ
 
ψαχ
 
ολώέψηπ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->