Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Безопасна работа с разтворители

Безопасна работа с разтворители

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Deyana Ilieva
Ако сте експонирани на разтворители, те могат, в зависимост от обстоятелствата, да повлияят на Вашето здраве по много начини. И в някои случаи – много тежко.
Ако сте експонирани на разтворители, те могат, в зависимост от обстоятелствата, да повлияят на Вашето здраве по много начини. И в някои случаи – много тежко.

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Nov 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

 
БЕЗОПАСНА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ
Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Health and Safety !e"#t$%e& ликоитани)& коо мода (,де открит на  -нтернет адрес htt./001112h3e245%2#60.#7n30$nd489:2.df  ;ол) <итира*те оригинални) документ& когато <итирате този превод2  ',преки& са направени вси=ки усили) за адаптиране на оригинални) документ к,м теку>ото с,сто)ние в ?,лгари)& мол)& проверете теку>ото на<ионално законодателство& стандарти и норми2 @вторите на оригиналната пу(лика<и) и на този превод не нос)т отговорност за >ети и други искове и изисквани)& породени от използване на тук с,д,р+а>ата се инAорма<и)2Bh$3 d5"#Cent ha3 7een tDan3lated and ada.ted& 1$th .eDC$33$5n& fD5C an 5D$4$nal  .#7l$3hed 7y Health and Safety !e"#t$%e 5f EDeat FD$ta$n and a%a$la7le fD5C htt./001112h3e245%2#60.#7n30$nd489:2.df  Glea3e al35 "$te the 5D$4$nal d5"#Cent 1hen DefeDD$n4 t5 th$3 tDan3lat$5n2 lth5#4h "aDe ha3 7een ta6en t5 ada.t the 5D$4$nal d5"#Cent t5 the "#DDent 3$t#at$5n $n  F#l4aD$a& .lea3e Ca6e 3#De that y5# "he"6 the Dele%ant nat$5nal le4$3lat$5n& 3tandaDd3 and n5DC32 Bhe a#th5D3 5f the 5D$4$nal .#7l$"at$5n and 5f th$3 tDan3lat$5n 3hall n5t 7e l$a7le f5D daCa4e3 5D 5theD "la$C3 and deCand3 aD$3$n4 5#t 5f the #3e 5f th$3 $nf5DCat$5n "5nta$ned heDe$n
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако сте експонирани на разтворители, те могат, в зависимост от обстоятелствата, да повлияят на Ваето здраве по много на!ини" И в някои сл#!аи $ много те%ко"&ази бро#ра Ви дава ва%ни с'вети за избягване на рисковете при работа, когато използвате разтворители и прод#кти, които ги с'д'р%ат"(акво е разтворител)*ного +ими!ни веества, които се използват за разтваряне или разре%дане на др#ги веества или материали, се нари!ат -разтворители." Промилените  разтворители са !есто смеси от няколко отделни веества" могат да б'дат сренати под разли!ни т'рговски имена"('де се използват разтворителите)На/0вероятно е б'дете експонирани на разтворители, ако работите в следните производства, к'дето те се използват изкл1!ително много:
Ин%енеринг
2троителство
Производство на +ими!ески веества и препарати
Пе!атарство
(а#!#кова промиленост
Производство на пластмаси
3арма4евти!на промиленост
Производство на об#вки
Производство на текстил
Производство на +ранителни прод#кти
Д'рвообработване
 
5ими!еско !истене
Производство на бои
Производство на мастила*огат да б'дат сренати в разли!ни прод#кти, например:
*атериали за по!истване и обезмасляване
2редства за по!истване на бои
6ои, лакове, ба/4
7епила
*астила и препарати за !истене на мастила
Пести4иди
&оалетни прод#кти(ак могат разтворителите да повлияят на здравето ми)Разли!ните разтворители могат по разли!ен нан да в'зде/стват в'р+# здравето Ви" Някои е8екти, явяваи се след краткотра/на експози4ия  разтворители, са:
Дразнене на о!ите, белите дробове и ко%ата9
лавоболие9
адене9
2ветов'рте%9
;ама/ване9;аг#ба на с'знание и дори см'рт могат да наст'пят в рез#лтат на експози4ия на много високи кон4ентра4ии на пари от разтворители"(огато сте под в'зде/ствие на разтворители има много голяма вероятност от злопол#ка"*о%е да има и здравни е8екти, явяваи се след многократна или прод'л%ителна експози4ия на определени разтворители" Един от тя+ е дерматит'т" Др#ги в'змо%ни здравни е8екти варират според разтворителят, на ко/то сте били експонирани"(ак могат разтворителите да проникнат в тялото ми)
При вдиване на пари9
При контакт с ко%ата и преминаване през нея9
При погл'ане на те!ни разтворители"(акво трябва да направя, ако мисля, !е здравето ми мо%е да е #вредено)Ако с!итате, !е здравето Ви е #вредено от работата с разтворители или ако сте загри%ени, !е не са взети предпазни мерки, трябва п'рво да се об'рнете к'м  р'ководителите си, отговорника по безопасността или лекаря според сл#!ая" Пока%ете им тази бро#ра"(акви предпазни мерки трябва да вземам)
(олкото пове!е знаете за разтворителите и необ+одимите предпазни мерки, които трябва да вземете, толкова по0голяма е е безопасността Ви" Ето затова е толкова ва%но да пол#!ите ин8орма4ия и об#!ение"
 
Убедете се, работодателят Ви запознава подробно с опасностите, св'рзани с всеки разтворител, ко/то използвате, предпазните мерки, които трябва да вземате при използването м# и про4ед#рите при ин4идент или авария"
Про!етете ин8орма4ионните листове за безопасност на достав!ика и етикетите на опаковките и следва/те с'ветите, дадени в тя+" При н#%да поиска/те разяснения от работодателя си"
Попита/те дали не могат да се използват материали без разтворители или по0безопасни разтворители"(онтрол в'р+# отделянето на пари
Използва/те в п'лна степен вентила4ионните с'ор'%ения, осиг#рени от  работодателя Ви за према+ване на парите от работното Ви място"
Докладва/те на Ваия работодател за всяко повредено или де8ектно вентила4ионно обор#дване или предпазно средство"
Носете ли!ните предпазни средствата за ди+ателна заита, осиг#рени от  работодателя Ви" Пазете предпазните средства на !исто място" Убедете се, !е се пазят !исти и годни за използване"
Използвае в'змо%ността за естествено проветряване, к'дето е в'змо%но, !рез отваряне на врати и прозор4и"
Предотвратява/те нен#%но изпаряване на разтворители !рез използване на необдимото минимално колиство, затваряне на с'довете и използване на запе!атани с'дове за отпад'4и, с'д'р%аи разтворители"
Не оставя/те из4апани с разтворители пар4али около себе си"(онтакт с ко%ата
Избягва/те контакт на ко%ата с разтворители и прод#кти, с'д'р%аи  разтворители като носите под+одяо предпазно облекло <р'кави4и, престилка, о!ила или маска за ли4е и др"=, когато е необ+одимо"
Не използва/те разтворители за сваляне на боя, мазнина и др#ги от ко%ата си"Др#ги пред#пре%дения
Не я%те и не п#ете в зони, в които има разтворители"
Измивае се добре след работа с разтворители преди анене или п#ене"
Не п#ете, не заварява/те, палете ог'н или не използва/те открити изтои4и на светлина в области, в които мода има пари от орс'д'ри разтворители, т'/ като могат да се отделят силно токси!ни газове"Работа в затворени пространстваВаият работодател би трябвало да е проверил дали не мо%е да се с'здаде организа4ия на работата без влизане или работа в затворени пространства" (огато това е неизбе%но, трябва да се спазва безопасна система на работа и да се планират под+одяи про4ед#ри, които да се спазват в сл#!а/ на авария"При работа в затворени пространства трябва да се вземат спе4иални предпазни мерки, за да се избегне експози4ия на разтворители" В затворени пространства

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->