Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jeto Gjelber

Jeto Gjelber

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Haki Kola
Towards a greener economy
(Vazhdim i Gazetes Kurora e Gjelber me shkrime per pylltarine per popullin ne Shqiperi e kosove).
Breaking the link between environmental degradation and economic growth is essential to transform into a more sustainable development. Moving towards a green growth and a greener economy have become key objectives in the global strive towards environmental sustainable development. Explained in a simple way, green growth can be said to be an increase in a country’s GDP together with a decrease in environmental degradation and natural resource depletion. The UNEP definition of a green economy is an economy
“that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive”.
Green economy should not be seen as a new term that replaces sustainable development. It should rather be seen as a subset of, or a method to achieve, sustainable development.
There is not only one key solution on how to move towards a greener economy. The path towards a greener economy includes many different aspects such as a fundamental shift in thinking about growth and development, production of goods and services and consumer habits. It is also related to good governance and valuation of, and investments in, natural capital.
Towards a greener economy
(Vazhdim i Gazetes Kurora e Gjelber me shkrime per pylltarine per popullin ne Shqiperi e kosove).
Breaking the link between environmental degradation and economic growth is essential to transform into a more sustainable development. Moving towards a green growth and a greener economy have become key objectives in the global strive towards environmental sustainable development. Explained in a simple way, green growth can be said to be an increase in a country’s GDP together with a decrease in environmental degradation and natural resource depletion. The UNEP definition of a green economy is an economy
“that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive”.
Green economy should not be seen as a new term that replaces sustainable development. It should rather be seen as a subset of, or a method to achieve, sustainable development.
There is not only one key solution on how to move towards a greener economy. The path towards a greener economy includes many different aspects such as a fundamental shift in thinking about growth and development, production of goods and services and consumer habits. It is also related to good governance and valuation of, and investments in, natural capital.

More info:

Published by: Haki Kola on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
JET
Gjelbër
FKPKKFKPKKFKPKKFKPKKFKPKK
KPKK
Feder Feder Feder Feder Feder ata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare ePyjevePyjevePyjevePyjevePyjevedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe KullotaveKomunalKomunalKomunalKomunalKomunale, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipëri
www.shkpkk.org
APPKAPPKAPPKAPPKAPP
PP
 
K
Asosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iPPPPPronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve të PyjevePyjevePyjevePyjevePyjevePrivatë, Privatë, Privatë, Privatë, Privatë, KoKoKoKoKosovësovësovësovësovë
www.akppp.net
 
1
 
JET
Gjelbër
FKPKKFKPKKFKPKKFKPKKFKPKK
KPKK
Feder Feder Feder Feder Feder ata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare ePyjeve Pyjeve Pyjeve Pyjeve Pyjeve dhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe KullotaveKomunalKomunalKomunalKomunalKomunale, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipëri
www.shkpkk.org
APPKAPPKAPPKAPPKAPP
PP
K
Asosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iPPPPPronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve të PyjevePyjevePyjevePyjevePyjevePrivatë, Privatë, Privatë, Privatë, Privatë, KoKoKoKoKosovësovësovësovësovë
www.akppp.net
Gazetë Periodike, Tiranë (Viti i pesëmbëdhjetë i botimit) Nr. 132, tetor 2013
 
shpërndahet
FALAS
Ligji t'u njohë pronarëvetë drejtat e mohuara!
ALARMI
Ministri Koka takim meambientalistët: Situatanë pyje tepër e rëndë!
Faqe 4
VIZITA
Përvojë nga Peja...
Faqe 3
Situata në pyjet e Shqipërisë vlerësohet pikën alarmantetë 100 viteve të fundit. Sipasambientalistëve, sipërfaqet pyjore jareduktuar ndjeshëmkrahasimisht me atë çka utrashëgua nga sistemi monist...
N
ë emër të FederatësKombëtare të Pyjeve eKullotave Komunale, tëshoqatave të përdoruesve tëpyjeve e kullotave, të krijuara në 250komuna të vendit, vlerësojmë si shumëtë dobishme dhe mbështesim plotësishtnismat e fundit të Qeverisë për ndalimine shkatërrimit të mëtejshëm të pyjevedhe për të ndaluar eksportin eprodhimeve drusore e të qymyrit tëdrurit.Decentralizimi i qeverisjes se burimevenatyrore dhe transferimi i të drejtave epërgjegjësive të pyjeve tek njësitë eqeverisjes vendore dhe tek vetëpërdoruesit e tyre, si dhe pjesëmarrja efshatarëve në vendime për trajtimin etyre është një proces që ka ndikim pozitiv në fillimin e mbarështrimit tëqëndrueshëm të pyjeve e kullotave nëShqipëri. Ky proces, i filluar 20 vjet mëparë, duke transferuar pyje shtetërorë nëpronësi të komunave e bashkive, për t'uadhënë në përdorim të fshatrave dhefamiljeve fshatare, është realizuar në 240komuna. Kështu, janë transferuar rreth488,000 ha pyje përgjithësisht tëdegraduara, 193,750 ha kullota e livadhe,si dhe sipërfaqe me bimësi pyjore epërdorime të tjera, të cilat zënë mbi 60%të sipërfaqes pyjore të vendit.Gjatë këtij procesi, në çdo komunë ukrijuan shoqatat e përdoruesve të pyjevee kullotave komunale (SHPKK), siorganizime të komuniteteve për njëmbarështrim më të mirë të këtyrepasurive natyrore. Në 10 vitet e funditshoqatat u vetorganizuan në nivelrajonal, duke krijuar federatat rajonale(FPKK) në qarqet Dibër, Kukës, Korçë,Berat, Elbasan, Shkodër, Lezhë, Pukë,Tiranë dhe Gjirokastër, të cilatpërfaqësojnë 250 shoqata. Këto federata,në shkallë vendi krijuan FederatënKombëtare (FKPKK). Të gjitha së bashku, këto struktura punojnë përforcimin e kapaciteteve për mbështetjene mbarështrimit të qëndrueshëm tëpyjeve e kullotave komunale, si dhe përlobimin dhe mbrojtjen e interesave tëanëtarëve në nivel vendor e kombëtar.Procesi i transferimit ka dhënë ndikimete tij shumë pozitive në drejtim tëmbrojtjes dhe mëkëmbjes së pyjeve tëdegraduar, si rezultat i kontributit tëkomuniteteve dhe me financimin eProjektit të Pyjeve, i mbështetur ngaQeveria e Shqipërisë, Banka Botërore,Qeveria Italiane, ajo Suedeze e Zvicerane,USAID-i, ILC etj. Shoqatat po vazhdojnëaktivitetet e tyre edhe pas përfundimittë Projektit të Zhvillimit të BurimeveNatyrore, të SNV - CNVP (OrganizataHolandeze per Zhvillim) dhe SIDA (Agjencia Suedeze për Zhvillim). Tëgjitha këto organizma mbështetësmeritojnë falënderimin dhe mirënjohjentonë dhe të komuniteteve fshatare tëpërfshira në projektet disavjeçare.Sipas të dhënave nga komunat pilot nëMalzi e Bujan (Qarku i Kukësit), Melan,Maqellarë, Zerqan e Ulëz (Dibër), Blerim(Pukë), Kurvelesh (Tepelenë), Markat(Sarandë), komunat Grekan, Tregan ePapër (Qarku i Elbasanit), rezulton sembi 30 % e banorëve të këtyre zonavenjihen pronarë tradicionalë të pyjeve ekullotave dhe fshati i njeh dhe i kakonfirmuar si të tillë. Kjo gjendje ështëpasqyruar dhe në rreth 240 planembarështrimi të hartuara në secilënkomunë.Ky është një argument për t'i sugjeruarQeverisë që pyjet dhe kullotat aktualishtnë përdorim komunal të kalohengradualisht në pronësi private të fshatitdhe familjeve fshatare, bazuar mbitraditën vendore dhe Kushtetutën, për
"FESTA E TË VJELAVE"
Promovimi i prodhimevearrore dhe prodhimevetradicionale tërajonit të Dibrës
Faqe 2-3
MARRË NGA "MJEDISI SOT" / AGIM BLLOSHMI
Masakra e gjuetisësë paligjshme nërrethin e Librazhdit!!!
Po gjuhet në Parkun Kombëtar! Nuk kanjë inventar të armëve! Institucionetpërkatëse nuk bëjnë punën! Gjuajnëedhe të huaj?! Është Demir LekaKryetar i Shoqatës së Gjuetarëve nëRrethin e Librazhdit që ngre alarminpër gjuetinë e paligjshme që po bëhetnë rrethin e Librazhdit, kjo ka bërë qëkaprolli, lepuri i egër dhe thëllëza, gjelii egër, dhia e egër, kafshë dhe shpendëkarakteristike të rajonit juglindor, tëzhduken dita - ditës. Një problem ështëgjuetia në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë...
Faqe 5 Faqe 3
Sheza TOMCINI
CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit)
Më datë 5 Tetor, Fondacioni CNVP(Bashkojmë Vlerat e Natyrës meNjerëzit) në kuadër të implementimit tëprojektit: "Fuqizimi i Pylltarisë sëQëndrueshme Komunale II"mbështetur nga Ambasada Suedeze,mori pjesë në panairin rajonal tëorganizuar në rajonin e Dibrës...
ZGJEDHJET
Federata shqiptaremerr drejtimine REFORD
 
JET
Gjelbër
FKPKKFKPKKFKPKKFKPKKFKPKK
KPKK
Feder Feder Feder Feder Feder ata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare ePyjevePyjevePyjevePyjevePyjevedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe KullotaveKomunalKomunalKomunalKomunalKomunale, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipëri
www.shkpkk.org
APPKAPPKAPPKAPPKAPP
PP
 
K
Asosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iPPPPPronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve të PyjevePyjevePyjevePyjevePyjevePrivatë, Privatë, Privatë, Privatë, Privatë, KoKoKoKoKosovësovësovësovësovë
www.akppp.net
thellimin e reformave drejt ekonomisësë tregut. Ky aspekt duhet të pasqyrohetdhe në ligjin e ri për pyjet që është nëproces hartimi.Tashmë prej 20 vjetësh, në mjaft zona të vendit rehet se kur pylli ka zot fshatindhe familjet tradicionale, kur të drejtat dhedetyrimet janë të qarta, ai mbrohet dheqeveriset më së miri, nuk ndodhin prerjetë paligjshme dhe zjarre, duke kontribuarnë rritjen e të ardhurave, mbrojtjen e tokësnga gërryerjet dhe mjaft dobi të tjeraekonomike e mjedisore.Kemi vërejtur se në pyjet e fermerëve qënjihen tradicionalisht përdoruesit, tëpaktën në këto vitet e fundit nuk ka pasurasnjë zjarr, si dhe nuk ka dëmtime apoprerje të paligjshme.Gjatë këtyre viteve, rreth 200 mijë ha pyjedushku krejtësisht të degraduara në zonate Librazhdit, në Luginën e Drinit, nëShkodër, Malësi e Madhe, Kukës, Has,Tropojë, Lugina e Matit, Burrel, Bulqizë,Dibër etj, si pasojë e kujdesimeve nga ataqë konsiderohen si pronarë tradicionalëdhe me mbështetjen e SHPKK-ve dheFederatave, vërehet një shtim i rritjes vjetore pyjeve përkatëse 2-3 herë madhe se pyjet shtetërore ose kolektivetë këtij lloji. Kjo është e dokumentuar merreth 100 sipërfaqe provë të përhershmeqë monitorohen çdo dy vjet dhe është njëmësim për fermerin dhe pylltarët nëterren.Me mbështetjen e komunitetit dhe vullnetin politik, procesi për transferimine pronave pushtetit vendor dhepërdoruesve mund të thellohet më tej,duke përcaktuar politika, procedura,kritere e bazë ligjore të përshtatshme.Por, ecuria e mëtejshme e këtij procesipengohet nga mungesa e politikave tëqarta e të përshtatshme dhe e kuadritligjor përkatës, pasi ato nuk trajtojnëplotësisht çështjet kryesore të fonditpyjor, problemet e pronësisë e tëpërdorimit, decentralizimin e delegimine më shumë kompetencave tek qeverisja vendore dhe përdoruesit etj. Sipas ligjitaktual, njësitë e qeverisjes vendore,përdoruesit dhe shoqatat, megjithësemarrin pyllin në përdorim, nuk kanë tëdrejta ekskluzive përdorimi dhe
Ligji t'u njohë pronarëvetë drejtat e mohuara!
(Vijon nga faqja 1)
menaxhimi të tyre, dhe as gjenerimin e tëardhurave nga aktivitetet në to.Bazuar në përvojat e deritanishme dhediskutimet e zhvilluara me komunitetet,Federata Kombëtare e PKK sugjeronthellimin e reformave dhe përmirësimin epolitikave pyjore sidomos në këto drejtimekryesore:o Rishikimin e ligjit për pyjet, duke ukonsultuar me përfaqësuesit epërdoruesve në të gjitha nivelet.o Miratimin e akteve nënligjore përtransferimin dhe menaxhimin e pyjevedhe kullotave komunale, të propozuarakohë më parë nga shoqatat, si për rastinkur ato jepen në përdorim, ashtu dhe nëpronësi. Komisioni i fshatit duhet tëmbetet njësia bazë për përcaktimin ekufijve tradicionale.o Përfundimin e kalimit të pyjeve dhekullotave komunale në pronësi të njësivetë qeverisjes vendore dhe fshatrave nëkrejt territorin e vendit në afate kohore tëcaktuara dhe, më tej, kalimin në pronësitë përdoruesve fshat e familje, të atyre qëmirëmenaxhojnë këto pasuri;o Hartimin e politikave që nxisingjenerimin e të ardhurave nga pyjet ekullotat komunale, përfshirë prodhimete dyta e gjahun dhe përdorimin e tyrenë dobi të përdoruesve dhe komunitetit;o Decentralizimin e vendimmarrjes përtarifat pyjore në nivel njësie qeverisjeje vendore me lehtësime për zonat ruraleme të ardhura të pakta.o Forcimin e një shërbimi këshillimorefektiv për pyjet dhe kullotat komunalenga strukturat shtetërore dhe federatat epërdoruesve.Si përfaqësues të shoqatave tëpërdoruesve të pyjeve e kullotavekomunale, Federata Kombëtare ofronmbështetje të plotë, ekspertizë dhe bashkëpunim me të gjitha institucionetshtetërore dhe palët e interesuara për:- përmirësimin e kuadrit ligjor për pyjetnë tërësi, dhe për pyjet komunale në veçanti, si dhe zbatimin e tyre;- për procedurat dhe zhvillimin e reformësinstitucionale në sektorin e pyjeve dhekullotave;- për hartimin e projektit ri të "ShërbimeveMjedisore" dhe zbatimin e tij.
 Federata Kombëtare e Pyjevedhe Kullotave Komunale
 
"FESTA E TË VJELAVE"
Promovimi i prodhimeve arroredhe prodhimeve tradicionaletë rajonit të Dibrës
 Dibër 5 Tetor 2013
Sheza TOMCINI
CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit)
Më datë 5 Tetor, Fondacioni CNVP(Bashkojmë Vlerat e Natyrës meNjerëzit) në kuadër të implementimittë projektit: "Fuqizimi i Pylltarisë sëQëndrueshme Komunale II"mbështetur nga Ambasada Suedeze,mori pjesë në panairin rajonal tëorganizuar në rajonin e Dibrës. CNVPlehtësoi dhe mbështeti prodhuesit earrorëve të komunave të ndryshme tëDibrës dhe Grupin e Grave për tëpromovuar dhe shitur produktet e tyre."Festa e të Vjelave" është bërë njëtraditë për këtë rajon dhe festohet çdo vit në fillim të Tetorit. Fokusi i kësajngjarjeje është festimi i të vjelave të mbaradhe promovimi i produkteve të Dibrës, tëtilla si arra, mollë, lajthi organike dheushqime tradicionale. Kjo ngjarje, këtë vitsolli sëbashku komunitetet rurale nga tëgjitha komunat e Dibrës, autoritetetrajonale dhe kombëtare, pjesëmarrës ngaDebari dhe Gostivari (Maqedoni) dheshumë turistë, pasi gjatë këtij sezoni janëtë shumtë në numër (2000) për shkak tëTrajtimit të Llixhave që ofron qyteti iPeshkopisë. Rreth 5000 vizitorë patënmundësinë të kënaqen, blejnë dheshijojnë produktet e Dibrës.Kjo ngjarje u organizua në bashkëpunimme ALCDF, KASH, ANTARC dhe aktorëtë tjerë lokalë. Partnerët tanë kryesorëishin Federata e Pyjeve të Dibrës, Klubi i Arrorëve dhe Argitra - Vizion. Gjithashtu
 
JET
Gjelbër
FKPKKFKPKKFKPKKFKPKKFKPKK
KPKK
Feder Feder Feder Feder Feder ata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare eata Kombëtare ePyjevePyjevePyjevePyjevePyjevedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe Kullotavedhe KullotaveKomunalKomunalKomunalKomunalKomunale, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipërie, Shqipëri
www.shkpkk.org
APPKAPPKAPPKAPPKAPP
PP
 
K
Asosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iAsosacioni iPPPPPronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve tëronarëve të PyjevePyjevePyjevePyjevePyjevePrivatë, Privatë, Privatë, Privatë, Privatë, KoKoKoKoKosovësovësovësovësovë
www.akppp.net
 
të ftuar në këtë ngjarje ishin edhepërfaqësues nga Federata Kombëtare ePyjeve dhe Kullotave Komunale, si edheFederatat Rajonale të Shkodrës,Elbasanit dhe Kukësit.Pjesëmarrja e fermerëve në panair këtë vit ishte shumë e lar. Nga 260 fermepjesëmarrës me produkte të ndryshme,prodhuesit e arrorëve dhe grupetprodhuese të grave ishin 110 fermerë nëtotal duke përfshirë edhe 40 gra.Karakteristika e këtij viti ishte sasia emadhe e prodhimeve që sollën dheshitën fermerët në panair (prodhime bujqësore, pyjore, blegtorale dhe fruta).Prodhimet kryesore pyjore ishin: arrat,lajthitë, gështenjat, fruta pylli tëpërpunuara, bimët mjekësore/aromatike, fidanë sherebele dheushqime të ndryshme tradicionale të bëra me to.
TË DHËNA:
Sasia e produkteve arrore të shitura:1. Arra 2470 kg, çmimi mesatar 500LEKË;2. Gështenja 1258 kg, çmimi mesatar200 LEKË;3. Lajthi 185 kg, çmimi mesatar 600LEKË.Përveç shitjes së produkteve, fermerëtpatën mundësinë të lidhin kontrata përfidanë dhe bimë mjekësore me blerësit.1. Fidanë arre:
 2500 copë x 250 lekë për copë;
2. Fidanë lajthie:
 1000 copë x 170 lekë për copë;
3. Fidanë bajame:
 300 copë x 200 lekë për copë;
4. Fidanë gështenje:
8000 copë x 160 lekë për copë;
5. Fidanë sherebele:
70000 copë x 8 lekë për copë.
 Albora KACANI
 Federata Kombëtare e Pyjevedhe Kullotave Komunale
M
e datë 26 Gusht 2013, njëekip i përbërë ngapërfaqësues të FederatësKombëtare të Pyjeve dheKullotave Komunale,Federatës Rajonale të Kukësit, përfaqësuestë fondacionit CNVP, Kukës (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit), një grupfermerësh nga Komuna Malzi dhepërfaqësues të po kësaj komune bënë një vizitë në rajonin e Pejës, Kosovë. Ekipit iu bashkuan Pejë, miqtë dhe bashkëpunëtorët e CNVP, Kosovë,përfaqësuese të grupeve të grave të Istogutdhe Rugovës dhe përfaqësues të Asosacionit Pronarëve Pyjeve Privatetë Kosovës.Ndalesa e parë u bë në ndërrmarrjen"Agroproduct sh.p.k" në Istog.Grupi u mirëprit nga menaxheri i saj z.Halit Avdiaj dhe punonjësit e ndërrmarrjes.Ndërrmarja "Agroproduct sh.p.k" ështëthemeluar në vitin 2002. Ajoështë kompani lidere nëKosovë që bën grumbullimin,kultivimin, përpunimin dheeksportin e bimëve mjekësore,aromatike dhe frutave malore.Sipas z.Avdiaj, ato kultivojnërreth 50 lloje të bimëve të egradhe frutave malore ku 15 llojekultivohen në tokë me qera. Erëndësishme për ndërrmarjen janë marrëdhëniet mefermerët e zonës, të cilët janëpërfituesit kryesorë.Ndërmarrja ka kontrata direkte mefermerët ku 5 ha tokë e fermerëve ështëkultivuar me bimë e fruta malore. Synimi i"Agroproduct sh.p.k" për vitin 2015 ëshqë 50 përqind e bimëve të jetë e kultivuardhe 50 përqind e grumbulluar. Ndërrmarjaka një organizim shumë të mirë dheshtrirje të gjerë prej 33 qendrashgrumbullimi dhe 3225 grumbulluessezonal në të gjithë Kosovën. Ndërrmarjaka lidhur kontrata afagjata me kompani tëhuaja si në Gjermani, Zvicër, Angli, Austri,Ceki si dhe me disa vende të Ballkanit përeksportin e produkteve të saj. Z.Avdiaj nuk la pa përmendur problemet që hasen megrumbulluesit në Shqipëri të cilët kanëmungesë të experiencës dhe organizimitnë këtë fushë. Më pas grupi pati mundësinëtë vizitojë ambjentet e brendshme tëndërmarrjes. "Agroproduct sh.p.k" ka disatharse të cilat janë kontribut i donacionevetë ndryshme në Kosovë por edhe të vetëndërrmarrjes.
PËRVOJË NGA PEJA...
Z.Avdiaj, është pjesë e grupit të hartimit tëStrategjisë për Pyjet në Kosovë. Kjo ështënjë mundësi shumë e mirë përfaqësimi për biznesin privat Koso.Me përfundimin e vizitës në ndërmarrjen"Agroproduct sh.p.k" grupi bëri një ndalesëtë shkurtër tek burimi i lumit Drin, 11 kmlarg qytetit të Pejës. Një mrekulli natyrore,ku gërshetohen bukuritë ujore me atomalore.Pjesë e programit të vizitës në Kosovë ishteedhe ndalesa në Rugovë, ku grupi u pritnga përfaqësues të Pronarëve të PyjevePrivate "Bjeshkët e Rugovës"në Pejë.Kryetari i Shoqatës z.Ramiz Qorraj i uroigrupit mirëseardhjen në Bjeshkët eRugovës. Shoqata "Bjeshkët e Rugovës"është themeluar më 25 shkurt 2010 dhenga 13 anëtare që kapatur në fillim, sot ka250 me shtrirje në gjithëRajonin. Ajo u formuame qëllimmirëmenaxhimin epyjeve dhe kthimin e tëdrejtave të pronësisë banove vendas.Shoqata në bashkëpunim dhembështetje tëfondacionit CNVP karealizuar çdo vitaktivitete konkrete.Këto aktivitete lidhen me përmirësimindhe mbrojtjen e pyjeve si dhe zhvillimin e vetë rajonit. Për t'u përmendur sipas z.Qorraj është një studim i bërë në lidhjeme mundësinë e shfrytëzimit tëmbeturinave nga prerjet e rregullta nëpyjet private dhe kthimin e tyre në ashklapër prodhimin e energjisë termike përngrohje. Ky studim do të vihet së shpejtinë zbatim. Me mbështetje të CNVP,Kosovë ata kanë siguruar një makinëgrirëse, tashmë pronë e Shoqatës sëPronarëve të Pyjeve. Pë zbatimin estudimit ata kanë siguruar brendashoqatës edhe një mjeti lëvizës (zetor) dheshumë shpejt do të sigurojnë edhetenderimin për instalimin e furrës dhetubacioneve pasi kjo inisiativë do tëshërbejë edhe për ngrohjen e shkollës sëzonës.Përveç përfitimeve nga ana e pronarëvetë pyjeve, pozitive në zbatimin e këtijstudimi është pastrimi i pyllit, ruajtja dhembrojtja e pyjeve nga sëmundjet endryshme, si dhe grumbullimi i këtyrembeturinave. Z.Qorraj është vetë pronari 15 ha pyjesh dhe merr prej tyre rreth 30m3 në vit në pyjet e Ahut. Krahas kujdesitqë tregon për pyllin dhe plotësimin enevojave familjare ai ka mundësinë tëshesë lëndë për sigurimin e të ardhurave.Jo vetëm z.Qorrja por të gjithë pronarët epyjeve në Kosovë kanë kërkuar tësigurohen më shumë të drejta dhelehtësira në ligjin e ri për pyjet në Kosovë.Kjo gjithashtu, në drejtim të taksave dhetë drejtave më të mëdha për Shoqatën.Kërkesa janë bërë edhe të drejtat mbipyjet të mohuara historikisht. Sipasz.Qorraj pyjet e Rugovës janë pronë etrasheguar nga të parët ndër shekuj.Përvoja që solli ai ishte shumë erëndesishme dhe për grupin e fermerëvenga Shqipëria të pranishëm në këtë vizitë.Në Pejë janë evidentuar rreth 500 pronarëprivatë me 6000 ha pyje dhe pretendimiështë se ka ende një sipërfaqe tëkonsiderueshme pyjesh që historikisht uështë mohuar pronarëve.Të gjithë do të dëshironim të gjenimforma të reja menaxhimi për të siguruarprodukte të vazhdueshme të pyllit përnevojat e të njerëzve, por gjithmonë dukee përdorur pyllin në mënyrë tëqëndrueshme. Mohimi i të drejtës sëpronësisë, përdorimi spontan dhe varfëria janë ndër shkaqet kryesore që pyjet jadhe vazhdojnë të dëmtohen edhe nëmasivet e Rugovës.Në kuadrin e diskutimeve që shpesh kanë bërë për ndryshimet ligjore, shumë ngastrukturat janë shprehur kundër dhëniessë të drejtave pronarëve edhe pse ataparaqesin në të gjithë Kosovën modele dhepyje më të shëndetshme se ato të shtetit.Më pas grupi pati mundësinë të vizitojë njëtjetër ndërmarrje të quajtur kooperativa bujsore Rugova. tu hejgrumbullimi, përpunimi dhetregtimi kryesisht i frutavepyjore.Kjo vizitë një ditore në rajonine Pejës iu sherbeupjesëmarrësve në njohjen emetodave të grumbullimit dhepërpunimit të bimëvemjekësore, aromatike dhefrutave pyjore si dhe ndarjene përvojave të menaxhimit tëpyjeve privatë e komunale.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->