Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
"Sem sodi nekaj boljšega, nekaj našega"

"Sem sodi nekaj boljšega, nekaj našega"

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Published by Gregor Pivec
Članek o romski gostilni objavljen v Večeru
Članek o romski gostilni objavljen v Večeru

More info:

Published by: Gregor Pivec on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
Sem
sodi
nekaj
boljšega,
nekaj
našega
Kakihdvajsetkrajanov
mestne
četrti
Magdalena
se
je
včeraj
zbralo
v
Gorkega
ulici
34
saj
v
svoji
bližini
ne
želijo
nikakršnegostilne,
še
zlasti
ne
romske,
ki
naj
bi
prihodnje
leto
odprla
svoja
vrata
ANDREJA
KAUČIČ
 Zupan
Fištravec
pred
naše
spalni-
ce
vsiljuje
še
eno
gostilno
in
proble-
me
prednajvečjo
šolo
v
mestu.
Hitropovejnaprej,
pridimo
vsi
in
poka-
žimo,
da
se
ne
damo.
Kangler
tudi
ni
slišal
svojih
občanov,
se
je
glasil
poziv
na
letaku,
ki
jev
nedeljo
za-
okrožil
po
družbenihomrežjih
in
nabiralnikih
ter
prebivalce
mestne
četrti
(MČ)
Magdalena
pozival
k
ude-
ležbi
prvega
zbora
občanov,
ki
se
je
nato
zgodil
včeraj
ob
18.
uri
na
 zlo-
glasnem naslovu
Gorkega
ulica
34.
Čeprav
je
župan
mestne
občineMariborAndrej
Fištravec
pred
dnevivendarlepodpisalpogodbo
za
najem
prostorov,
ki
bijo
bil
moral
 
konecoktobra,
 
se
je
temu
zaradi
pritiskov
mestne
četrti
in
bližnjih
stanovalcevočitno
izogibal,
se
zadeva
vse
bolj
za-
pleta,
usoda
300
tisoč
evrov
vredne-
ga
socialnopodjetniškega
projekta
pa
je
vprašljiva.
Potem
ko
so
v
prej-
šnjem
tednu
krajani
pričeli
zbirati
podpise
proti
kakršnikoli
gostilni,
se
je
včeraj
pred
stavbo
kjer
naj
bi
pri-
hodnje
leto
romska
gostilna
(Romani
kafenava)
odprla
svoja
vrata,
zbralo
okoli
dvajset
krajanov,
trdno
odloče-
nih
da
gostilne,
kakršnekoli
že
na
tej
lokaciji
ne
bodo
dovolili,
čeprav
joje
podprl
tudi
Urad
varuha
za
človeko-
ve
pravice,
kjer
projekt
ocenjujejo
kot
dober
prispevek
k
ustrezniintegraci-
ji
Romov
v
skupnost,ki
je
bil
kottak
deležen
pozornosti
tudi
v
tujini.
Preveč
gostiln
v
okolici
šole?
A
to
krajanov
ne
zanima
preveč,
kar
so
izrazili
tudi
na
včerajšnjem
pro-
testu.
Tega
se
je
udeležilo
tudi
okoli
petnajst
podpornikov
projekta,
ki
jim
je
uspelo
nekoliko
sprovocirati
nasprotno
stran,
da
se
je
med
njimi
vnelbesednidvoboj.
 V
trikotniku
okoli
Osnovne
šole
Franceta
Prešer-
na
je
 
osem
gostiln,
kar
je
pravi
fe-
nomen
in
še
ene
ne
bomo
prenesli.
Če
je
romska
gostilna
taka
posebnost
in
nekaj
tako
edinstvenega,
naj
bov
centru
mesta,
kjer
bijo
lahko
obiska-
lo
več
ljudi,
predvsem
tujcev
Prepri-
čana
sem,
da
ima
mariborska
občina
v
centru
mesta
dovolj
praznih
in
pro-
padajočih
prostorov,
kjer
bi
gostilna
lahko
dobro
živela
je
bila
razburjena
ena
izmed
prebivalk
mestne
četrti,
ki
živi
v
neposredni
bližini.
 Gre
za
ra-
sizem,
ki
mu
ni
para.
Če
imamo
in-dijsko
in
italijansko,
zakaj
ne
bi
imeli
še
romske
gostilne?
so
se
spraševa-
li
podporniki,
ki
so
se
po
dobri
urimirno
razšli. Kdo
daje
občini
in
županu
Fi-
štravcu
dovoljenje,
da
gre
preko
vsa-
kega
mnenjakrajanov?
Zakaj
nam
je
najprejzatrdil,
da
so
želje
nas,
kraja-
nov
mestne
četrti
na
prvem
mestu,
potem
pa
se
obrnil
po
vetru?
Očitno
želi
pred
mediji,
predvsem
tujimi,
iz-
pasti
kotborec
proti
rasizmu,
je
bil
preprandrugi,
ki
meni,
dabi
moral
biti
v
stavbi
kulturni
domali
brez-
plačno
varstvo
za
otroke.
 Romska
gostilna
sem
nikakor
ne
sodi.
Kaj
bomo
tukajpekli
samo
kostanje?
Kaj
bodo
to
gledali
naši
otroci,
ko
grejo
iz
šole?
Sem
sodi
nekajboljšega,nekaj
našega,
ne
pa
šlogarca.Določeni
ne
rabimo
šlogarc
niti
Romov.
Če
bo
 
lokal,
naj
bo
na
nivoju
in
naj
bo
slo-
venski,
je
dejal
še
eden
izmed
sta-
rejšihprebivalcev,
ki
se
Romov
boji
zaradinasilja,
obenem
pa
poziva
župana
Fištravca,
naj
dobro
premi
sli
kaj
dela.
Kangler
kot
izgovor
Kot
izgovor
za
vse
zaplete
nasprotova-
nja
in
burnereakcije
sicer
županu
vse
bolj
služi
ime
njegovega
predhodni-
ka
 ranca
Kanglerja,
ki
naj
bi
še
zdaj
imelvelik
vpliv
na
vodstvo
mestne
četrti.
A
dejstvo
je
da
soza
medgene-
racijski
center
 za
katerega
si
prizade-
va
mestna
četrt)
in
proti
kakršnikoli
gostilni
na
tem
naslovu
marca
letos
glasovali
prav
vsi
tedaj
prisotni
člani
sveta
mestne
četrti
(štirje
člani
Zu-
panove
liste
in
SLS
po
dva
člana
LDS
SDS
SD
Liste
za
pravičnost
in
razvoj),
ki
svojih
odločitev
ne
želijo
posebej
komentirati.
Čeprav
jev
mestni
četrti
močno
zastopana
pravŽupanova
lista
in
nekdanja
SLS
pa
Matjan
Cojhter,predsednik
mestnega
odbora
SLS
Ma-
ribor
njimi
ne
želi
imeti
nič
skupne-
ga.
 To
so
ljudje,
ki
se
niso
dokončno
opredelili,
ali
so
naši
ali
na
strani
Zu-
panove
liste.
V
vsem,
kar
se
dogaja,
nismo
bili
v
SLS
niti
malo
obveščeni
in
udeleženi,tako
dav
tem
primeru
ne
moremo
govoriti,
ali
soto
naši
svetni-
ki
ali
ne
oziroma
ali
imamo
kakršno-
koli
stališče,
je
pojasnil
Cojhter.
 Ne
gre
za
političnozgodbo
Bolj
jasen
je
bil
do
svojega
strankarske-
ga
kolega
kije
prav
tako
glasoval
proti
gostilni,
Metod
Dolinšek,
predsednik
mestnega
odbora
SD
Maribor:
 Social-ni
demokratipodpiramo
romsko
go-
stilno
vse
takšne
projekte
in
socialno
podjetništvo
ter
vse
manjšine
kate-
rimi
skušamo
voditi
aktiven
dialog.
Glede
mestne
uprave
nam
je
žal
daje
podlegla
medijskimpritiskom
in
se
za
gostilnoodločila
na
podlagi
tega.
Pro-
testiranje
krajanov
je
sicer
legitimno,
 
na
koncu
odloča
mestna
uprava.
Vsak
lahko
pove
svoje
mnenje,
sem
pa
osebnorazočaran,
daje
tudi
član
naše
stranke
v
mestni
četrti
glasoval
proti
gostilni.
Gregor
Pivec,
predsednik
mestne-
ga
odbora
SDS
Maribor,
pa
poudar-
ja
enotnost
članov
mestne
četrti.
 Ne
gre
za
nobeno
politično
zgodbo,
saj
so
se
vse
stranke,
vse
barve
poenotile.
 
strani
župana
in
njegovih
sodelavcev
gre
očitno
za
nerazumevanje
in
pi-
šmeuhovski
odnos
v
začetni
fazi.Take
probleme
je
treba
reševati
subtilno,
saj
gre
za
ljudi,
ki
živijo
v
bližini,
iz-
postavlja
Pivec,
ki
kot
glavnega
krivca
vseh
zapletov
vidi
prav
Fištravca,
ki
se
je
sprva
zavzel
za
medgeneracijski
center,potem
pa,
ko
sose
o
zadevi
raz-
pisali
na
BBC,
podprl
tudi
romsko
go-
stilno.
 Ko
so
mediji
pričeli
pritiskati,
je
 
granitnokockarsko
logiko
presto-
pil
na
drugo
stran,
meni
Pivec.
   N  a  r  o   č  n   i   k  :   S   D   S   O   b   j  a  v  e  s  o  n  a  m  e  n   j  e  n  e   i  n   t  e  r  n   i  u  p  o  r  a   b   i  v  s   k   l  a   d  u  z  o   d   l  o   č   b  a  m   i   Z   A   S   P   i  n  s  e   b  r  e  z  s  o  g   l  a  s   j  a   i  m  e   t  n   i   k  a  p  r  a  v   i  c  n  e  s  m  e   j  o  p  r  o  s   t  o  r  a  z  m  n  o   ž  e  v  a   t   i   i  n   d   i  s   t  r   i   b  u   i  r  a   t   i   !   K   l   i  p   i  n  g   d .  o .  o .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->