Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI_9srpnja2007

ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI_9srpnja2007

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:
Published by paor

More info:

Published by: paor on Aug 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
HRVATSKI SABOR 
2019
 Na temelju
č
lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI IRURALNOM RAZVOJU
Proglašavam Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor doniona sjednici 3. srpnja 2009. godine.Klasa: 011-01/09-01/124Urbroj: 71-05-03/1-09-2Zagreb, 9. srpnja 2009.Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesi
ć
, v. r.
ZAKON
O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
1. OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.Ovim se Zakonom propisuju vrste državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, uvjeti zaostvarivanje državne potpore i korisnici državne potpore.
Č
lanak 2.(1) Državna potpora u smislu ovoga Zakona obuhva
ć
a izravna pla
ć
anja te potporu za mjere ruralnograzvoja.(2) Izravna pla
ć
anja jesu pla
ć
anja poljoprivrednim gospodarstvima za obavljanje poljoprivrednihaktivnosti radi potpore dohotku.(3) Državna potpora ruralnom razvoju obuhva
ć
a sljede
ć
e mjere: –mjere za unapre
đ
enje konkurentnosti poljoprivrede, –mjere za o
č
uvanje okoliša i seoskog prostora i –mjere za unapre
đ
enje života u ruralnim podru
č
 jima.
Č
lanak 3.(1) Korisnici izravnih pla
ć
anja jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
 
gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost.(2) Poljoprivredna aktivnost podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj stoke i proizvodnju sto
č
arskih proizvoda uz održavanje zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju.(3) Korisnici državne potpore ruralnom razvoju jesu fizi
č
ke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.
Č
lanak 4.(1) Korisnici državne potpore ostvaruju pravo na državnu potporu sukladno odredbama ovogaZakona i propisa donesenih na temelju njega.(2) Korisnik državne potpore ne smije davati neto
č
ne podatke u namjeri ostvarivanja sredstavadržavne potpore.(3) Korisnik državne potpore dužan je vratiti sredstva državne potpore dobivena na temelju neto
č
nih podataka i/ili ako ih je ostvario protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih natemelju njega.(4) U slu
č
aju da korisnik državne potpore iz stavka 3. ovoga
č
lanka ne vrati sredstva državne potporeu nare
đ
enom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate u roku od 30 dana od kona
č
nosti rješenjakojim poljoprivredni inspektor nare
đ
uje korisniku povrat sredstava.(5) Korisnik državne potpore koji nije vratio nov
č
ana sredstva iz stavka 3. i 4. ovoga
č
lanka naedinstveni ra
č
un državnog prora
č
una ne ostvaruje pravo na isplatu državne potpore odre
đ
ene ovimZakonom do podmirenja nastalih nov
č
anih obveza.(6) Korisnik državne potpore iz stavka 3. ovoga
č
lanka ne može podnijeti novi zahtjev za stjecanje prava na državnu potporu odre
đ
enu ovim Zakonom u roku od jedne godine ra
č
unaju
ć
i od danakona
č
nosti rješenja kojim poljoprivredni inspektor nare
đ
uje korisniku povrat sredstava.(7) Za državne potpore koje se ostvaruju po poljoprivrednoj površini, nezasijanost ili nezasa
đ
enost površine manja od prijavljene površine u zahtjevu za potporu do uklju
č
uju
ć
i 5% za pojedinu poljoprivrednu kulturu ne stvara posljedicu iz stavka 6. ovoga
č
lanka niti se smatra prekršajem, a pravo na državnu potporu utvr 
đ
uje se u skladu sa stvarnim stanjem.(8) Korisnici državne potpore moraju
č
uvati isprave na temelju kojih su ostvarili državnu potporu
č
etiri godine od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo na državnu potporu.
 Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnoj razini
Č
lanak 5.(1) U okviru svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice lokalne i podru
č
ne(regionalne) samouprave mogu financirati mjere ruralnog razvoja sukladno odredbama ovoga Zakonai prate
ć
im provedbenim propisima.(2) Jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave ne mogu financirati mjere koje se temelje nacijeni, koli
č
ini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju.(3) Jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave za mjere iz svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju dužne su zatražiti odobrenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva iruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).(4) Ministarstvo vodi Registar potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinica lokalne i podru
č
ne
 
(regionalne) samouprave.(5) Ministarstvo
ć
e, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom i prate
ć
im propisima, donijetiodluku o odobrenju mjera ili odluku o odbijanju zahtjeva.(6) Jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave podnose Ministarstvu izvje
šć
e o provedbimjera iz programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.(7) Uvjete za financiranje mjera iz stavka 1. ovoga
č
lanka te na
č
in njihove provedbe i izvje
šć
ivanja propisuje pravilnikom ministar nadležan za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu:ministar).(8) Jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave mogu odobravati lokalne potpore poljoprivredi zaklju
č
no s 31. prosinca 2010., sukladno posebnim propisima.
Ovrha
Č
lanak 6.Sredstva državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju i sredstva potpore poljoprivredi jedinicalokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave ne mogu biti predmet ovrhe dok se ne isplate na ra
č
unkorisnika.
2. IZRAVNA PLA
Ć
ANJAZajedni
č
ke odredbe
 Poljoprivredno zemljište
Č
lanak 7.Poljoprivredno zemljište koje se prijavljuje u zahtjevima za izravna pla
ć
anja je ono zemljište nakojem se uzgajaju poljoprivredne kulture, ili koje služi uzgoju stoke, a obuhva
ć
a oranice, vinograde,vo
ć
njake, maslinike, livade i pašnjake.
Višestruka sukladnost 
Č
lanak 8.(1) Korisnici izravnih pla
ć
anja obvezni su ispunjavati uvjete višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, i to:-uvjete vezane uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, utvr 
đ
ene posebnim propisima i-uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu.(2) Nepridržavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga
č
lanka ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava naizravna pla
ć
anja.(3) Ministar pravilnikom: odre
đ
uje uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ovoga
č
lanka, uz suglasnost ministra nadležnog zazdravstvo i socijalnu skrb, –definira uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->