Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08. dn. reda

08. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
PLAN AKTIVNOSTI ZA OSNIVANJE SREDIŠNJEG TIJELA ZA NABAVU I UVO
 Đ
ENJE SUSTAVA SREDIŠNJE NABAVE
-
PRIJEDLOG
- Zagreb, 10. rujna 2009. godine
 
 2
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. srpnja 2009. godine, a temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaklju
č
ak o uvo
đ
enju sustava središnje nabave za tijela državne uprave kojim je zadužila MINGORP da koordinira sve aktivnosti potrebne za osnivanje središnjeg tijela za nabavu i uvo
đ
enje sustava središnje nabave te u roku od 30 dana predloži Vladi Republike Hrvatske katalog robe, radova i usluga (nabavnih kategorija) nabavu kojih
ć
e provoditi središnje tijelo za javnu nabavu. U nastavku dajemo prijedlog aktivnosti nužnih za realizaciju Zaklju
č
ka.
1)
 
Prikupljanje podataka o zaklju
č
enim ugovorima, okvirnim sporazumima, zapo
č
etim postupcima javne nabave i planovima nabave za 2010. godinu (u skladu s prijedlogom prora
č
una za razdoblje 2010.-2012. godine) od svih središnjih tijela državne uprave.
MIINGORP
ć
e navedene podatke o postoje
ć
im i ugovorima, okvirnim sporazumima i zapo
č
etim postupcima te planovima za 2010. godinu (usuglašenim s prijedlogom prora
č
una) prikupiti od svih središnjih tijela državne uprave s ciljem izrade potrebnih analiza u suradnji s MFIN-om. Podaci
ć
e se prikupljati za sljede
ć
e kategorije roba i usluga: 1.
 
Gorivo 2.
 
Automobili 3.
 
Održavanje automobila 4.
 
Č
ć
enje prostorija 5.
 
Osobna ra
č
unala/serveri 6.
 
Informati
č
ki dodaci (oprema) 7.
 
Telekomunikacijske usluge (fiksna telefonija i Internet) 8.
 
Telekomunikacijska usluge (mobilna telefonija) 9.
 
Telekomunikacijska oprema 10.
 
Uredski materijal 11.
 
Namještaj
Nositelj:
MINGORP, Uprava za sustav javne nabave
Sunositelji:
Ministarstvo financija, sva ostala ministarstva i SDU
Rok za provedbu:
31. listopada 2009. godine
2)
 
Osnivanje projektnog tima za središnju javnu nabavu i osnivanja novih tijela
MINGORP
ć
e u koordinaciji s Ministarstvom uprave, ostalim ministarstvima i drugim središnjim tijelima, uvažavaju
ć
i Odluku Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave od 30. srpnja 2009. godine, definirati nužan broj djelatnika u provedbi projekta središnje nabave. Predlaže se da se postoje
ć
i djelatnici iz Odjela/Odsjeka za nabavu u središnjim tijelima državne uprave privremeno rasporede u MINGORP radi rada na projektu središnje nabave. Projektni tim
ć
e do kraja 2009. godine a temeljem analize iz to
č
ke 1. ovoga Plana pripremiti dokumentaciju za nadmetanje odre
đ
enih predmeta nabave – kategorija koje proiza
đ
u iz prethodne Analize nakon usvajanja državnog prora
č
una za 2010.g. Odabir nabavnih kategorija - roba
ć
e biti rezultat analize potencijala ušteda i usuglašavanja s ministarstvima i drugim središnjim tijelima.
Nositelj:
MINGORP; Uprava za sustav javne nabave
Sunositelj:
 Ministarstvo uprave
 Rok za provedbu:
30. rujna 2009./ 31. prosinca 2009.
 
3)
 
Izrada analize potencijala uštede pojedinih nabavnih kategorija
Temeljem podataka prikupljenih kroz Ad 1) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za sustav javne nabave
ć
e u suradnji s Ministarstvom financija prema zajedni
č
ki utvr 
đ
enim parametrima i temeljeno na prijedlogu prora
č
una izraditi analizu potencijalnih ušteda za prora
č
unsko razdoblje 2010.-2012. Analiza
ć
e se temeljiti i na iskustvima država
č
lanica Europske unije koje su osnovale središnja tijela za javnu nabavu ukazuju na zna
č
ajne uštede prora
č
unskih sredstava kroz javnu nabavu koja se provodi kroz ta središnja tijela. Pri tome je važno istaknuti da je potencijal ušteda razli
č
it za odre
đ
ene nabavne kategorije pa su, primjerice, u nabavi automobila ostvarene prosje
č
ne uštede 10-15%, osobnih ra
č
unala 10-20%, a uredskog materijala 14-22%.
1
Primjenom minimalnog postotka ušteda na pojedine kategorije u iznosu od 5 – 20% u Republici Hrvatskoj je mogu
ć
a godišnja ušteda od 350 milijuna kn. Ukupno ostvarene prosje
č
ne uštede u javnoj nabavi kroz središnje tijelo u odnosu na decentraliziranu nabavu u Austriji iznose 12%, dok su u Italiji dosegle i 30%. Pove
ć
anjem broja nabavnih kategorija te uklju
č
ivanjem dodatnih korisnika usluga središnjeg tijela, postotak ušteda u navedenim državama s vremenom se pove
ć
avao
2
.
24%12%19%11%34%16% 11% 13%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Italija Austrija Velika Britanija Portugal EU (Bruxelles) Sj. Irska(gradnja)Rep.Irska(El.En)Ma
đ
arska
Ostvarene godišnje uštede u zemljama EU
 
Grafikon 1
Nositelj:
MINGORP
Sunositelj:
 MFIN
 Rok za provedbu:
31. listopada. 2009.
1
 Izvor: SKI, www.ski.dk; BBG Austria
2
 
Izvori: www.compras.gov.pt, Vlada RH (
Public e-procurement in Italy: Consip experience; Gustavo Piga;
3
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->