Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
February

February

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by mahisapabap
this spirirital ramakrishna praba
this spirirital ramakrishna praba

More info:

Published by: mahisapabap on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 Éèí 
 QÆ=^ŒƒùH˜Î~°Ç≤Ï`«"≥∞ÿ# Hõ~°‡ xÅ∞=^Œ∞.Éè  íQÆ =^Œ ƒù H˜  ÎÖË ‰õ ΩO_® KÕ ¿ã Hõ ~° ‡ W㨠∞Hõg∞^Œ Éèí=<åxfl xi‡OK«_»O ÖÏO\˜k. JO^Œ∞=Å¡ "≥ Ú^Œ @ Éè  í H˜  Îx JÅ=~° K« ∞HÀ"åe. P `« ~° ∞"å`«  h H˜ +¨  ì "≥ ∞ÿ `ÕW`« ~° "≥ ∞ÿ #=hfl – JO>Ëáê~î  °âßÅÅ∞, Pã¨∞Ѩ„`«∞Å∞ "≥Ú^ŒÖˇ·#=hfl #∞=Ùfi„áê~° Oaè OK« =K« ∞Û. "≥ Ú^Œ @ Éè  í H˜  Î,  ~° ∞"å`« ~° ‡. Éè  í QÆ =^Œ ƒù H˜  ÎÖËx  ~° ‡ Ѩ Ù<åk ÖËx QÀ_»ÖÏO\˜k. Jk xÅ|_» ^Œ ∞.
x~åfiǨ ÏHõ㨠Oáê^Œ ‰õ ΩÅ∞:
 ™êfiq∞ *Ï˝ #^•#O^Œ
 ã¨ Oáê^Œ ‰õ ΩÅ∞:
 ™êfiq∞ Ѩ i*Ë  ˝Ü« ∂#O^Œ
 N~å=∞Hõ  $+¨   ‚„ѨÉè   í
 ~å=∞Hõ $+¨  ‚=∞~î  ° O, ^À=∞ÖòQÆ ∂_», ÃÇ· Ï^Œ ~åÉÏ^£– 500 029  á¶  È<£: 040–2766 7799, 2763 3936
E-mail : sriramakrishnaprabha@gmail.com
 H˘`«ÎQÍ #QÆ~åxH˜ =KÕÛ =ºH˜Î ~å„uâ◊ Ü« ∞xOK«_®xH˜y# QÆkx U~° Ê~° K« ∞H˘x, JHõ ¯_» # 㨠~° O*Ï=∂ ÃÑ@∞ì HÀ"åe. `« ~° ∞"å`«  ¿ãfiK«ÛùQÍ #QÆ~° qz„`åÅ#∞ K«∂_»_®xH˜ áÈ=K« ∞Û. JÖÏ KÕ Ü« ∞xѨ Hõ  ∆  OÖ’ ~å„u pHõ \˜ Ö’ |ã¨ÖË HõKåÖÏ ÉÏ^è  Œ Ñ¨_®eû =㨠∞ΠOk. JÖψ   Q x`«ºâßOu xÅÜ«∞"≥∞ÿ# ÉèíQÆ=O`«∞_ç „áêѨ٠=ÚO^Œ ∞QÍ ã¨ OáêkOK« ey`Õ, D Ö’Hõ OÖ’H˜  =zÛ# H˘`«Î =ºH˜Î `«# x`«ºHõ$`åºÅ#∞ K« Hõ ¯|~° K« ∞H˘O@∂ 㨠O™ê~° OÖ’ x~° ƒù Ü« ∞OQÍ  =iΠOK« QÆ Å∞QÆ ∞`å_» ∞. P"Õâ◊ѨÓi`«∞Öˇ·# H˘O^Œ~°∞ ã¨OѶ¨∞ ã¨O㨯~°ÎÅ`À QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ WÖÏ J<åfl~°∞:''Ö’HÀѨ HÍ~° O, Ö’HÀѨ HÍ~° =∞x g∞ˆ   ~^À Ѷ  ¨ ∞’+≤ ã¨ ∂Î  LO\ψ   ~, g∞~° ∞ LѨ HÍ~° O K≥ Ü« ∞ºÉ’ÜÕ ∞ „Ѩ Ñ¨ OK« O JO`« ‰õ∆Ω„^Œ"≥∞ÿ#^•? JÜ«∂º! JnQÍHõ Ö’HÀѨ HÍ~° O KÕ Ü« ∞_®xH˜g∞Ô   ~=~° ∞? "≥ Ú^Œ @ Éèí H˜  Î™ê^茠#Å∞ KÕ ã≤Éè  íQÆ =O`«∞}˜  ‚ ^Œ i≈OK«O_ç . ¨ C_» ∞ g∞‰õ Ω Éè  í QÆ =^•^Õâ◊ O Hõ Å∞QÆ ∞`« ∞Ok† Ö’Hõ  Ç≤ Ï`« O X#~° Û_®xH˜â◊ H˜  Î ™ê=∞~å÷ ºÅ∞ Åaè ™êΠ~Ú†  Ö’HÀѨHÍ~åxfl QÆ∞iOz g∞~°Ñ¨C_»∞ =∂\Ï¡ =K« ∞Û. JO`Õ QÍh JO`« <åfl =ÚO^Œ ∞  HÍ^Œ ∞.——
('N~å=∞Hõ $+¨  ‚É’^è  •=∞$`« O— #∞Oz)
 
With Best Compliments From
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
THE KCP LIMITED
KCP
 HõOà Ñh "å~° ∞ 'N~å=∞Hõ  $+¨‚„    Ñ¨ Éè  í — =∂ã¨Ñ¨ „     uHõ #∞ 1000 „     QÆO^ä    •ÅÜ« ∂ʼnõ Ω ™êÊ#û~üKÕ  âß~° ∞.
 <Õ
#∞ (™êfiq∞ gˆ~â◊fi~å#O^Œ) ÉËÅ∂~°∞=∞~î°OÖ’ LO_Õ@ѨC_»∞ "≥Ú^Œ\˜=∂~°∞ 1916E<£Ö’ [Ü« ∞~åOÉÏ\©"≥ àϧ#∞. „Ѩܫ ∂}O KåÖÏ „â◊=∞HõOQÍ LOk† „Ѩܫ∂}OÖ’ <å`À áê@∞ =zÛ# "åiÖ’ H˘O^Œ i P~ÀQÆ ºO áê_»=_»O =Å¡  "åà◊ √§ uiy HõÅHõ`åÎ"≥ àϧeû =zÛOk† =∂Ö’  ˆ   H=ÅO W^Œ  ÌO [Ü« ∞~åOÉÏ\©~åO. =∞=∞‡efl  âß~°^•=∂`«  æ ‰õ Ω f㨠∞‰õ Ωx "≥ àϧ~° ∞. JѨ C_» ∞ P"≥ ∞ `«=∞ áê`«WO\˜=~°O_®Ö’ ‰õ Ä~˘Ûx, ~å„u =O@ HÀã¨O ‰õÄ~°Å∞ `«~°∞QÆ∞`«∞<åfl~°∞. ™êfiq∞„¿Ñ=∂#O^ŒWzÛ# L`«  Î~åxfl =∂`À f㨠∞H˘x  "≥àϧO. ^•xfl XHõ „|ǨχKåi P"≥∞‰õΩ K«kqqxÑ≤OKå~° ∞. P"≥ ∞ ''㨠ˆ  ~! "åà◊ §‰õ Ω ˆ  ~Ѩ Ù nHõ  ∆ W=fi_»O  [~° ∞QÆ ∞`« ∞Ok—— J<åfl~° ∞. =∞~° ∞<å_» ∞ L^ŒÜ« ∞O QÆ ∞~° ∞=∞Ǩ Ï~å*ò‰õ Ω Ѩ Ó[ âßHõ, =∂`« $^Õq =∂‰õ Ω nHõ  ∆ WKåÛ~° ∞. âß~°^•^Õqx k=º[#x J#_®xH˜ P"≥∞ ∂Ѩ Ùˆ  ~YÅÖ’ U „Ѩ ºHõ`å LO_Õk HÍ^Œ ∞. P"≥ ∞ XHõ™ê^è  •~° } Ñ¨Öˇ  ¡ @∂i „ã‘  ÎÖψ  Q #Ѩ "å~° ∞. KåÖÏ =∞Ok „ã‘  ÎÅ =∞^è  Œ º P"≥ ∞ ‰õ Ä~˘Ûx LO>Ëk=º[#x Z=~À `≥Å∞㨠∞HÀ=_»O   ìO. Éèí‰õΩÎÅ∞ ''=∂‰õΩ P^蕺u‡Hõ ™ê^èŒ#Å =Å¡ÖÏÉè  í "Õ ∞g∞ LO_»O ÖË ∞—— JO>Ë, âß~°^•^Õq ''g∞~° ∞ ~ÀA‰õ Ω 10 15 Å ™ê~° ∞¡g∞ =∞O„`«O [Ñ≤Oz  ∂_»O_ç. ÖÏÉè  íO LO^À, ÖË^À <Õ#∞ K≥|∞`å#∞. |∞∞+¨ µÅ∞, =Ú#∞Å∞ 㨠º™êH∆   Í`å¯~°O HÀã¨O H˘xfl   [#‡Å áê@∞ `«Ñ¨™êû^è  Œ#Å∞ KÕ ¿ã"å~° ∞. g∞~° ∞ Ug∞ K≥Ü«∞º‰õΩO_® Jhfl ÅaèOKåÅO\Ï~°∞. Hõ+¨ìѨ_ç„Ѩܫ∞uflOK«x^Õ U^≥·<å ™ê^茺=∞=Ù`«∞O^•?——J<Õ "å~° ∞. JÖÏ J#flѨ Ê\˜ H©, ''N~å=∞Hõ $+¨ µ‚Å∞ =zÛ Éè  í=`åûH∆   Í`å¯~åxfl =∞#‰õ Ω 㨠∞ÅÉè  íO âß~° ∞. Hõ#∞Hõ Z=Ô~·<å㨈~ HÍã¨Î ™ê^èŒ# KÕã≤#>¡~Ú`Õ ÉèíQÆ=`ü™êH∆Í`å¯~°O HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok—— Jx P"≥∞ "åix„áÈ`«ûÇ≤ÏOKÕ "å~°∞.''ZѨ C_» ∞ g∞‰õ Ω Hõ ëêìÅ∞, ÉÏ^è  ŒÅ∞ Z^Œ ∞Ô    g∞‰õ Ω XHõJ=∞‡ LOk Jx QÆ ∞~° ∞ÎOK« ∞HÀO_ç —— Jx J<åfl~°∞.ZѨ C_» ∞ Hõ ëêìÅ∞ Z^Œ ∞Ô  <å, =∞#O J=∞‡#∞ „áêi÷^•ÌO. P"≥ ∞ =∞#efl HÍáê_» ∞`« ∞Ok, =∞# Hõ ëêì efl  `˘Åy㨠∞ÎOk. JO^Œ ∞Ö’ ã¨O^ՠǨ ÏO ÖË ∞.
(~å=∞Hõ $+¨  ‚㨠OѶ  ¨ ∞ 10= 㨠~åfi^è  Œ º‰õ  ∆  ΩÅ∞
 ™êfiq∞ gˆ   ~â◊  fi~å#O^Œ
㨠‡ $`« ∞Å∞)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->