Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. A delimitación do ámbito. O concepto de tradución

1. A delimitación do ámbito. O concepto de tradución

Ratings: (0)|Views: 723|Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2010

pdf

text

original

 
1. A delimitación do ámbito. O concepto de tradución
1.Dúas nocións de tradución
1.1.Traducir é entender
É a
definición imperante
do concepto de tradución e consiste no
transvase
de
información
dunha
variedade lingüística
a
outra
(de diferenteslinguas histórias).
1.2. Entender é traducir
É unha visión sostida por menos autores, pero algúns deles tanimportantes coma R.
Jakobson
ou
George Steiker
. É unha definición que vai moitomáis alá da anterior, xa que supón que calquera actividade do noso pensamento étraducir. É unha
perspectiva máis ampla
e nela distínguense tres
subtipos detradución
:1)
Intralingüística
, consistente en cambiar os
signos dunha lingua
por 
outros
dese
mesma lingua
. As adaptacións de obras literarias afastadas no tempo álingua actual serían un exemplo de tradución intralingüística.2)
Interlingüística
, coincidente coa definición de
traducir é entender 
. É dicir,consiste en transformar os
signos dunha lingua
nos
doutra diferente
.3)
Intersemiótica ou transmutación
, a
parte máis importante
destasegunda definición de traducn. Mentres que nas as anteriores soninterpretados mediante outros signos verbais, neste tipo de traducn
interprétanse signos verbais
mediante signos
non verbais
ou viceversa.Segundo esta perspectiva, dado que vivimos nun mundo cheo de signos esímbolos, estamos realizado
traducións
intersemióticas
constantemente
, encalquera actividade na que estea implicado o pensamento. O feito deconsiderar tradución estes procesos foi
posto en dúbida
, xa que:a)É
posible
a
tradución intersemiótica
 
sen
que esta presupoña
entendemento
. Así, unha persoa pode realizar unha tradución encódigo morse dunha lingua a outra sen coñecela. b)O proceso de traducn leva consigo un traballo, pero no caso daintersemiótica é en moitos casos
automática
e inconsciente, feito quenon se dá en
ningún
caso na
tradución lingüística
.***Dadas as
obxeccións
que podemos facerlle a esta segunda definición, parece
máis acertado
considerar que
traducir é entender 
e non que
entender é traducir 
.
2.Lingüística Teórica vs. Lingüística Aplicada
A lingüística é unha disciplina moi
complexa
e con moitas
subdivisións
,xa que é necesario descompoñer o obxecto de estudo e, unha vez estudado, unificalode novo. É dicir, coma calquera outra ciencia leva a cabo un proceso analítico e outrosintético, un procedemento básico desde Galileo.
TODO
análise(descomposición)
síntese(unificación)
PARTE
Seminario sobre teoría da tradución
2007/2008USC1
 
1. A delimitación do ámbito. O concepto de tradución
A Lingüística é unha
disciplina complexa
porque tamén o é o seu
obxecto de estudo
, no que están implicadas realidades moi diferentes (
poliédrico
):cultural, social, representacional, simbólica (lingua nacional, lingua como bandeira)ou procesos psicolóxicos que dependen dos neurolóxicos (polo que a linguaxe resideno cerebro). Por iso ten
subdivisións
, das que as
tres principais
son:
L
INGÜÍSTICA
divisións
obxecto de estudo
ramasdisciplinas
obxectivo
1)
Divisións
:a)
Caracterízanse
 por:
teren o obxectivo do
coñecemento polo coñecemento
;
efectuar un
estudo autónomo
(“interno”) da linguaxe, independente dacultura, o cerebro etc. b)Son a sintaxe, a morfoloxía, a fotica, a fonoloa, a lexicoloa ou asemántica.2)
Ramas
:a)
Caracterízanse
 por:
teren o obxectivo do
coñecemento polo coñecemento
;
o estudo das
bases materiais da linguaxe
como código, polo que asramas son sempre unha
parella
entre a linguaxe e outras disciplinas. b)Son ramas da Lingüística a sociolingüística, a biolingüística, aetnolingüística, a psicolingüística, a neurolingüística...3)
Disciplinas
:a)
Caracterízanse
 por:
Teren como obxectivo
coñecer
para
resolver
problemas concretosrelacionados coa linguaxe.
Seren
interdisciplinares
. Non son un estudo interno nin das basesmateriais da linguaxe, senón que toman diferentes coñecementos quedespois funden para cumprir o seu obxectivo de resolver problemasconcretos. b)As disciplinas da lingüística son o que se coñece como
LingüísticaAplicada
.Deste xeito, podemos establecer dous
tipos de clasificación
dentroda Lingüística:
1. Atendendo ao
obxecto
de estudo
divisións
(
interna
)
ramas
(relación entre o
interno
e o
externo
)
2. Atendendo ao
obxectivo
Lingüística teórica
= divisións
coñecer por coñecer
Lingüística aplicada
= disciplinas
coñecer para resolver
2.1. Perspectivas posibles en Lingüística Teórica
1)
Normativa
: elaboración de modelos de lingua, é dicir, dunha variedade
estándar
. Cómpre ter en conta que a súa utilidade é instrumental e que o seuuso abusivo á hora de determinar o correcto e incorrecto pode levar adiscriminacións lingüísticas que, á súa vez, implicar discriminacións sociais.
Seminario sobre teoría da tradución
2007/2008USC2
 
1. A delimitación do ámbito. O concepto de tradución
2)
Histórica
:
evolución
da lingua a partir dun estadio anterior (do galegomedieval ao galego moderno; a evolución das linguas románicas tendo enconta o seu substrato común é os específicos, etc.).ç3)
Explicativa
:
explicación
mediante
regras
, que poden ser sintácticas,morfolóxicas...4)
Tipolóxica
: estudo
estrutural
da lingua.
2.2. Perspectivas posibles en Lingüística Aplicada
Cada unha das
perspectivas
posibles en Lingüística Aplicada dá lugar aunha
disciplina
da mesma, polo que todas teñen como obxectivo
resolver
un problema concreto e, ademais, tamén son
interdisciplinares
. Así, toma coñecementosde diferentes lugares para elaborar a súa
propia teoría
a partir deles. Algunhas destas perspectivas son:
Perspectiva /disciplinaObxectivoInterdisciplinariedadeEnsino delinguas
Resolución dun
problemacomunicativo
: acceso a
linguasdescoñecidas
mediante un ensinomáis ou menos sistemático.
-
Lingüística ;
-
Pragmática ;
-
Pedagoxía ;
-
Cultura , que está tan relacionadacoa lingua que case sonindiferenciables. Desde a segundametade do século XX ensinar unhalingua é ensinar tamén o seucontexto cultural
1
.
-
Tecnoloxía .
LingüísticaClínica
Paliar todo tipo de
déficitslingüísticos
que un individuo poidasufrir.
-
Lingüística ;
-
Neurofisioloxía ;
-
Neuroloxía ;
-
Logopedia (son os logopedas osque realizan o traballo derecuperación);
-
Tecnoloxía .
Planificaciónlingüística
Intenta
remediar
situacións de
desequilibrio lingüístico
(entre dúaslinguas ou entre variedades da mesmalingua)
-
Divisións da lingüística ;
-
Sociolingüística ;
-
Actitudes ante a lingua (quealgúns autores inclúen nasociolingüística e outros nasocioloxía da linguaxe);
-
Política .
Lingüísticacomputacional
3.O estatus da Teoría da Tradución
Existen dúas visións sobre onde se sitúa a Teoría da Tradución ou osEstudos de Tradución. A maioa dos autores cren que se encadra dentro daLingüística Aplicada, pero outros (algúns deles moi importantes) sitúana de xeitoautónomo.
1
Esta importancia da cultura no ensino de linguas tamén se dá na Teoría da Tradución ou Estudos deTradución, ata o punto de que algúns autores afirman que a tradución non é interlingüística, senónintercultural.
Seminario sobre teoría da tradución
2007/2008USC3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->