Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. O sistema foral

6. O sistema foral

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2009

pdf

text

original

 
6. O sistema foral 
1.A estrutura económica de Galiza: o foro
1.1.Orixes do foro. Aproximación ao contrato enfitéutico: diversidade daspropiedades
Até hai pouco en Galiza existía unha
estrutura agraria
que
non
permitíao seu
desenvolvemento
e na que a
terra
é a base da
riqueza económica
e do
prestixio social
. Isto está regulado desde a Idade Media polo
foro
, un contrato quedesde os séculos XII – XIII lles garante aos señores o poder sobre a terra e asubmisión do campesiñado:a)O
campesiñado recibe
:
Casa
.
Horta
.
Terreos
preto da casa.
Terras de
labradío
.
Gando
.
Medios de
produción
.
Aproveitamento dos
montes
(comunais) para pasto, leña, froitos... Arecollida gratuíta do que caía das árbores fixo dos montes un
importante
medio de
supervivencia
. b)
Obrigas
dos
campesiños
:
Conservar
e
coidar
os
bens
.
Pagar unha importante
renda
:
En
especie
, o que supuña
un terzo
da colleita das terras de
labradío
ea
metade
das de
viñedo
.
En
metálico
, menos frecuente.
Impostos engadidos:
 Loitosa
: cesión da
mellor cabeza
de
catro patas
á
morte
do
foreiro
.
 Laudemio
: se se
transfería
o
foro
parte do
diñeiro
ía para o
propietario
.
 Décimo
:
imposto eclesiástico
que garantía a
dependenciaeconómica
da Igrexa.c)
Duración
:
Nos séculos XII – XIII
duraba
tres xeracións
, cando remataba este temporenovábase seguindo as condicións que impoñía o señor.
No século XVII
duraba:
Tres papas
se as terras eran da Igrexa.
Tres reis
se as terras eran da nobreza laica.d)
Herdanza do foro
: o
foro era indivisíbel
, as terras sometidas a este contratoeran xa de por si pequenas e se se dividían non producirían o suficiente paraalimentar a ninguén. Por iso, o foro podía ser vendido ou
herdado
por un dosfillos do campesiño, que debía cumprir as seguintes
condicións
:
Estar 
casado
.
Vivir
na
casa
e
coidar
dos
pais
.
Só podería ser 
titular do foro
á
morte do pai
e os
demais fillos
debíanentón
abandonar
as casa e as terras,
agás
os
solteiros
(
maneiros
).e)
Consecuencias
: aínda que adoita considerarse o foro como o
responsábel
do
minifundio
, isto
non é exactamente así 
. As propiedades foran
semprepequenas
(para o que é necesario un
tratamento intensivo
). Cando as terrasnon eran suficientes por mor da
presión demográfica
levábase a cabo un
Historia de Galiza
2006/2007USC
1
 
Todo isto recibe o nome de
casar 
.
 
6. O sistema foral 
proceso de ruturación
(conversión do monte en terreo cultivábel), que durabanun seis anos ou o
tempo
que
determinase
o
señor
. 
1.2.O subforo
O subforo supón:
O
propietario da terra
(xeralmente mosteiros)
arréndalla
a un
foreiro
 pertencente aos
estratos superiores
da
sociedade rural
.
O
foreiro
, á súa vez,
arréndalle
as terras a un
campesiño
para que as traballe.
A
relación
entre
campesiño
é
propietario
vólvese
indirecta
.
O
campesiño
ten que lle
pagar
ao
propietario
e ao
intermediario
(que poden ser varios).
Os
intermediarios
saen
beneficiados
e establécense así as bases do que seríaa
fidalguía
do
século XVIII
.Os
mosteiros
fan isto porque lles compensa recibir unha
renda fixa
,aínda que sexa menos, ca unha renda variábel.Para algúns autores o subforo foi
positivo
:a)É un contrato de
longa duración
que fai que os
propietarios
se preocupenmáis de
cobrar
as rendas ca de especular sobre as terras. b)O
espolio
, ou dereito do propietario para expropiarlle a terra ao campesiño,vólvese máis
infrecuente
.c)O sistema de
rendas en especie
 
non frea
a introdución de
novos cultivos
(máis produción = máis beneficios para os campesiños.)d)
Redúcense
as
cargas engadidas
: o
laudemio
pasa de ser a cuarta ou sexta parte á décima e
loitosa
pasa a ser un pago en metálico realizado entre tódolosmembros da comunidade. Dependendo das zonas as cargas son maiores oumenores.Ademais, aínda que en
teoría
 
non
se podía
parcelar
o foro, na
prácticafaise
, especialmente en épocas de
fame
.
2.O desenvolvemento do sistema foral: a Pragmática de 1763
Desde
mediados do século XV
os campesiños, ante a
imposibilidade
de
pagar
todas as
cargas impositivas
,
néganse
a facelo. Esta situación agrávase noséculo XVII, o que favorecerá o
auxe
da
fidalguía
:a)
Causas
:
Hai unha importante
crise xeral
e danse numerosas
protestas
pola situaciónque viven os labregos.
A
Igrexa
busca, neste momento,
afastarse
do
control directo
das terras para
non manchar
a súa
imaxe
, pero mantendo a
titularidade
da mesma.
Así aparece a
fidalguía
como
intermediaria
. Os campesiños páganlle aosfidalgos as rendas, polo que a imaxe do
poder civil
pasa da Igrexa áfidalguía.
Desde mediados do século
XVII
e no século
XVIII
a
Igrexa
pretende
recuperar
o
control directo
sobre as terras. b)
Intres fundamentais
:
1633
: dáse a
primeira reivindicación
por parte de sectores vencellados á
 Xunta do Reino de Galiza
que pretenden a
renovación automática
do
foro
e
combater
os
abusos señoriais
.
Historia de Galiza
2006/2007USC
2
 
6. O sistema foral 
1698
: a Xunta, coincidindo co cambio de dinastía (dos Austrias aosBorbóns),
denuncia
os
espolios
e será o
Marqués de Mós
quen defenderáa fidalguía.
1763
: as diferenzas entre Igrexa e fidalguía lévanse á Xustiza e a
 Real  Audiencia
emite a coñecida como
 Pragmática Sanción
, que determinaba asuspensión dos preitos, quedando a situacn como estaba e, poconseguinte, resultando a fidalguía beneficiada (
institucionalízase
o
subforo
).c)
Consecuencias
:
A
fidalguía
sae
beneficiada
continuando no seu papel de intermediaria.
Os
campesiños
só notan
consecuencias negativas
:
A
fidalguía
mantén as súas
prácticas especulativas
.
Aparece un
incremento impositivo
do
Estado
que debía ser 
pagado
en
metálico
e moitos campesiños non poden afrontar, para o queteñen dúas opcións:-
Emigración
cara a Castela para a
sega
(a mediados do séculoXVII).-A
venda
de
produtos
.Así, no
século XVIII
a grande maioría da poboación estaba no nivel da
subsistencia
e vólvese
roturar o monte
. O
espazo cultivado
era semellante ao
actual
e aínda así era
insuficiente
. O único positivo para os campesiños deste séculoforon as
colleitas
, xeralmente
boas
.
3.Incidencia dos procesos desamortizadores na situación dapropiedade da terra
3.1.Causas das desamortización
a)Consecucn de
recursos
para a
Guerra Carlista
. b)
Impedir
a
quebra
do
Estado
.c)Crear unha
clase media propietaria
, se o Estado Liberal lle daba propiedadesaos
campesiños
estes seríanse
fieis
.d)Tamén se busca
facer rendíbeis
os
terreos
a monte.
3.2.Os procesos desamortizadores
a)
Trienio Liberal
(1820 –1823): primeiras
vendas masivas
, pero durante
pouco tempo
. b)
Desamortización de Mendizábal
(desde 1837): afecta aos
bens
da
Igrexa
ecobra importancia desde
1842
. Búscanse con ela recursos para
afrontar
a
Guerra Carlista
.c)
Desamortización de Radoz
(1855 – 1867): afecta aos
bens municipais
, poloque en
Galiza non
ten
relevancia
(os bens da Igrexa supuñan o 93% e osmunicipais só o 0,8%, moitos terreos eran de propiedade comunitaria.)
3.2.1.A singularidade das desamortizacións en Galiza
a)Afecta aos
bens eclesiásticos
. b)Intencións do Estado:
sectores sociais favorecidos
(fidalguía).c)
Cambio de mentalidade
: concienciación sobre a desorganización da estruturada propiedade.
Historia de Galiza
2006/2007USC
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->