Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kyhieu Vat Lieu Ky Thuat

Kyhieu Vat Lieu Ky Thuat

Ratings:
(0)
|Views: 1,200|Likes:
Published by trancongly
Co Khi , Che Tao May, Vat lieu Ky thuat
Co Khi , Che Tao May, Vat lieu Ky thuat

More info:

Published by: trancongly on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
 Kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi Quang Anh khoa khê 
PHÁÖ N I
TÄØNG QUAN VÃÖTIÃU CHUÁØN VÁÛT LIÃÛU KIM LOAÛI
 
Caïc næåïc trãn thãúgiåïi âãöu coïmäüt cå quan tiãu chuáøn duy nháút (træìMyî) quy âënh hãûthäúng kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc yãu cáöu kyîthuáût coïtênh phaïp lyïtrong phaûm vi næåïc âoï. Caïc kyïhiãûu váût liãûu âaîâæåüc quy âënh trong tiãu chuáøn âaîban haình thæåìng âæåüc goüi laì
maïc
(mark) hay nhaîn hiãûu, säúhiãûu...Taûi Viãût Nam thæåìng quen goüi laì 
maïc
. Tuy nhiãn theo quy âënh tæì1975 ta duìng tæì 
 säúhiãûu
âãøkhäng phaíi Viãût hoïa tiãúng næåïc ngoaìi. Noïi chung hãûthäúng kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi dæûa trãn caïc nguyãn tàõc sau âáy :1-Âaïnh sä,úkyïhiãûu theo âäübãön (coïthãølaìgiåïi haûn bãön keïo, bãön uäún, giåïi haûn chaíy, hay ngay caílaìgiåïi haûn âaìn häöi) våïi âån vë âo laì
kG/mm
2
(theo hãûSI laì 
MN/m
2
).Thåìi gian gáön âáy âa säúcaïc næåïc coïxu hæåïng sæíduûng âån vë
MPa
vaìMyîduìng
 psi
haybäüi säúcuía noïlaì 
ksi
. Nãúu coïnhiãöu (4-5) chæîsäúthç hai chæîsäúsau cuìng thæåìng chè thãm mäüt chè tiãu khaïc nhæ âäüdaîn daìi (
δ 
% hay A%) âàûc træng cho âäüdeío, hay chè tiãu khaïc. 2-Âaïnh säú, kyïhiãûu theo säúthæïtæû1, 2, 3... säúnaìy coïthãølaìbiãøu thë cáúp vãöâäübãön hay thaình pháön hoïa hoüc tàng lãn hay giaím âi, muäún biãút giaïtrë thæûc cuía chuïng phaíi tra caïc baíng tæång æïng. Âäi khi kyïhiãûu theo A, B, C... 3-Kyïhiãûu theo thaình pháön hoïa hoüc chuíyãúu. Âäúi våïi theïp, ngæåìi ta kyïhiãûu thaình pháön caïc bon vaìcaïc nguyãn täúhåüp kim chuíyãúu theo caïc quy æåïc nháút âënh cuìng læåüng chæïa cuía chuïng. Coïthãøduìng hãûthäúng säúhay hãûthäúng chæîvaìsäú. 4-Kyïhiãûu theo maîsäúâæåüc quy âënh riãng. Tæìâoïnãúu biãút âæåüc hãûthäúng caïc kyïhiãûu dæûa trãn nguyãn tàõc naìo, ta dãùdaìng âoüc âæåüc caïc âàûc træng vãöcå tênh hay thaình pháön cuía váût liãûu kim loaûi vaìnhanh choïng tçm ra phæång phaïp sæíduûng håüp lyïnháút trong thæûc tãú. Sau âáy ta tçm hiãøu âàûc âiãøm caïc hãûthäúng tiãu chuáøn phäøbiãún vaìâaïng quan tám hån caí.
1.1.Tiãu chuáøn quäúc tãúISO (International Standard Organisation)
Täøchæïc tiãu chuáøn quäúc tãúISO laìtäøchæïc táûp håüp caïc cå quan tiãu chuáøn cuía caïc næåïc våïi muûc âêch laìxaïc láûp caïc tiãu chuáøn chung vãömoüi màût, trong âoïcoïváût liãûu kim loaûi. ISO âaî âæa ra caïc tiãu chuáøn tiãn tiãún nháút våïi caïch kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi mäüt caïch âån giaín vaìnháút quaïn, nãn khi âaînàõm âæåüc noïthç ta dãùdaìng âoüc âæåüc caïc maïc báút kyìmaìráút êt sai soït. ISO quy âënh duìng hãûmeït (æïng våïi
N/m
2
hay
 pascal. Pa
). Tuy nhiãndo âån vë
N/m
2
quaïnhoínãn hay duìng
MN/m
2
. Tuy nhiãn caïc tiãu chuáøn do ISO âæa rakhäng soïtênh phaïp lyïvåïi caïc næåïc nãn chè coïtaïc duûng khuyãún caïo caïc næåïc âang phaït triãøn (chæa coïhãûthäúng tiãu chuáøn) dæûa vaìo âoïâãøthaình láûp caïc tiãu chuáøn måïi vaìcaïc næåïc phaït triãøn sæía âäøi, bäøsung caïc tiãu chuáøn cuía mçnh. Viãûc khuyãún caïo naìy hiãûn âang gàûp nhiãöu khoïkhàn våïi caïc næåïc âaîcoïhãûthäúng tiãu chuáøn vç hãûthäúng naìy âaîàn sáu vaìo
 Bäümän CNVL - Khoa cå khê 
1
 
 Kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi Quang Anh khoa khê 
tiãöm thæïc cuía nhiãöu thãúhãû, khäng dãùgç thay âäøi âæåüc. Do váûy ta phaíi nghiãn cæïu hãû  thäúng tiãu chuáøn cuía caïc næåïc cáön quan tám nháút. Vãöhãûthäúng tiãu chuáøn váût liãûu kim loaûi cuía caïc næåïc coïquan hãûvåïi Viãût Nam, ta coïthãøchia ra laìm bäún nhoïm : a-Viãût Nam, Nga, Trung Quäúc coïtiãu chuáøn váût liãûu kim loaûi vãöcå baín giäúng nhau (âãöu dæûa trãn cå såítiãu chuáøn cuía Liãn Xä cuî), màûc duìsæíduûng caïc chæîkhaïc nhau theo tãn goüi cuía tæìng næåïc, nhæng ráút dãùâoïan ra vaìdãùdaìng chuyãøn âäøi sang nhau. b-Myîlaìquäúc gia coïnhiãöu hãû  ûthäöng kyïhiãûu váût liãûu, nãn ráút phæïc taûp, nhæng laûi coï  vë trê quan troüng haìng âáöu trãn thãúgiåïi do coïnãön kinh tãúhuìng maûnh, khoa hoüc kyîthuáût phaït triãøn ráút cao. Âàûc âiãøm caïc hãûthäúng kyïhiãûu cuía Myîlaìthæåìng duìng caïc säúvaìâån vë âo æïng suáút laì 
 psi
(pound/square inch) hay bäüi säúcuía noïlaì
ksi
(kilo pound/square inch)nghéa laì1000psi.c-Nháût laìnæåïc coïhãûthäúng tiãu chuáøn vãöváût liãûu kim loaûi khaïâáöy âuí. Âàûc âiãøm cuía hãûthäúng kyïhiãûu naìy laìduìng hãûthäúng caïc chæîvaìsäú. Chæîâãøchè loaûi, nhoïm. Coìn säú  chè âàûc træng cå tênh hay thaình pháön. Âån vë âo æïng suáút trong kyïhiãûu laì 
MPa
(thæåìng laì trong nhoïm ba chæîsäú), thay cho
kG/mm
2
(trong nhoïm hai chæîsäú) coïtrong caïc tiãu chuáøn cäng bäútæì31/12/1989 tråívãötræåïc. d-Caïc næåïc cháu Áu, chuíyãuúlaìÂæïc, Phaïp vaìliãn minh cháu Áu EU. Våïi liãn minh EU hãûthäúng tiãu chuáøn seîtheo hæåïng ISO khuyãún caïo. Caïc næoïc Phaïp, Âæïc coï  caïch kyïhiãûu tæång âäúi giäúng nhau, Anh kyïhiãûu theo kiãøu riãng (váùn duìng caïc âån vë âo laìpound, inch, livre ... ngaìy nay sau nàm 2000 hoüâäøi toaìn bäüsang duìng âån vë SI)
1.2.Caïc tiãu chuáøn Nga, Trung Quäúc vaìViãût Nam. 1.2.1.Tiãu chuáøn Nga
г
OCT :
Hãûthäúng tiãu chuáøn cuía caïc næåïc naìy âãöu càn cæïtrãn cå såícuía hãûthäúng tiãu cuía Liãn Xä cuî. Do âoïta chè xem xeït tiãu chuáøn cuía Nga. Nga kãúthæìa tiãu chuáøn
г
OCT cuíaLiãn Xä cuî(Gaxudarvennaia Organidasia Standar Technic). Nguyãn tàõc kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi nhæ sau :-Våïi theïp laìváût liãûu ráút phäøbiãún nãn khäng cáön coïchæîchè loaûi váût liãûu maìkyï  hiãûu træûc tiãúp thaình pháön caïc bon vaìcaïc nguyãn täúhåüp kim (nãúu coï). Våïi gang vaìhåüp kim maìu thç phaíi coïchæîâãøchè loaûi. -Læåüng caïc nguyãn täútênh theo pháön tràm âàût ngay sau chæîcaïi kyïhiãûu nguyãn täú  håüp kim. Træåìng håp < 1,5% (theo giåïi haûn trãn) thç khäng kyïhiãûu. Cáön chuïlaìtrong theïp håüp kim vaìhåüp kim maìu caïc nguyãn täúcoïthãøbiãøu thë båíi caïc chæîcaïi khaïc nhau.
Trong theï p håü p kim caïc chæîcaïi biãøu thë caïc nguyãn täúhoïa hoüc nhæ sau :
 A
 
- Ni tå (N)
Б
-
Niäbi (Nb) B
 
-Vonfram (W)
Г
- Mangan (Mn)
Д
 
-
Âäöng ( Cu) E
 
-Sãlen (Se)K
 
- Coban (Co) M
 
- Molipâen (Mo) H
 
- Niken (Ni)
Π
 
- Phäút pho (P) P - Bo (B) C- Silic (Si)
 Bäümän CNVL - Khoa cå khê 
2
 
 Kyïhiãûu váût liãûu kim loaûi Quang Anh khoa khê 
T - Titan (Ti)
Ф
- Vanaâi)X - Cräm (Cr(V )
Ц
 
- Zircäni (Zr)
Ч
 
- Âáút hi
Ю
 
- Nhäãúm m (Al)
Ghi chuï:
Âáút hiãúm laìchè chung caïc nguyãn täúvi læåüng thuäüc hoüLantanit vaì   Actinit trong baíng hãìn caïc nguyãn tä )Caïc cng macoïchüng P, p bçnh thæåìng coïP, Stheïp nilaìm äøtræåüt  ïo tênh theo âån vë
kG/mm
1.2.2.T
  üt säúâiãøm sau :  ïng.  ûthäúng tuáön hoaúhoïa hoüc.
håü p kim maìu caïc cyïhiãho caïc nguyãn täúsau :Trong hæîkûu cnhæ 
 A - Nhäm (Al)
Б
 
- Berili (Be) M
ц
- Mangan (Mn)M - Magiã (Mg) O - Thiãúc (Sn) C
г
- Chç (PbC - Stibi (Sb)
Ф
- Phäút pho (P) X - Cräm (Cr)H - Niken (Ni)
 Ж 
- Sàõt (Fe) K - Silic (Si)- Keîm (Zn) K - Canxi (Ca)
Ц
- hæîâæïng cuäúi troïc váût liãûu coïnghéa nhæ sau : * ChæîA - Theïp áút læåüng cao, læåS < 0,025%, theï < 0,05%.*Chæî- Theïp âuïc (chè chãútaûo âæåüc chi tiãút bàòng p
Л
hæång phaïp âuïc)(Riãng chæîA coìn coïvë trê âæïng xen trong caïc chæîkyïhiãûu nguyãn täúhåüp kim cuía maïc theïp, luïc naìy noïkyïhiãûu cho nguyãn täúni tå. Træåìng håüp naìy ráút hiãúm, chè coïtrong tå, âoïlaìtheïp trêp). - Caïc chæîâæïng âáöu trong maïc váût liãûu chè mäüt loaûi theïp chuyãn duìng hay caïc loaûi gang vaìhåüp kim maìu : *ChæîP - Theïp gioïX - Theïp äølàn chæïa cräm *E - Theïp tæìcæïng A - Theïp dãùcàõt (tæûâäüng) *
Д
 
- Âura
Л
- Latäng*
Б
- Bräng
Б
- Babit
P
*C - Gang xaïm B - Gang cáöu
ч ч
*K - Gang deío A
ЧС
- Gang
ч
-Trong caïc maïc gang säúâæïng âáöu tiãn âãöu chè giåïi haûn bãön ke
2
hay
10MPa
iãu chuáøn Trung Quäúc GB :
Tiãu chuáøn GB (Guojia Biaozhun) coïnghéa laìtiãu chuáøn nhaìnæåïc vãöcå baín giäúng tiãu chuáøn
Г
OCT, chè khaïc mä* Caïc chæîchè loaûi váût liãûu : Mäüt säúloaûi theïp chuyãn duûng, gang vaìhåüp kim maìu duìng chæîcaïi la tinh theo ám âáöu cuía tãn goüi, cuûthãønhæ sau : GCr - Theïp äølàn chæïa cräm D - Theïp kyîthuáût âiãûn HT - Gang xaïm QT - Gang cáöuKT - Gang deío H - LatängQ - Bräng Zch - Babit*Caïc nguyãn täúhåüp kim âæåüc ghi bàòng kyïhiãûu hoïa hoüc cuía chu
 Bäümän CNVL - Khoa cå khê 
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
12babon liked this
Lee Tea liked this
langdu022004 liked this
khanhtl01 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->