Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
El Marketing Existencial, de Miguel Roig (Península)

El Marketing Existencial, de Miguel Roig (Península)

Ratings: (0)|Views: 1,362|Likes:
Published by eldiario.es

More info:

Published by: eldiario.es on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/23/2013

 
40
4
ND FDWHD 
 Ln lkjlrfi cfd`ckdrci
 Dsæ puls, nl tlk`i dktcpdtæd d lstd rdzøk d`ud-jclstds.
fiktdc`kl
,
 Nis lksdyis, Ncgri CCC 
 Dqulnni ml qul timi ni søncmi sl lsjufd lk ln dcrl, qulni sd`rdmi sl prijdkd pdrd lkjrlktdrkis d kulstrds hik-mchcikls rldnls ml vcmd y rlndhcikdrkis, cfpnchd ukdprijlhædmlFdrxplri,hikvlk`dfis,hikukaircziktlqul ki ls ln mln jdktdsfd qul rlhirræd Luripd lk nisdngirls ml nd lrd ckmustrcdn. Xc gclk lk su hãnlgrl fdkc-jclsti Fdrx ki adgndgd ml `nigdnczdhcøk, lktlkmæd qulnd gur`ulsæd klhlsctdgd uk flrhdmi fukmcdn. Nd Wlvi-nuhcøkjrdkhlsdadddgclrtindspulrtdsdukdmcfchdmllxpdkskylnjcsijidnlfäknidmvclrtl?«Lspinld-md pir nd klhlscmdm ml mdr hdmd vlz fdyir sdncmd d susprimuhtis, nd gur`ulsæd rlhirrl ln fukmi lktlri. Kl-hlsctd dkcmdr lk timds pdrtls, lstdgnlhlrsl lk timds pdr-tls, hrldr vækhunis lk timds pdrtls². Nd C`nlscd yd tlkædln priylhti lk fdrhad mlsml fuhai dktls? hik nds prc-flrds hdrdglnds pdrtclrik nds hruhls adhcd Dfãrchd y pihi tdrmdrik lk dnzdrsl nds hdtlmrdnls. Ulri nis tlf-pnis sl hikstruylk hik pclmrds y nd lrd ckmustrcdn hikflrhdkhæds, sustctucmds lk nd pistlhikifæd pir pri-muhtis jckdkhclris.
584-44413=-FDWBL]CK@ LQCX]LKHCDN 4.ckmm 40 58/45/48 43?78
 
41ln fdrbltck` lxcstlkhcdn
Lk 4313 sl mchtdfckd ln jck ml nd acstircd y sl nlvdk-tdukfurivcrtudn,lvdklshlktl.\kfuriqul,lkpdnd-grds ml _y`fukt Gdufdk, d mcjlrlkhcd mln ml Glrnæk iUdnlstckd, ls ukd hikstruhhcøk jckdkhclrd qul sl dnzdjrlktl d nis hlktris ml mcstrcguhcøk mln hikihcfclkti?sl lstä ml uk ndmi i mln itri. Ln prignlfd ls mcnuhcmdrlsd ugchucmdm, yd qul ln furi lstä lk timds pdrtls y lkkck`ukd y ni qul lrd ukd pdrlm ml ndmrcnnis sl ad lsju-fdmi adstd vinvlrsl cktdk`cgnl. Hulstd sdglr møkmllstdfis pdrdmis y, ni qul ls plir, lstdgnlhlr uk puktiml rljlrlkhcd pdrd pimlr sctudrkis. Djckdnlsmlnisihalktdydnhifclkzimlndsc`uclk-tl mãhdmd, nd fdrhd ml hlrvlzd Xdk Fc`uln hikstruæd sucfd`lk hik
 spits 
 rimdmis lk mcstcktis nu`drls mln fuk-mi. \k dkukhci ml 4338, gdoi ln lsni`dk «Mikml vd,trcukjd², fulstrd lshlkds ml nd hdfpcôd ck`nlsd lk ndsqul dpdrlhl uk
 pug
 y sl lshuhad ukd trdmchcikdn flni-mæd grctäkchd. Ml rlplktl, nnl`d uk hdfcøk ml Xdk Fc-`uln y sl mltclkl jrlktl dn
 pug
. Dhti sl`ucmi, nis pdrri-qucdkis lfpclzdk d glglr nd hlrvlzd lspdôind y ndfÿschd ck`nlsd ls rllfpndzdmd pir gunlræds. Ni fcsfiihurrlhikitridkukhcilklnqullnhdfcøkdtrdvclsdndhcumdmmlKulvdSirblkukdlshlkdkihturkdfclktrdssl lshuhad d Jrdkb Xckdtrd cktlrprltdkmi
 Xtrdk`lrs cktal kc`at 
.Lstdvlz,hudkmilnhdfcøkslmltclkljrlktlduk gdr, mlshdr`d nd hlrvlzd y lfpclzdk d glglr, nd vizml Xckdtrd md pdsi d uk `rupi ml rufgd hdtdndkd qulcfpikl su pripcd vlrscøk mln tlfd.Lk lstis dkukhcis qulmd hndri qul mlsml uk sctcihikhrlti sl priylhtdgd dn`i qul lk lsl lktikhls pdrl-hæd søncmi? ukd cmlktcmdm. S sl su`lræd dn hiksufcmir ln
584-44413=-FDWBL]CK@ LQCX]LKHCDN 4.ckmm 41 58/45/48 43?78
 
nd fdrhd43
 vdnir qul pimæd primuhcr lsd cmlktcmdm, dn tclfpi qulrldjcrfdgd ln nu`dr lk ln fukmi mlsml ln hudn sl lxpdk-mæd. Nd pugnchcmdm prihndfdgd uk irmlk lk ln qul slpimæd vcvcr.Lk nd sl`ukmd mãhdmd mln sc`ni
 xxc
, Xdk Fc`uln sus-tctuyllksusflksdolslnnu`drlklnfukmipirlnfuk-mi fcsfi. Udsd mln «Mikml vd, trcukjd² d «Nis hcumd-mdkis ml uk nu`dr nndfdmi fukmi², y dsæ sl hikvclrtllk«ndhlrvlzdmluknu`drnndfdmifukmi².Lklnkul- vi dkukhci dpdrlhlk, lk lshlkds suhlscvds, uk fÿschihikukdhdodmlhlrvlzdlkukdhdsdmluksugurgcinik-mcklksl, nd dhtrcz Nlikir Pdtnck` dsifäkmisl d ukdpndzd hdtdndkd, itri fÿschi dhifimdkmi su gdtlræd lknis dntis ml Nis Äk`lnls, mis hachds qul sl prlpdrdkpdrdhdktdrlkKulvdIrnldksymisirclktdnlsdjckdkmisusvcincklslkitrinu`drmlnpndkltdadstdqulhifclk-zd ln tlfd fuschdn. S ln hiksufi ml hlrvlzd, hndri lstä?ls d ni qul vlkædfis. Lktrl nis plrsikdols vdrcipcktis,doustdmisdnhikhlptifuntchunturdnmllstl
hinnd`l
 vcsudnhik hrifis ml mcstcktds pdrtls mln fukmi, dpdrlhl dn-`ÿk mlpirtcstd i fÿschi hikihcmi y timis, dn ukæsiki,cktlrprltdk ln tlfd fuschdn mln dkukhci, qul dn jckdndgdkmikd ln ck`nãs pdrd lxprlsdr lk hdstlnndki nd hik-sc`kd?«Xifishcumdmdkismlnfukmi,dsæ2yisclfprldtundmiytuouktidfæ2lnfukmilstälktusfdkis,¹kini sdgls yd9 ¡Hifi uk mcdfdktl sclfprl grcnndräs!². Sd ki sl vd d uk sctci d trcukjdr, sl lstä lk timds pdr-tls, hiklhtdmi hik timis. Ulri pdrlhl igvci qul sc sllstälktimdspdrtlslscfpiscgnllstdrlkdn`ukdlkpdr-tchundr2ysckilspiscgnllstdgnlhlruklolmlrljlrlkhcd,¹høfi lstdgnlhlr ukd plrsplhtcvd9 Lstd sl ad lsjufd-
584-44413=-FDWBL]CK@ LQCX]LKHCDN 4.ckmm 43 58/45/48 43?78

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->