Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
125. - 6

125. - 6

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ______________________________________________________________________________ NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONI
Č
KIH DRUŠTAVA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA ______________________________________________________________________________ Zagreb, studeni 2013.
 
 2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONI
Č
KIH DRUŠTAVA I.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioni
č
kih društava sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI OVIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I a)
 
Ocjena stanja
Zakonom o preuzimanju dioni
č
kih društava (Narodne novine, br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013 i 99/2013; u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu krajem 2007. godine, ure
đ
eno je podru
č
 je preuzimanja dioni
č
kih društava (uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava), pri
č
emu je, kao temeljno na
č
elo, uvažen princip zaštite ravnopravnosti i interesa dioni
č
ara javnog dioni
č
kog društva. Zakonom su u potpunosti u pravni sustav Republike Hrvatske uvedena rješenja iz Direktive 2004/25/Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje. Zakon se mijenjao i dopunjavao, ne diraju
ć
i u odredbe koje se odnose na uskla
đ
enje s pravnom ste
č
evinom Europske unije, do sada dva puta: 2009. godine radi uskla
đ
enja s odredbama tada novoga Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/2008, 146/2008 – ispravak, 74/2009 i 54/2013) i 2012. godine kada je dopunjen odredbom o iznimci od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u slu
č
aju stjecanja dionica od strane nagodbenog dužnika što je omogu
ć
ilo nesmetanu provedbu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predste
č
ajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/2012, 144/2012, 81/2013 i 112/2013). Zakonu su prethodili Zakon o postupku preuzimanja dioni
č
kih društava iz 1997. godine (Narodne novine, br. 124/97 i 57/2001) i Zakon o preuzimanju dioni
č
kih društava iz 2002. godine (Narodne novine, br. 84/2002, 87/2002 – ispravak, 120/2002 –ispravak i 2/2007). Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 8. srpnja 2013. godine Odluku U-I/4469/2008 i 9. srpnja 2013. Odluku U-I/2470/2010 temeljem kojih prestaje važenje odredbi
č
lanka 13. stavka 3. i
č
lanka 61. stavaka 2. i 3. Zakona o preuzimanju dioni
č
kih društava (Narodne novine, broj 107/09, 36/09 i 108/12) s datumom 15. prosinca 2013. godine.
 
 3 Nacrtom prijedloga zakona uskla
đ
uje se s pravnim stajalištima Ustavnog suda izraženim u navedenim Odlukama
č
ime se osigurava razmjernost izme
đ
u ograni
č
avanja prava ponuditelja i osoba koje s njim zajedni
č
ki djeluju s jedne strane te legitimne zaštite prava dioni
č
ara s manjinskim udjelima s druge strane. Navedeno se postiže ublažavanjem instituta gubitka prava glasa na na
č
in da se predvi
đ
a razli
č
it tretman trenutka od kojeg ponuditelj i osobe koje s njim zajedni
č
ki djeluju ne mogu ostvariti pravo glasa iz dionica ciljnog društva koje drže obzirom na to je li pravno riješeno osnovno pitanje odnosno je li došlo do nastanka obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje ili nije. Zatim se omogu
ć
uje otu
đ
ivanje dionica pod odre
đ
enim uvjetima te se predvi
đ
a odgoda pravnih u
č
inaka dijelova rješenja Agencije kojima se utvr
đ
uje i nalaže poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje do njihove pravomo
ć
nosti, u slu
č
aju pravodobno podnesene tužbe.
b)
 
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom i posljedice koje
ć
e donošenjem Zakona proiste
ć
i
Predloženim Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju dioni
č
kih društava (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedlog zakona) uvjetovane su potrebom unaprje
đ
enja pravnog okvira preuzimanja dioni
č
kih društava u brojnim aspektima kao i uklanjanja poteško
ć
a uo
č
enih njegovom provedbom u praksi. Nacrtom prijedloga zakona ure
đ
uje se da iz obuhvata pojma ciljnih društava, odnosno dioni
č
kih društava koja su predmet preuzimanja, izostaju bivša javna dioni
č
ka društva (koja imaju temeljni kapital od minimalno 30.000.000,00 kuna i 100 dioni
č
ara), a ostaju isklju
č
ivo ona dioni
č
ka društva
č
ije su dionice uvrštene na ure
đ
eno tržište. Ovime se nastavlja tendencija sužavanja kruga ciljnih društava - od prvog Zakona koji je ure
đ
ivao preuzimanje dioni
č
kih društava iz 1997. godine i koji se odnosio na sva dioni
č
ka društva te Zakona o preuzimanju dioni
č
kih društava iz 2002. godine koji se odnosio na javna dioni
č
ka društva. Na taj na
č
in zaštita malim dioni
č
arima u smislu obveze preuzimanja, daje se prvenstveno dioni
č
arima društva
č
ije su dionice uvrštene na ure
đ
eno tržište. Na isti na
č
in zakonodavno je ure
đ
ena zaštita malih dioni
č
ara u ve
ć
em broju
č
lanice Europske unije. Daljnja ve
ć
a promjena je uvo
đ
enje jedinstvenog praga od 25%. Naime, Zakon ima ugra
đ
en mehanizam po kojem obveza za jednog te istog ponuditelja može nastati više puta (zbog prelaska dodatnih pragova od po 10% i preko 75%), iako je taj ponuditelj ve
ć
 objavio ponudu za preuzimanje i na taj na
č
in omogu
ć
io malim dioni
č
arima da „iza
đ
u“ po fer cijeni. Ocjenjuje se da nametanje ovakve obveze ponuditeljima, nije razmjerno cilju zaštite malih dioni
č
ara, kao i da zna
č
ajno komplicira ionako složenu primjenu Zakona, te da je stoga primjereno uvesti jedinstveni prag kao što je slu
č
aj i u ve
ć
ini država
č
lanica Europske unije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->