Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
125. - 11.a

125. - 11.a

Ratings: (0)|Views: 123|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
 
Na temelju
č
lanka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj: 150/2011 i 12/2013) i
č
lanka 8. stavka 5. Zakona o policiji („Narodne novine“ broj: 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________________ donijela
U R E D B U o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Č
lanak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ broj: 70/2012) u
č
lanku 3. stavku 1. iza rije
č
i: „javnog priop
ć
avanja;“ dodaju se rije
č
i: „obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama“.
Č
lanak 2.
U
č
lanku 4. iza rije
č
i: „web stranica;“ dodaju se rije
č
i: „obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanja informacija iz djelokruga rada Ministarstva te objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnoš
ć
u;“.
Č
lanak 3.
U
č
lanku 31. stavku 1. rije
č
i: „prilikom
č
ega policijski službenici poslove obavljaju u civilnoj odje
ć
i“ brišu se.
Č
lanak 4.
U
č
lanku 76. stavku 2. to
č
ka 5.4.1. mijenja se i glasi: „5.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere,“. U to
č
ki 5.4.6. na kraju umjesto to
č
ke stavlja se zarez te se dodaje to
č
ka 5.4.7. koja glasi: „5.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika.“.
Č
lanak 5.
Č
lanak 77. mijenja se i glasi: „5.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere
 
Prati, analizira i koordinira rad policije na poslovima zaštite državne granice te kontrole plovidbe na unutarnjim plovnim putovima; prati i analizira stanje sigurnosti na podru
č
 ju uz unutarnju granicu, prou
č
ava posljedice ukidanja nadzora državne granice na tim granicama te s time u vezi predlaže, provodi i koordinira kompenzacijske mjere; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava na poslovima zaštite državne granice, kompenzacijskih mjera i drugih mjera u unutrašnjosti te kontrole rije
č
ne plovidbe; sudjeluje u utvr
đ
ivanju i rješavanju povreda državne granice; sudjeluje u izradi me
đ
unarodnih i me
đ
udržavnih ugovora, brine o njihovoj provedbi te sudjeluje u radu me
đ
udržavnih komisija i drugih tijela; pokre
ć
e inicijative za izmjene i dopune zakona, te donošenje novih zakona, kao i drugih podzakonskih akata; predlaže naputke i nove metode u poslovima iz svoga djelokruga; prati zakonitost postupanja u radu grani
č
ne policije; prati i predlaže odabir tehni
č
ke opreme iz djelokruga Službe; pruža stru
č
nu pomo
ć
 te sudjeluje u edukaciji i osposobljavanju djelatnika; prati i koordinira provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske te pripadaju
ć
eg akcijskog plana; u provedbi poslova iz svoga djelokruga ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima; prati provedbu nacionalnih i me
đ
unarodnih propisa, strateških dokumenata, odluka i zaklju
č
aka Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, te radnih skupina koje su osnovane u cilju uspješnijeg upravljanja granicom, efikasnije grani
č
ne sigurnosti, suzbijanja prekograni
č
nog kriminala i obavljanja drugih prekograni
č
nih aktivnosti; nadgleda i sudjeluje u njihovoj provedbi; prati pojavne oblike krivotvorenja isprava i krijum
č
arenja preko državne granice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere ustrojavaju se sljede
ć
i odjeli: 5.4.1.1. Odjel za zaštitu, 5.4.1.2. Odjel za kompenzacijske mjere.“.
Č
lanak 6.
U
č
lanku 78. iza rije
č
i: „u provedbi zaštite državne granice“ dodaju se rije
č
i: „te kontrole plovidbe na unutarnjim plovnim putovima“.
Č
lanak 7.
Č
lanak 79. mijenja se i glasi: „5.4.1.2. Odjel za kompenzacijske mjere Prati i analizira stanje sigurnosti na podru
č
 ju uz unutarnju granicu te s time u vezi predlaže, provodi i koordinira kompenzacijske mjere i mjere u unutrašnjosti državnog podru
č
 ja; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava u provo
đ
enju kompenzacijskih mjera i mjera u unutrašnjosti; analizira primjenu propisa koji ure
đ
uju suzbijanje prekograni
č
nog kriminala, zakonitost i metodologiju rada; prati i koordinira provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske te pripadaju
ć
eg akcijskog plana; sura
đ
uje s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima policija drugih država u provedbi odredaba
 
me
đ
unarodnih ugovora i drugih strateških dokumenata te poslova iz svoga djelokruga; nadzire i daje stru
č
nu pomo
ć
 u radu policijskih uprava te nalaže mjere i radnje za otklanjanje uo
č
enih nepravilnosti u radu; sudjeluje u radu me
đ
udržavnih i me
đ
unarodnih radnih skupina za pra
ć
enje, analizu i uskla
đ
ivanje dogovorene suradnje na državnoj granici; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.“.
Č
lanak 8.
U
č
lanku 80. stavku 1. rije
č
i: „koordinira stru
č
nim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izra
đ
uje analize rizika i druge analiti
č
ke proizvode, te pruža stru
č
nu pomo
ć
 policijskim upravama u izradi analiza rizika; prati i razmjenjuje pokazatelje o zabilježenim aktivnostima na državnoj granici sa susjednim državama i me
đ
unarodnim institucijama;“ i rije
č
i: „i analize rizikabrišu se. U stavku 2. iza rije
č
i: „5.4.2.2. Odjel za grani
č
nu suradnju“ umjesto zareza stavlja se to
č
ka, a rije
č
i: „5.4.2.3. Odjel za analizu rizika“ brišu se.
Č
lanak 9.
Č
lanak 83. briše se.
Č
lanak 10.
Iza
č
lanka 92. dodaje se
č
lanak 92.a koji glasi:
Č
lanak 92.a 5.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika Prati doga
đ
aje i pojave koje utje
č
u na stanje sigurnosti na podru
č
 ju nadzora ukupne državne granice kroz pra
ć
enje postupanja policijskih službenika grani
č
ne policije u realnom vremenu; u cilju stvaranja jedinstvenog prikaza stanja na državnoj granici Republike Hrvatske prikaz stanja dodatno se nadopunjava obavijestima, informacijama i podacima prikupljenim od strane tehni
č
kih sustava koji se koriste u nadzoru državne granice, baza podataka Ministarstva, kao i drugih državnih tijela i agencija; prikupljene obavijesti, informacije i podatke analizira i ocjenjuje njihov zna
č
aj, izra
đ
uje analize stanja sigurnosti na državnoj granici te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprje
đ
enje; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; koordinira stru
č
nim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izra
đ
uje analize rizika i druge analiti
č
ke proizvode, te pruža stru
č
nu pomo
ć
 policijskim upravama u izradi analiza rizika; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; neposredno rukovodi provo
đ
enjem složenih mjera i radnji ili u slu
č
aju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica; kao centralno mjesto za pra
ć
enje postupanja grani
č
ne policije u realnom vremenu koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->