Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normatehnica27!01!1998 Proiectarea Construirea Si Modernizarea Drumurilor

Normatehnica27!01!1998 Proiectarea Construirea Si Modernizarea Drumurilor

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by concrete_81

More info:

Published by: concrete_81 on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Norma tehnica din 27/01/1998
 
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998 
Intrat in vigoare la 06/04/1998
CAPITOLUL 1
 Generalit
ăţ
i
1.1.
Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonan
ţ
ei Guvernului nr. 19/1997 privindtransporturile
ş
i ale Ordonan
ţ
ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
1.2.
Proiectarea, construirea
ş
i modernizarea drumurilor publice se realizeaz
ă
pe baza principiilor generale prev
ă
zute înprezentele norme tehnice.La proiectarea, construirea
ş
i modernizarea drumurilor publice se va
ţ
ine seama de func
ţ
ia pe care o au în re
ţ
eauarutier 
ă
, de clasa tehnic
ă
, de utilizarea ra
ţ
ional
ă
a terenurilor, conservarea
ş
i protejarea mediului înconjur 
ă
tor, de planurile deurbanism
ş
i de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, precum
ş
i de necesitatea desf 
ăş
ur 
ă
rii circula
ţ
iei în condi
ţ
ii desiguran
ţă
 
ş
i confort.
1.3.
Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplic
ă
:- str 
ă
zilor;- drumurilor închise circula
ţ
iei publice.
CAPITOLUL 2
 Proiectarea, construirea
ş
i modernizarea drumurilor 
2.1.
Planificarea, proiectarea, construirea
ş
i modernizarea drumurilor publice se fac în func
ţ
ie de categoriile acestora dinpunct de vedere func
ţ
ional
ş
i de clasa tehnic
ă
determinat
ă
potrivit normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice adrumurilor publice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
2.2.
Din punct de vedere func
ţ
ional
ş
i administrativ, drumurile publice se împart, în ordinea importan
ţ
ei, astfel:
a)
autostr 
ă
zi - drumuri na
ţ
ionale de mare capacitate
ş
i vitez
ă
, rezervate exclusiv circula
ţ
iei autovehiculelor, care nudeservesc propriet
ăţ
ile riverane, prev
ă
zute cu dou
ă
c
ă
i unidirec
ţ
ionale separate printr-o zon
ă
median
ă
având cel pu
ţ
in dou
ă
 benzi de circula
ţ
ie pe sens
ş
i band
ă
de sta
ţ
ionare de urgen
ţă
; intersec
ţ
ii denivelate
ş
i accese limitate, intrarea
ş
i ie
ş
ireaautovehiculelor fiind permis
ă
numai prin locuri special amenajate;
b)
drumuri expres - drumuri na
ţ
ionale accesibile numai prin noduri sau intersec
ţ
ii reglementate care pot fi interziseanumitor categorii de utilizatori
ş
i vehicule
ş
i pe care oprirea
ş
i sta
ţ
ionarea pe partea carosabil
ă
sunt interzise;
c)
drumuri na
ţ
ionale europene (E) - drumuri na
ţ
ionale deschise traficului interna
ţ
ional, a c
ă
ror încadrare ca drumuri E sestabile
ş
te conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri de trafic interna
ţ
ional (AGR).Ele pot fi
ş
i autostr 
ă
zi sau drumuri expres;
d)
drumuri na
ţ
ionale principale - drumuri na
ţ
ionale care asigur 
ă
leg
ă
tura capitalei
ţă
rii cu ora
ş
ele re
ş
edin
ţă
de jude
ţ
,leg
ă
turile dintre acestea, precum
ş
i cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;- alte drumuri na
ţ
ionale pe care la ultimul recens
ă
mânt de circula
ţ
ie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual(MZA) mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule-etalon autoturisme/24 de ore;
e)
drumuri na
ţ
ionale secundare - restul drumurilor na
ţ
ionale care nu se încadreaz
ă
în categoriile prev
ă
zute la lit. a) - d);
f)
drumuri jude
ţ
ene - drumuri publice care asigur 
ă
leg
ă
turile dintre:- municipiile re
ş
edin
ţă
de jude
ţ
 
ş
i re
ş
edin
ţ
ele de comune, municipii, ora
ş
e, obiective de interes turistic, porturi, aeroporturietc.;- ora
ş
e
ş
i municipii între ele;
g)
drumuri comunale - drumuri publice care asigur 
ă
leg
ă
turile dintre ora
ş
e sau re
ş
edin
ţ
ele de comun
ă
 
ş
i satele care leapar 
ţ
in;
h)
drumuri vicinale - drumuri care deservesc mai multe propriet
ăţ
i, fiind situate la limitele acestora.
2.3.
Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere func
ţ
ional
ş
i administrativ, cu clasele tehnice stabilite înconformitate cu prevederile normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice se face potrivitprescrip
ţ
iilor din tabelul nr. 1.
 
 
Tabelul nr. 1CORELAREACATEGORIILOR DE DRUMURI, DIN PUNCT DE VEDERE FUNC
Ţ
IONAL
Ş
IADMINISTRATIV, CU CLASELE TEHNICE
2.4.
La racordarea drumurilor publice din afara localit
ăţ
ilor cu cele din interiorul localit
ăţ
ilor trebuie aplicat principiulconform c
ă
ruia drumurile publice din afara localit
ăţ
ilor trebuie s
ă
se continue cu drumuri de acela
ş
i rang sau superior întraversarea localit
ăţ
ilor. În tabelul nr. 2 sunt redate leg
ă
turile recomandabile dintre drumurile din afara localit
ăţ
ilor cu cele dininteriorul localit
ăţ
ilor.Tabelul nr. 2CORELAREALEG
Ă
TURILOR RE
Ţ
ELEI DE DRUMURI PUBLICE DIN AFARA LOCALIT
ĂŢ
ILORCU CELE DIN LOCALIT
ĂŢ
I
 
2.5.
Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc în func
ţ
ie de clasa tehnic
ă
a acestora
ş
i de vitezade proiectare determinat
ă
în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.Elementele geometrice adoptate trebuie s
ă
asigure desf 
ăş
urarea circula
ţ
iei în condi
ţ
ii de deplin
ă
siguran
ţă
 
ş
i confort
ş
isunt prezentate în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3ELEMENTE GEOMETRICE
A.
Clasa tehnic
ă
I - Autostr 
ă
zi
Viteze de proiectare (km/h)Elemente geometrice UM120 100 80
Razele minime ale curbelor în plan m 650 450 240Declivit
ăţ
i longitudinale maxime % 5 6 6minime m 18.000 9.000 4.500Razele de racordareconvex
ă
a declivit
ăţ
ilor excep
ţ
ionale m 12.000 6.000 3.000minime m 6.500 4.500 3.000Razele de racordareconcava a declivit
ăţ
ilor excep
ţ
ionale m 4.200 3.000 2.200Distan
ţ
a de vizibilitate m 230 160 110
B.
Clasa tehnic
ă
II - V
Viteze de proiectare (km/h)Elemente geometrice UM100 80 60 50 40 30 25
Razele minime ale curbelor în plan m 450 240 125 95 60 35 25Razele minime în serpentine m - - 30 25 20 20 20maxime % 5 6 6,5 7 7 7,5 8Declivit
ăţ
i longitudinaleexcep
ţ
ionale % - - - - 8 8,5 9
ă
ă
benzi separate m 10.0004.5001.6001.300 1.000 800 500Razele minime aleracord
ă
rilor verticaleconvexecu benzi separate m 6.0003.0001.5001.000 800 500 300Razele minime ale racord
ă
rilor concave m 3.0002.2001.5001.000 1.000 500 300
ă
ă
benzi separate m 280 230 140 110 70 60 50Distan
ţ
a devizibilitatecu benzi separate m 140 100 70 55 35 30 25
NOT
Ă
: În condi
ţ
ii grele de desf 
ăş
urare a traseului
ş
i/sau acolo unde condi
ţ
iile de mediu adiacente drumului o impun, în vedereaneafect
ă
rii resurselor istorice
ş
i estetice
ş
i pentru evitarea unor lucr 
ă
ri de volume mari
ş
i costisitoare, razele minime alecurbelor în plan pot fi reduse cu 10-15% pe baza unui calcul tehnico-economic.
2.6.
Determinarea elementelor profilului transversal, mai ales l
ăţ
imea benzilor 
ş
i num
ă
rul acestora, trebuie s
ă
fie stabilit
ă
  în func
ţ
ie de nivelul de serviciu ce se dore
ş
te a fi oferit utilizatorilor în conformitate cu prevederile reglement
ă
rilor în vigoare.Pentru construc
ţ
iile noi debitul de serviciu, care serve
ş
te la dimensionarea drumurilor din punct de vedere al capacit
ăţ
ii decircula
ţ
ie, este debitul admisibil corespunz
ă
tor nivelului de serviciu "C".Pentru drumurile existente aflate în exploatare, pentru asigurarea unor condi
ţ
ii bune de desf 
ăş
urare a circula
ţ
iei, estenecesar ca traficul s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
debitul recomandabil corespunz
ă
tor nivelului de serviciu "B". În situa
ţ
ia în care acestaeste dep
ăş
it, este indicat s
ă
se adopte m
ă
suri locale de sporire a capacit
ăţ
ii de circula
ţ
ie prin amenajarea intersec
ţ
iilor,construirea de benzi suplimentare pentru vehicule lente, corectarea curbelor, îmbun
ă
t
ăţ
irea vizibilit
ăţ
ii etc., prin corectareaelementelor care conduc la reducerea capacit
ăţ
ii
ş
i fluen
ţ
ei circula
ţ
iei.
2.7.
L
ăţ
imea platformei
ş
i a p
ă
ţ
ii carosabile se stabile
ş
te în func
ţ
ie de clasa tehnic
ă
, de categoria func
ţ
ional
ă
 
ş
i deelementele prev
ă
zute în anexa nr. 1, astfel:A) L
ăţ
imea platformei:
a)
între 23,5 m
ş
i 26 m, la autostr 
ă
zi;
b)
între 17 m
ş
i 19 m, la drumurile cu patru benzi de circula
ţ
ie;
c)
între 7 m
ş
i 12 m, la drumurile cu dou
ă
benzi de circula
ţ
ie;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->