Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
 PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV 
 Prof. F. Belčič  JANUAR 2003
 NALOGA A
 
1.V naslednjih trditvah je najmanj ena napaka in/ali pomanjkljivost. Vaša naloga je, da to odkrijete in zapišete.
I.)Delodajalec ima po ZDR pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom bo sklenil delovno razmerje oz. pogodbo o zaposlitvi. Pri tem je popolnoma avtonomen.Delodajalec ima po zakonu pravico do proste odločitve katerega kandidata bo izbral, vendar ob upoštevanju zakonski omejitev in sicer! kandidat mora biti dr"avljan R#, starost kandidata mora biti najmanj $% let &splošen pogoj ), in mora biti zdravstveno zmo"en.'a svobodna pravica odločanja je zelo pomembna, saj delodajalec s svojo odločitvijo  prevzema tudi posledice! pozitivne ( če je dobro izbral in negativne  če se je odločil napačno.II.)*bičajno se šele s poskusnim delom izrazijo vse kvalitete in slabosti delavca, zato  je to nedvomno najboljša metoda izbire. Delodajalec po lastni presoji določi trajanje poskusnega dela in sicer toliko časa, da lako veljavno oceni, ali je delavec ustre"en.'o ni najboljši način za izbiro kandidatov, ker se uporablja potem, ko je kandidat "e izbran in  je z njim sklenjeno delovno razmerje.Po določbi ZDR se delodajalec in delojemalec dogovorita o trajanju poskusnega dela ( zgornja meja trajanja je + mes. & po ZDR ( poskusno delo traja za I.I. tar.skupino $.mes., za . tar.skup. -.mes. in I.,II.,III. in I. tar.skup. /.mesece.). Delavca na poskusnem delu spremlja komisija, ki je sestavljena iz 0 članov in - morata imeti najmanj tako strokovno izobrazbo kot delavec1 komisijo imenuje direktor, komisija poda mnenje 2 dni pred iztekom  poskusnega dela. PR3D4*#'I! delodajalec bolj celovito preizkusi ustreznost delavca in da brez posebni zapletov popravi napako pri izbiri.#567*#'I! če je slabo organizirano je ocena vprašljiva ali 8ormalna. *b dobri organizaciji  bo zatevalo precej časa za sistematično spremljanje in ocenjevanje delavca ter administrativni postopek. ečkrat se dogaja, da se "eli delavec med poskusnim delom  pokazati v najboljši luči, dela z maksimalnim naporom. 9asneje pa tega ne bo zmogel. 9o se  poskusno delo uspešno zaključi, se njegovo ravnanje spremeni.
2.Na vprašanje odgovorite tako, da izberete odgovor
da
ali
 ne
 in ga prekrižate.
$.*seba, ki je bila zavrnjena pri kandidiranju ima pravico, da ji delodajalec na njeno "eljo vrne prilo"eno dokumentacijo.
DA
 43-.9adrovski de8icit nastane, ko ponudba dela presega povpraševanje po delu.
DA
 430.Delodajalec lako posreduje podatke kandidatov za zaposlitev in delavcev tretjim osebam le v primeru, če presodi, da jim s tem ne bi škodoval.D6
NE
/.Presoja ustreznosti kandidata na osnovi delovnega preizkusa je prognostično veljavna tedaj, ko se bo ta ocena skladala z dejansko delovno uspešnostjo.
DA
 43%.Delavec je krati lako zaposlen le pri enem delodajalcu.D6
NE
+.Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti je pravica, ki pripada delavcu v vse primeri, ko mu prenea delovno razmerje.D6
NE
2.Poklic si oseba pridobi po uspešno zaključenem izobra"evanju.D6
NE
 
3.Komentirajte svoj odgovor na 3. vprašanje.
arstvo delavčevi podatkov opredeljuje /+. člen ZDR, ki pravi!
1.
*sebni podatki delavcev se lako zbirajo, obdelujejo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.
2.
*sebne podatke delavcev lako zbira, obdeluje, uporablja in dostavlja tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti.
3.
*sebni podatki delavcev, za zbiranje kateri na obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in preneati uporabljati.
4.
Določbe prejšnji odstavkov se uporabljajo tudi za osebne podatke kandidatov.
.!apišite "strezen pojem v slovenskem jezik" ali pojasnite pomen krati#e ali obratno.
9ratica :.. pomeni! curricum vitae , kar slovensko pomeni "ivljenjepis. Za to se uporablja še tujka in sicer ! biogra8ija. 9ratica 5I;* pomeni! last in 8irst out , kar slovensko pomeni na področju kadrovanja<<<<<<<<<<..Zapišite ustrezen slovenske izraze za !=igracija ! selitve , preseljevanje9ompetentnost ! pristojnost=otivacija ! lastnost, ki pove kaj človek oče
$.V tabeli je prikazano gibanje povpraševanja ter pon"dbe na trg" dela za dolo%en  pro&il. 'zpolnite manjkajo%a polja. (azite, kaj po konvenk#iji pomeni povpraševanje in kaj pon"dba.
     5     3     '     *     P     *     ,     P     R     6      >     3     ,     6     4     ?     3     P     *     4     @     D     7     6     R     6     Z     5     I     9     6
969* #3 P*?6 I=34@?3AP5I 46 P56B*P5I 46 Z6P*#534*#'-CC$$,-CC%C
250DEFICITPLAČA SE ZVIŠAPOMANJKANJE DELOVNE SILE
-CC-$,C/%$02%
- 330SUFICITPLAČA SE ZNIŽABEZPOSELNOST PADA
 Kakšna je bila pogajalska mo% delojemal#ev leta 2))1 glede na leto 2))2*
 letu -CC$ je primanjkljaj ponudbe dela ( kadrovski de8icit, s tem plače rastejo,  brezposelnost pada. ?e sanjska situacija za delojemalce, delo lako izbirajo in plače so visoke.
+.(redpostavimo, da ste že diplomirali. Kako bi se podpisali, da bi bilo do#ela pravilno  glede na !akon o strokovnih in znanstvenih naslovih*
Ivana 9obilica, dipl.organizatormanager

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->